Anthony Morris is sinds kort geen lid meer van het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen.

Oké, ik geef toe dat dit artikel is geplaatst in een schaamteloze poging om mee te profiteren van een grote golf aan internetzoekopdrachten naar informatie over Anthony Morris en zijn vertrek uit het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen.

Ik laat het maar aan anderen over om te speculeren over de precieze redenen voor zijn vertrek. Ongetwijfeld zullen er ook vele Jehovah’s Getuigen zijn die zich actief bezighouden met het verspreiden van roddels en geruchten betreffende dit onderwerp.

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen wordt hoe dan ook steeds meer irrelevant gemaakt. Dat komt omdat het wereldtoneel op het punt staat om op een zeer ingrijpende manier voorgoed te veranderen.

De afgelopen 20 jaar heb ik een hoekje van het internet afgebakend om op die manier een unieke boodschap bekend te maken die gebaseerd is op bijbelse profetieën. De kern van deze boodschap is dat het Wachttorengenootschap Gods doel heeft gediend door fundamentele bijbelse waarheden te publiceren. Ook heeft het Wachttorengenootschap Gods doel gediend door vele miljoenen Jehovah’s Getuigen op te leiden en door hen vervolgens toe te rusten om te dienen als dienaren in het veld die het goede nieuws van het Koninkrijk over de gehele bewoonde aarde hebben gepredikt, net zoals Jezus ook had voorzegd dat er zou gaan gebeuren voordat het einde zal gaan plaatsvinden.

Er ligt hier overigens wel een flinke adder onder het gras. Het Wachttorengenootschap is namelijk ook nog de bron geweest van datgene waar de apostel Paulus naar verwees als een “bedrieglijke invloed”. Deze zogenoemde bedrieglijke invloed maakt deel uit van een ‘werk van Satan’ dat gericht is op degenen die behoren tot de groep dienaren die het goede nieuws verkondigen. Maar wat houdt dit ‘werk van Satan’ dan precies in?

De context van de waarschuwing die de apostel Paulus uitte is terug te vinden in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen. In het eerste hoofdstuk schreef Paulus over de Tweede Komst van Christus en over zijn verheerlijking in verband met de heiligen. Vanaf het tweede hoofdstuk gaf de apostel echter een waarschuwing af door het volgende te verklaren: Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn. (2 Thessalonicenzen 2:1-2)

Wie zou er kunnen ontkennen dat het Wachttorengenootschap met hun tijdschrift ‘de Wachttoren’ vanaf de allereerste uitgave de aangewezen bron was waarin gezaghebbende uitspraken, boodschappen en verklaringen werden gepubliceerd die door Jehovah’s Getuigen veelal worden beschouwd als zijnde geschreven met ‘apostolische autoriteit’? Behalve door middel van het tijdschrift de Wachttoren, maakt het Wachttorengenootschap ook nog gebruik van openbare toespraken en lezingen, evenals andere tijdschriften en boeken waarin werd verklaard dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al is begonnen en dat de dag van Jehovah al is aangebroken.

De Hebreeuwse profetieën beschrijven dit ‘werk van Satan’ als een witgekalkte muur die regelmatig opnieuw moet worden bepleisterd met witkalk en heeft daarnaast ook nog regelmatig onderhoud nodig om überhaupt overeind te kunnen blijven staan. Dat betreft dan ook een hele toepasselijke symboliek voor de 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap, evenals de vele aanpassingen die in de loop der jaren zijn aangebracht om deze mythe in stand te kunnen houden. Welke mythe? De mythe dat Christus op dit moment al zou zijn teruggekeerd en dat Jezus al vanaf het jaar 1914 onzichtbaar aanwezig zou zijn geweest. (Zie ook het artikel: DE MUUR MOET VALLEN!)

De wachter van Jehovah God kreeg de opdracht om tegen de bewaarders van de muur te spreken en om aan hun Jehovah’s boodschap over te brengen: Zeg tegen degenen die met witkalk pleisteren dat hij zal vallen. Het zal stortregenen, hagelstenen zullen neerkletteren en hij zal instorten door een krachtige stormwind. Als de muur instort, zal aan jullie worden gevraagd: “Waar is die pleisterlaag van jullie?” (Ezechiël 13:11-12)

Ik heb deze boodschap in de loop der jaren in verschillende vormen gepresenteerd aan de leiders van de Jehovah’s Getuigen. Ik heb vele open brieven naar ze gestuurd en ook heb ik hen verschillende exemplaren van het boek ‘Jehovah Zelf is Koning Geworden’ geschonken. Al deze informatie is vele malen gepresenteerd aan alle leden van het Besturende Lichaam, met inbegrip van Anthony Morris.

Welke vormen zullen deze bovengenoemde stortregens en krachtige stormwinden dan aannemen? De grote storm van Jehovah slaat op de grote verdrukking. Zoals de zaken in de wereld er op dit moment voorstaan, zien we dat de natiën van deze aarde op dit moment druk bezig zijn met zich voor te bereiden op een oorlog op ongekende schaal. Ik waarschuw al vele jaren voor een aankomende Derde Wereldoorlog. Ik doe dit niet omdat ik beschik over speciale kennis van geopolitieke aangelegenheden, maar omdat ik geloof in de woorden van Jezus en ook omdat ik zeker weet dat de Eerste Wereldoorlog niet de vervulling is geweest van de profetie. Dat is dan ook de voorzegde bedrieglijke invloed waar Paulus het over had. Dit bedrog en het waanidee omtrent 1914 is bijzonder krachtig. Dat komt omdat de 1914-misleiding wordt ondersteund door middel van krachtige werken en leugenachtige tekenen en zelfs door allerlei wonderen die allemaal afkomstig zijn van de Duivel. Om deze 1914-leugen kracht bij te zetten maakt Satan gebruik van allerlei onrechtvaardig bedrog met als doel om een nep-parousia te creëren, oftewel een valse Tweede Komst van Jezus Christus. Vergeet niet dat Satan immers de duivel is. Die doet niet anders dan liegen en bedriegen.

Het Wachttorengenootschap heeft zichzelf op vele manieren tegengesproken. Het Wachttorengenootschap claimt dat alle gebeurtenissen die Jezus voorspelde zich al sinds het jaar 1914 zouden hebben geopenbaard. Tegelijkertijd zien we dat de bewaarders van de muur ook tussen neus en lippen door toegeven dat we op dit moment nog steeds niet “al die dingen” met onze eigen ogen hebben gezien. Jezus zei bijvoorbeeld: Ook zullen er tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken doodsbang zijn en geen uitweg weten vanwege het gebulder van de woeste zee. De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. (Lukas 21:25-26)

Het Besturende Lichaam heeft gelijk. We hebben nog steeds niet gezien dat mensen massaal bezwijken van angst. Integendeel zelfs. Ondanks het feit dat het geluid van de oorlogstrommels steeds luider begint te klinken en ondanks het feit dat de Derde Wereldoorlog steeds dichterbij begint te komen, leeft het overgrote deel van de wereldbevolking op dit moment nog steeds een relatief zorgeloos bestaan. Het probleem zit hem echter in het volgende: Jezus zei namelijk: Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat. (Matheus 24:33)

Maar hoe is het voor de huidige generatie die nu in leven is dan mogelijk om “al die dingen” te zien, wanneer de meeste van ‘al die dingen’ volgens het Wachttorengenootschap al meer dan 100 jaar geleden zouden hebben plaatsgevonden? – lang voordat iemand die nu leeft überhaupt geboren was? Zou het redelijk zijn om te geloven dat “al die dingen” zouden moeten plaatsvinden, verspreid over meerdere opeenvolgende generaties? Was Jezus hier dan niet heel erg duidelijk over toen hij zei: Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren. (Mattheus 24:34)

De bewaarders van de profetische muur zijn door hun eigen interpretaties gedwongen om met één of andere absurde verklaring op de proppen te komen waarmee ze hebben verzonnen dat Jezus hier zou hebben bedoeld dat er overlappende generaties zouden zijn van gezalfde personen. Los van de vraag of dit waar is of niet, hebben we op dit moment nog steeds niet met eigen ogen gezien dat “al die dingen gebeuren”.

Zoals het er nu uitziet, beginnen de donkere wolken van de aankomende storm van Jehovah zich reeds boven de aarde te verzamelen. De Derde Wereldoorlog komt heel snel onze kant op. Het zal de hele menselijke beschaving op zijn grondvesten doen schudden. Daarbij zal de gammele witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap finaal gaan instorten. Alle zaken die door Jezus waren voorzegd zullen tegelijkertijd gaan plaatsvinden, inclusief de mannen die bezwijken van angst, zodra de zware bommen zullen gaan ontploffen en zodra de hypersonische raketten de lucht in worden gelanceerd.

Zou het misschien mogelijk kunnen zijn dat Anthony Morris een donkerbruin vermoeden had van wat er binnenkort aan zit te komen?