Toen het oorlogsapparaat van Nebukadnezar Jeruzalem begon te belegeren, bevond Jeremia zich in gevangenschap in de ten ondergang gedoemde stad Jeruzalem. Het was op bevel van koning Zedekia dat Jeremia onder bewaking stond. De koning was allesbehalve blij met de boodschap van de profeet. Dit vormde tevens het bewijs dat koning Zedekia de boodschap wel degelijk had ontvangen en begrepen.

Hoewel ik nooit een officieel antwoord heb teruggekregen op mijn vele open brieven die ik rechtstreeks naar hen heb gestuurd, samen met brochures en ook het boek ‘Jehovah is Koning Geworden’, is het voor mij desondanks toch duidelijk geworden dat de leiders van het Wachttorengenootschap met zekerheid Jehovah’s boodschap hebben begrepen. Zij hebben namelijk indirect gereageerd; door op een hele humoristische wijze hun interpretatie van de profetie van Joël te herzien en door te verklaren dat deze profetie geen moderne vervulling zou hebben.

Maar wat was dan precies de boodschap die God aan hen heeft willen overbrengen? Dat de 1914-doctrine één grote misleiding is. Dat betekent dus ook dat niets waarvan Jehovah’s Getuigen zijn gaan geloven dat het de vervulling zou zijn geweest van bijbelse profetieën, in realiteit ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. (Met uitzondering van de prediking van het goede nieuws, die eerst moet plaatsvinden vóórdat het einde zal gaan beginnen.) Ik heb hen ervan in kennis gesteld dat de boodschapper van het verbond tot op heden nog steeds niet is gearriveerd en dat het vuur van de louteraar nog steeds niet zijn werk heeft gedaan. Zij zijn zich ervan bewust geworden dat zij verantwoording aan Jehovah zullen moeten gaan afleggen voor de duizenden kinderen die op een zekere manier zijn geofferd op het spreekwoordelijke altaar van het Wachttorengenootschap. Inderdaad, het is dan ook alsof duizenden kinderen op een altaar in de Vallei van Hinnom aan Jehovah werden geofferd om daarmee zijn naam tegen smaad te beschermen – iets wat God nooit heeft gewild en iets dat ook absoluut op geen enkel moment in Zijn hart is opgekomen. De vorsten en priesters van Warwick moeten zich verantwoorden omdat ze nauw met dieven hebben samengewerkt en omdat ze hebben geprofiteerd van de diensten en de gratis arbeid van vele Jehovah’s Getuigen; door honderden aanbiddingsplaatsen die oorspronkelijk aan de Allerhoogste waren opgedragen, van deze mensen af te pakken en te verkopen voor pure winst. Ze zullen zich moeten gaan verantwoorden voor het feit dat ze de organisatie hebben geprostitueerd met datgene wat zij zelf omschrijven als ‘het walgelijke ding’. Inderdaad, ze zullen zich aan Christus moeten gaan verantwoorden voor de enorme bloedschuld die ze zich op de hals hebben gehaald omdat ze de hemelse zegen hebben uitgesproken over de dodelijke vaccins.

Zelfs toen de Chaldeeën de beschermende muur van de stad ondermijnden, bewoog Jehovah Jeremia ertoe een veld van zijn neef te kopen en de koopakte in een aarden kruik te doen, welke jarenlang bewaard zou blijven, als voorteken dat, ook al was een vreselijke verwoesting onvermijdelijk, en de Joden het oordeel van het zwaard, de hongersnood en ziektes zouden ondergaan en als gevangenen weggevoerd zouden worden, dat ze op een bepaald moment toch weer zouden gaan terugkeren om de verwoeste stad weer op te bouwen.

Jehovah legde aan Jeremia de betekenis van het voorteken uit: Over de stad waarover jullie zeggen dat die door het zwaard, de hongersnood en de epidemie in handen van de koning van Babylon zal worden gegeven, zegt Jehovah, de God van Israël, daarom: “Ik zal ze verzamelen uit alle landen waarheen ik ze in mijn woede, boosheid en grote verontwaardiging heb verdreven, en ik zal ze terugbrengen naar deze plaats en ze in veiligheid laten wonen. En zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik zal ze één hart geven en één weg tonen zodat ze altijd ontzag voor me hebben, voor hun eigen welzijn en dat van hun kinderen. En ik zal een eeuwig verbond met ze sluiten, dat ik er nooit mee zal ophouden goed voor ze te zijn. Ik zal ontzag voor mij in hun hart leggen, zodat ze zich niet van me zullen afkeren. Het zal me veel vreugde geven goed voor ze te zijn en ik zal ze stevig planten in dit land, met mijn hele hart en mijn hele ziel.” (Jeremia 32:36-41)

Het Besturende Lichaam weet dat Jehovah, hoewel hij de Joden uit Babylon weer terugbracht, geen eeuwig verbond met hen heeft gesloten. Ook gaf Jehovah de gerepatrieerde joden toen geen nieuw hart zodat ze ontzag voor Hem zouden hebben. Sterker nog: Toen de Messias arriveerde, toonden de meeste Joden duidelijk aan dat ze goddeloos waren. Jezus legde hun zelfs uit dat zij van hun vader, de Duivel, afkomstig waren. Het mag dan ook duidelijk zijn dat het ’beloofde herstel’ van toepassing is op het christendom, op datgene wat Paulus het ‘Israël van God’ noemde, waarbij hij verwees naar degenen die aan Christus toebehoren. Maar wanneer zal dit herstel dan gaan plaatsvinden? De profeten van Bethel claimen dat dit herstel zou zijn begonnen in het jaar 1919. Ook dat betreft weer een onderdeel van de waanvoorstelling rondom de 1914-doctrine.

Was het trouwens niet Jezus zelf die sprak over een bijeenverzameling van alle verstrooide kinderen van God? En hij zal zijn engelen onder luid trompetgeschal eropuit sturen om zijn uitverkorenen bijeen te brengen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere. (Mattheüs 24:31)

Maar wat is dan de omliggende context van deze profetie van Jezus? Laten we onszelf dan maar niet langer voor de gek houden. Het betreft de belegering van Jeruzalem. Ter bevestiging: de verwoesting van de heilige stad werpt een verreikende profetische schaduw op.

In de tijd van Jeremia was de stad Jeruzalem dé plaats op aarde waar Jehovah zijn heilige naam liet wonen. Toen de tempel oorspronkelijk werd ingewijd, kwam Jehovah voor deze gelegenheid zelfs hoogstpersoonlijk naar beneden en toonde Hij zijn aanwezigheid in de tempel aan door deze met rook te vullen, zodat de begeleidende priesters niet eens meer binnen konden blijven staan. Direct daarna zweefde een wonderbaarlijk licht, het Shekinah-licht genaamd, binnen in het Allerheiligste compartiment en scheen neer op de ark van het verbond.

Hoewel de met goud bedekte tempel van Salomo compleet werd verwoest, erkende Jezus de herbouwde tempel toch als het huis van zijn Vader. Het feit dat Jezus de geldwisselaars uit het huis van zijn Vader verjaagde, betreft een voorteken van de toekomstige reiniging van de geestelijke tempel. Jeruzalem verkreeg een profetisch belang toen Jezus, werd geprezen als de Koning van Israël toen hij naar de heilige stad kwam en vervolgens werd gearresteerd en geëxecuteerd door de Joden in alliantie met hun Romeinse bezetters. Nadat Jezus uit de dood was opgewekt, droeg hij zijn discipelen op om in Jeruzalem te blijven totdat zij de zalvende geest zouden ontvangen. Het christendom begon dus in Jeruzalem. En ook nog nadat ze waren gezalfd, bleven de apostelen in Jeruzalem totdat het profetische walgelijke ding op het toneel verscheen. Om deze redenen symboliseert Jeruzalem de gemeente van Christus. En net zoals dat Jeruzalem op een gegeven moment zijn doel had gediend, zo zal dat ook het geval blijken te zijn met het Wachttorengenootschap.

Gedurende de gehele periode waarin Jehovah’s Getuigen op het wereldtoneel aanwezig waren en nog steeds zijn, heeft het Wachttorengenootschap al die tijd verkondigd dat Jehovah’s Koninkrijk al in het jaar 1914 aan de macht zou zijn gekomen. Volgens het Wachttorengenootschap zouden in dat jaar het zwaard, de hongersnood en de epidemieën op de aarde zijn losgelaten ter vervulling van de woorden van Jezus. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg indrukwekkend, behalve dan dat het allemaal onzin is. Hoe konden de gezalfde opzieners het zo mis hebben wanneer het gaat om zoiets essentieels als de Tweede Komst van Christus? De profeet Paulus voorspelde dat God het zou toestaan dat er een werk van Satan zou worden losgelaten op degenen die de waarheid kennen, om zodoende hun liefde voor deze waarheid op de proef te stellen. Dit voorzegde werk van Satan wordt uitgevoerd door middel van de zogenoemde mens van wetteloosheid die overeenkomt met Judas; beiden worden in de Schrift aangewezen als de ‘zoon van vernietiging’. Om legitimiteit te geven aan deze profetische mens van wetteloosheid die tevens in de geestelijke tempel van God zit, verricht de Duivel “allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog”.

Paulus waarschuwde daarom zijn geestelijke broeders specifiek van tevoren om vooral geen geloof te hechten aan de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap”, of geschreven boodschappen waarvan het lijkt alsof deze met apostolische autoriteit zijn geschreven, waarin wordt aangekondigd dat de tegenwoordigheid van Christus al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Jehovah’s Getuigen zijn er nog steeds niet van doordrongen dat deze waarschuwing van de apostel Paulus specifiek op henzelf van toepassing is, aangezien het Wachttorengenootschap zonder twijfel de enige aardse bron is die voldoet aan de beschrijving van Paulus. Zij zijn namelijk de enigen die verkondigen dat de voorzegde parousia (Tweede Komst van Christus) al heeft plaatsgevonden. Satan heeft dan ook ongetwijfeld de valse chronologie in het leven geroepen die russelCharles Taze Russell veertig jaar daarvoor nog gebruikte om 1914 mee te voorspellen. Precies op het juiste moment haalde de Duivel vervolgens de trekker over en liet hij aartshertog Ferdinand vermoorden, wat de trigger was voor het losbarsten van de Grote Oorlog. Daarna begonnen ook nog verschillende leugenachtige tekenen de kop op te steken, zoals de Spaanse grieppandemie en de vervolging en gevangenneming van verschillende Wachttoren-functionarissen. Al deze zaken hebben ertoe bijgedragen dat Jehovah’s Getuigen ervan overtuigd zijn geraakt dat het onzichtbare parousia-manifest van het Wachttorengenootschap waar zou zijn.

WachterZolang ik al op internet actief ben via e-watchman.com (21 jaar) heb ik al uitgekeken naar de toekomst, opdat alles wat geschreven staat, werkelijkheid zal gaan worden. Dat omvat ook de Derde Wereldoorlog en alles wat daarbij komt kijken. Sommige waarnemers zijn van mening dat de Derde Wereldoorlog op dit moment al zou zijn begonnen. Als oud-waarnemer van wereldgebeurtenissen begrijp ik dan ook als geen ander waarom sommige mensen denken dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Het klopt inderdaad dat de financiële oorlogen, de cyberoorlogen en de propagandaoorlogen al jarenlang aan de gang zijn. Zelfs Anglo-propagandisten (en daar zijn er een heleboel van) geven nu oogluikend toe dat de oorlog in Oekraïne slechts een proxy-oorlog is tussen Rusland en het Anglo-Amerikaanse duo. Een proxy-oorlog tussen de twee meest vooraanstaande kernmachten zit vol met gevaren. Zelfs een eenvoudige misrekening zou al kunnen leiden tot de vonk die heel de wereld in vuur en vlam zou kunnen zetten.

De afgelopen weken hebben zich weer nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die een mondiale oorlog vrijwel onvermijdelijk maken. Welke ontwikkelingen dan? De omverwerping van het Franse koloniale systeem in Niger, evenals de officiële toevoeging van nog meer landen aan de BRICS-alliantie. De toetreding van Saoedi-Arabië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten luidt niet alleen de doodsklok in voor de oliedollar (petrodollar), maar ook voor het wereldwijde dollarreservesysteem, dat de basis is geweest voor het mondiale financiële systeem dat opereert vanuit de City of London, waarvan het beruchte Wall Street slechts een dochteronderneming is. Het is daarom ook onvoorstelbaar dat de Verenigde Staten stilletjes op de achterbank zal gaan zitten en dat ze de bestaande hegemonie zonder slag of stoot zullen gaan opgeven. Het lijkt erop dat de val nu op scherp staat en dat deze ieder ogenblik zou kunnen gaan dichtklappen. Een Derde Wereldoorlog is daarmee ook onvermijdelijk geworden. En dat geldt ook voor de plotselinge en verbijsterende ondergang van Amerika. Dit staat inderdaad zelfs opgetekend.