Dagtekst dinsdag 7 november 2023

Wees vruchtbaar en word talrijk, vul de aarde en onderwerp haar. — Gen. 1:28.

Jehovah wilde dat Adam en Eva kinderen kregen en goed voor de aarde zorgden. Als ze gehoorzaam hadden gedaan wat Jehovah van ze verwachtte, zouden zij en hun nakomelingen voor eeuwig tot Gods gezin hebben behoord. Adam en Eva hadden een belangrijke plaats in Jehovah’s gezin. Over de schepping van de mens zei David: ‘U maakte hem iets lager dan engelen, u kroonde hem met eer en pracht’ (Ps. 8:5, vtn.). Jehovah heeft mensen niet gemaakt met dezelfde kracht, intelligentie en vermogens als engelen (Ps. 103:20). Toch is de mens maar ‘iets lager’ dan die machtige geesten. Jammer genoeg verloren Adam en Eva hun plek in Jehovah’s gezin. Dat was rampzalig voor hun nakomelingen. Maar Jehovah’s doel is niet veranderd. Hij wil dat gehoorzame mensen voor altijd zijn kinderen zijn. w21.08 2-3 ¶2-4

Realiseert u zich dat als Adam en Eva niet hadden gezondigd, dat wij er dan ook niet waren geweest? Er zouden dan wel heel veel mensen op aarde hebben rondgelopen, alleen zouden dat andere mensen zijn geweest dan wij. De mensheid zou dan op een geheel andere manier zijn ontstaan. De genen die ons maken tot wie we zijn, zouden in die situatie niet zijn voortgebracht. Om te beginnen zijn wij stuk voor stuk allemaal afstammelingen van Noach. Maar wanneer echter de opstand in Eden en de opstand in de hemel nooit had plaatsgevonden, dan had God ook de zondvloed niet hebben veroorzaakt. De geslachtslijn zou zich dan op een hele andere manier hebben ontwikkeld. Om nog maar te zwijgen van het feit dat waarschijnlijk de overgrote meerderheid van de wereldbevolking tegenwoordig minstens twee voorouders heeft gehad die zich buiten het huwelijk hebben voortgeplant, wat in een volmaakte wereld nooit zou zijn gebeurd. Ik ben in een bepaald opzicht toch wel een beetje blij dat God toeliet dat de dingen zelfs in deze onvolmaakte toestand zijn doorgegaan.

Wat betreft de geboden van God om vruchtbaar en talrijk te worden en om de aarde aan zich te onderwerpen, maakte God zijn bedoelingen aan Adam en Eva kenbaar toen ze nog in Eden waren. Sommige mensen vinden wellicht dat Gods doel inmiddels is bereikt omdat de aarde vol met mensen is. Sommigen beweren zelfs dat er op dit moment te veel mensen zijn. Maar houd hier echter wel in gedachten dat het Jehovah’s voornemen was om de aarde te vullen met volmaakte mensen. Dat is dan ook een enorm groot verschil. De apostel Paulus citeerde Gods mandaat die hij had gegeven aan Adam en Eva en hij benadrukte dat de aarde niet onderworpen is op de manier zoals God zich had voorgenomen.

In het tweede hoofdstuk van Hebreeën wees Paulus op de rol van Jezus door te zeggen: Want hij heeft het gezag over de toekomstige bewoonde aarde, waar we over spreken, niet aan engelen gegeven. Maar iemand heeft ergens getuigd: ‘Wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u voor hem zorgt? U maakte hem iets lager dan engelen. U kroonde hem met eer en majesteit, en stelde hem aan over het werk van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten onderworpen.’ Door alles aan hem te onderwerpen, heeft God niets overgelaten dat niet aan hem onderworpen is. Alleen zien we nu nog niet dat alles aan hem onderworpen is. Maar we zien wel dat Jezus, die iets lager dan engelen gemaakt was, nu met eer en majesteit gekroond is omdat hij de dood heeft ondergaan. Door Gods onverdiende goedheid heeft hij voor iedereen de dood geproefd.(Hebreeën 2:5-9)

Het onderwerpen van “de toekomstige bewoonde aarde” aan de mensheid is dus wat Jezus zal bewerkstelligen tijdens het 1000-jarige Koninkrijk. Het vereist de wederopstanding van miljarden mensen en het vereist dat de mensheid een staat van volmaaktheid moet bereiken waarbij de dood zal worden afgeschaft. Alleen dan zal Gods voornemen worden verwezenlijkt. De mensheid zal dan weer worden hersteld tot de volmaaktheid die Adam en Eva oorspronkelijk ook bezaten. In Mattheüs 19:28 noemde Jezus dit de regeneratie of ook wel de herschepping.

Het valt nauwelijks voor te stellen dat massa’s mensen die zichzelf christen noemen en die de Bijbel lezen en zelfs bestuderen, op dit moment geen begrip hebben omtrent Gods voornemen met betrekking tot de aarde. Ze luisteren naar onwetende theologen die praten over hoe mensen in de hemel kunnen komen en ook praten ze over de volledige vernietiging van de hele aarde en meer van dat soort onzin. Het boek Handelingen verwijst naar bepaalde mensen: En iedereen die de goede instelling voor het eeuwige leven had, werd een gelovige.” Helaas hebben de meeste mensen die op dit moment leven niet de ‘goede instelling’ en ze bezitten daarnaast ook geen interesse om voor eeuwig te willen leven in een aards paradijs.