Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft deel 2 van de uiteenzetting van het Wachttoren-artikel van augustus 2023 met het thema: “Verdiep je in Bijbelse profetieën”.

Deel 1 kunt u HIER teruglezen.


Onder het kopje “De koning van het noorden en de koning van het zuiden”, staat in alinea 15 van het betreffende Wachttoren-artikel het volgende geschreven:

15 Lees Daniël 11:40. Daniël 11 gaat over twee koningen, oftewel politieke machten, die met elkaar strijden om wereldoverheersing. Als je deze profetie met andere profetieën in de Bijbel vergelijkt, dan wordt duidelijk dat ‘de koning van het noorden’ nu Rusland en zijn bondgenoten is en ‘de koning van het zuiden’ de Engels-Amerikaanse wereldmacht.

Voor een organisatie die beweert de spreekbuis te zijn van een zogenaamde profetenklasse, valt hun uitleg absoluut ‘magertjes’ te noemen. Laten we nu dan Daniël 11:40 eens gaan lezen. Elke gemeente van Jehovah’s Getuigen zal dat namelijk ook gaan doen zodra dit artikel in de zaal zal worden bestudeerd. Er staat daar geschreven: In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen.

Kaiser Wilhelm II in 1902

Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, staat het Wachttorengenootschap er onvermurwbaar op dat de tijd van het einde begonnen zou zijn in het jaar 1914. Uiteraard bestond de Sovjet-Unie nog helemaal niet toen de Grote Oorlog in Europa uitbrak. Volgens het Wachttorengenootschap was het Duitsland van keizer Wilhelm destijds de koning van het noorden en zou het profetische “botsen” pas zijn begonnen nádat de oorlog tot een einde was gekomen toen de zegevierende geallieerden het bestraffende Verdrag van Versailles oplegden aan de overwonnen Duitse staat, wat uiteindelijk weer de weg vrijmaakte voor het aan de macht komen van Hitler en de nazi’s. Echter betekende dat niet het einde van het zogenoemde “botsen”. Het Wachttorengenootschap claimt dat de Sovjet-Unie, nadat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, de rol van de koning van het noorden had overgenomen en ook dat de opmars van deze koning toen een vervolg kreeg in de vorm van de Koude Oorlog. Nu Rusland door het Wachttorengenootschap is aangewezen als de nieuwe koning van het noorden, is de worsteling tussen de beide koningen dus blijkbaar nog steeds in volle gang bezig.

En vreemd genoeg hebben de verschillende koningen van het noorden, samenvallend met het eeuwenlange “botsen” van de afgelopen 80 jaar, om de beurt het land onder water gezet. Het begon met Hitlers mislukte Blitzkrieg van Europa en mondde vervolgens uit in de communistische expansie van de Sovjet-Unie, die op zijn beurt ook weer op een mislukking uitliep.

Wat betreft Rusland en zijn bondgenoten vraag ik me af of er überhaupt wel iemand op Bethel aanwezig is die zich bewust is van het feit dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in werkelijkheid bondgenoten van elkaar waren tijdens de Tweede Wereldoorlog? De Verenigde Staten voorzagen Moskou destijds namelijk genereus van wapens en voorraden om daarmee de nazi’s te kunnen verslaan. Vrijwel onmiddellijk na de overwinning van de geallieerden begonnen

Winston Churchill tijdens zijn ‘ijzeren-gordijn-toespraak’ in 1946

de Britten een wig te drijven tussen de VS en de Sovjet-Unie. Winston Churchill kwam toen speciaal naar Amerika om aan te kondigen dat er een ijzeren gordijn over Europa was neergestreken en dat er daarmee een nieuwe vijand was gecreëerd waardoor iedere toekomstige samenwerking tussen Amerika en Rusland moest worden verhinderd. (Persoonlijk vermoed ik dat de Britten de Amerikaanse atoombomformule met de Sovjets hebben gedeeld om zo de deal rond te kunnen krijgen.)

Er moet trouwens ook op worden gewezen dat één van de redenen waarom de zogenoemde “deep-state” de heimelijke verstandhouding tussen Rusland en TrumpTrump promootte, is dat Donald Trump voorafgaand aan zijn verkiezing in het openbaar de ogenschijnlijk onschuldige vraag stelde: “Wat is er mis mee om een vriendschappelijke relatie met Rusland te onderhouden?”

Het antwoord op die vraag zou duidelijk moeten zijn. Met de door de Britten georkestreerde staatsgreep in Oekraïne in 2014 was er al een plan in gang gezet om Amerika en Rusland tegen elkaar uit te spelen door middel van een proxy-oorlog in Oekraïne, welke mogelijk zelfs zou kunnen uitmonden in een nucleaire oorlog. Een zekere senator merkte ooit op dat president Trump een dwaas zou zijn omdat hij tegen de ‘deep-state’ inging. Om de senator in het Engels te citeren: “Let me tell you, you take on the intelligence community, they have six ways from Sunday at getting back at you.” Vrij vertaald naar het Nederlands betekent dit: “Laat me je iets duidelijk maken: wanneer je het opneemt tegen de inlichtingendiensten, hebben ze vanaf zondag weer zes verschillende manieren om je terug te pakken.” Dat klopt ook inderdaad!

Wat betreft de huidige bondgenoten van Rusland: die lijst wordt steeds langer en langer. De door de NAVO geleide oorlog in Oekraïne, de opgelegde sancties, evenals de regelrechte diefstal van Russische internationale bankrekeningen hebben een situatie gecreëerd waarin tientallen landen hun eigen afhankelijkheid van de dollar en het SWIFT-wisselsysteem beginnen te heroverwegen. Vanaf 2023 hebben inmiddels ruim 80 verschillende landen hun interesse laten blijken in het toetreden tot de economische alliantie die beter bekend staat als de BRICS. De Verenigde Staten, die ooit de grote voorvechter was van vrijheid en democratie, is inmiddels wereldwijd een paria geworden.

Maar we hebben het inmiddels wel weer lang genoeg gehad over de geschiedenis en over de actuele gebeurtenissen. Hoe zit het eigenlijk met de toekomst? Het Wachttorengenootschap spoort Jehovah’s Getuigen aan om zich te verdiepen in profetie en deze ook echt daadwerkelijk te bestuderen. Dat is dan ook zeker een goed advies. Laten we er dan maar snel induiken, nietwaar? Wat leert de profetie ons eigenlijk over de uitkomst? Over de koning van het noorden zegt Daniël 11:36: De koning zal doen wat hij wil en hij zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god. Tegen de God der goden zal hij verbijsterende dingen spreken. Hij zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt, want wat besloten is moet gebeuren.

Het is geweldig om te beseffen dat we in deze tijd allemaal vrij toegang hebben tot de Bijbel. De meeste christenen bezitten zelfs meer dan één enkele versie van de Bijbel. Daarnaast hebben we door middel van het internet tegenwoordig natuurlijk ook nog toegang tot vrijwel elke andere vertaling van bijbel. Weet u, er was ooit een tijd dat dit niet het geval was. Er bestond namelijk ook nog een periode waarin de koning van het noorden de vertaling en de productie van de Bijbel nadrukkelijk had verboden. Echter betreft dat weer een hele andere discussie. (Voor meer artikelen en video’s die de profetie van Daniël bespreken, klik hier)

Als we nu eens enkele minuten de tijd zouden nemen om aandachtig de afsluitende reeks verzen te lezen over de langlopende sage van het conflict tussen de koningen van het noorden en het zuiden, dan zouden we ook kennis moeten nemen van een heel belangrijk detail – of beter gezegd, het ontbreken van details. Maar welke details hebben we het hier dan over? Vanaf het moment dat de koning van het noorden de landen overspoelt, wordt er daarna verder ook geen melding meer in de Schrift gemaakt over de koning van het zuiden. En indien u echt bijzonder leergierig bent, dan vraagt u zichzelf wellicht ook nog af waarom deze profetie eindigt met een eenzame koning die alleen op het wereldtoneel achterblijft. De koning van het noorden zal dan namelijk volledig aan zijn einde komen en er zal op dat moment ook niemand zijn die hem te hulp komt schieten (Daniël 11:45). Maar wat is er dan met de koning van het zuiden gebeurd?

De profetie van de twee rivaliserende koningen die begon met het uiteenvallen van Alexanders uitgestrekte keizerrijk gaat hier zeer gedetailleerd op in. Wanneer dit ook onmiskenbaar waar blijkt te zijn, waarom zou de Onthuller van Geheimen dan nalaten om uit te leggen hoe de koning van het zuiden aan zijn einde komt? Of zou het niet eerder zo kunnen zijn dat de profeten van Bethel achteloos aannemen dat God een heel belangrijk detail heeft weggelaten? Dat laatste zal dan ook ongetwijfeld het geval blijken te zijn.

Keert u vervolgens weer even terug naar het hierboven aangehaalde vers: “Hij (de koning van het noorden) zal succes hebben totdat de veroordeling tot een eind komt.” Wanneer de koning van het noorden succesvol blijkt te zijn tot het einde, betekent dat dan ook niet dat hij erin zal slagen om zijn rivaal uiteindelijk aan zich te onderwerpen? Zeer zeker wel. En dat is daarom ook meteen de reden waarom er vanaf dat punt in de bijbel verder niet meer over de koning van het zuiden wordt gesproken.

Dus, aangezien het Wachttorengenootschap Rusland en zijn naamloze bondgenoten tot koning van het noorden heeft uitgeroepen, zouden we dan ook niet moeten verwachten dat Rusland de Anglo-Amerikaanse koningen zal gaan overwinnen? Een dergelijke uitkomst valt niet uit te sluiten en zou heel goed mogelijk kunnen zijn; tegelijkertijd is dat echter niet wat het Wachttorengenootschap uitdraagt. De profeten van Bethel beweren namelijk dat geen van beide koningen zal gaan zegevieren, hoewel de Heilige Schrift duidelijk anders stelt. Het Wachttorengenootschap verwerpt simpelweg het feit dat de koning van het noorden succesvol zal blijken te zijn in zijn veldtocht tegen zijn rivaal en ze besteden daarnaast ook geen enkele aandacht aan het feit dat de profetie geen enkele vermelding meer maakt over de koning van het zuiden nadat het “botsen” tot een einde zal zijn gekomen. Het is dan ook precies zoals Jehovah al lang geleden door middel van Ezechiël had verklaard met betrekking tot de “dwaze profeten”, oftewel “degenen die hun eigen profetieën verzinnen” (Ezechiël 13:2)

De profetie verklaart hier in feite de uitkomst voor de koning van het zuiden. Omdat Ptolemeïsch Egypte de oorspronkelijke koning van het zuiden was, wordt de term Egypte ook wel gebruikt als een cryptische aanduiding voor de koning van het zuiden in de tijd van het einde. Zelfs het Wachttorengenootschap erkent dat. Lees Daniël 11:42-43: Hij (de koning van het noorden) zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen, en ook Egypte zal niet ontkomen. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en over alle kostbare dingen van Egypte. De Libiërs en de Ethiopiërs zullen hem op de voet volgen.”

Hoewel het Wachttorengenootschap “Egypte” wel degelijk erkent als zijnde de koning van het zuiden, beweert het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook op onverklaarbare wijze dat de Sovjet-koning van het noorden heerste over de schatkist van de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog door Amerika te dwingen buitensporig veel geld uit te laten geven aan verdere militarisering. Die stelling is dan ook ronduit lachwekkend te noemen. De werkelijkheid laat namelijk precies het tegenovergestelde zien. In werkelijkheid ging de voormalige Sovjet-Unie failliet vanwege zijn eigen buitensporige militaire uitgaven. En natuurlijk weten we ook dat na de ontbinding van de mislukte communistische Sovjet staat, direct daarna ook de Harvard heren van het grote geld naar Rusland werden gestuurd om al zijn schatten te plunderen door middel van privatisering van staatseigendommen en door middel van regelrechte diefstal. Een zekere Vladimir Poetin greep toen in Rusland de macht terug uit de klauwen van de Londense piratenbankiers en die actie is Poetin sindsdien ook nooit meer vergeven.

De enorme dwaasheid aan de kant van het Wachttorengenootschap blijkt nog het meest evident uit hun waanvoorstelling dat Jezus al sinds het jaar 1914 over de wereld begon te regeren. Hun valse geloofsovertuiging dat de profetische tijd van het einde toen in dat jaar al zou zijn begonnen, verdraait en vertroebelt dan ook alles op profetisch vlak. Dat is dan ook de reden waarom de profetische interpretatie door het Wachttorengenootschap heel goed valt te vergelijken met een soort spiegelpaleis dat men op de kermis tegenkomt, waarin niets is wat het lijkt.

En er speelt daarnaast ook nog een andere factor.

Lees Daniël 11:32: Degenen die zich misdragen tegen het verbond, zal hij door sluwe woorden tot afval brengen. Maar het volk dat zijn God kent, zal overwinnen en slagen in wat het onderneemt.”

keizer Constantijn

De koning van het noorden heeft degenen die goddeloos handelen tegen het verbond namelijk ook nog tot afvalligheid gebracht. Jehovah God heeft de heidense christenheid in werkelijkheid nooit daadwerkelijk erkend als onderdeel van het nieuwe verbond. Sinds de afvallige bisschoppen keizer Constantijn toestonden om de christelijke leer te bepalen, kan er volgens het Wachttorengenootschap geen sprake meer zijn van enige vorm van afvalligheid. Wanneer we het anders verwoorden: hoe zou Rusland of enige andere entiteit afvalligen tot afvalligheid kunnen brengen? Redelijkerwijs kunnen enkel en alleen degenen die op enig moment wél trouw waren aan het verbond zichzelf ertegen misdragen en zich tot afvalligheid laten brengen.

Het feit dat het Wachttorengenootschap een tienjarig geheim partnerschap is aangegaan met de Verenigde Naties (het Wilde Beest) betreft dan ook zeker een manifestatie van een interne vorm van afvalligheid. Daarnaast vormt ook de intense samenwerking tussen het Wachttorengenootschap en de oplichters van Wall Street nog een andere indicatie. En meer recentelijk heeft het Wachttorengenootschap ook nog op schaamteloze wijze nauw samengewerkt met de Verenigde Naties en de grote farmaceutische bedrijven om de dodelijke mRNA-injecties onder de Jehovah’s Getuigen te promoten.

Van een organisatie die zo grondig gecompromitteerd is door haar intense vriendschap met de wereld, kan onmogelijk worden verwacht dat ze beschikken over enig inzicht ten aanzien van de diepe dingen van Gods profetische woord.

 

Wordt vervolgd…