In plaats van mijn gebruikelijke commentaar op de dagtekst wil ik vandaag graag de aandacht vestigen op een artikel dat op de voorpagina van JW.org staat, waarin de vraag gesteld wordt: “Doet de waarheid er nog toe?”

In de eerste alinea van het artikel staat het volgende:

Hebt u weleens het gevoel dat de scheidslijn tussen waar en onwaar steeds vager wordt? Mensen lijken zich tegenwoordig meer te laten leiden door emoties en persoonlijke meningen dan door waarheid en feiten. Er is zelfs een woord bedacht om dat fenomeen te beschrijven: ‘post-truth’.  Dat woord wordt de laatste tijd steeds vaker gebruikt. Het is een goede beschrijving van de huidige situatie in de wereld, want veel mensen geloven niet dat er zoiets als waarheid bestaat.

​Het artikel biedt een oppervlakkige kijk op het betreffende onderwerp. In de openingszin wordt door het Wachttorengenootschap gesuggereerd dat de scheidslijn tussen waarheid en onwaarheid is vervaagd, wat een typerende en flauwe benadering is. Is bijvoorbeeld de scheidslijn tussen man en vrouw tegenwoordig ook niet vervaagd? In dat specifieke geval zou het woord ‘uitgewist’ een betere omschrijving zijn dan ‘vervaagd’. Tegenwoordig kunnen mensen zelfs vanuit overheidswege worden vervolgd indien ze iemands favoriete ‘pronouns’ oftewel ‘voornaamwoorden’ niet erkennen, hoe belachelijk deze ook mogen klinken.

‘Post truth’ oftewel ‘post-waarheid’ is een hele treffende uitdrukking. Er wordt op dit moment namelijk een keiharde oorlog gevoerd tegen de waarheid evenals tegen de werkelijkheid. En het lijkt er daarnaast ook sterk op dat het Wachttorengenootschap niet aan de goede kant lijkt te staan. De Bijbel heeft overigens ook nog iets te melden over de voortdurende oorlogscampagne die tegen de waarheid wordt gevoerd. Het is daarom ook jammer dat het Besturende Lichaam hier geen kennis van heeft. Het achtste hoofdstuk van Daniël voorspelt de geleidelijke opkomst van een meedogenloos uitziende koning die de laatste koning zal zijn uit een eeuwenlange opvolgingslijn van rijken die helemaal teruggaat tot de oude farao’s van Egypte. Deze koning zal uiteindelijk oorlog gaan voeren tegen de Vorst der vorsten, Jezus Christus, en hij zal zelfs gedurende een korte periode de overhand hebben. Het Boek der Waarheid voorspelt dat deze laatste Boek van Daniel kleine hoornkoning geleidelijk zal opstijgen uit de overblijfselen van Alexanders Griekse rijk. Ook wordt er voorzegd dat hij uiteindelijk succes zal behalen in het te gronde richten van de machtigen der aarde, evenals de heiligen gedurende het laatste deel der dagen.

Met betrekking tot deze laatste koning openbaarde de engel aan Daniël: Hij werd zo groot dat hij helemaal tot aan het hemelse leger reikte. Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze. Hij verhief zich zelfs tegen de Vorst van het leger. Hem werd het vaste kenmerk ontnomen en de vaste plaats van zijn heiligdom werd omvergehaald. Het leger werd samen met het vaste kenmerk overgeleverd vanwege overtreding. Hij bleef waarheid ter aarde werpen en hij slaagde in wat hij ondernam. (Daniël 8:10-12)

Voor diegenen die onbekend zijn met deze materie: het commentaar van het Wachttorengenootschap op Daniël stelt dat de meedogenloos uitziende koning het Anglo-Amerikaanse duo was/is. Daarnaast leert het Wachttorengenootschap ook nog dat dit Anglo-Amerikaanse duo tijdens de Tweede Wereldoorlog het geestelijke heiligdom zou hebben verwoest. In alinea 24 van de Wachttorenpublicatie “Schenk aandacht aan Daniëls profetie” verklaren zij het volgende:

24 Niemand kan standhouden tegen de Vorst der vorsten — zelfs niet een koning met een zo „bars gelaat” als de Anglo-Amerikaanse wereldmacht! De pogingen van deze koning om Gods heiligdom te verwoesten slagen niet.

In tegenstelling tot de interpretatie van het Wachttorengenootschap leert het Boek der Waarheid ons juist het tegenovergestelde. “Hij bleef waarheid ter aarde werpen en hij slaagde in wat hij ondernam. Beschamend genoeg lijkt het erop dat de zogenaamde getrouwe en beleidvolle vertolkers van de profetie in de praktijk niet echt veel aandacht blijken te schenken aan Daniëls profetie!

Door te zeggen dat de laatste koning ‘de waarheid ter aarde bleef werpen’ suggereert dit dus dat de oorlogscampagne van de profetische kleine koorn tegen de waarheid, een voortdurend proces betreft dat ongetwijfeld teruggaat tot het moment waarop de kleine hoorn begint te groeien, nog vóór het begin van het laatste deel der dagen, zodat hij gedurende de tijd van het einde steeds groter en groter wordt. Maar wie of wat is deze laatste opkomende koning dan? Deze is op dit moment namelijk nog steeds niet volledig aan de macht gekomen. Het is in opkomst. Het is wat sommigen de globalisten noemen, wiens bedoeling het is om het democratische, kapitalistische natiestatensysteem zoals we dat nu nog kennen compleet te vernietigen om vervolgens een communistische wereldregering aan iedereen op te leggen waarbij niemand iets zal bezitten en waarin volgens deze globalisten iedereen ‘gelukkig’ zal zijn.

Uiteraard weten we allemaal dat de werkelijke macht achter het menselijke plan om de waarheid uit te wissen de onzichtbare heerser is van deze wereld, ook wel bekend als de vader van de leugen, Satan de Duivel. Zijn doel is altijd al geweest om de heiligen te vernietigen. Het ter aarde werpen van de waarheid is er uiteindelijk op gericht om Gods waarheid uit te wissen. Denk daar eens goed over na. In Genesis staat geschreven: Als man en als vrouw schiep hij hen.” Eenvoudig, WAAR en ook nog eens onbetwistbaar. Wat is er nu aan de hand wanneer we om ons heen ineens horen dat er tegenwoordig sprake zou zijn van 72 verschillende geslachten? We hebben het hier over niets minder dan een front in Satans oorlog dat gericht is tegen het Boek der Waarheid.

Onlangs verscheen er op de bekende internationale nieuwssite “Zero-Hedge” een artikel over een Finse politica die gerechtelijk vervolgd werd vanwege het citeren uit de Bijbel. Ironisch genoeg blijkt zij ook de voormalige partijleider te zijn geweest van de Finse Christen-Democraten! Dit is dus waar de oorlog tegen de waarheid naartoe gaat. Enkel het citeren uit de Bijbel wordt tegenwoordig al beschouwd als haatzaaien, oftewel ‘hate-speech’. Het Besturende Lichaam is zich ongetwijfeld ook heel goed bewust van deze groeiende trend en dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden waarom ze maar heel weinig inhoudelijke uitspraken doen over het LHBTQ-fascisme dat de westerse wereld, voorheen bekend als het Christendom, overspoelt.

​Zoals hierboven vermeld, heeft het Wachttorengenootschap 100% ongelijk wanneer het beweert dat de laatste koning niet zal slagen. Denk eens aan de slotwoorden van de profetie in het Boek der Waarheid: “Aan het einde van hun koningschap, als de overtreders de maat vol hebben gemaakt, zal er een koning opstaan die er meedogenloos uitziet en die bedreven is in listen. Zijn macht zal groot worden, maar niet door zijn eigen macht. Hij zal op een bijzondere manier verwoesting aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat. In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand.” (Daniël 8:23-25)

In het artikel op JW.org staat: Ook in de meeste religies worden veel leugens verteld.” Ook dat is niet waar. Onwaarheid doordringt tegenwoordig ALLE religies! Maar laat het zo geschiede: “als de overtreders de maat vol hebben gemaakt“…