Dagtekst zaterdag 30 december 2023

Heb daarom berouw en keer je om, zodat je zonden worden uitgewist. Dan zullen er tijden van verademing komen van Jehovah zelf. — Hand. 3:19.

Iemand die in de greep is van ‘de oude persoonlijkheid’ heeft doorgaans een vleselijke manier van denken en doen (Kol. 3:9). Hij kan zelfzuchtig zijn, opvliegend, ondankbaar en trots. Misschien kijkt hij graag naar porno en naar immorele of gewelddadige films. Ongetwijfeld heeft hij ook goede eigenschappen. En misschien voelt hij zich schuldig over de slechte dingen die hij zegt of doet. Maar het ontbreekt hem aan de motivatie om zijn denken en gedrag te veranderen (Gal. 5:19-21; 2 Tim. 3:2-5). Omdat we onvolmaakt zijn, kan niemand van ons alle slechte gedachten en verlangens volledig uit zijn hart en geest bannen. Soms zeg of doe je iets waar je spijt van krijgt (Jer. 17:9; Jak. 3:2). Maar als je de oude persoonlijkheid uittrekt, word je niet meer door vleselijke houdingen en gewoonten beheerst. Ze karakteriseren je niet meer als persoon (Jes. 55:7). w22.03 3 ¶4-5

Wanneer het om berouw gaat, heeft niemand meer behoefte aan berouw dan het Besturende Lichaam van de Jehovah’s Getuigen. De voornaamste uit hun groeiende lijst van zonden is wel het feit dat ze zichzelf hebben gehoereerd door middel van hun nauwe samenwerking met de zogenoemde vaccintirannen evenals hun schaamteloze verzekering richting de goedgelovige Jehovah’s Getuigen dat de experimentele mRNA-injecties een speciale voorziening zouden zijn geweest van Jehovah zelf. Inmiddels zijn er al velen gestorven vanwege het feit dat ze de zogenaamde ‘levensreddende instructies’ van het Besturende Lichaam hebben opgevolgd, terwijl er tegelijkertijd ook nog vele Jehovah’s Getuigen zijn die in de toekomst nog zullen gaan overlijden door de steeds groter wordende lijst aan ernstige (lange termijn) bijwerkingen van de prikjes. Dat zou dan ook absoluut een reden moeten zijn voor het betonen van berouw.

Dan is er ook nog hun doelbewuste manipulatie van Gods woord die ze inzetten om hun misleidende 1914-doctrine nog enigszins geloofwaardig te laten klinken in de oren van de vele Jehovah’s Getuigen. Als voorbeeld van hun oneerlijkheid wil ik u wijzen op het onlangs geplaatste clickbait-artikel dat nog net voor het einde van het jaar op JW.org is gepubliceerd, getiteld: “2023: Een zorgelijk jaar – Wat zegt de Bijbel?”Onder verwijzing naar de openingsopmerkingen van Jezus over het besluit van het samenstel, luidt het opsommingsteken simpelweg: ‘Oorlogen en berichten van oorlogen.’

Misschien zijn ze zich er wel van bewust dat e-watchman op een eerder moment nog voor de goede orde heeft verklaard dat het uitbreken van oorlogen in Oekraïne en meer recentelijk in het Midden-Oosten de vervulling lijkt te zijn van dit aspect van Jezus’ profetie. Het Besturende Lichaam lijkt hier een vergeefse poging te ondernemen om het te doen lijken alsof hun recente bevindingen nog enige vorm van relevantie zouden bezitten. Jezus verklaarde in de context het volgende: Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Vervolgens zei Jezus ook nog: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al die dingen zijn het begin van de weeën. (Mattheüs 24:7)

De “oorlogen en berichten van oorlogen” zijn een voorbode van een mondiale oorlog, wanneer “natie tegen natie zal opstaan”, enz. Zoals iedereen heel goed weet, beweert het Wachttorengenootschap dat het jaar 1914 het begin zou zijn geweest van de voorzegde barensweeën. Indien dat waar zou zijn, dan betekent dit ook dat de “oorlogen en berichten van oorlogen” dus vóór 1914 zouden moeten hebben plaatsgevonden. Het Besturende Lichaam is zich hier ook ongetwijfeld van bewust. Tegelijkertijd weet het Besturend Lichaam ook dat ze kunnen zeggen wat ze maar willen en dat Jehovah’s Getuigen alles wat ze zeggen zullen slikken als zoete koek omdat de Jehovah’s Getuigen alle uitspraken van het Besturende Lichaam beschouwen als het zuivere woord van God. Tegelijkertijd is het ook zo dat er ook nog iemand anders is die zich hoog in de hemelen bevindt, die zich wel degelijk goed bewust is van het misleidende spelletje dat ze aan het spelen zijn. Hier is trouwens nog een ander voorbeeld van hun interpretatieve misleiding. Wellicht betreft dit wel de meest foute en zeker de meest idiote van allemaal:

‘Angstaanjagende dingen.’ — Lukas 21:11.

  •   ‘Het tijdperk van de opwarming van de aarde is voorbij; het tijdperk van het koken van de aarde is aangebroken.’ — António Guterres, secretaris-generaal van de VN. 

Indien iemand zou wonen in een afgelegen bos of op een afgelegen eiland, of indien iemand gewoon zou zijn losgekoppeld van de alomtegenwoordige mediapropagandamachine, denkt u dan werkelijk dat die persoon doodsbang zou zijn als de temperatuur op aarde met een graadje zou stijgen? Zouden ze zich hier dan überhaupt wel van bewust zijn? U weet vast wel het antwoord op die vraag.

Koning Charles van Engeland begon zijn promotiecampagne met betrekking tot de vermeende opwarming van de aarde al toen hij nog een jonge prins was. De afgelopen vijftig jaar heeft het Britse Imperium de angst voor klimaatverandering aangewakkerd als voorwendsel om landen ertoe aan te zetten om economische zelfmoord te plegen door goedkope fossiele brandstoffen te elimineren. En Charles liet het overigens niet slechts bij woorden alleen. Charles heeft de top van alle financiële instellingen in Europa en Amerika een plan ingerommeld door een stop te zetten op de financiering van op koolstof gebaseerde industrieën. (Denk hierbij vooral aan de voedselproductie) Het Wachttorengenootschap is bewust of onbewust ook betrokken bij dit genocidale plan. Ik dring er dan ook bij hen op aan om zo snel mogelijk berouw te tonen voordat de werkelijke “angstaanjagende dingen” met hypersonische snelheid door de lucht beginnen te vliegen.

Het woord ‘berouw’ wordt binnen de Griekse Geschriften slechts een zeer beperkt aantal keren gebruikt en in de meeste gevallen komt het woord voor in het boek Openbaring, in de brieven die Jezus richtte aan de zeven symbolische gemeenten die op aarde zullen zijn wanneer de dag des Heren aanbreekt. In elk van die gevallen spoort Jezus de gezalfde christenen aan om berouw te betonen voor verschillende zonden, waarvan geen enkele op de bovenstaande lijst van het Wachttorengenootschap is terug te vinden. Jezus veroordeelt bijvoorbeeld sommigen binnen de gemeente Efeze omdat ze de liefde die ze aanvankelijk hadden, hebben verloren. Jezus zei tegen hen: “Bedenk daarom hoe diep je gevallen bent. Heb berouw en doe weer de daden die je vroeger deed. Anders kom ik naar je toe, en ik zal je lampenstandaard van zijn plaats wegnemen, tenzij je berouw hebt.” (Openbaring 2:5) Heeft u een oor om te horen wat de geest tegen de gemeente zegt?

Jezus waarschuwde de gemeente in Pergamum dat hij zich ervan bewust was dat zij de invloed van de magiër Bileam aan het tolereren waren, die sommigen had verleid tot het bedrijven van afgoderij en overspel, en van sommigen die tot de sekte van Nikola̱üs behoorden. Aan hen schreef Jezus het volgende: Heb daarom berouw. Anders kom ik vlug naar je toe, en ik zal oorlog tegen hen voeren met het lange zwaard van mijn mond.” (Openbaring 2:16) Er is hoe dan ook iemand verantwoordelijk voor het bevorderen van de afgoderij van het Wachttorengenootschap en voor het plegen van geestelijk overspel met de Verenigde Naties. Ongetwijfeld vormen de tegenwoordige vrijmetselaars een hedendaagse moderne sekte van Bileam binnen de muren van Bethel.

Dan is er ook nog de invloed van de Jehovah-hatende Izebel. De Heer uitte zijn waarschuwing richting degenen in Thyatira: Ik heb haar tijd gegeven om berouw te hebben, maar ze wil geen berouw hebben van haar seksuele immoraliteit. Luister! Ik sta op het punt haar ziek te maken en grote ellende te brengen over degenen die overspel met haar plegen, tenzij ze berouw hebben van haar daden. Ik zal haar kinderen doden met dodelijke plagen, zodat alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die het hart en de diepste gedachten onderzoekt. En ik zal elk van jullie geven naar zijn daden. (Openbaring 2:21-23)

Het is dan ook louter rechtvaardig te noemen dat Christus het demonische zaad zal gaan vernietigen door middel van een échte dodelijke plaag, aangezien de zogenaamde nep-pandemie met beide handen werd aangegrepen als een kans om voordeel te trekken uit de angst voor een plaag die in werkelijkheid bij lange na niet zo dodelijk bleek te zijn.

Dan zijn er ook nog de mensen in Sardis aan wie Jezus schrijft: Word waakzaam en versterk wat nog over is en dreigt te sterven, want ik heb gemerkt dat je werk niet voltooid is in de ogen van mijn God. Bedenk daarom steeds wat je hebt gekregen en wat je hebt gehoord. Blijf eraan vasthouden en heb berouw. Als je niet wakker wordt, zal ik beslist komen als een dief. Je zult absoluut niet weten op welk uur ik je zal overvallen. (Openbaring 3:2-3)

Wanneer we ons bewust zijn van hoe iemand de geest heeft ontvangen, moet de ontvanger eraan worden herinnerd dat zijn zalving niet afkomstig is geweest van het Wachttorengenootschap. De komst van Christus die zal komen als een dief in de nacht, betreft een waarschuwing die niet velen ter harte lijken te hebben genomen. Het is nu dan ook een uiterst goed moment om waakzaam te zijn en om te versterken wat nog over is. De aanwezigheid van de Heer is namelijk zéér nabij.

Ten slotte besluit Jezus zijn laatste brief met een oproep aan alle geroepenen om zich vooral te bekeren en berouw te tonen. Hij doet dit door middel van de volgende woorden: Iedereen aan wie ik gehecht ben, wijs ik terecht en corrigeer ik. Wees daarom ijverig en heb berouw. Kijk! Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, zal ik in zijn huis komen en de avondmaaltijd met hem eten en hij met mij. Wie overwint, zal ik met mij op mijn troon laten zitten, net zoals ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon ben gaan zitten. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. (Openbaring 3:19-22)

In alle hierboven aangehaalde passages waarschuwt Jezus dat hij eraan komt en ook dat degenen die zijn uitgenodigd voor het ware avondmaal van de Heer (dat samen met Jezus in de bovenkamer moet worden gevierd) er goed aan doen om berouw te tonen en door klaar te staan voor de ontmoeting met hun Heer.