Dagtekst woensdag 6 maart 2024

Naar wie zouden we moeten gaan? Jij hebt woorden van eeuwig leven. — Joh. 6:68.

Jezus heeft de getrouwe en beleidvolle slaaf gebruikt om op aarde een bijzondere organisatie op te zetten ter bevordering van de zuivere aanbidding. Hoe sta jij tegenover die organisatie? Misschien heb je net zo’n gevoel als Petrus, die tegen Jezus zei wat in de tekst voor vandaag staat. Waar zou je op dit moment zijn als je niet in contact was gekomen met Jehovah’s organisatie? Christus gebruikt die organisatie om ervoor te zorgen dat we geestelijk goed gevoed zijn. Ook leidt hij ons op om onze dienst goed uit te voeren. Bovendien helpt hij ons ‘de nieuwe persoonlijkheid’ aan te doen zodat we Jehovah blij kunnen maken (Ef. 4:24). In tijden van crisis zorgt Jezus voor verstandige instructies. Toen de COVID-19-pandemie uitbrak, is wel gebleken wat de voordelen daarvan zijn. Terwijl veel mensen niet goed wisten wat ze moesten doen, zorgde Jezus ervoor dat wij duidelijke richtlijnen kregen voor onze veiligheid. w22.07 12 ¶13-14

Op de eerste plaats stelde Jezus helemaal geen getrouwe en beleidvolle slaaf aan. Hij stelde namelijk alleen maar een slaaf aan om zijn huisgezin op de juiste tijd te voeden. Zodra het moment aanbreekt waarop de meester onverwacht als een dief in de nacht bij zijn huis arriveert, pas dan zal worden bepaald of de aangestelde slaven wel of niet getrouw zijn geweest tijdens de afwezigheid van de meester. Hun getrouwheid betreft dus alles behalve een vaststaand gegeven.

Hoe sta jij tegenover die organisatie?

Eerlijk gezegd voel ik bij mij persoonlijk een walging opkomen; niet omdat ik niet geloof dat het Jehovah’s organisatie is, maar juist omdat ik geloof dat het wel degelijk Jehovah’s organisatie is. Het Besturende Lichaam heeft hun vertrouwen geschonden. Ze hebben God verraderlijk behandeld en ze hebben Jehovah’s schapen getiranniseerd. Al het goede dat ze tot stand hebben gebracht, is daardoor net zo hard weer geruïneerd. Zoals duidelijk uit de bovenstaande dagtekst blijkt, wordt de organisatie tot ongekende hoogten verheven en tegelijkertijd wordt de organisatie ook gelijkgesteld met Jezus Christus zelf. Is het dan de Wachttoren-organisatie zelf die mag vertellen wie er eeuwig leven verdient en wie niet? Ze klinken dan ook verdacht veel als Mozes toen hij op de rots sloeg en verklaarde: Luister, opstandig volk! Moeten wij voor jullie uit deze rots water laten komen?’ Jehovah stond Mozes niet toe om het Beloofde Land binnen te gaan, omdat hij zelf de eer wilde opstrijken voor het verstrekken van water aan het dorstige volk.

Waar zou je op dit moment zijn als je niet in contact was gekomen met Jehovah’s organisatie?

Het antwoord op die vraag luidt voor iedereen anders. Voor een nog onbekend aantal Jehovah’s Getuigen die zijn omgekomen doordat ze het experimentele vaccin bij zichzelf hebben laten inspuiten, luidt het antwoord op die vraag dat ze zich op dit moment nog steeds in ‘het land der levenden’ hadden kunnen bevinden. Voor alle anderen is het antwoord hetzelfde. We zijn niet waar we zouden hopen te zijn. Niemand heeft op dit moment nog de hoopvolle prijs van het leven verworven. Dus waar bevinden we ons nu eigenlijk precies?

In de tijd dat Petrus beleed dat Jezus uitspraken had gedaan over eeuwig leven, waren Jezus en al zijn discipelen vrome Joden. En als Joden waren ze tegelijkertijd ook gebonden aan de wet. Het Joodse geloofssysteem was toen nog Jehovah’s organisatie. Jezus woonde de wekelijkse bijeenkomsten bij in de plaatselijke synagoge en ook reisde hij af naar de jaarlijkse religieuze bijeenkomsten in Jeruzalem. Dat deden alle Joden uit die tijd. En ook de joden die christenen werden, hielden er toen niet ineens mee op joods te zijn. Toch zou er een moment aanbreken waarop al die Joodse christenen die in Jeruzalem en Judea woonden, moesten vertrekken. Jezus waarschuwde: “Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen”. Hun hele leven hing af van hun gehoorzaamheid aan Jezus en van het verlaten van datgene wat op een eerder moment nog bekend stond als Jehovah’s organisatie, die dus op een bepaald moment achterhaald was geraakt. Jezus legde uit dat de heilige stad Jeruzalem en de tempel voor een vastgestelde tijd door de natiën zouden worden verwoest en vertrapt.

Dat vormt dan ook een patroon voor wat er nog zal komen. Hetzelfde zal namelijk ook met de Wachttoren-organisatie gaan gebeuren. Het zal door de natiën worden vertrapt. Jezus gaf ons feitelijk expliciete en levensreddende instructies: Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt,…in een heilige plaats zien staan…” De werkelijke vraag die we onszelf hier zouden moeten stellen is deze: waar zullen we onszelf eigenlijk bevinden zodra Jehovah’s organisatie in de nabije toekomst zal worden verwoest? Het antwoord op die vraag kan net zomin op dit moment al worden gegeven als het antwoord op de vraag die Jezus stelde, namelijk: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle slaaf?

Terwijl veel mensen niet goed wisten wat ze moesten doen, zorgde Jezus ervoor dat wij duidelijke richtlijnen kregen voor onze veiligheid.

Jezus stelde een slaaf aan die de taak kreeg om voor geestelijk voedsel te zorgen. Daarmee was dan ook alles gezegd. Waar kunnen we ergens in de Bijbel terugvinden dat Jezus aan de ouderlingen de bevoegdheid zou hebben gegeven om op te treden als medische experts tijdens een gefabriceerde crisisperiode, om vervolgens te mogen bepalen wie God wel of niet mag dienen? Heeft Christus het Besturende Lichaam soms gezalfd om als artsen op te treden en om medische procedures voor te schrijven richting wereldwijd miljoenen mensen?

Op welke manier heeft Jezus het Besturende Lichaam dan precies verlicht, anders dan de “richtlijnen” die worden gegeven door het zogenaamde medische establishment en de Wereld Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties? Voor degenen onder ons die de feiten eerlijk en oprecht hebben onderzocht, valt er namelijk geen enkel verschil te bespeuren. Aangezien er niet valt te ontkennen dat dit ook daadwerkelijk zo is, waarom voelde het Besturende Lichaam zich dan toch genoodzaakt om de informatie die iedereen in de wereld kreeg aangereikt van de zogenaamde ‘experts’ en van de zogenaamde ‘gezondheidsautoriteiten’, eenvoudigweg te herkauwen om vervolgens glashard te beweren dat hun ‘leiding’ rechtstreeks uit een goddelijke bron afkomstig was. Indien het Besturende Lichaam een houding zou hebben aangenomen die wat eerlijker en nederiger was geweest, dan zouden ze wellicht iets hebben gezegd in de trant van: ‘We zijn ervan op de hoogte dat vele broeders en zusters het niet eens zijn met onze ‘richtlijnen’ en het is ons daarnaast ook duidelijk geworden dat de vaccins helemaal niet zo veilig en effectief zijn gebleken als ons eerder nog werd beloofd. Daarom spijt het ons ook echt enorm voor de vele broeders en zusters die bijwerkingen hebben ondervonden na het laten inspuiten van deze vaccins of die hier zelfs aan zijn overleden. Wij smeken daarom ook om jullie vergeving en we bidden ervoor dat Jezus onze dwaze en roekeloze leiding door de vingers zal zien.’

Natuurlijk zouden ze zich nooit zo nederig en waarheidsgetrouw opstellen. Wanneer we de laatste zin van de dagtekst namelijk zorgvuldig lezen, kunnen we niet anders dan concluderen dat ze in plaats van zich nederig op te stellen, ze duidelijk de schuld leggen bij Jezus zelf. Het was niet de ‘getrouwe en beleidvolle’ slaaf die de ouderlingen heeft bedreigd met juridische comités, indien zij het zouden wagen om broeders en zusters binnen de gemeenten te waarschuwen voor de experimentele vaccins. Die ‘richtlijnen’ waren volgens hen namelijk rechtstreeks afkomstig van Jezus zelf. Hoewel het Besturende Lichaam de Jehovah’s Getuigen feitelijk de opdracht heeft gegeven om zich te onderwerpen aan een vaccin dat helemaal niemand beschermt tegen een mogelijke besmetting of tegen het overdragen van een besmetting op anderen, terwijl we tegelijkertijd ook zien dat deze prikjes ervoor hebben gezorgd dat er miljoenen mensen wereldwijd door zijn overleden en tot op de dag van vandaag er nog steeds aan overlijden, waren deze ‘richtlijnen’ volgens hen dus afkomstig van niemand minder dan Jezus zelf.

De leiders van het Wachttorengenootschap hebben aangetoond dat zij naar voren zijn getreden als de ‘slechte slaaf’ uit de illustratie die Jezus ons gaf. De slechte slaaf zegt tegen zichzelf: Mijn meester komt voorlopig niet”.

Kijk eens aan! Het is dus de schuld van de meester dat de aangestelde slaaf zich begint aan te sluiten bij de goddeloze dronkaards van deze wereld en het is dus de schuld van de meester dat de slechte slaaf zijn medeslaven begint te slaan. Als de meester namelijk gewoon normaal was verschenen op het afgesproken tijdstip, dan was dit allemaal ook niet nodig geweest. Het is echter volstrekt helder dat het slaan van de slaaf slechts een manifestatie betreft van de overduidelijke leiding en richtlijnen die hij voor onze eigen veiligheid van Jezus zelf heeft ontvangen!

Weet u wat pas echt helder blijkt uit dit alles? Het feit dat de heimelijke komst van de Meester op dit moment nabij is… zeer nabij zelfs.