Mededeling van de vertaler:  Helaas ben ik gisteren wegens tijdgebrek niet in staat geweest om dit artikel op tijd te kunnen publiceren. Hoewel een dag te laat, heb ik het commentaar op de dagtekst van gisteren toch nog op de website gezet voor diegenen die het graag willen lezen.

Verder hoop ik dat veruit de meeste lezers de afgelopen zondag een gezegende gerdachtenisviering hebben mogen meemaken. Sommigen van jullie hebben dit in een lokale Koninkrijkszaal bijgewoond en anderen hebben de gedachtenis in privesfeer gehouden.

Hoe dan ook, ik wens u allen Jehovah’s zegen toe.

Met hartelijke groeten,

Paul Hettinga


Dagtekst zondag 24 maart 2024

Blijf dit doen om mij te gedenken. — Luk. 22:19.

Elk jaar tonen we waardering voor wat Jezus heeft gedaan door rond de herdenking de tijd te nemen om te bidden en te mediteren over de betekenis van zijn dood. Daarnaast nodigen we zo veel mogelijk mensen voor de speciale herdenking uit. En we zijn gemotiveerd zelf aanwezig te zijn en daar niets tussen te laten komen. Op de Gedachtenisviering leren we waarom de mensheid een losprijs nodig heeft en hoe de dood van één mens de zonden van velen kan verzoenen. We krijgen te horen waar het brood en de wijn voor staan en wie ervan mogen gebruiken (Luk. 22:19, 20). En we staan stil bij het prachtige vooruitzicht voor degenen die eeuwig op aarde hopen te leven (Jes. 35:5, 6; 65:17, 21-23). Verlies nooit uit het oog hoe bijzonder die waarheden zijn. w23.01 20 ¶2; 21 ¶4

Terwijl de apostelen aan tafel zaten om datgene te vieren waarvan zij dachten dat dit het jaarlijkse Pascha was, een viering die zij ongetwijfeld allemaal vanaf hun kindertijd jaarlijks vierden, stelde Jezus iets in wat Jehovah’s Getuigen tegenwoordig kennen als de Gedachtenisviering. Ik heb er echt naar verlangd om deze paschamaaltijd met jullie te eten vóór mijn lijden. Want ik zeg jullie: ik zal het niet meer eten tot de vervulling ervan in Gods Koninkrijk.’ Hij nam een beker aan, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door, want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken totdat Gods Koninkrijk komt.” (Lukas 22:15-18)

In het vers daarna gebiedt Jezus zijn discipelen dit te blijven doen ter nagedachtenis aan hem. En daarom komen Jehovah’s Getuigen dus ook elk jaar bijeen om het lijden en offer van Jezus evenals datgene wat het betekent te herdenken. In de hierboven aangehaalde verzen spreekt Jezus twee keer over het Koninkrijk van God, waarbij hij zegt dat hij de Paschamaaltijd niet opnieuw zal eten totdat deze in het Koninkrijk van God is vervuld. Vervolgens verklaarde hij ook op eenzelfde manier dat hij de wijn niet meer zal drinken totdat het Koninkrijk van God is gekomen.

Maar wat betekent het eigenlijk, dat Jezus niet meer zal deelnemen aan wat wij de ‘symbolen’ noemen totdat het is vervuld in het Koninkrijk van God?

Jezus doelde hier op zijn tweede komst. Nadat het Pascha was afgelopen, terwijl Judas op pad was gegaan om zijn lafhartige daad uit te voeren, sprak Jezus verder over zijn heengaan en over zijn opvolgende terugkomst: In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Ik ga weg om een plaats voor jullie in orde te maken. Maar als ik wegga en een plaats voor jullie in orde maak, zal ik terugkomen en jullie met me meenemen, zodat ook jullie kunnen zijn waar ik ben. En waar ik naartoe ga, daarheen weten jullie de weg. (Johannes 14:2-4)

Gedurende de hele periode waarin Jezus afwezig was, heeft het verbond dat Jezus bekrachtigde met zijn eigen bloed niet bereikt wat God zich had voorgenomen. Het is waar dat vele tienduizenden werden geroepen en werden gekozen en getrouw zijn gestorven, echter verblijven die personen tot op dit moment nog steeds in de dood. Dat komt omdat Jezus tot op heden nog steeds niet is ‘teruggekomen’.

Hoewel het Wachttorengenootschap een ‘slim bedacht (1914) verzinsel’ heeft verzonnen met betrekking tot de etherische terugkeer van Jezus en het Koninkrijk dat volgens hen al meer dan een eeuw geleden aan de macht zou zijn gekomen, is de simpele waarheid dat zolang de Gedachtenisviering wordt gevierd, het Koninkrijk van God nog steeds niet is gekomen. Zodra Jezus terugkomt om zijn geestelijke familie in zijn huis te ontvangen, zullen ze het absoluut gaan merken wanneer hij arriveert. Zij zullen dan ook geen toevlucht hoeven te nemen tot mysterieuze chronologische berekeningen om aan de hand daarvan te bepalen wanneer het Koninkrijk van God precies komt. Jezus verklaarde dat hij naast een ieder zou komen te staan die bewijst dat hij klaarstaat en op wacht staat met hun brandende lampen. En wat zal Christus dan gaan doen zodra hij naast de uitverkorenen komt te staan? Hij zal het avondmaal met hen delen, net zoals hij dat tijdens het laatste Pascha deed.

In het twaalfde hoofdstuk van Lukas verklaarde Jezus aan zijn kleine kudde het doel en de wijze van zijn komst, door te zeggen: “Zorg dat je klaarstaat en dat je lampen branden. Jullie moeten zijn als slaven die op hun meester staan te wachten tot hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze meteen kunnen opendoen als hij komt en aanklopt. Gelukkig zijn de slaven die op de uitkijk staan als de meester komt! Ik verzeker jullie: hij zal zich omkleden, hen aan tafel uitnodigen en bij hen komen om hen te bedienen.(Lukas 12:35-37)

Na het oorspronkelijke avondmaal omgordde Jezus zich als huisdienaar en waste letterlijk de voeten van zijn apostelen. Christus zal zich dus opnieuw “omkleden om te bedienen”. Hij zal degenen bedienen die de deur voor Hem zullen openen zodra ze Hem zullen horen aankloppen. Jezus zei dat hij hen aan tafel zou uitnodigen, net zoals de apostelen dat deden tijdens het laatste Paschamaal. Maar wat betekent het eigenlijk, wanneer er staat dat de Heer ‘bij hen komt’ om hen te bedienen? “Bij hen komen” heeft hier betrekking op de parousia, oftewel de Tweede Komst van Christus. Zoals alle Jehovah’s Getuigen weten is dat ook precies wat het Griekse woord betekent: ‘langszij begeven’ of ‘naast komen te staan’. Wanneer Jezus naast iemand komt te staan om diegene te bedienen, zal diegene dat ook ongetwijfeld gaan merken.

Toen Jezus dus verklaarde dat hij niet meer van het Paschabrood zou eten en van de wijnstok zou drinken “tot de vervulling ervan in Gods Koninkrijk”, oftewel totdat het Koninkrijk komt, verwees hij daarnaar. De parousia van Christus zal de eerste opstanding initiëren. Paulus verklaarde echter dat “wij die in leven blijven tot de aanwezigheid van de Heer“, tijdens de aanwezigheid op aarde zullen blijven totdat we in een oogwenk veranderd zullen zijn.

Tijdens de tegenwoordigheid, wanneer Christus naast zijn uitverkorenen zal komen te staan, zal het Koninkrijk van God aan de macht zijn gekomen. Jezus voorzei ook dat de uitverkorenen voor bestuurders en koningen zullen moeten verschijnen en dat zij een getuigenis aan hen zullen geven, en dat geen van hen in staat zal blijken te zijn om hun getuigenis te weerleggen, omdat de heilige geest op dat moment namens hen zal spreken.

Dat is ook wat er wordt gesymboliseerd door de twee getuigen van Openbaring. Er wordt over hen namelijk gezegd dat ze op dat moment “voor de Heer van de aarde staan”. In de Nieuwe Wereldvertaling staat ook nog een asterisk met een handige verwijzing naar Zacharia, waarin staat geschreven: Het zijn de twee gezalfden die naast de Heer van de hele aarde staan.” Daar lezen we dus wederom diezelfde uitdrukking: ‘naast…staan’. Wanneer we lezen dat de twee gezalfde getuigen naast de Heer staan, dan betekent het omgekeerd ook dat de Heer dus naast hen staat. Dat is feitelijk ook de reden waarom zij ‘de twee getuigen’ worden genoemd. Net zoals de discipelen werden geroepen om getuigen te zijn van de opstanding van Christus, zo zullen degenen die de parousia ervaren, getuigen dat ze Jezus zullen hebben gezien evenals het feit dat Hij naast hen zal blijven staan. In die zin zal de parousia ook voor iedereen onzichtbaar zijn, behalve voor de uitverkorenen.

Zoals Paulus reeds verklaarde, blijven gezalfde christenen door middel van het drinken uit de beker de dood van de Heer verkondigen totdat Hij komt. Zodra hij eenmaal is gearriveerd, zal het avondmaal tot een besluit komen, en daarmee dus ook het nieuwe verbond. Het bloed van Christus zal op dat moment alle 144.000 hebben gekocht, en dat zal ook het moment zijn waarop het Koninkrijk van God definitief zal zijn gekomen.