Dagtekst vrijdag 11 augustus

Goed gedaan! Je bent een goede en trouwe slaaf. — Matth. 25:23.

In Jezus’ gelijkenis riep een man voordat hij op reis ging zijn slaven bij zich. Hij gaf ze allemaal talenten om er zaken mee te doen. Daarbij hield hij rekening met hun mogelijkheden. Hij gaf de een vijf talenten, de ander twee en weer een ander één. De eerste twee slaven gingen er meteen mee aan de slag. Maar de derde slaaf deed niets met het geld dat hij had gekregen en werd uiteindelijk weggestuurd. De eerste en de tweede slaaf namen hun verantwoordelijkheid heel serieus. Ze werkten hard in dienst van hun meester. Daardoor konden ze het aantal talenten verdubbelen. En hun harde werk werd beloond. De meester was blij en vertrouwde hun meer verantwoordelijkheid toe! w21.08 21 ¶7; 22 ¶9-10

Toen Jezus zijn uitgebreide antwoord gaf op de vragen van de apostel betreffende het teken van zijn aanwezigheid, sloot hij af met een reeks van vier illustraties. Het eerste verhaal ging over twee slaven die werden aangesteld om tijdens de afwezigheid van hun meester (Christus) zorg te dragen voor zijn huishouden. Eén slaaf blijkt uiteindelijk ontrouw te zijn. Als gevolg hiervan wordt hij met de grootste hevigheid gestraft en wordt aan hem ook hetzelfde lot toegewezen als de huichelaars.

Het tweede verhaal illustreert op vergelijkbare wijze de verschillende uitkomsten met betrekking tot de 10 maagden die op de bruidegom aan het wachten zijn. Vijf maagden waren wijs en vijf maagden waren dwaas. Dit resulteert erin dat alleen de wijze maagden op tijd de weg naar de ontmoetingsplaats zullen weten te vinden. De dwaze maagden die terugkeerden, kwamen voor een gesloten deur te staan en werden buitengesloten. Wat is dan precies de les die we uit deze gelijkenis kunnen trekken? Blijf dus waakzaam, want jullie weten de dag en het uur niet. (Mattheüs 25:13)

Daaropvolgend vertelt Jezus ook nog het verhaal over de drie slaven aan wie het geld van hun meester was toevertrouwd, waarbij er van de slaven werd verwacht dat ze er tijdens zijn afwezigheid zaken mee zouden doen. Twee van de slaven waren ijverig en één van de slaven was traag. Toen de meester weer terugkwam werden de twee slaven beloond en werd de luie slaaf in de buitenste duisternis geworpen waar hij zal jammeren en knarsetanden, net zoals de ontrouwe slaaf uit de eerste illustratie.

Alle drie de verhalen hebben hetzelfde thema. Van degenen aan wie bepaalde geestelijke rijkdommen zijn toevertrouwd, wordt verwacht dat ze trouw zullen zijn. Daarnaast wordt er van hen verwacht dat ze waakzaam zullen blijven uitkijken naar het moment waarop de Heer weer zal terugkeren bij zijn huisgezin om zijn slaven vervolgens ter verantwoording te roepen.

Deze verhalen tonen ook aan dat Christus wel degelijk een eigen gemeente heeft. In de eerste illustratie wordt dit gesymboliseerd door het huishouden waarover bepaalde slaven zijn aangesteld om op het juiste moment (geestelijk) voedsel te verschaffen. Het verhaal van de talenten bewijst op eenzelfde manier evil slave darknessdat degenen aan wie de rijkdom van hun meester is toevertrouwd, behoren tot een organisatie die is gebaseerd op licht, wat we kunnen afleiden uit het feit dat de waardeloze slaaf uit het huis van de meester zal worden gegooid in de buitenste duisternis.

Ten slotte heeft de vierde illustratie betrekking op de schapen en de bokken en de wijze waarop ze de broeders van Christus zullen behandelen. De reden waarom Jezus dit als laatste besprak, is omdat zijn onverwachte komst als een dief in de nacht bedoeld is om de organisatie te reinigen van verdorven elementen en van degenen die ontrouw zijn.

In een afzonderlijke maar verwante illustratie sprak Jezus ook nog over de tarwe en het onkruid en de oogst, wat betrekking heeft op het besluit van het samenstel, oftewel het einde van het christelijke tijdperk, net zoals het geval is bij de illustraties van de aangestelde slaven en de tien maagden. Met betrekking tot deze (afsluitende) oogst legde Jezus uit dat de engelen alle struikelblokken en wettelozen uit zijn Koninkrijk zullen verwijderen. Degenen die uit zijn Koninkrijk worden verwijderd, zullen jammeren en knarsetanden, net zoals de slechte slaaf die zijn medeslaven slaat. Daarentegen worden degenen die in de voorraadschuur worden verzameld, uiteindelijk toegelaten tot het Koninkrijk waar ze zo helder zullen gaan schijnen als de zon.

De reden waarom de schapen en de bokken zullen worden beoordeeld op basis van de wijze waarop ze de broeders van Christus zullen hebben behandeld, is omdat nadat de slechte slaven en de dwaze maagden in de buitenste duisternis zullen zijn geworpen, de uitverkorenen op dat moment volledig zullen worden geadopteerd als zonen van God en dus ook als de broeders van Christus. Jezus zal dan ook letterlijk naast zijn broeders staan.

De Wachttoren-organisatie heeft Gods voornemen gediend. Het heeft een wereldwijd predikingswerk gesponsord, waarvan Jezus natuurlijk had gezegd dat dit voor het einde zou gaan plaatsvinden. De Wachttoren-organisatie heeft daarnaast ook nog gediend als een verzamelpunt en als  een voedingsbodem ten behoeve van de herleving van de zalvingsperiode, die werd ingeperkt toen het apostolische tijdperk ten einde liep. Satan heeft daarnaast het veld van de Heer ook nog bezaaid met zijn eigen verdorven zaad. Wij mensen kunnen op geen enkele manier bepalen wie er precies behoort tot het zaad van Satan en wie niet. De vermomming blijkt in de praktijk namelijk enorm doeltreffend te zijn.

Naast het ontvangen van personen die de hemelse roeping hebben, heeft het Wachttorengenootschap ook nog miljoenen anderen aangetrokken die de verwachting koesteren om het einde van deze wereld te overleven en op aarde te mogen blijven wonen als zijnde de eerste generatie die nimmer zal sterven.

Er zijn vele zaken die mensen tot struikelen kunnen brengen. De engelen zullen al deze zaken in de toekomst moeten verwijderen. Echter betreft de belangrijkste oorzaak tot struikelen niets minder dan het fundament van de Wachttoren-organisatie, namelijk de waanvoorstelling dat Jezus in het jaar 1914 zou zijn begonnen met het regeren over de wereld, samen met de misleiding dat er sinds dat jaar een onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus) aan de gang zou zijn. Dit is waar de apostel Paulus naar verwees als de “bedrieglijke invloed” – een werk van Satan. Dit waanidee dat momenteel de Jehovah’s Getuigen stevig in zijn greep houdt, is dan ook precies de reden waarom Jezus ons op strenge toon waarschuwde om vooral waakzaam te blijven. Deze waanvoorstelling is de reden waarom de komst van Jezus zal plaatsvinden op een moment dat u het niet zult verwachten. Deze voortdurende waanvoorstelling is ook de reden waarom de maagden in slaap vallen terwijl ze op de bruidegom aan het wachten zijn. Deze waanvoorstelling zal daarom op gewelddadige wijze worden verbrijzeld, zodra natiën en koninkrijken in een enorme oorlog zullen worden gestort en de vrede van de aarde zal worden weggenomen.


BIJLAGE DAGTEKST 11 AUGUSTUS 2023

HOE DWAAS IS DIT? – WAT ZEGT DE BIJBEL?

Sommige lezers zouden vanwege mijn ruwe toon of vanwege mijn woordkeuze wellicht kunnen worden afgeschrikt, beledigd of zelfs geschokt. Kan het werkelijk door de beugel wanneer ik het leiderschap van de Wachttoren-organisatie omschrijf als “dwaze profeten”?

Oké, Ik geef toe, ik walg van het Wachttorengenootschap. Jehovah’s Getuigen verdienen namelijk véél beter. Waarheidszoekers verdienen beter. Ik ben er daarnaast ook zeker van, dat wanneer het voor een overleden Jehovah’s Getuige die vroeger deel uitmaakte van het leiderschap van Bethel, mogelijk zou zijn om op dit moment weer terug te worden gebracht, dat ze geschokt en ontzet zouden zijn wanneer ze zouden zien wat er tegenwoordig van de Wachttoren-organisatie terecht is gekomen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar het artikel van deze week op de hoofdpagina van JW.org:  “Verwoestende overstromingen — Wat zegt de bijbel?”
Jehovah’s Getuigen die een beetje bekend zijn met wat de Bijbel zegt, zullen misschien verbaasd zijn wanneer ze horen dat Jezus een langeafstands-weervoorspeller was – althans volgens de zieners van Bethel dan. Iedereen weet dat er in de duizenden jaren sinds de zondvloed regelmatig lokale overstromingen hebben plaatsgevonden op aarde. De zware regens die dit jaar hier en daar hebben plaatsgevonden zouden volgens de zieners van Bethel blijkbaar de vervulling zijn geweest van bijbelse profetieën.
Pardon? Wat zegt u daar? Ik weet het… Het klinkt gek. Het is ook gek. Maar het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, de aardse spreekbuis van de hemel, heeft namelijk verklaard dat dit zo is. ‘Maar waar staat dan precies in de bijbel opgetekend dat Jezus zoiets zou hebben gezegd?’, zult u zichzelf wellicht afvragen. In het betreffende artikel op jw.org staat het volgende geschreven:
Jezus voorspelde dat er in onze tijd ‘angstaanjagende dingen te zien zouden zijn’ (Lukas 21:11). Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak van extreem weer, dat steeds onvoorspelbaarder wordt en steeds vaker voorkomt.
Een aantal weken geleden plaatste JW.org nog een soortgelijk stukje onzin waarin werd beweerd dat de hittegolf van deze zomer een vervulling zou zijn van de bijbelse profetieën. Op dit moment is het volgens Bethel juist de zware regenval, wat de angstaanjagende manifestatie van Jezus’ profetie zou moeten voorstellen. Wie weet… Misschien zullen zware sneeuwval en sneeuwstormen over een paar maanden wel door het genootschap worden aangewezen als zijnde de vervulling van de verbazingwekkende meteorologische voorspellingen van Christus.
En nee…, ik trek geen van mijn woorden die ik eerder heb uitgesproken weer terug. Volgens hun eigen woorden hebben de schrijvers van JW.org de profetie vervuld door zelf de voorspelde “dwaze profeten” te worden.