Dagtekst vrijdag 8 maart 2024

Weten jullie niet dat onrechtvaardige mensen Gods Koninkrijk niet zullen erven? — 1 Kor. 6:9.

Bij ernstige zonden gaat het om grove overtredingen van Gods wet. Een christen die zo’n zonde begaat, moet tot Jehovah bidden en met de ouderlingen van de gemeente gaan praten (Ps. 32:5; Jak. 5:14). Wat is de rol van de ouderlingen? Alleen Jehovah heeft het gezag om zonden volledig te vergeven. Hij doet dat op basis van het loskoopoffer. Maar hij heeft de ouderlingen de verantwoordelijkheid gegeven om aan de hand van de Bijbel vast te stellen of de zondaar in de gemeente kan blijven (1 Kor. 5:12). Zij zullen onder andere antwoord proberen te krijgen op de volgende vragen: Gaat het om een opzettelijke zonde? Heeft de persoon met voorbedachten rade iets verkeerds gedaan? Heeft hij geruime tijd in de zonde volhard? En bovenal: zijn er bewijzen dat hij oprecht berouw heeft? Zijn er aanwijzingen dat Jehovah hem heeft vergeven? (Hand. 3:19) w22.06 9 ¶4

Het is onderhand ruim twintig jaar geleden dat het Wachttorengenootschap werd ontmaskerd omdat het een politiek partnerschap met de Verenigde Naties was aangegaan. Nadat de krant ‘the London Guardian’ de affaire in oktober 2001 aan het licht bracht, ontbond het Wachttorengenootschap in alle haast een aantal dagen later hun NGO-lidmaatschap. Destijds riep ik nog op tot de vorming van een extern gerechterlijk comité om zodoende te kunnen bepalen of bepaalde leden van het Besturende Lichaam en anderen deel konden blijven uitmaken van de gemeente. Uiteraard was ik toen juist degene die voor een gerechtelijk comité diende te verschijnen. Hoe dan ook, binnen Jehovah’s wet is er geen sprake van een eventuele verjaringstermijn. Ook bestaat er binnen de wet van Jehovah zoiets als een gemeenschappelijke aansprakelijkheid. Dus ook al zijn de meeste mensen die destijds rechtstreeks betrokken waren bij wat neerkomt op regelrechte afvalligheid inmiddels van het toneel verdwenen, de organisatie bestaat wel nog steeds. Laten we nu dus de gerechtelijke criteria uit hun eigen bovenstaande dagtekst eens toepassen op het Wachttorengenootschap en haar woordvoerders.

Gaat het om een opzettelijke zonde?

De toenmalige woordvoerders van het Wachttorengenootschap beweerden destijds dat een eenvoudige kantoormedewerker bij de Verenigde Naties hen zou hebben verteld dat om toegang te verkrijgen tot de ‘Dag Hammarskjöld VN-Bibliotheek’ binnen het hoofdkwartier van de VN, de organisatie die zij vertegenwoordigden éérst officieel moest worden erkend als samenwerkend NGO bij het Departement voor Publieke Informatie (DPI) van de VN. Dit bleek een keiharde leugen te zijn. Ik nam destijds namelijk zelf persoonlijk contact op met de hoofdbibliothecaris van de betreffende VN bibliotheek en zij wist mij te vertellen dat in die periode elke gekwalificeerde onderzoeker de VN-bibliotheek vrij kon gebruiken. Ironisch genoeg eiste de V.N. na de aanslagen op 11 september 2001, slechts een aantal dagen nadat de samenwerking tussen het Wachttorengenootschap en de VN aan het licht was gekomen, ineens wel dat onderzoekers zich éérst als NGO bij de VN moesten aansluiten voordat zij de bibliotheek mochten betreden. De waarheid omtrent deze kwestie is dat het worden van een NGO-lid op associatie-niveau niet gelijk staat aan alleen maar ‘het verkrijgen van een VN-bibliotheekpas’, zoals bepaalde mensen de Jehovah’s Getuigen willen doen laten geloven. Alvorens een partij in aanmerking komt om NGO-lid bij de VN te mogen worden, moet deze partij wel eerst worden onderworpen aan een ingewikkeld sollicitatieproces waarbij er van de aanvragers wordt vereist dat zij voorbeelden moeten indienen waaruit blijkt dat ze zich voldoende inspannen en inzetten om hun achterban op een positieve wijze voor te lichten over de vele verschillende programma’s binnen de VN. Bovendien moesten alle geaccepteerde NGO’s daarnaast ook nog ieder jaar bewijzen overleggen om bij de VN aan te tonen dat ze vorderingen blijven maken met betrekking tot hun lopende reclamecampagne ter ondersteuning van de VN. Dit was ook een vereiste om hun lidmaatschap bij de VN te mogen behouden. Het Wachttorengenootschap voldeed plichtsgetrouw aan alle door de VN gestelde eisen. Ik weet dat de meeste lezers zich hiervan bewust zijn, omdat ik over dit onderwerp al vaker uitgebreid heb geschreven en gesproken. Bent u echter een nieuwe bezoeker en wilt u meer weten over dit onderwerp dan wil ik u graag wijzen op de informatie die is gepubliceerd in het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”.  

Dus voor wat betreft de bovenstaande vraag: “Gaat het om een opzettelijke zonde?”, heeft het Wachttorengenootschap dus willens en wetens hun plannen ten uitvoer gebracht om zich aan te sluiten bij een politiek partnerschap met de Verenigde Naties. Erger nog, het Wachttorengenootschap heeft wereldwijd miljoenen onwetende verkondigers en pioniers gemobiliseerd om tijdens de velddienst van huis tot huis VN-propaganda te verspreiden. Ze werden op massale schaal misleid door miljoenen tijdschriften te verspreiden waarin slim verwoorde artikelen en stukjes informatie stonden gepubliceerd waarmee het Wachttorengenootschap bij de VN kon aantonen dat ze voldeden aan de gestelde criteria om NGO-lid te mogen zijn bij de Verenigde Naties. Kortom; het Wachttorengenootschap is dus SCHULDIG BEVONDEN!

Heeft de persoon met voorbedachten rade iets verkeerds gedaan?

Zonder twijfel kan worden gesteld dat een kern van intriganten op verraderlijke wijze heeft samengespannen om de Wachttoren-organisatie te binden aan een compromitterende politieke alliantie met een instelling waarvan de Jehovah’s Getuigen hebben geleerd dat het hier gaat om het scharlakengekleurde zevenkoppige wilde beest. Ook hier geldt wederom: Het Wachttorengenootschap is SCHULDIG BEVONDEN!

Heeft hij geruime tijd in de zonde volhard?

Jazeker. De Wachttoren-organisatie was namelijk tien jaar lang een NGO op associatieniveau bij de Verenigde Naties. Zelfs tegenwoordig nog laten ze geen gelegenheid onbenut om in de lectuur van de Wachttoren-organisatie een of andere VN-functionaris te citeren. En ook tijdens de zogenaamde pandemie suggereerde het Besturende Lichaam dat de VN dezelfde autoriteit zou bezitten als soevereine natiën. Besturende Lichaam update 10Via hun ‘Besturende Lichaam pandemie-updates’ op JW-Broadcast herhaalde het Besturende Lichaam nogmaals de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN. Dit is precies wat de Britse oligarchie al tientallen jaren aan het promoten is: een wereldregering die meer autoriteit bezit dan individuele soevereine landen. Het zal dan ook ongetwijfeld zo zijn dat het Wachttorengenootschap als gevolg van de invloed van de vrijmetselaarstak van het Britse Imperium, zich altijd al tegen het nationalisme heeft uitgesproken alsof dat het allergrootste kwaad in deze wereld zou zijn, in plaats van het wereldwijde Imperium in Londen dat al eeuwenlang volken, rassen en culturen tegen elkaar heeft opgezet.

Ook hier luidt het antwoord:  SCHULDIG BEVONDEN!

En bovenal: zijn er bewijzen dat hij oprecht berouw heeft? Zijn er aanwijzingen dat Jehovah hem heeft vergeven?

Berouw? De mannen die het Wachttorengenootschap leiden hebben absoluut geen berouw betoond. Ze hebben namelijk gelogen en ze hebben geprobeerd om de omvang van hun geestelijke hoererij zoveel mogelijk voor de buitenwereld te verbergen. Hoe zou Jehovah een organisatie kunnen vergeven die liegt en die klokkenluiders en waarheidsvertellers vervolgt? De leiders van het Wachttorengenootschap zullen ongetwijfeld het gevoel hebben dat de NGO-blamage inmiddels ver achter hen ligt en dat iedereen dit inmiddels al lang is vergeten. In werkelijkheid is dat echter niet het geval. Blijkbaar kennen ze Jehovah niet goed genoeg. Jehovah stond Israël namelijk ook toe om allerlei vormen van afgoderij te bedrijven, te liegen en schadelijke plannen te beramen, en toen ineens: BOEM! Daar kwam plotseling de afrekening!

Neem bijvoorbeeld eens het geval van de priester Eli en koning Saul. Ze waren allebei slecht bezig in de ogen van God, maar Jehovah liet hen voor een bepaalde tijd in hun respectievelijke functie verblijven, totdat ze op een zekere dag allebei werden gedood en Jehovah er vervolgens voor zorgde dat Samuël en David hun posities innamen. Dat is ook hoe Jehovah werkt. Er is dus geen enkel bewijs dat er binnen de leiding van het Wachttorengenootschap ook maar iemand is geweest die uitdrukking heeft gegeven aan wat men ‘berouw’ zou kunnen noemen. Ook hier geldt weer: SCHULDIG BEVONDEN!