VRAAG VAN EEN LEZER: Ik weet dat u vaker hebt gezegd dat de Wachttoren-organisatie door Jehovah is gebruikt om de uitwerking van Zijn wil te bevorderen, maar maakt God op dit moment dan nog steeds gebruik van de Wachttoren-organisatie? Ik heb het gevoel dat die tijd inmiddels achter ons ligt, omdat ik niet kan inzien hoe God überhaupt kan samenwerken met een organisatie die zichzelf heeft overladen met bloedschuld. En wanneer ik dit zeg, wijs ik natuurlijk op de duizenden en nog eens duizenden gevallen van seksueel kindermisbruik die vandaag de dag nog steeds voorkomen. Ook wijs ik naar de betrokkenheid van het Wachttorengenootschap met de Verenigde Naties doordat zij winst opstrijken uit miljoenen dollars aan aandelen in wereldse bedrijven. Ook wijs ik naar het feit dat het Wachttorengenootschap tot op de dag van vandaag nog steeds de bedrieglijke 1914-leugen blijft verkondigen. Dus zou u mij daarom alstublieft kunnen bevestigen dat Jehovah op dit moment helemaal klaar is met de Wachttoren-organisatie? We weten toch dat het Wachttorengenootschap is geïnfiltreerd door demonische krachten, dus wanneer ik aan al die zaken denk die ik zojuist heb opgesomd, kan ik me eenvoudigweg niet voorstellen dat God Zijn geest tegenwoordig nog steeds via die organisatie laat werken.

Jehovah’s Getuigen kunnen niet echt waardering opbrengen voor de waarheid – in ieder geval op dit moment nog niet. De waarheid is dat God altijd ruimte heeft geboden aan Satan de Duivel door hem binnen bepaalde kaders zijn gang te laten gaan. Het sluit daarom aan op Gods voornemen om Satans dwaling toe te staan. Houd hierbij in gedachten dat Judas destijds samen met Jezus en de apostelen aan dezelfde Paschatafel zat tot aan het moment dat de Duivel bezit nam van Judas om hem ertoe aan te zetten om Christus te verraden. Ook dat was Gods wil. Anders was het namelijk niet gebeurd. Satan en zijn slechte engelen hebben zelfs in gezelschap van de heilige engelen in de hemel gewoond totdat het uur aanbreekt waarop het Koninkrijk van Christus aan de macht komt en ervoor zal zorgen dat Satan en zijn demonen voorgoed uit de hemel zullen worden verdreven.

Op vergelijkbare wijze blijft ook de aanwezigheid van de Duivel binnen de gemeente van Christus voortduren totdat Jezus zijn engelen uitzendt om alle mensen die wetteloosheid bedrijven, uit zijn Koninkrijk te verzamelen. Er moet hierbij trouwens wel worden opgemerkt dat de wetteloosheid voortkomt uit de zogenoemde profetische ‘mens van wetteloosheid’, die midden in de tempel van God zal verblijven totdat de manifestatie van Christus een einde zal maken aan zijn aanwezigheid.

De reden waarom Jehovah’s Getuigen geen waardering kunnen opbrengen voor deze diepgaande waarheid, is omdat ze zijn misleid door de mens van wetteloosheid. De apostel Paulus waarschuwde christenen heel erg duidelijk dat ze zich vooral niet moesten laten meeslepen door officieel klinkende boodschappen en beweringen waarin werd verkondigd dat de tegenwoordigheid van Christus al is begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Niet alleen hebben Jehovah’s Getuigen geen acht geslagen op deze extreem belangrijke waarschuwing van de apostel, maar daarnaast heeft het Wachttorengenootschap de zogenaamde onzichtbare aanwezigheid van Christus ook nog eens verheven als een onbetwiste waarheid en als hoeksteen op het 1914-fundament waarop de hele Wachttoren-organisatie is gebouwd.

Natuurlijk kunnen leugens geen stand houden tegen de waarheid. Vraag maar eens aan een Jehovah’s Getuige om aan u uit te leggen hoe en waarom de oogst plaatsvond tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het slaat namelijk helemaal nergens op. Volgens deze leer van het Wachttorengenootschap zouden alle mensen die wetteloosheid bedrijven al ruim een eeuw geleden door de engelen bijeen zijn verzameld en uit de gemeente van Christus zijn verwijderd! Wat een belachelijke bewering!

Er bestaan daarnaast ook nog vele andere absurditeiten die door het Wachttorengenootschap worden verheven als onaantastbare en onbetwiste waarheden. Neem nou bijvoorbeeld eens het spreken van de ‘zuivere taal’. Ik herinner me nog goed dat er vele jaren geleden een ‘Zuivere Taal-districtscongres’ werd gehouden. Er wordt aangenomen dat, omdat Jehovah’s Getuigen allemaal hetzelfde geloven en prediken, dat dit ook meteen het bewijs zou vormen voor de bewering dat de profetie zou zijn vervuld. Echter kan iedereen die een Bijbel bezit eenvoudig opmaken uit het stuk in Zefanja dat de ‘zuivere taal van de waarheid’ pas tot stand zal komen zodra de vurige dag van Jehovah begint en dus geen seconde eerder. Leest u het hier anders zelf nog een keer: Blijf mij dus verwachten,” verklaart Jehovah, “tot de dag dat ik opsta om buit te halen, want het is mijn rechterlijke beslissing om volken te verzamelen, om koninkrijken bijeen te brengen, om mijn verontwaardiging over ze uit te storten, heel mijn brandende woede. Het vuur van mijn ijver zal de hele aarde verteren. Dan zal ik de taal van de volken veranderen in een zuivere taal, zodat ze allemaal de naam van Jehovah aanroepen en hem schouder aan schouder dienen. (Zefanja 3:8-9)

Heeft Jezus zijn volgelingen dan niet aangespoord en op strenge toon gewaarschuwd om vooral waakzaam te blijven, in afwachting van zijn komst als een dief in de nacht waarop hij zal beginnen met het oordeel? En komt de Mensenzoon dan niet in de Naam en met de autoriteit van Jehovah God? En wat is dan het teken dat dient als een bevestiging van zijn komst? Natie zal opstaan tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk, direct daarna gevolgd door een grote verdrukking die zo hevig zal zijn dat er een goddelijk ingrijpen nodig zal zijn om de mensheid voor uitsterven te behoeden. Als God niet zou ingrijpen dan zou er namelijk ook geen vlees op aarde overleven. Zo zal Jehovah’s brandende woede dus de hele aarde verteren.

Wat betreft uw vraag: hoe zou Jehovah nou gebruik kunnen maken van een organisatie die zo ontzettend verdorven is als het Wachttorengenootschap tegenwoordig is geworden? Ik wil bij dezen de lezer graag vragen om de gehele context van het derde hoofdstuk van Zefanja in overweging te nemen. Het begint met de woorden: Wee de opstandige, besmette, onderdrukkende stad! Ze gehoorzaamt geen stem, aanvaardt geen correctie. Ze vertrouwt niet op Jehovah, nadert niet tot haar God. Haar vorsten zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn wolven in de avond. Tegen de morgen hebben ze geen bot overgelaten om op te knagen. Haar profeten zijn onbeschaamde verraders. Haar priesters ontwijden wat heilig is, ze doen de wet geweld aan. Jehovah is rechtvaardig in haar midden, hij doet geen onrecht. Morgen na morgen maakt hij zijn oordelen bekend, net zo zeker als de dag weer aanbreekt. Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte. (Zefanja 3:1-5)

De verraderlijke profeten van Bethel beweren dat de profetie van Zefanja juist op de geestelijkheid van de heidense christenheid van toepassing is. Tegelijkertijd moet ook worden gezegd dat het Wachttorengenootschap in hun “Zuivere Aanbidding-publicatie” heel stilletjes dat verband overboord heeft gegooid. Er zijn dus tegenstrijdigheden in overvloed. Sommigen zullen dan zeggen: Nou en? Wat dan nog?

Welnu, het Wachttorengenootschap erkent dat de profetie van Zefanja betrekking heeft op de toekomst. Hoe vaak hebben de Jehovah’s Getuigen dit stuk uit het tweede hoofdstuk van Zefanja wel niet gelezen?  Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven. Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede. (Zefanja 2:2-3)

Het oude Jeruzalem was de “onderdrukkende stad”. Echter was de reden waarom Jehovah zo gefocust was op die stad, in tegenstelling tot talloze andere onderdrukkende steden, dat Jeruzalem het centrum was van de zuivere aanbidding. Althans, dat was tenminste de bedoeling. Deze stad was ondanks zijn onderdrukkende staat nog steeds de enige aardse plek waar Jehovah zijn naam liet wonen. God had namelijk hogere verwachtingen van de profeten en priesters die zijn Naam kenden en die dienst deden in zijn heilige tempel.

Omdat de verandering naar het spreken van een zuivere taal zal plaatsvinden in de vorm van een extreme, corrigerende maatregel, moet de onderdrukkende stad met haar verslindende vorsten die het heilige ontheiligen, wel de huidige Wachttoren-organisatie symboliseren – diezelfde organisatie die er volmondig over opschept dat ze het centrum zouden zijn van de zuivere aanbidding op aarde. Wie zou het feit kunnen ontkennen dat Jehovah zijn Naam heeft gevestigd op de Jehovah’s Getuigen en aan hen zijn speciale boodschap van het goede nieuws heeft toevertrouwd?

De apostel Paulus informeerde de Hebreeuwse christenen dat God een ieder die Hij liefheeft, tuchtigt. De apostel merkte inderdaad op dat de Vader iedereen geselt die Hij als zoon ontvangt. Daarnaast doet God niet eens de moeite om mensen of organisaties te corrigeren waar Hij geen belang bij heeft. Jezus schreef aan één van zijn symbolische gemeenten in Openbaring: Iedereen aan wie ik gehecht ben, wijs ik terecht en corrigeer ik. Wees daarom ijverig en heb berouw. (Openbaring 3:19)

Let trouwens alstublieft goed op wat er in het bovenstaande geciteerde stuk staat geschreven: Ze gehoorzaamt geen stem, aanvaardt geen correctie. Het woord
Ze” vertegenwoordigt Jehovah’s organisatie. Ook staat er nog geschreven: Jehovah is rechtvaardig in haar midden, hij doet geen onrecht.”

Heeft Jezus zijn discipelen dan niet verzekerd van het feit dat hij alle dagen bij hen, in hun midden zou zijn, tot aan het besluit/ einde van het tijdperk? En nogmaals, bij wijze van terugblik: wat gebeurt er als het besluit begint dat ook wel bekend staat als ‘de oogst’? De onderdrukkende stad zal dan vernietigd worden. Is de verwoesting van Jeruzalem dan niet het centrale kenmerk van de uitgebreide profetie van Jezus over het besluit van het samenstel van dingen?

Merk op dat de verandering naar het spreken van een zuivere taal een drastische verandering in de geestelijke omgeving van Jehovah’s organisatie teweegbrengt. Op dat moment zal het einde verhaal zijn voor de hoogmoedige priesters en leugenachtige profeten. Zefanja vervolgt met te zeggen: “Op die dag zul je niet te schande worden gemaakt voor al je opstandige daden tegen mij, want de hoogmoedige opscheppers zal ik dan uit je midden verwijderen. Je zult nooit meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg. Ik zal toelaten dat er in jou een nederig, onbeduidend volk overblijft, en zij zullen hun toevlucht zoeken in de naam van Jehovah. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken, in hun mond zal geen bedrieglijke tong worden gevonden. Ze zullen weiden en neerliggen en voor niemand bang zijn.” (Zefanja 3:11-13)

Christus zal die slechte mensen vernietigen. Zij die doen alsof ze gezalfd zijn en die weigeren om zich te bekeren van hun slechtheid. Alle leugens die nu nog als waarheid worden verpakt, zullen dan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Alleen zachtmoedige en nederige mensen zullen dan toegang krijgen tot het geestelijke paradijs dat na de vurige loutering tot stand zal komen.