Dagtekst donderdag 30 november 2023

Ga hier zitten. Dan ga ik verderop bidden. — Matth. 26:36.

Op de laatste avond van zijn leven op aarde, aan het eind van zijn bediening, ging Jezus op zoek naar een rustige omgeving waar hij kon mediteren en bidden. Die vond hij in de hof van Gethsemané. Bij die gelegenheid gaf Jezus zijn discipelen belangrijke raad over het gebed. Toen ze bij de hof van Gethsemané aankwamen, was het al laat, misschien wel na middernacht. Jezus nam drie apostelen met zich mee en zei: ‘Blijf hier met mij waken.’ Vervolgens ging hij iets verderop bidden (Matth. 26:37-39). Maar terwijl hij bad, vielen ze in slaap. Toen hij zag dat ze lagen te slapen, spoorde hij ze aan: ‘Blijf waakzaam en bid voortdurend’ (Matth. 26:40, 41). Jezus wist dat ze onder druk stonden en moe waren. Vol medegevoel erkende hij: ‘Het vlees is zwak.’ Toch moest hij, nadat hij nog twee keer was gaan bidden, steeds weer constateren dat zijn discipelen niet aan het bidden waren maar lagen te slapen (Matth. 26:42-45). w22.01 28 ¶10-11

Jezus gaf zijn discipelen nog wat meer dan alleen maar belangrijke raad over het gebed. Omdat zij geen acht sloegen op zijn vriendelijke aansporing, berispte Jezus hen op scherpe toon, zoals we kunnen opmaken uit de volgende passage in de Schrift: Hij liet ze achter, ging weer weg en bad voor de derde keer, waarbij hij opnieuw hetzelfde zei. Daarna ging hij terug naar de discipelen en zei tegen ze: ‘Het is nu toch niet de tijd om te slapen en te rusten? Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verraden wordt en aan zondaars wordt overgeleverd. Sta op, laten we gaan. Kijk! Mijn verrader komt eraan.’ Hij was nog niet uitgesproken of Judas, één van de twaalf, kwam eraan. Hij had een grote menigte met zwaarden en knuppels bij zich, die door de overpriesters en de oudsten van het volk was gestuurd.” (Mattheüs 26:44-47)

Jezus’ laatste dag, zijn overlijden en zijn verschijningen nadat hij uit de dood was opgewekt, vormen een voorafschaduwing van vele toekomstige gebeurtenissen. Het feit dat één van de Twaalf een verrader was en een welwillende pion werd in de handen van Satan, vindt zeker een moderne tegenhanger in de mens van wetteloosheid, die dient als een instrument in een veelomvattend ‘werk van Satan’. Deze profetische mens van wetteloosheid, doet zich naar de buitenwereld voor als een getrouwe en beleidvolle slaaf. Het feit dat alle discipelen tot struikelen werden gebracht en toen verstrooid raakten, betreft eveneens een voorbode van hetgeen er gaat gebeuren als vervulling van de profetie van Jezus waarin hij voorzei dat velen dan tot struikelen zullen worden gebracht. Ook de berisping door Christus over zijn sluimerende apostelen, die sliepen op het moment dat Jezus werd gearresteerd, werpt een lange profetische schaduw op de zaak. Waarschuwde Jezus zijn discipelen dan niet op strenge toon om vooral wakker en waakzaam te blijven en om voorbereid te zijn op de komst van de Mensenzoon die zo onverwachts zal arriveren als een dief in de nacht?

Het is biologisch natuurlijk niet mogelijk of raadzaam om letterlijk voortdurend wakker te blijven. Jezus illustreerde eenvoudigweg het punt dat hij zou komen op een uur dat zijn discipelen het niet zouden verwachten en daarom konden ze maar beter geestelijk voorbereid zijn en vol verwachting uitkijken naar zijn komst. Hoewel Jezus alles al van tevoren aan zijn apostelen had uitgelegd, waren ze desondanks toch nog steeds overrompeld en tijdelijk overvallen door de plotselinge wending in de gebeurtenissen. Op soortgelijke wijze hebben ook de Jehovah’s Getuigen bepaalde verwachtingen van wat er zal gaan gebeuren, maar tegelijkertijd hebben ze ook geen flauw benul van de omvang van de dwalende werking, ook wel bekend als de bedrieglijke invloed.

Zelfs nu de natiën der aarde zich druk aan het voorbereiden zijn op een naderende totale oorlog heeft het Besturende Lichaam gezegd dat het onmogelijk is dat er nog een (derde) wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Alleen al daarom is het dus een zekerheid dat de Mensenzoon hen tijdens zijn plotselinge komst slapend en rustend zal gaan aantreffen in hun kasteel in Warwick.