In plaats van mijn dagelijkse commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap geeft ik vandaag een commentaar op het Wachttoren-studieartikel van deze week, getiteld: “Onderzoek elke dimensie van Gods Woord”.

Dit is wat er in alinea 10 staat geschreven:

10 In de Bijbel zijn wereldschokkende gebeurtenissen voorspeld. Eerst zullen de volken ‘vrede en veiligheid’ aankondigen (1 Thess. 5:2, 3). ‘Plotseling’ zal de grote verdrukking beginnen wanneer de volken alle valse religie aanvallen (Openb. 17:16). Daarna zal ‘de Mensenzoon op de wolken van de hemel (…) komen met kracht en grote majesteit’, mogelijk in een bovennatuurlijke demonstratie (Matth. 24:30). Jezus zal mensen oordelen en de schapen van de bokken scheiden (Matth. 25:31-33, 46). Maar Satan zal niet stilzitten. In zijn haat zal hij een coalitie van landen, in de Bijbel Gog van het land Magog genoemd, ertoe aanzetten Jehovah’s volk aan te vallen (Ezech. 38:2, 10, 11). Op een gegeven moment worden de overgebleven gezalfden in de hemel bijeengebracht om met Christus en zijn hemelse troepen mee te strijden in de oorlog van Armageddon, de grootse finale van de grote verdrukking (Matth. 24:31; Openb. 16:14, 16).c Dan zal Christus duizend jaar over de aarde gaan regeren (Openb. 20:6).

De woordenboekdefinitie van het woord “onderzoeken” betreft een kwestie van ‘nauwkeurig nazien’; ‘nagaan’ of ‘nauwkeurig nasporen’. Wanneer het Wachttorengenootschap aan de ene kant christenen aanspoort om “elke dimensie van Gods woord te onderzoeken”, impliceert dat dan niet dat wij als individuele Bijbelstudenten zelfs datgene wat ons bekend in de oren klinkt nóg nauwkeuriger zouden moeten onderzoeken en na zouden moeten gaan? Toch moedigt de beknopte uitleg van het Wachttorengenootschap over “wereldschokkende gebeurtenissen die in de Bijbel zijn voorspeld” niemand aan om de Bijbelprofetieën eens nauwkeurig te onderzoeken. Eerder het tegenovergestelde. Welke stimulans hebben Jehovah’s Getuigen dan om profetieën eens nader te gaan onderzoeken terwijl het Wachttorengenootschap tegelijkertijd hun eigen interpretatie over toekomstige gebeurtenissen presenteert alsof het rechtstreeks de woorden zijn van God zelf?

Ik heb de Bijbelse profetieën nauwkeurig onderzocht en blijf dat ook zeker doen. Daarnaast heb ik ook nog alles wat het Wachttorengenootschap over profetie heeft gepubliceerd nauwkeurig onderzocht. Ik heb mijn bevindingen gepubliceerd, zodat u ze zelf ook nog eens nauwkeurig kunt onderzoeken waarop u vervolgens zelf kunt bepalen wat waar is. Ik zal u daarom voor de lol nog een keertje mijn extreem beknopte overzicht presenteren van de dingen die volgens mij zullen gaan gebeuren.

In de aanloop naar de wereldschokkende gebeurtenissen die samen zullen vallen met de komst van de Mensenzoon, zal het Wachttorengenootschap vervallen in totale afvalligheid. Als ze zeggen: ‘Vrede en veiligheid!’, dan zal dit de komst van Christus inluiden die zo onverwachts als een dief in de nacht zal arriveren om te beginnen met het oordeel. Dit oordeel begint zoals we allemaal heel goed weten bij het huis van God. Plotselinge vernietiging zal dan gaan beginnen, net zoals de barensweeen voor een zwangere moeder in de vorm van natie die tegen natie opstaat en koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen op dat moment grote voedseltekorten, pandemieën en enorme aardbevingen zijn. Precies zoals Jezus zei: “Al die dingen zijn het begin van de weeën.” De witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap zal dan van het ene op het andere moment plotseling instorten. Veel christenen zullen dan tot struikelen worden gebracht. Broeders zullen broeders haten en verraden. De hemelse krachten zullen dan hevig worden geschud. Het hele huidige systeem zal dan compleet ineenstorten. Het zal absoluut lijken op het einde van de wereld. Angstaanjagende schouwspelen aan de hemel zullen de mensheid doen bezwijken van angst. Miljarden mensen zullen dan omkomen. Maar zie daar! De verdrukking zal abrupt tot een einde komen. Jehovah’s engelen zullen dan ingrijpen en de winden der vernietiging tegenhouden. Vervolgens zal Jezus zich aan de uitverkorenen gaan openbaren. Ze zullen hem zien zoals hij daadwerkelijk is en ze zullen net zo worden als hij. Ze zullen zo helder schijnen als de zon wanneer ze voor bestuurders en koningen zullen moeten verschijnen om hen een laatste getuigenis te geven. Tegelijkertijd zullen de natiën der aarde zich bijeenpakken en zal de vrouw en draakachtste koning gedurende “één enkel uur” gaan regeren en een verbod afdwingen op “zuivere aanbidding”. Na de openbaring van de zonen van God zullen de schapen en de bokken worden gescheiden. Ten slotte zal dan pas Babylon de Grote worden vernietigd en wanneer de laatste van de heiligen wordt gedood zal het hemelse huwelijk van het Lam gaan plaatsvinden, onmiddellijk gevolgd door de vernietiging van de rest van Satans heerschappij en dat zal het begin vormen van de nieuwe wereld.