Dagtekst zaterdag 6 januari 2024

Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw. — Gen. 3:15.

Kort nadat Adam en Eva hadden gezondigd, sprak Jehovah een bijzondere profetie uit die hun nakomelingen hoop gaf. Wat hij zei staat opgeschreven in Genesis 3:15: ‘Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw en tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. Hij zal jouw kop verbrijzelen en jij zult hem in de hiel treffen.’ Hoewel de profetie in het eerste boek van de Bijbel staat, is elk ander Bijbelboek er op een of andere manier mee verweven. Net zoals de rug van een gedrukt boek alle bladzijden samenbindt, zo verbinden de woorden in Genesis 3:15 de inhoud van elk Bijbelboek tot een eensluidende boodschap. Die boodschap is dat God een Bevrijder stuurt om de Duivel en al zijn slechte volgelingen te vernietigen. Dat zal echt een zegen zijn voor iedereen die van Jehovah houdt! Door de Bijbel te bestuderen kom je erachter hoe de profetie in vervulling gaat en wat het voor ons betekent. w22.07 14 ¶1-3

Het Wachttorengenootschap heeft enig licht geworpen op deze grote allesoverheersende oorlog tussen het nageslacht van Satan en de kinderen van Jehovah. Ondanks het voorgaande blijkt het Wachttorengenootschap toch niet in staat te zijn om de dingen te onthullen die zich in de nabije toekomst zullen gaan afspelen om redenen die nog duidelijk zullen worden.

Er is niets dat de grimmigheid van die vijandschap nog beter op een dramatische wijze demonstreert dan wat er plaatsvond tussen de eerste twee mensen die werden geboren uit Adam en Eva in de wildernis buiten de Hof van Eden – de twee broers genaamd Kaïn en Abel. Eén broer, Abel, had oprecht geloof en bracht een bloedoffer. Kaïn werd woedend omdat God blijk gaf van zijn gunst voor Abels offer terwijl het offer van zijn broer Kaïn door Jehovah werd afgewezen. Hoewel God vriendelijk tussenbeide kwam en God Kaïn waarschuwde dat hij zijn gemoederen maar beter kon bedaren, weigerde Kaïn desondanks naar Jehovah God te luisteren en vermoordde hij vervolgens zijn eigen broer.

Enkele duizenden jaren later, nadat het nageslacht van de vrouw was gedood en weer tot leven was gewekt, waarmee de profetie over de getroffen hiel in vervulling was gegaan, schreef een van Jezus’ beste vrienden over de moord op Abel en zei: Want dit is de boodschap die jullie vanaf het begin hebben gehoord: dat we elkaar moeten liefhebben. We mogen niet zijn als Kaïn, die uit de goddeloze voortkwam en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. (1 Johannes 3:11-12)

Kaïn en Abel waren uiteraard vleselijke broers van elkaar. Echter gaf Jezus te kennen dat tijdens de periode van het besluit, dat ook wel bekend staat als “het uur waarin de duisternis heerst”, de vijandschap tussen het nageslacht van de goddeloze en de zonen van Jehovah zal toenemen, zelfs tot aan het punt waarop er sprake zal zijn van pure moord. Jezus voorspelde: Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. (Markus 13:12-13)

Wanneer Jezus opnieuw in de wereld komt, zal hij zijn zegel van goedkeuring op sommige christenen overbrengen en tegelijkertijd zal hij anderen juist gaan verwerpen, net zoals Jehovah dat ook met Abel en Kaïn had gedaan. Christus illustreerde dit op verschillende manieren, zoals hij bijvoorbeeld deed met betrekking tot de getrouwe slaaf en de slechte slaaf. Misschien is de bekendste illustratie van Jezus wel de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Het onkruid symboliseert het zaad van de goddeloze terwijl de tarwe juist de ware gezalfde zonen van God vertegenwoordigt. Zowel Satans zaad als Jehovah’s nageslacht mogen samen opgroeien binnen de gemeente van Christus, totdat de engelen eropuit worden gestuurd om het nageslacht van de Duivel uit het Koninkrijk van Christus te verwijderen. Ter bevestiging van deze waarheid onthulde Jezus in Openbaring dat er in die tijd sprake zal zijn van een synagoge van Satan, een groep die zich binnen de eigen gemeente van Christus bevindt en die valselijk over zichzelf beweren dat ze joden (gezalfd) zijn, totdat de dag des Heren begint en de Heer het zaad van de slang zal laten komen en hen zal laten buigen ten overstaan van de uitverkorenen.

Zij die dan zullen achterblijven zullen weten dat zij uit het Koninkrijk van Christus zijn verwijderd en dat ze net zoals Kaïn, die ook zijn oorsprong vond bij de Duivel, uit haat zullen gaan knarsetanden terwijl ze dan zullen gaan proberen om zoveel mogelijk van de uitverkorenen te vervolgen om hen zodoende over te leveren teneinde hen ter dood te laten brengen. Zo zal de vijandschap die buiten Eden begon, tijdens de periode van de parousia gaan uitmonden in bloedvergieten.

Overigens zullen de uitverkorenen door alle mensen worden gehaat vanwege de naam van Jezus, omdat de uitverkorenen op dat moment zullen gaan getuigen van het feit dat zij Christus met hun eigen ogen hebben gezien. En hier volgt ook nog een aanvullend weetje voor u: Petrus, Jakobus en Johannes waren de enige drie apostelen die het voorrecht kregen om de Transfiguratie te mogen aanschouwen. Petrus legde uit dat het visioen een voorproefje betekende van de daadwerkelijke authentieke parousia (Tweede Komst) van Christus. Uiteindelijk stierven Petrus, Jakobus en Johannes allemaal een dood als martelaar. Feitelijk was Jakobus zelfs een van de eerste christenen die werd vermoord.

Tijdens de periode van het besluit zal het nageslacht van Satan hun haat tegen de broeders van Christus ten volle kunnen uiten. Helaas voor hen zal dan ook gaan blijken dat Jezus de wijze waarop ze zijn broeders zullen gaan behandelen zal beschouwen als iets dat ze hem persoonlijk aandoen. Zo zal dan uiteindelijk het stadium worden bereikt waarin Christus het voortbestaan van het addergebroed van de duivel zal gaan beëindigen waarna hij de slang vervolgens éérst voor een periode van duizend jaar zal opsluiten alvorens hij zijn kop definitief zal gaan vermorzelen.