Dagtekst donderdag 21 maart 2024

Ik zag het Lam en met hem 144.000. — Openb. 14:1.

De regeerders van Gods Koninkrijk zullen zorg dragen voor miljarden mensen overal op aarde. Net als Jezus zullen de 144.000 dienen als koningen en priesters (Openb. 5:10). Onder de wet van Mozes moesten de priesters in de eerste plaats toezien op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het volk. De wet was ‘een schaduw van de toekomstige goede dingen’ (Hebr. 10:1). Het is dus redelijk te concluderen dat de 144.000 Jezus zullen assisteren in diezelfde speciale rol: zorgen voor de lichamelijke en geestelijke behoeften van Gods volk. We zullen moeten afwachten hoe die koningen en priesters precies zullen communiceren met onderdanen van het Koninkrijk op aarde. Je kunt erop vertrouwen dat in het komende paradijs iedereen op aarde de leiding krijgt die hij nodig heeft (Openb. 21:3, 4). w22.12 11 ¶11-13

In het Hebreeuws betekent het woord satan tegenstander en het woord duivel betekent in het Hebreeuws lasteraar. Satan verzet zich tegen de waarheid. Jezus onthulde aan ons dat de Duivel de vader van de leugen is en dat hij de heerser is van deze wereld. Het is daarom ook niet echt verrassend dat vrijwel alles in deze wereld op leugens is gebouwd. Neem bijvoorbeeld eens de evolutieleer. Er is werkelijk geen enkel greintje wetenschappelijk bewijs dat iets zomaar ineens vanuit het niets voortkomt of dat wezens in andere soorten kunnen veranderen. Toch wordt dit wel als een onbetwistbaar feit beschouwd. Naast alle valse oosterse religies met inbegrip van de islam, zijn ook alle christelijke religieuze stromingen gebaseerd op leugens. De oorspronkelijke leugen luidde dan ook: Jullie zullen helemaal niet sterven. Elke religie is dan ook op diezelfde leugen gebaseerd, met inbegrip van de zogenaamde christelijke religies.

Jezus onthulde dat hij geen menselijke vader had. Hij daalde uit de hemel neer, gecodeerd in een speciaal zaad dat ervoor zorgde dat op een miraculeuze wijze een joodse maagd werd bevrucht, zodat een volmaakte “Adam” in het stervende menselijke ras kon worden geënt om op die manier te kunnen voorzien in de vereiste losprijs. Jezus verbleef echter niet lang in de dood. Omdat God namelijk nog een wonder had verricht, werd Jezus opnieuw geboren, de eerste van vele broeders. Als wedergeboren Zoon van God werd Jezus echter niet als stoffelijke mens opgewekt. Hij werd namelijk een leven-gevende geest. Christus beloofde aan zijn discipelen dat hij naar de hemel zou terugkeren en dat hij op een gegeven moment weer terug zou keren om hen mee naar huis te nemen, zodat zij voor eeuwig bij hem en zijn Vader zouden zijn. Als direct gevolg van deze geopenbaarde waarheid verzon de Duivel wederom een hele reeks nieuwe leugens, gebaseerd op de valse hemel/hel-dichotomie. Uiteraard is er helemaal niemand die voor de eeuwigheid in een vuur geroosterd wil worden, en omdat de mensheid een mythische, onsterfelijke ziel zou bezitten, gaat iedereen, behalve het ergste van het ergste soort dan ook automatisch naar de hemel. Zelfs de moslims geloven dat ze naar de hemel gaan. Leugens gaan een eigen leven leiden. Maar helaas onthulde het laatste kleine boekje uit het grote Boek der Waarheid dat er slechts 144.000 personen van de aarde zullen worden gekocht.

Niemand kan het hemelse Koninkrijk binnengaan tenzij die persoon eerst opnieuw wordt geboren. Alle oorspronkelijke christenen die als eersten uit de geest werden geboren, waren joden. Israëlieten om precies te zijn. Voordat Jeruzalem werd vernietigd, werd in de genealogische archieven de stamboom van alle Israëlieten zorgvuldig vastgelegd. Ongetwijfeld werden deze oorspronkelijke gezalfden (letterlijk: christussen) uit alle twaalf de stammen van Israël gehaald. Jezus maakte er echter een punt van om precies twaalf apostelen uit te kiezen. Deze twaalf apostelen werden vervolgens de symbolische hoofden van wat Paulus “het Israël van God” noemde. En zoals de apostel Paulus nauwgezet aantoonde, zijn de leden van het Israël van God niet uitsluitend van Joodse afkomst. De echte Joden zijn namelijk degenen die wedergeboren zijn.

Een van de identificerende kenmerken van deze geestelijke joden is dat zij de naam van God en het Lam op hun voorhoofd dragen. Dat betekent dat ze eigendom zijn van God, omdat ze zijn gekocht met het bloed van het Lam. Daarnaast betekent het hebben van Gods naam op hun voorhoofd ook dat ze getuigen van Jehovah zijn. Dat diskwalificeert automatisch die massa’s evangelische wedergeboren pretendenten die de naam van God uit hun geprefereerde versies van de Bijbel hebben gewist en die in plaats daarvan liever een van Satans meer populaire leugens omarmen zoals de leugen dat Jezus zelf Jehovah zou zijn.

Maar de Duivel zou de Duivel niet zijn als hij daarnaast ook niet nog een speciale leugen klaar zou hebben liggen die speciaal is bedoeld voor gezalfde christenen. Maar hoe kan dat nou mogelijk zijn wanneer deze gezalfde christenen ‘in de waarheid’ zijn? Het is met Gods toestemming dat het aan de Duivel wordt toegestaan om nagebootste gezalfde personen te creëren die zich eveneens voordoen als getuigen van Jehovah en die ook publiekelijk deelnemen aan de symbolen tijdens de Gedachtenisviering. Zij zijn vergelijkbaar met de zogenaamde ‘superapostelen’ uit de toenmalige gemeente in Korinthe die zich naar buiten toe slechts vermomden als gezalfde dienaren van God. Waarschuwde de Heer ons in Openbaring dan niet duidelijk voor degenen binnen de gemeenten die ten onrechte beweren dat ze Joden zijn? Deze leugensprekende Joden zijn met het blote oog echter niet te onderscheiden van de echte zonen van God. Jezus sprak hierover in een illustratie en legde uit hoe de vijand een tarweveld met onkruid bezaaide. Jezus legde uit dat de vijand Satan is en dat het onkruid de valse zonen van God zijn. Tijdens de oogst zullen de engelen de zonen van de goddeloze fysiek gaan verwijderen uit het Koninkrijk van Christus. Nadat de oogst zal zijn voltooid zullen de zonen van God zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Het staat in ieder geval vast dat een dergelijke oogst tot op heden nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De tarwe en het onkruid zullen ook dit jaar wederom tijdens de Gedachtenisviering schouder aan schouder naast elkaar komen te staan.

Maar wat zal er dan uiteindelijk voor gaan zorgen dat de ware zonen zo helder zullen gaan schijnen als de zon nadat al het onkruid zal zijn ontworteld en verwijderd? Zij zullen Jezus gaan zien zodra hij terugkeert om zijn kleine kudde naar de hemel te brengen. Het feit dat zij zo helder als de zon zullen gaan schijnen is waar Paulus naar verwees toen hij christenen met Mozes vergeleek nadat hij van de berg was afgedaald nadat hij de heerlijkheid van Jehovah had aanschouwd, in de mate waarin louter vlees het aangezicht van de Almachtige kan aanschouwen natuurlijk. Na de ontmoeting met Jehovah gloeide het gezicht van Mozes, zo erg zelfs dat hij een sluier moest dragen omdat het volk toen doodsbang werd door wat zij zagen. Paulus verklaarde echter: Jehovah is de Geest, en waar de geest van Jehovah is, daar is vrijheid. Met ongesluierde gezichten weerkaatsen wij allemaal als spiegels de glans van Jehovah. We worden veranderd in hetzelfde beeld, met meer en meer glans, precies zoals dat wordt gedaan door Jehovah, de Geest. (2 Korinthiërs 3:17-18)

Op een nu nog onbekende manier zullen de laatsten van de 144.000 (7.000) als spiegels de heerlijkheid van Jehovah God weerspiegelen, omdat de geest van Jehovah dan in volle mate op hen zal rusten. Dat zal ook het moment zijn waarnaar Paulus verwees en wat hij beschreef als de openbaring van de zonen van God, de broeders van Christus. En hun dood door toedoen van Satans nageslacht zal ervoor gaan zorgen dat de natiën uiteindelijk naar een speciale plaats zullen worden geleid die Armageddon wordt genoemd.