Dagtekst zondag 20 augustus

Let er goed op welke weg je gaat, dat jullie je niet als dwazen maar als wijzen gedragen. En gebruik je tijd zo goed mogelijk. — Ef. 5:15, 16.

Als je nog jong bent, denk je waarschijnlijk vaak aan wat je met je leven gaat doen. Aan de ene kant zeggen ongelovige familieleden, mentoren of decanen misschien dat je hoger onderwijs moet volgen zodat je voor een mooie carrière kunt gaan. Maar die keuze gaat je waarschijnlijk veel tijd kosten. Aan de andere kant moedigen je ouders en vrienden in de gemeente je misschien aan je leven te gebruiken om Jehovah te dienen. Wat kan een jongere die van Jehovah houdt helpen de beste beslissing te nemen? Het is goed om Efeziërs 5:15-17 te lezen en daarover te mediteren. Vraag je af: Wat is ‘de wil van Jehovah’? Welke beslissing zal hem blij maken? Welke keuze zal me helpen mijn tijd zo goed mogelijk te gebruiken? Bedenk dat ‘we in een slechte tijd leven’. Binnenkort komt er een eind aan deze wereld, die in Satans macht ligt. w22.01 27 ¶5

Sommige Jehovah’s Getuigen zijn oprecht verbaasd over het feit dat ik ondanks alle negativiteit de mensen toch adviseer om, indien mogelijk, aan het Wachttoren-programma vast te houden. Voor alle duidelijkheid: Ik leg hier nogmaals de nadruk op “indien mogelijk” omdat ik namelijk heel goed weet dat het bezoeken van de vergaderingen voor velen simpelweg ondraaglijk is geworden. De reden waarom ik een dergelijk advies geef, is omdat het kan dienen als een goede vorm van zelfdiscipline. Het opvolgen van de apostolische aansporing om kritisch te waken over de wijze waarop we onze tijd en energie besteden, vereist heel veel zelfdiscipline. Tijd vrijmaken om de Bijbel te lezen en om te bidden is van vitaal belang en het programma van het Wachttorengenootschap helpt daarbij. Wanneer de spreker op het podium bijvoorbeeld een saaie lezing houdt, dan kunnen we als toehoorder in ieder geval nog de gebruikte bijbelcitaten opzoeken en onszelf ertoe aanzetten om tijdens die gelegenheid wat extra in de bijbel te lezen. 😉

Maar wat bedoelde de apostel Paulus eigenlijk met “want we leven in een slechte tijd”? We leven in een wereld die wordt gedomineerd door het kwaad. Daarnaast wordt deze wereld ook nog met de dag steeds slechter en goddelozer. Tegelijkertijd is er ook nog onze eigen immer aanwezige slechtheid, zoals Jezus opmerkte toen hij zei: Als jullie al goede dingen geven aan je kinderen, ook al zijn jullie slecht,…” Vandaar dat we dus ook behoefte hebben aan zelfdiscipline. De apostel Paulus ging zelfs nog een stap verder en zei dat hij zijn lichaam beukte en dat hij zijn lichaam leidde als een slaaf. Als we geestelijk willen zijn dan mogen we niet toestaan dat ons vlees ons domineert.

Dan is er ook nog die laatste zin uit de bovenstaande dagtekst: “Binnenkort komt er een eind aan deze wereld, die in Satans macht ligt.” Wat daar staat geschreven is zeker waar. Echter zit de duivel ook hier in de details. Zoals ik de afgelopen twee decennia uitvoerig heb gedocumenteerd, is alles wat het Wachttorengenootschap onderwijst over profetie compleet verdraaid. Deze verdraaiingen zijn ook niet op te lossen door hier en daar enkele kleine aanpassingen door te voeren, zoals het Besturend Lichaam geneigd is om te doen. Het onderliggende probleem is de vervulling van de profetie zelf. Het probleem zit hem in 1914. De reden waarom het Wachttorengenootschap volledig toegewijd is aan het onderwijzen van een op de Bijbel gebaseerd bedrog, is omdat we het hier hebben over het voorzegde werk van Satan, dat wordt ondersteund door middel van “allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog.” Zoals de geïnspireerde apostel waarschuwde, is het werk van Satan bedoeld om christenen te misleiden met het idee dat de tegenwoordigheid van Christus al zou zijn begonnen. Deze satanische misleiding is in de praktijk ook enorm succesvol gebleken. Inderdaad, we leven absoluut in een hele slechte tijd.

Het einde van Satans wereld zal dus betekenen dat het werk van Satan daadwerkelijk aan het licht zal komen en dat Jehovah’s Getuigen linksom of rechtsom zullen worden gedwongen om de aanwezigheid van de voorzegde mens van wetteloosheid te erkennen. Paulus vervolgde: Want dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer Jezus zal hem door de geest van zijn mond uit de weg ruimen en door de manifestatie van zijn aanwezigheid uitschakelen. (2 Thessalonicenzen 2:8)

Indien Christus de afgelopen eeuw al onzichtbaar aanwezig zou zijn geweest, waarom is er dan tot op heden nog steeds geen manifestatie geweest van zijn parousia? Laten we dan maar meteen nog een relevante vraag opwerpen: Indien volgens het Wachttorengenootschap de geestelijkheid van de vele denominaties en sekten tellende heidense christenheid een soort samengestelde mens van wetteloosheid zou zijn en de profetische afsluitende oogst al meer dan honderd jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, waarbij het onkruid van de tarwe zou zijn gescheiden, waarom zou het dan überhaupt nog nodig zijn dat Christus de aanwezigheid van Satans mens van wetteloosheid openbaart door middel van zijn manifestatie? In het voorgaande vers verklaarde Paulus trouwens ook nog dat deze wetteloosheid al in het geheim aan het werk was en dat het wordt tegengehouden door een barrière. De wetteloosheid en de huichelarij van de pausen, de priesters en de protestantse geestelijken is toch al eeuwenlang zichtbaar? Er is in dit geval dan ook geen sprake van een soort geheime of mysterieuze wetteloosheid en ook is er geen sprake van een soort barrière of enige andere beperking behalve dan de wetshandhavingsinstanties vanuit de overheden.

Ik zal nog een andere hint geven. Paulus verwees naar de mens van wetteloosheid als de ‘zoon van vernietiging’, wat precies dezelfde term is die Jezus ook gebruikte om Judas mee te beschrijven toen Judas kort daarvoor nog met Jezus en de andere apostelen aan dezelfde Pascha-tafel had gezeten. Het is dus overduidelijk dat deze mens van wetteloosheid zichzelf naar buiten toe presenteert als een gezalfde christen. Over hem zei Paulus ook nog het volgende: “Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was?

Zoals elke serieuze en oprechte bijbelstudent weet, betreft de tempel van God een verwijzing naar de gemeente van Christus. Het Besturende Lichaam en hun helpers weten dit ongetwijfeld ook, en daarom maken ze ook handig gebruik van misleidende woorden om u van de wijs te brengen door te beweren dat de geestelijken uit de heidense christenheid de profetische mens van wetteloosheid zou zijn omdat ze slechts beweren dat ze in de tempel van Jehovah God zitten.

Maar op welke manier verzetten de leiders van het Wachttorengenootschap zich dan? Op dit moment is dat namelijk nog steeds niet ontegenzeggelijk het geval. Dat komt omdat Christus op dit moment nog steeds niet is gekomen. Zodra Christus namelijk wel is gekomen, zal er op dat moment ook geen barrière meer zijn die de mens van wetteloosheid zal tegenhouden. Op dat moment zal de mens van wetteloosheid zich publiekelijk gaan openbaren als een regelrechte tegenstander, als een antichrist. Jezus waarschuwde ons nog van tevoren, niet waar? Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht), dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen.” (Mattheüs 24:15-18)