Dagtekst vrijdag 12 januari 2024

Wat jullie ook vragen in mijn naam, dat zal ik doen, zodat de Vader geëerd wordt vanwege de Zoon. — Joh. 14:13.

We zijn Jehovah dankbaar dat we via zijn Zoon tot hem kunnen bidden. Jehovah gebruikt Jezus om onze verzoeken in te willigen. Het zijn de gebeden in Jezus’ naam waarnaar Jehovah luistert en die hij verhoort. Jehovah vergeeft je zonden op basis van Jezus’ loskoopoffer (Rom. 5:1). Volgens de Bijbel is Jezus onze ‘hogepriester’ die ‘heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemel’ (Hebr. 8:1). Jezus is onze ‘helper bij de Vader’ (1 Joh. 2:1). Wat zijn we dankbaar dat Jehovah ons een meelevende Hogepriester heeft gegeven die onze zwakheden begrijpt en ‘voor ons pleit’! (Rom. 8:34; Hebr. 4:15) Zonder Jezus’ offer zouden we Jehovah niet in gebed kunnen naderen. Je bent het er vast mee eens dat we Jehovah nooit genoeg kunnen bedanken voor het kostbare geschenk dat hij ons heeft gegeven: zijn dierbare Zoon! w22.07 23 ¶10-12

In zijn tweede brief erkende de apostel Petrus dat sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn: Bezie het geduld van onze Heer bovendien als redding, zoals ook onze geliefde broeder Paulus jullie heeft geschreven in overeenstemming met de wijsheid die hem is gegeven. Hij heeft het trouwens in al zijn brieven over deze dingen. Maar sommige dingen daarin zijn moeilijk te begrijpen, en die worden verdraaid door onwetende en onstandvastige personen, zoals ze dat ook met de rest van de Schrift doen, tot hun eigen ondergang.” (2 Petrus 3:15,16)

Paulus zelf zei dit ook, toen hij aan zijn medegezalfde broeders schreef over de rol die Jezus speelt als hogepriester, overeenkomstig de wijze van Melchizedek. De apostel zei: We hebben veel over hem te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, want jullie zijn traag van begrip geworden. (Hebreeën 5:11)

Eén van de dingen waarover Paulus schreef die moeilijk te begrijpen en moeilijk uit te leggen zijn, en dan met name aan mensen die niet goed onderlegd zijn in de Schrift, is de rol die Jezus speelt als bemiddelaar. Sommige onwetende en onstandvastige mensen beweren dat het Wachttorengenootschap een vals evangelie zou prediken, omdat ze de Jehovah’s Getuigen leren dat Jezus niet hun bemiddelaar is. Ze zeggen dat omdat het Wachttorengenootschap altijd heeft onderwezen dat Jezus de bemiddelaar is van het nieuwe verbond, dat alleen gezalfde personen omvat. Dit is waar. Echter baseren ze hun claim enkel op 1 Timotheüs 2:5,6, waar staat geschreven: Want er is één God en één bemiddelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als een overeenkomstige losprijs voor iedereen. Daarvan zal worden getuigd op de juiste tijd ervoor. De foutieve aanname inzake deze kwestie is dat, aangezien Paulus zei dat Jezus een bemiddelaar is tussen God en mensen, dat Jezus daarmee ook gelijk de bemiddelaar moet zijn tussen God en alle mensen.

Het is moeilijk om te begrijpen en het is ook moeilijk om het begrijpelijk uit te leggen, maar ik ga desondanks toch een poging wagen. In dezelfde brief aan de Hebreeën noemde Paulus Jezus de middelaar van een verbond. Hier volgen een aantal voorbeelden: Maar nu heeft Jezus een verhevener dienst gekregen omdat hij ook de bemiddelaar is van een eveneens beter verbond, dat wettelijk gegrond is op betere beloften. (Hebreeën 8:6)

Daarom is hij bemiddelaar van een nieuw verbond. Dat werd hij zodat degenen die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen. Hij is gestorven om hen door een losprijs te verlossen van de overtredingen onder het vroegere verbond. Want bij een verbond moet de dood van de menselijke verbondssluiter plaatsvinden. Een verbond treedt namelijk pas in werking bij overlijden, het is niet van kracht zolang de menselijke verbondssluiter nog leeft.” (Hebreeën 9:15-17)

Maar jullie zijn wel bij de berg Sion gekomen en bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en bij myriaden engelen in algemene vergadering, en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn, en bij God, de Rechter van allen, en de geestelijke levens van rechtvaardigen die volmaakt zijn gemaakt, en bij Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond, en het gesprenkelde bloed, dat op een betere manier spreekt dan Abels bloed. (Hebreeën 12:22-24)

Omdat de bemiddeling en de priesterlijke bediening van Christus het nieuwe verbond met zich meebrengen, moeten de woorden van Paulus aan Timotheüs over Jezus als de bemiddelaar tussen God en de mens worden opgevat als de mannen (en vrouwen) die gezalfd zijn. Maar wat is dan precies het doel van Christus’ werk als bemiddelaar? Zoals Paulus in het bovenstaande vers uitlegde, heeft het te maken met ‘de geestelijke levens van rechtvaardigen die volmaakt zijn gemaakt‘.

Hoe kan een onvolmaakt mens dan volmaakt gemaakt worden in de ogen van Jehovah God? Het gaat dan ook niet alleen maar om de losprijs. Houd in gedachten dat de losprijs God rechtvaardigt om de doden op aarde weer tot leven te wekken met inbegrip van het feit dat een heel groot gedeelte van die groep mensen die zullen terugkeren, zo verachtelijk en zo goddeloos waren als ze maar konden zijn. Bovendien bestaat de bemiddeling niet louter uit het doorgeven van boodschappen via Jezus in de vorm van gebeden. Gedurende vele honderden jaren vóórdat Jezus naar de aarde kwam en hij zijn leven als losprijs gaf, baden gelovige mensen rechtstreeks tot Jehovah God, zonder tussenkomst van een bemiddelaar.

Het is dus niet noodzakelijk dat Christus onze bemiddelaar is, zodat onze gebeden door God gehoord kunnen worden. Christus, die een meelevende hogepriester is en de bemiddelaar tussen God en de (gezalfde) mensen, betreft de regeling die God geschapen heeft om zondige mensen zondeloos te kunnen verklaren. De reden waarom dit noodzakelijk is, is omdat degenen die in eendracht met Jezus uit de dood zullen worden opgewekt, op dat moment een onsterfelijke geest zullen zijn en in Jehovah’s heilige aanwezigheid zullen worden gebracht. Dat is ook precies waar de apostel Paulus hierboven naar verwees toen hij sprak over gezalfde christenen die “het hemelse Jeruzalem” en “de stad van de levende God” zullen naderen, evenals “myriaden engelen”.

Zoals Jehovah’s Getuigen weten, openbaart de Bijbel dat een grote schare het einde van deze wereld zal gaan overleven. Er wordt over hen gezegd dat ze hun gewaden hebben gewassen en wit hebben gemaakt in het bloed van het Lam. Dat betekent dus dat zij geloof in Jezus hebben en dat ze ook daadwerkelijk naar dat geloof hebben gehandeld, zodat er barmhartigheid jegens hen zal worden betoond zodra de goddelozen zullen worden vernietigd. Echter is het wel zo dat dit niet betekent dat ze daarmee ook meteen volmaakt worden gemaakt. Dat hoeft ook niet. Jehovah heeft namelijk een periode van maar liefst 1000 jaar gereserveerd voor Christus en zijn 144.000 koningen en priesters om de mensheid volledig te rehabiliteren, zodat de mensheid aan het einde van die 1000 jaar zondeloos zal zijn. Tegelijkertijd moeten we ook in gedachten houden dat er geen sprake is van een 100-decennia lange rehabilitatieperiode voor degenen die geroepen zijn om in de hemelse stad van de levende God te dienen. Hun volmaaktheid moet daarom tot stand worden gebracht door middel van een prijs. Dat is precies hetgeen wat Jezus Christus tot stand brengt door middel van zijn bemiddeling in het nieuwe verbond.

De losprijs dient dus een tweeledig doel. Het zorgt voor een onmiddellijke verlossing van het zondige lichaam in het geval van degenen die een hemelse roeping ervaren. Tegelijkertijd verschaft de losprijs ook de basis voor Christus waarop hij in principe alle doden op kan wekken en hij tegelijkertijd een Pascha-effect kan bewerkstelligen voor de grote schare.