Tijdens de YouTube toespraak van vorige week besprak ik enkele punten uit het ‘Redeneren-boek’ die betrekking hadden op de zogenoemde laatste dagen.  Eén van de Schriftplaatsen waar het Wachttorengenootschap naar verwijst betreft een gedeelte uit het zesde hoofdstuk van Openbaring. Zoals u weet heeft dit hoofdstuk betrekking op de vier ruiters van de apocalyps.

In verband daarmee wil ik graag één specifiek punt naar voren brengen. Jehovah’s Getuigen geloven namelijk dat de Eerste Wereldoorlog de vervulling was van de profetie die betrekking heeft op het loslaten van het vuurrode paard waarover de Bijbel leert dat deze de ruiter de macht kreeg om de vrede van de aarde weg te nemen. Daarna gaat het hoofdstuk verder met de beschrijving van de overige ruiters m.b.t. de voedseltekorten, de pestilentiën etc. Ook staat er geschreven dat deze ruiters de autoriteit krijgen om “een vierde deel van de aarde te doden”.

Aan de andere kant is het goede nieuws dat de Dood en het Graf dicht achter hen volgen. Zoals we weten betekent Hades het gemeenschappelijke graf van de mensheid. Alle doden die zich in Hades bevinden, of zoals het in de oude King James Bijbel wordt beschreven: de doden die zich in ‘de hel’ bevinden, zullen daar uitkomen. Dat is dus het goede nieuws: Mocht u als gevolg van deze 4 ruiters komen te overlijden, dan bent u dus verzekerd van een opstanding.

Maar wanneer we ons nu even focussen op het feit dat deze Ruiters de autoriteit zullen krijgen over een kwart van de aarde om deze te doden: De Eerste Wereldoorlog die verantwoordelijk was voor een flink aantal doden, in combinatie met de doden als gevolg van de Spaanse griep, die overigens meer levens heeft geëist dan de Eerste Wereldoorlog zelf, komt onderaan de streep bij lange na niet eens in de buurt van een kwart van de totale wereldbevolking in die betreffende periode! Destijds, rond het begin van de 20ste eeuw, bestond de totale wereldbevolking uit ongeveer een miljard mensen. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog kwamen er minder dan 20 miljoen mensen om het leven. Over de Spaanse Griep wordt er gezegd dat daar ook nog eens tussen de 20 en 50 miljoen mensen aan zijn overleden. Maar stel nou dat we het dodental ruimhartig naar boven zouden afronden tot laten we zeggen, 100 miljoen doden, dan hebben we het nog steeds over ‘slechts’ een tiende deel van de toenmalige totale wereldbevolking van 1 miljard mensen.

Het Wachttorengenootschap beweert dus dat de ruiters van de apocalyps al sinds het jaar 1914 op massale schaal dood en vernietiging aan het zaaien zijn op de aarde. Maar, wanneer we nu even naar de nuchtere realiteit kijken, wat kunnen we dan constateren? We zien dat sinds het jaar 1914 de wereldbevolking is geëxplodeerd! De wereldbevolking is sinds 1914 toegenomen van 1 miljard mensen naar bijna 8 miljard mensen vandaag de dag! Hoe dan ook, wanneer we naar de feiten kijken dan kunnen we dus niet anders dan concluderen dat de Eerste Wereldoorlog dus NIET de vervulling was van het teken van Christus zoals het Wachttorengenootschap leert.

Een trouwe lezer die de afgelopen jaren regelmatig contact met mij heeft opgenomen stuurde mij onlangs een vraag via de email. Hij vertelde mij dat hij veel heeft nagedacht over wat ik heb gezegd in mijn video’s evenals over verschillende onderwerpen waarover ik in de loop der jaren heb geschreven in mijn artikelen. Hij geeft aan dat hetgeen ik zeg en schrijf allemaal erg logisch in zijn oren klinkt. Verder geeft hij aan dat hij het idee heeft dat ik nauwelijks aandacht besteed aan 1914 in termen van numerologie. Volgens hem is er een reden waarom er in de Bijbel getallen staan geschreven, waardoor we volgens hem het rekenen met deze getallen ook niet kunnen vermijden. De Bijbel spreekt over zeven profetische tijden en ook over 1.260 dagen. In de ogen van deze persoon is het allemaal heel duidelijk dat we door middel van een paar simpele berekeningen op een A-4’tje uitkomen op ‘oktober 1914’. Hij geeft aan dat wanneer je de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 607 neemt en daar vervolgens 2520 jaar op loslaat, dat je dan uitkomt op het jaar 1914 en dus op het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dit komt allemaal heel gunstig uit en het past ook perfect binnen het profetische plaatje van het Wachttorengenootschap betreffende de laatste dagen en de rest van hun 1914-doctrine.

Deze persoon heeft daarin ook gelijk. Het “LIJKT” allemaal heel erg mooi te passen binnen hun eigen verhaal. Dat is dan ook precies de reden waarom ook ik gedurende vele jaren was overtuigd dat de 1914-uitleg van het Wachttorengenootschap daarom wel moest kloppen. Het klinkt op het eerste oog allemaal zeer overtuigend. De zeventijden-chronologie, het argument “een dag voor een jaar” etc.

Echter zitten er wel een heleboel haken en ogen aan deze interpretatie van het Wachttorengenootschap. Om te beginnen wordt de datum (607 v. Chr) waarop Jeruzalem volgens het Wachttorengenootschap zou zijn vernietigd betwist door de overgrote meerderheid van de historici. Degene die mij deze email had gestuurd heeft inderdaad gelijk wanneer hij stelt dat ik niet dieper inga op het exacte jaartal van de vernietiging van Jeruzalem en de hele 7-tijden berekening. Ik ga daar ook inderdaad niet dieper op in. In het 21ste hoofdstuk van Lukas, spreekt Jezus over het teken van zijn komst. Jezus sprak hier over het besluit van het samenstel, waarbij Jezus zei dat Jeruzalem in die periode zal worden omsingeld door legers. Verder zei Jezus ook nog: En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.” In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling wordt het anders verwoord. Daarin staat geschreven: “en zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en gevankelijk worden weggevoerd naar alle natiën; en Jeru̱zalem zal door de natiën worden vertreden totdat de bestemde tijden der natiën zijn vervuld.”  

Het gemeenschappelijke punt waar het hier dus om gaat is dat Jezus het hier had over een toekomstige vertrapping oftewel vertreding van Jeruzalem. Er staat dus in de Schrift dat Jeruzalem zal worden vertrapt door de natiën. Voor alle duidelijkheid: Jezus zei dus niet dat het vertrappen alsmaar door zou gaan tot in lengte van dagen vanaf het moment dat Jeruzalem door Babylon werd vernietigd. Het feit in deze kwestie is dat Jeruzalem in de eerste eeuw na Christus werd bezet door de Romeinen. Ondanks het feit dat Jeruzalem toen door de Romeinen was bezet, bezaten de Joden desondanks toch nog heel veel vrijheid en autonomie. Jezus vertelde kort daarvoor nog tegen zijn apostelen dat dat de tempel compleet zou worden afgebroken, waarbij er geen steen op de andere steen zou blijven staan. Jezus huilde toen ook nog vanwege Jeruzalem en zei in Lukas 19:44: Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verpletteren. Ze zullen in jou geen steen op de andere laten, omdat je de tijd waarin je werd geïnspecteerd, niet hebt herkend.”

Jezus had het hier dus overduidelijk over een toekomstige vernietiging. Daarnaast bestaat er ook geen enkele reden om te geloven dat de discipelen van Jezus destijds in de veronderstelling waren dat Jezus daar iets anders mee zou hebben bedoeld. Dus toen Jezus tegen zijn discipelen vertelde waar ze precies op moesten letten in verband met deze toekomstige vernietiging van Jeruzalem, kan het onmogelijk zo zijn geweest dat de discipelen toen zouden hebben gedacht dat Jezus daarmee doelde op de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs welke honderden jaren daarvóór had plaatsgevonden. Het is daarom ook compleet zinloos om te gaan discussiëren over de vraag of de vernietiging van Jeruzalem nou wel of niet in het jaar 607 zou hebben plaatsgevonden. Aan die discussie ga ik daarom niet eens mijn tijd verspillen. Die hele kwestie omtrent 607 v. Chr betreft één groot verzinsel van het Wachttorengenootschap. Echter betreft het wél een heel slim en doordacht verzinsel. Ik zal dan ook de eerste zijn die dit openlijk toegeeft.

Dus overeenkomstig met wat Jezus zei betreffende de “bestemde tijden der natiën waarin het hen wordt toegestaan om Jeruzalem te mogen vertrappen”, bestaat er geen enkele Bijbelse basis om die zogenaamde “bestemde tijden” te koppelen aan de zeven tijden die betrekking hadden op Nebukadnezar waarbij hij werd verdreven van zijn troon, waarna er 7 tijden voorbijgingen en waarna Nebukadnezar uiteindelijk weer op zijn troon werd hersteld. In de basis bestaat er in deze zaak geen enkel verband. Maar Jehovah is véél intelligenter dan wie dan ook maar kan bevatten. Jehovah God weet daarnaast ook als geen ander dat de mens heel erg verraderlijk en onbetrouwbaar is. Daarnaast kent Jehovah God ook als geen ander zijn vijanden die zich bevinden in het geestenrijk. Men zou dus kunnen zeggen dat God deze bedrieglijke invloed, oftewel een “werk van Satan” toelaat. Jehovah heeft Satan dus iets gegeven om mee te kunnen werken. Een zekere mate van bewegingsvrijheid.

Het is precies zoals we allemaal wel een keer hebben meegemaakt wanneer we proberen om met aanhangers van de drie-eenheid te redeneren. Mensen die in de drie-eenheid geloven hebben allemaal hun eigen bewijsteksten klaarliggen en er is ook geen enkele manier waarop iemand hen kan overtuigen van het tegendeel. Ze zullen direct het vers uit Johannes 1:1 in de strijd gooien en beweren dat er staat: “Het woord was God” dus Jezus is God en daarmee is voor hen de kous af. U kent hun wijze van redeneren waarschijnlijk wel. Voor hen maakt het verder dan ook helemaal niets uit wat er werkelijk in het Grieks staat geschreven.

Mijn persoonlijke favoriet voor wat betreft hun absurditeit is het vers Johannes 8:58 zoals deze o.a. in de King James Bijbel staat geschreven: Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.” Vertaald naar het Nederlands: “Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Voordat Abraham bestond, ben Ik.”

In het Grieks zei Jezus dus letterlijk: ‘Ik ben’. Aanhangers van de drie-eenheid vatten dat op als een titel in plaats van een werkwoord. Ik heb hierover al veel vaker gesproken. Als je “Ik ben” zou vervangen door God, wat de drie-eenheidsaanhangers ook impliceren, dan zou Jezus volgens hen dus hebben gezegd: ‘Vóór Abraham, God’. Er valt met hen dus niet te redeneren over het feit dat we hier te maken hebben met de betekenis van het Griekse woord in verleden tijd.

Maar hoe dan ook, mijn punt is dat ook Jehovah’s Getuigen worden geconfronteerd met hun eigen misleiding of bedrog. De apostel Paulus schreef hierover toen hij sprak over de profetische mens van wetteloosheid. En Paulus sprak in het voorafgaande hoofdstuk over de komst van Jezus en over zijn parousia. Paulus zei nog specifiek: Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn.” Hij zei dus dat we niet in paniek moeten raken door een “mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn.” Paulus waarschuwde dus voor geschreven boodschappen waarvan het lijkt alsof deze afkomstig zijn van de apostelen zelf. Overtuigende toespraken of brieven (of tijdschriften zoals de Wachttoren?) die geschreven lijken te zijn met apostolische autoriteit.

Houd trouwens in gedachten dat het Wachttorengenootschap claimt dat de parousia oftewel de Tweede Komst van Christus, oftewel ‘de dag van Jehovah’ al zou zijn begonnen, al ruim voor het jaar 1914. Oorspronkelijk beweerde het Wachttorengenootschap namelijk dat de tegenwoordigheid van Christus al was begonnen in het jaar 1874, waarbij ze onderwezen dat armageddon zou gaan plaatsvinden in het jaar 1914. Toen deze voorspelling van het Wachttorengenootschap niet bleek te zijn uitgekomen, resulteerde dit in een enorme teleurstelling onder de Jehovah’s Getuigen. Pas rond het jaar 1930 heeft het Wachttorengenootschap deze leer officieel aangepast. Ze gaven schoorvoetend toe dat 1914 bij nader inzien toch niet het jaar was waarin armageddon zou uitbreken en ook kwamen ze terug op hun eerdere claim en zeiden toen ineens dat Jezus toch niet kwam in het jaar 1874. Vervolgens heeft het Wachttorengenootschap de boel aangepast en hebben ze in plaats van 1874, het jaar 1914 aangewezen als het jaar waarin de parousia van Jezus was begonnen, terwijl ze eerder nog zeiden dat armageddon in 1914 zou uitbreken.

Daarnaast besloot het Wachttorengenootschap ook nog om vast te blijven houden aan de 7-tijdenchronologie. Deze 7-tijdenchronologie had het Wachttorengenootschap destijds overgenomen van de zevendedagsadventisten waarbij ze beweerden dat het Koninkrijk aan de macht zou zijn gekomen in 1878 en dat de parousia in 1874 was begonnen. Dit hebben ze vervolgens gecombineerd waardoor ze uiteindelijk op 1914 uitkwamen.    

Maar goed, de apostel Paulus zei dus: “laat je denken niet te vlug in de war brengen…  Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.”

We hebben het hier dus absoluut niet over een geloofsafval oftewel afvalligheid die vele eeuwen geleden zou hebben plaatsgevonden en die uiteindelijk resulteerde in de geboorte van het christendom. Nee, we hebben het hier over een afvalligheid onder gezalfde christenen die zal plaatsvinden vóór het moment waarop Jezus weer terugkomt op aarde. Paulus zei verder: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog”. Ook zei Paulus: “Deze wetteloosheid is in het geheim al aan het werk” Inderdaad ja, de chronologie was toen dus al aan het werk. De toenmalige Bijbelstudenten hadden ook de verwachting dat er in hun tijd ‘iets groots’ zou gaan gebeuren.

En inderdaad ja… 1914 brak aan en de Bijbelstudenten kwamen erachter dat het niet armageddon was en ook dat het niet de door hun verwachte opname was die zou gaan plaatsvinden. Nee, in plaats daarvan brak de Eerste Wereldoorlog uit. Om hun eerdere leer nog enigszins geloofwaardig te laten klinken richting alle Jehovah’s Getuigen werd het Wachttorengenootschap genoodzaakt om e.e.a. aan te passen. En zoals ik eerder al zei: ze moesten de boel omgooien om te zorgen dat alles nog steeds gekoppeld kon blijven worden aan het jaar 1914. Zelfs meer dan 100 jaar later zijn de Jehovah’s Getuigen er nog steeds van overtuigd dat de 1914-doctrine perfect past binnen het hele profetische plaatje. De realiteit laat echter zien dat dit niet het geval blijkt te zijn. In oktober 1914, verklaarde Charles Taze Russell nog dat de tijden der heidenen waren geëindigd en dat de koningen der aarde hun tijd hebben gehad. Echt waar? Meende hij dat nou echt? De koningen der aarde hebben hun tijd gehad. Maar wat betekent dit eigenlijk in de praktijk? Betekent dit dat de koningen der aarde geen macht meer zouden hebben? Dat is ronduit lachwekkend te noemen. Charles Russell overleed in het jaar 1916. Echter ben ik er zeker van dat indien Charles Russell tegenwoordig nog had geleefd, dat hij absoluut zeker zijn eerdere overtuiging zou hebben heroverwogen.

Satan heeft een beestachtige persoonlijkheid en hij is daarnaast ook zeer machtig en intelligent. Satan legde dit bedrog, waar Paulus naar verwees als ‘het werk van Satan’, op aan diegenen die de waarheid kennen, om daarmee hun liefde voor de waarheid te beproeven. Deze beproeving zal pas daadwerkelijk gaan beginnen zodra Christus naar de aarde terugkomt. Het Wachttorengenootschap claimt dat Jezus kwam in 1914. Ze zeggen zelfs dat dit de Tweede Komst van Christus was. Toch durft het Wachttorengenootschap dit niet hardop uit te spreken omdat de mensen anders zouden kunnen gaan beseffen dat hun uitleg feitelijk nergens op slaat. Daarom heeft het Wachttorengenootschap er hun eigen spin aan gegeven door te zeggen: “Jezus kwam in 1914, maar…., hij komt daarna nog een keer.” Compleet belachelijk dus. Daarmee leren ze dus dat Christus drie keer komt en dat hij dus meerdere keren Koning zou worden.

Hoe dan ook, deze trouwe lezer die mij deze email had gestuurd gaat verder met te zeggen dat hij gelooft dat de generatie waar hij het over had, slaat op de collectieve generatie bestaande uit gezalfden in zijn geheel. Dus dat is inderdaad wat het Wachttorengenootschap leert: ‘overlappende generaties’.

De lezer stelt in zijn brief de volgende vraag aan mij:

Wat me opviel aan uw versie van het verhaal is dat ik daaruit opmaak dat u beweert dat we ons op dit moment nog steeds niet in de laatste dagen bevinden. Zie ik dat goed?

Deze lezer heeft het inderdaad bij het juiste eind. Ik geloof niet dat we ons op dit moment al in de laatste dagen bevinden, oftewel in de tijd van het einde oftewel in het besluit van het samenstel. Ik heb hier in de loop der jaren zo ontzettend veel over geschreven dat het voor mij onmogelijk is om dit eventjes in een korte video van een half uur allemaal opnieuw tot in detail te behandelen.

Maar overweeg nu eens simpelweg het volgende punt: In het dertiende hoofdstuk van Mattheüs gaf Jezus ons een illustratie. De zaaier ging eropuit om te zaaien. Hij zaaide het goede zaad totdat plots de vijand kwam die tegelijkertijd het veld met onkruid bezaaide. De oogsters kwamen toen naar Jezus toe en vroegen aan hem of hij wilde dat ze alvast zouden gaan beginnen met het oogsten en het verzamelen van al het onkruid. Jezus zei vervolgens tegen hen dat ze moesten wachten totdat de oogsttijd aanbreekt. Toen legde Jezus uit dat de oogst het einde betekent, oftewel het besluit van het samenstel van dingen. Dat is ook het moment waarop de Mensenzoon de engelen de opdracht zal geven om hun werk uit te voeren en al het onkruid uit het veld bijeen te verzamelen. Jezus verklaarde dat alle mensen die wetteloosheid beoefenen evenals alle dingen die aanleiding geven tot struikelen op dat moment moeten worden verwijderd uit zijn Koninkrijk.

Nu dus de volgende vraag voor de Jehovah’s Getuigen: Indien het besluit van het samenstel al in het jaar 1914 zou zijn begonnen, heeft de oogst dan ook al plaatsgevonden? Het Wachttorengenootschap beweert dus van wel. Dat zou dan ook alarmbellen moeten laten rinkelen bij alle weldenkende en nuchtere personen en dit zou hen dan ook zeker tot nadenken moeten aanzetten.

Het is een feit dat het Wachttorengenootschap beweert dat de oogst al heeft plaatsgevonden en dat de vroegere Bijbelstudenten destijds werden afgescheiden van de heidense christenheid. Maar hoe is dat dan mogelijk? De Bijbelstudenten hadden zich voor 1914 namelijk allang afgescheiden van de heidense christenheid. De Bijbelstudenten waren op dat moment dus al een afgescheiden en herkenbare sekte voordat het jaar 1914 aanbrak. Daarnaast is het trouwens ook nog zo dat de Bijbel leert dat het onkruid tijdens deze oogst wordt samengebundeld en in het vuur wordt gegooid. Elke persoon die dus in 1918 in leven was, toen deze zogenaamde oogst volgens het Wachttorengenootschap zou zijn begonnen, is inmiddels al grotendeels door ouderdom overleden.

Hoe dan ook, tegenwoordig zijn er wereldwijd vele honderden miljoenen en zelfs miljarden mensen die beweren dat ze christen zijn. Zouden deze nieuwe generaties mensen die sindsdien zijn geboren dan volgens het Wachttorengenootschap een nieuwe lading onkruid vertegenwoordigen? Hoe lang en hoeveel generaties zou deze zogenaamde oogstperiode volgens het Wachttorengenootschap dan moeten duren? Hoeveel nieuwe generaties aan onkruid worden er tijdens deze zogenaamde oogstperiode dan nog geboren? Nogmaals: Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap is complete waanzin!

Nee, de profetische oogst waar Jezus het over had betekent een einde oftewel een besluit. Deze afsluitende oogst betreft dus niet een gebeurtenis die alsmaar door blijft gaan, generatie na generatie etc. Het betekent een punt op de tijdlijn waarop er sprake is van een afsnijding. Op dit ogenblik is er nog steeds sprake van de aanwezigheid van een grote hoeveelheid onkruid dat momenteel nog steeds volop doorgroeit in het Koninkrijk van Christus, midden tussen de tarwe. Het onkruid dat momenteel nog steeds groeit vertegenwoordigt de groep mensen die wetteloosheid beoefenen. Het gaat dan om de ‘mens van wetteloosheid’, oftewel de nep-christenen die met het blote oog niet van echte christenen zijn te onderscheiden van de ware zonen van het Koninkrijk. Zij vallen te vergelijken met de zogenaamde ‘superapostelen’ uit de dagen van Paulus.

En bovendien; wanneer deze scheiding plaatsvindt en de tarwe, oftewel de zonen van het Koninkrijk in de voorraadschuur worden ondergebracht, zegt de Schrift ook nog over hen dat ze op dat moment zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Het Wachttorengenootschap heeft altijd beweerd dat dit betrekking heeft op Jehovah’s gezalfden die op dit moment nog op aarde leven. Het genootschap illustreerde dit door te zeggen dat wanneer deze gezalfden op de hoek van de straat staan te prediken met een Wachttoren-tijdschrift of met een lectuurkarretje, dat deze mensen dan volgens het Wachttorengenootschap op dat moment zouden stralen als de zon.

Ik doe mijn best om hun interpretatie niet nog belachelijker te maken dan deze al klinkt. Het Wachttorengenootschap heeft deze interpretatie op een gegeven moment ook overboord gegooid. Tegenwoordig beweert het Wachttorengenootschap dat ze zullen schijnen als de zon op het moment dat ze de hemel binnen zullen gaan. Ook dat is niet waar. Ze zullen namelijk zo helder gaan schijnen als de zon zodra ze Jezus met hun eigen ogen zullen zien terwijl ze nog in het vlees op aarde zijn. Dit zal dus zijn zodra Jezus zichzelf op aarde aan hen zal manifesteren tijdens het besluit van het samenstel. En dat is dan ook precies wat ik al jaren geleden inzag en wat ik ook heb geprobeerd om uit te leggen aan iedereen die het maar wilde horen. Blijkbaar ben ik daarin helaas niet echt succesvol geweest.

De lezer die mij de vraag stelde vervolgt:

“U gelooft dus dat we ons op dit moment nog steeds niet bevinden in de ‘laatste dagen’. Indien u hierin gelijk heeft, en het inderdaad zo zou zijn dat we ons sinds het jaar 1914 nog steeds niet bevinden in de laatste dagen, beweert u dan ook dat de profetische 1.260 en 2520 dagen letterlijk moeten worden opgevat, beginnend na de Derde Wereldoorlog?”

Ja dat is inderdaad het geval!

“betekent dat dan ook dat al degenen die na de Derde Wereldoorlog nog in leven zullen zijn op aarde, persoonlijk getuige zullen zijn van “al die dingen” waar Christus het over had?” 

Nogmaals: JA! Ook dat is het geval!

En het hoeft trouwens niet noodzakelijkerwijs te duiden op de Derde Wereldoorlog. Het verwijst eerder naar de ineenstorting van het huidige systeem of samenstel. Deze chronologie en dan met name de 1.260 dagen, oftewel 42 maanden of ook wel de periode die in de Schrift wordt omschreven als “een tijd, tijden en een halve tijd”, komt allemaal neer op een periode van 3,5 jaar. Deze periode zal beginnen zodra Satan naar de aarde wordt neergeslingerd en eropuit zal gaan om de zonen van het Koninkrijk te vervolgen. Deze zonen van het Koninkrijk staan ook wel bekend als het nageslacht van de vrouw. In het 13de hoofdstuk van Openbaring lezen we dat het beest een dodelijke kopwond oploopt en dat het beest daarna ook weer van die wond zal herstellen. Daarna trekt het beest gedurende drie-en-een-half jaar lang ten strijde tegen de heiligen, oftewel 42 maanden etc.

Ziet u hier de logica? De profetische twee getuigen zullen eveneens gedurende deze periode op aarde gaan getuigen. Na de verdrukking dus, maar wel nog vóór Armagedon. Het staat allemaal heel duidelijk in de Bijbel. Echter leert het Wachttorengenootschap wat anders. Zij beweren namelijk dat de twee profetische getuigen op aarde zouden zijn geweest rond 1914 en dat ze vervolgens weer van de aardbodem waren verdwenen rond 1918. Niemand heeft deze twee getuigen ooit gezien, maar het Wachttorengenootschap zegt dat we hen op hun blauwe ogen moeten geloven dat het echt zo is gegaan als ze zeggen. Het genootschap heeft dan ook het liefst dat u vooral niet te lang blijft stilstaan bij deze kwestie. Gewoon doorlopen dus en vooral geen lastige vragen stellen!

Weet u… het is een zeer ernstige zaak om te spreken in de naam van Jehovah. Ik neem het in ieder geval zéér serieus. Het 13de hoofdstuk van Ezechiël spreekt bijvoorbeeld over degenen die hun eigen profetieën verzinnen. Ze zeggen: “Jehovah heeft dit gezegd, Jehovah heeft dat gezegd…Het woord van Jehovah is…”  Jehovah geeft hen in vers 7 het volgende antwoord: Is het niet zo dat jullie een bedrieglijk visioen hebben gezien en dat jullie een leugen voorspellen? Jullie zeggen immers: “Het woord van Jehovah is”, terwijl ik niets heb gezegd!” Ook in vers 6 lezen we: “Ze hebben bedrieglijke visioenen gezien en leugens voorspeld. Ze zeggen: “Het woord van Jehovah is”, terwijl Jehovah zelf hen niet heeft gestuurd. En toch verwachten ze dat hun woord uitkomt.”

Die beschrijving past dan ook perfect bij het Wachttorengenootschap. Toen bleek dat Armageddon namelijk niet uitbrak in het jaar 1914, toen iedereen dus kon zien dat “hun woord” niet uitkwam, hebben ze vliegensvlug “hun woord” eventjes aangepast door middel van hun welbekende ‘nieuwe licht’. Vervolgens begon het Wachttorengenootschap te wachten en nog langer te wachten in de hoop dat ‘hun woord’ alsnog zou uitkomen. Vervolgens bleek dat de generatie uit 1914 die volgens het Wachttorengenootschap niet zou sterven en die het einde zou gaan overleven, ineens begon te overlijden als gevolg van ouderdom. Dus het Wachttorengenootschap werd door de realiteit alsnog gedwongen om hun kijk op witgekalkte muurde zaken te herzien. Het boek Ezechiël vergelijkt het met een witgekalkte, gepleisterde muur die voortdurend onderhoud en reparaties nodig heeft om overeind te kunnen blijven staan. Die muur symboliseert dus de gammele 1914-doctrinemuur van het Wachttorengenootschap.

En wat zal er dan uiteindelijk met die muur gaan gebeuren? Zodra Christus daadwerkelijk terugkomt en het voor iedereen duidelijk zal gaan worden dat alle dingen waarvan het Wachttorengenootschap al die tijd beweerde dat ze al langgeleden zouden hebben plaatsgevonden, zich opeens zullen beginnen te openbaren, dan zal op dat moment de muur van het Wachttorengenootschap abrupt beginnen in te storten. Welke dingen zullen zich dan beginnen te openbaren waarvan het Wachttorengenootschap beweert dat deze al langgeleden zijn uitgekomen? We hebben het dan over oorlogen, hongersnood, pestilentiën en hele grote aardbevingen op wereldwijde schaal. Op dit moment staan we op de rand van die gebeurtenis.

De lezer stelt ook nog de volgende vraag aan mij:

“Kunt u mij alstublieft uitleggen wanneer deze periode, “de laatste dagen” dan wél zal gaan beginnen? Het Wachttorengenootschap heeft in ieder geval hun best gedaan om deze zaken te verklaren.”

Ik zou hierop het volgende willen antwoorden: Het Wachttorengenootschap heeft deze zaken niet echt verklaard. Ik zou eerder stellen dat het Wachttorengenootschap deze zaken juist heeft verborgen. Ik zal wederom benadrukken dat Jehovah dit  bewust heeft toegelaten. Jehovah God had er namelijk ook simpelweg voor kunnen kiezen om hen te bevrijden van dit voorzegde ‘werk van Satan’ door hun staat van hypnose op te heffen. In het 29ste hoofdstuk van Jesaja zegt Jehovah dat Hij de hoofden van zijn visionairs en de hoofden van zijn profeten heeft bedekt en dat Hij hen (geestelijk) dronken heeft gemaakt, waardoor zij niet in staat zijn om het te kunnen zien of begrijpen.

Jehovah God houdt van verrassingen. Jezus zei ook heel duidelijk dat niemand de dag en het uur van zijn komst kent, behalve de Vader. Ik kan u in ieder geval garanderen dat het sowieso niet in het jaar 1914 zou hebben plaatsgevonden.

De lezer schreef verder ook nog het volgende:

“Het Wachttorengenootschap heeft in ieder geval geprobeerd om de dingen uit te leggen, maar bent u daarentegen in staat om mij te overtuigen van uw kijk op de zaken? Kunt u dan deze Bijbelprofetieën aan mij uitleggen zodat ik de huidige leringen van de Jehovah’s Getuigen en hun denkbeelden omtrent 1914 kan laten vallen en deze kan vervangen door uw uitleg op basis van de Bijbel?”

Welnu, het enige wat ik hierop kan zeggen is: Wees nog iets langer geduldig! Het is allemaal vrij eenvoudig. Men dient wel te beschikken over een zekere mate van intelligentie. Het is allemaal niet zo ontzettend ingewikkeld om te redeneren op basis van de Bijbel en om vervolgens de gebeurtenissen in het juiste perspectief te plaatsen en deze samen te voegen tot een logisch verhaal dat hout snijdt. Het is daarentegen echter niet gemakkelijk om de toekomstige zaken in een helder daglicht te plaatsen. Het Wachttorengenootschap zegt altijd dat Bijbelprofetie pas kan worden begrepen nadat het heeft plaatsgevonden en nadat het is vervuld. Ik begeef me nu dus buiten deze grenzen. Ik beweer namelijk dat geen van die zaken waarover het genootschap beweert dat deze al langgeleden hebben plaatsgevonden, tot op heden al zijn vervuld en ik beweer dat deze zaken zich in de nabije toekomst pas zullen gaan openbaren.

Jezus zei een aantal zeer belangrijke dingen in het 24ste hoofdstuk van Mattheüs. Jezus verklaarde dat er in die tijd vele valse profeten zouden opstaan die zullen beweren dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Dat is dan ook precies wat we eerder hebben gezien en gehoord, nietwaar? Charles Taze Russell heeft zelfs een boek gepubliceerd waarvan de titel zegt dat er een “nieuwe tijd is aangebroken”. Maar Jezus heeft dus verklaard dat we kort voor het aanbreken van die tijd zullen horen over oorlogen en over berichten over oorlogen. In sommige Bijbelvertalingen staat het ook wel omschreven als “geruchten over oorlogen”. Jezus zei daarover: Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” Daarna zegt Jezus ook nog: “Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn.etc.

Dus als u van mij wilt weten wat ik denk met betrekking tot waar we ons op dit moment op de tijdlijn begeven met betrekking tot het aanbreken van de laatste dagen, dan kan ik u zeggen dat we op dit moment nog steeds in de fase zitten waarin we horen over oorlogen en berichten over oorlogen. We zijn op dit moment dus nog steeds niet aanbeland in de fase waarin natie zal opstaan tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk. In ieder geval bij lange na niet op de schaal waarop dat wel zal gaan gebeuren zodra deze profetie van Jezus echt daadwerkelijk in vervulling gaat.

Trouwens, nog even iets anders: Laten we even teruggaan naar het zesde hoofdstuk van Openbaring, waarin staat geschreven dat Christus deze boekrol krijgt aangereikt waarin al Gods oordelen staan opgetekend en welke is verzegeld door middel van zeven zegels. U weet wel: de eerste zegel die wordt ontzegeld vertegenwoordigt het loslaten van de eerste Ruiter, het tweede zegel de tweede Ruiter, de derde en het vierde zegel etc. Zodra het zesde zegel wordt ontzegeld lezen we dat elke berg en elk eiland van zijn plaats zal worden verwijderd. Deze beschrijving heeft betrekking op de Grote Verdrukking. De sterren zullen dan uit de hemel vallen en de zon zal zwart worden als een haren zak en de maan zal dan niet meer schijnen en als bloed worden.

Het Wachttorengenootschap onderwijst dat het redelijk is om aan te nemen dat deze zeven zegels kort na elkaar zouden zijn ontzegeld. Ik ben het hier voor de verandering ook met ze eens. Het is inderdaad “redelijk om aan te nemen”. Dus wanneer de zegels in het jaar 1914 ontzegeld begonnen te worden en het zesde zegel de instorting van het gehele samenstel van dingen symboliseert, waarom zitten we vandaag de dag dan nog steeds in dezelfde benarde situatie? Zei Russell dan niet dat de dagen van de koningen der aarde voorbij zijn? Ik bedoel: hoe kan iemand dit toch allemaal rechtbreien?

Het Wachttorengenootschap doet een poging om dit recht te breien door te verklaren dat de echte grote aardbeving nog moet gaan plaatsvinden waarbij de bergen en eilanden van hun plek worden geschud. Tegelijkertijd beweert het Wachttorengenootschap dat het grote schudden al zou zijn begonnen ter vervulling van de profetie van Haggaï etc. We zien dus een hoop tegenstrijdigheden in de profetische interpretatie van het Wachttorengenootschap. Het Wachttorengenootschap probeert verder gezichtsverlies te voorkomen door te beweren dat het 6de zegel werd ontzegeld ergens in het jaar 19-nogwat, en zegt dat we sindsdien getuige zijn geweest van inleidende aardschok(jes) als inleiding van de echte grote aardbeving die nog moet komen. Wanneer we om ons heen kijken dan zien we dat het leven op aarde nog steeds relatief stabiel is en alles nog steeds gewoon z’n dagelijkse gangetje gaat. We hebben het hier over een incongruentie. Hun interpretatie slaat eigenlijk nergens op wanneer je er even goed over nadenkt.

Op dit moment horen we veel geruchten over een mogelijke uitbraak van een Derde Wereldoorlog en ook over een mogelijkheid van het uitbreken van een nucleaire oorlog. We hebben gezien wat er zojuist in Israël is gebeurd. Hamas terroristen hebben een zogenaamde verrassingsaanval uitgevoerd, waarbij ze meer dan 2.000 raketten zouden hebben afgevuurd op Israël terwijl ze ook nog succesvol het grenshek zouden zijn doorgebroken waarna ze vervolgens vele Israëlische burgers hebben gegijzeld en Israëlische tanks hebben opgeblazen. We hebben het dan over Palestijnen die op primitieve tweewielers en paragliders het machtige en geavanceerde Israëlische leger eventjes te slim af zijn geweest. 

Dit verhaal klinkt mij dan ook uiterst ongeloofwaardig in de oren. Wellicht heeft u weleens gehoord van de Mossad? De Mossad valt te vergelijken met de Amerikaanse C.I.A. Dezelfde Mossad die wordt beschouwd als de Israëlische geheime dienst. Ze staan wereldwijd bekend als één van de meest geavanceerde spionage-inlichtingendiensten ter de wereld. Proberen ze ons nou wijs te maken dat deze machtige organisatie compleet verrast werd door deze aanval en dat ze absoluut geen idee hadden dat deze groots gecoördineerde aanval op het punt stond om plaats te vinden? Deze aanval van Hamas heeft op zijn minst een voorbereidingstijd gehad van een aantal maanden. Het was absoluut geen spontane en impulsieve opstand of aanval die de dag van tevoren even snel tussen de bedrijven door werd gepland. Ze dachten toen echt niet van: “laten we morgen even een lading raketten afvuren op Israël om daarna even de zwaarbewaakte grensposten te passeren om vervolgens wat Israëlische gijzelaars gevangen te nemen” etc. Nee, deze aanval zat al vele maanden van tevoren in de planning. En vervolgens moeten wij dan gaan geloven dat de machtige Mossad hier geen enkele weet van had? Meent u dat nou echt?

Persoonlijk geloof ik hier geen snars van. Dit hele verhaal is zo ongeloofwaardig als het maar kan zijn. Het is vergelijkbaar met het narratief omtrent de aanslagen van 11 september 2001. We weten inmiddels dat de hogere echelons binnen de regering van tevoren op de hoogte waren van die geplande aanslagen. De Britten en de Saoedi’s hadden dat al een hele tijd van tevoren gepland. We hebben het hier dus over een zogenaamde valse vlag aanval, oftewel een “false flag”, waarbij een bepaalde partij zijn vijand uitlokt om deze ertoe aan te zetten een aanval uit te voeren, net zoals ook het geval was in de Oekraïne, toen ze na de staatsgreep van 2014 waren begonnen met het bewapenen van de Oekraïners en hen vervolgens hadden uitgerust en opgeleid tot het grootste leger in Europa. En dat allemaal met als doel om Rusland te provoceren om de Oekraïne aan te vallen. Natuurlijk roepen alle westerse media in koor dat het Russische leger de grote agressor is en dat Rusland zonder één enkele reden zomaar uit het niets ineens Oekraïne was binnengevallen.

Iedereen met een halve hersencel die een beetje moeite doet om onderzoek te doen naar deze kwestie, die weet dat het hele westerse narratief berust op één grote leugen waarbij het overduidelijk is dat het hele westerse verhaal niets anders is dan propaganda. Daarom is in de gehele Europese Unie de Russische nieuwszender RT.com ook verboden. Ze willen dat het Westen alleen maar de propaganda krijgt aangereikt die we dienen te horen. Ze willen niet dat we dit in het zogenaamde “vrije en democratische westen” doorzien.

Een ding die de westerse propaganda ons namelijk niet vertellen is het feit dat er de afgelopen 9 of 10 jaar meer dan 14.000 etnische Russen door het Oekraïense leger zijn vermoord in deze afgescheiden republieken. Poetin stond dus onder een enorme politieke druk die werd uitgeoefend door zijn eigen landgenoten die van Poetin eisten dat hij de etnisch Russische bevolking die koelbloedig werd afgeslacht te hulp zou schieten. Dus hebben ze via deze weg geprobeerd om Rusland in deze oorlog te lokken in de hoop dat ze daarmee Rusland zouden kunnen verzwakken door het opleggen van economische sancties om zodoende hun economie te ruïneren. Achteraf hebben we gezien dat al deze sancties door het westen een compleet averechts effect hebben gehad op de Russische economie. Ondertussen is voor het Westen ook pijnlijk duidelijk geworden dat ze de oorlog in Oekraïne hebben verloren. Het Oekraïense leger is compleet weggevaagd en op dit moment hangen ze aan het economische en militaire infuus.

Dus wat zien we nu gebeuren? We zien dat zich nu een nieuw front heeft geopenbaard in deze oorlog, namelijk in Israël. Het doel is om Iran erbij te betrekken, omdat zij Hamas en Hezbollah steunen. We weten ook dat Iran en China en Rusland samen in een alliantie zitten. We weten ook dat de geplande “Nieuwe Zijderoute” een bedreiging vormt voor de voortdurende dominantie van het Anglo-Amerikaanse Imperium. Het Anglo-Amerikaanse Imperium bevindt zich op dit moment in een terminale toestand. Het is compleet failliet. En op het moment heeft het Anglo-Amerikaanse Imperium er ook nog voor gekozen om op ramkoers richting haar eigen verdere faillissement en ondergang te varen. Ze doen dit met als doel om het hele huidige wereldwijde economische systeem op te blazen. Echter hebben ze daarvoor wel een oorlog nodig om zo de mogelijke concurrenten van een nieuw Imperium dusdanig te verzwakken zodat ze bij de creatie van een nieuw Imperium wederom bovenaan zullen eindigen en weer de machtigste partij ter wereld zullen worden. Ze hopen bovenaan te eindigen nadat de wereldwijde ineenstorting van het huidige systeem zal hebben plaatsgevonden.

Welnu, de kop van het Beest, zoals afgebeeld in Openbaring hoofdstuk 13, heeft op dit moment nog steeds zijn dodelijke kopwond niet opgelopen. Gelooft u werkelijk het verhaal van het Wachttorengenootschap dat De Verenigde Staten en Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog de profetische dodelijke kopwond kregen uitgedeeld, ondanks het feit dat zij de grote winnaars waren van de Tweede Wereldoorlog? Hoe zouden ze dan in hemelsnaam die dodelijke kopwond kunnen hebben oplopen en daarna weer tot leven zijn gewekt?

Ik heb het Wachttorengenootschap daar ook op gewezen maar ze wilden niet naar mijn argumenten luisteren en ze besloten om vrolijk door te wandelen op de door hun ingeslagen weg. Ze realiseren zich namelijk heel goed dat de Jehovah’s Getuigen niet echt de tijd zullen nemen om deze dingen ook echt grondig te onderzoeken en hier dieper over na te denken. Jehovah’s Getuigen denken: “De getrouwe slaaf zegt ‘dit’ en de getrouwe slaaf zegt ‘dat’ en we geloven het allemaal verder wel.” Jehovah’s Getuigen zullen zeggen: “Wie zijn wij om de wijze woorden van de getrouwe en beleidvolle slaaf in twijfel te trekken?”

Trouwens, nog even iets anders: Een bezoeker van mijn discussieforum postte onlangs een link naar informatie over de jaarvergadering van Jehovah’s Getuigen die afgelopen zaterdag 7 oktober 2023 heeft plaatsgevonden. U weet wel. Tijdens vrijwel elke jaarvergadering proberen ze dan om een aantal kwesties aan te kaarten die ik al vele jaren geleden heb gepubliceerd. Uiteraard hebben ze in al die jaren nog nooit een enkele keer de naam e-Watchman genoemd of wat dan ook. Maar, wanneer je je bewust bent van wat zich op de achtergrond allemaal afspeelt, dan is het vrij evident.

Tijdens één van de toespraken die tijdens deze jaarvergadering werd gegeven, had de broeder het over de stelling dat ‘nieuw licht’ zich geleidelijk aan aandient. Hij gaf aan dat het niet hun intentie was om Jehovah’s volk te overweldigen met teveel nieuwe informatie. Hij zei verder dat dit nieuwe licht afkomstig is van de Heilige Geest waarbij dit nieuwe licht wordt gekanaliseerd door middel van de getrouwe en beleidvolle slaaf. Wat deze broeder hier dus feitelijk zegt is dat er geen enkele andere bron ter wereld is vanwaar er nieuw licht afkomstig zou kunnen zijn. Wanneer u bijvoorbeeld iets hoort of iets leest op een website van iemand die beweert dat hij is gezalfd, dan kan dat onmogelijk betrouwbaar zijn. En waarom niet? Omdat ze beweren dat Jehovah’s Heilige Geest deze dingen openbaart.

Onlangs liet iemand een commentaar achter onderaan één van mijn recente YouTube video’s en deze persoon stelde mij de vraag of ik überhaupt weleens bad tot God. Om eerlijk te zijn heb ik niet eens de moeite genomen om überhaupt serieus op die vraag te reageren, maar toch bleef die vraag maar rondspoken in mijn gedachten. Ik was verbijsterd dat iemand deze vraag überhaupt aan mij stelde. Het antwoord op die vraag is namelijk: JA, ik bid. En ik bid ook altijd voordat ik de videocamera aanzet om een nieuwe video op te nemen. Ik bid altijd omdat ik namelijk geen gebruik maak van geschreven aantekeningen en ook lees ik niet voor vanaf een script. Ik bid altijd om Jehovah’s Geest. Soms heb ik van tevoren geen idee wat ik precies ga zeggen tijdens zo’n video. Soms ben ik zelf ook achteraf verrast over datgene wat ik heb gezegd.

Weet u… Jezus zei ooit in Johannes 8:28 dat hij helemaal niets doet uit eigen initiatief maar dat hij alleen maar vertelt wat de Vader hem heeft geleerd. Ook ik probeer dat voorbeeld van Jezus te volgen. Ik weet dat ik vaak van de hak op de tak spring, maar ik moet geloven dat ik wordt geleid door de Heilige Geest. Ik probeer met mijn werk ook geen geld te verdienen ofzo. Ook ben ik niet opzoek naar een schare van eigen volgers. Het is ook niet mijn intentie om een eigen sekte te beginnen of iets dergelijks. Ik heb altijd alleen maar een liefde gehad voor de waarheid en ik denk dat Jehovah mij heeft gebruikt om de dingen te openbaren die zullen gaan gebeuren. Dat is toch ook wat een wachter hoort te doen, nietwaar?

Het Wachttorengenootschap beweert dat al die cruciale zaken in het verleden al waren vervuld. Nou, ik geloof dat ik de afgelopen decennia duidelijk heb aangetoond dat wat het Wachttorengenootschap beweert, niet waar is.  

Weet u…Jeremia kreeg in zijn dagen de opdracht om te ontwortelen en om te planten. Ik voel me geroepen om datgene wat het Wachttorengenootschap heeft opgebouwd neer te halen en te ontwortelen. De zaken die het Wachttorengenootschap heeft opgebouwd verhinderen de Jehovah’s Getuigen namelijk om te kunnen begrijpen wat er gaat komen en wat er binnenkort zal gaan gebeuren. Omgekeerd probeer ik ook te bouwen aan een hoop met betrekking tot wat er zal komen. De aankomende gebeurtenissen zullen absoluut schokkend gaan zijn voor de vele Jehovah’s Getuigen, maar tegelijkertijd zal dat er ook voor gaan zorgen dat de Jehovah’s Getuigen overtuigd zullen raken van deze andere realiteit. Het Wachttorengenootschap zal op dat moment in ieder geval met stomheid worden geslagen. Ze zullen niet weten wat ze moeten zeggen zodra de raketten door de lucht beginnen te vliegen.

Wat zou het Wachttorengenootschap op dat moment immers nog kunnen zeggen? Hoe geloofwaardig zou het zijn als het Wachttorengenootschap op dat moment ineens gaat verklaren dat dat toch ineens het begin blijkt te zijn van de tijd van het einde in plaats van 1914? Het Wachttorengenootschap zal dan ineens gaan verklaren dat ze veronderstelden dat de verdrukking de eerstvolgende gebeurtenis zou zijn die moest gaan plaatsvinden. Om eerlijk te zijn voel ik nu al een zekere mate van medelijden met ze. Ik bedoel, ze hebben zichzelf door middel van hun 1914-doctrine compleet in een hoek gedreven en ze hebben ook geen enkele uitweg meer.

Jezus zal op een gegeven moment gaan arriveren en hij zal ervoor gaan zorgen dat de hele berg troep van het Wachttorengenootschap uit de weg zal worden geruimd, waarbij Jezus er ook nog voor zal gaan zorgen dat enkel en alleen de mensen met een oprecht geloof in staat zullen worden gesteld om de volgende stap te kunnen nemen richting de volgende fase. En degenen die deze stap zullen nemen zullen daarvoor ook rijkelijk worden beloond. Staat er dan immers niet geschreven in Daniël 12:12-13: Gelukkig is hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt! Maar jij moet tot het einde doorgaan. Je zult rusten, maar je zult opstaan tot je bestemming aan het einde van de dagen.”  

Hoe dan ook: Als iemand aan mij vraagt: wanneer zullen de laatste dagen eindelijk gaan beginnen? Dan zou ik op die vraag antwoorden: DE LAATSTE DAGEN KUNNEN NU ECHT IEDER MOMENT VAN START GAAN!

Tot de volgende toespraak.