VRAAG VAN EEN LEZER: Als 1914 niet het jaar is waarin het Koninkrijk van Jezus aan de macht kwam, hoe kan het dan zijn dat Jehovah’s Getuigen degenen zouden zijn die de woorden van Jezus vervullen? Jezus voorzei namelijk dat het goede nieuws van het Koninkrijk vóór het einde der dagen over de hele aarde zal worden gepredikt…

Het betreft hier een zeer complexe kwestie en het is daarom ook vereist om een beetje kennis en denkvermogen te bezitten om deze kwestie te kunnen begrijpen. Aan de ene kant lijkt het erop dat sommige mensen de complete boodschap van het Wachttorengenootschap resoluut verwerpen door zich volledig te storten op de valsheid van de 1914-doctrine, omdat de zeven-tijden berekeningen gebaseerd zijn op de veronderstelde verkeerde datum waarop Jeruzalem zou zijn verwoest.

Trinitariërs, oftewel aanhangers van de drie-eenheidsleer die niet in staat zijn om hun doctrines op een eerlijke manier te verdedigen door gebruik te maken van de Schrift, zullen waarschijnlijk een gedeelte uit Deuteronomium aanhalen waarin wordt gesteld dat als een profeet in de naam van God spreekt en zijn woord niet uitkomt, hij een valse profeet is. Dan is het einde verhaal – althans, voor hen.

Het is tenslotte algemeen bekend dat het Wachttorengenootschap haar geloofwaardigheid flink te grabbel heeft gegooid door 180 graden te draaien ten aanzien van een aantal fundamentele leerstellingen. Denk bijvoorbeeld eens aan het fiasco omtrent het jaar 1975. En ook 20 jaar later, in het jaar 1995, toen het Wachttorengenootschap werd gedwongen om te erkennen dat hun lang gekoesterde overtuiging (dat de generatie van 1914 het einde zou overleven), niet waar bleek te zijn. Zelfs de grote Amerikaanse krant (Los Angeles Times) berichtte over deze gênante uitglijder van het Wachttorengenootschap.

Het maakte voor het Wachttorengenootschap allemaal niets uit. Het Besturende Lichaam besloot om halsstarrig door te gaan op de ingeslagen weg door op koppige wijze een herdefiniëring door te voeren van datgene wat Jezus volgens hen eigenlijk zou hebben bedoeld toen hij zei: Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren. Vervolgens zagen we ook dat het Wachttorengenootschap in het jaar 2014 nog uitgebreid het 100-jarige bestaan van deze veronderstelde Koninkrijksregering had gevierd.

Maar laten we vooral niet toestaan dat we onszelf blindelings laten meeslepen door loze redeneringen die afkomstig zijn van mensen met een agenda die bedoeld is om ons aan te zetten tot het trekken van impulsieve conclusies en oordelen die uiteindelijk van invloed zullen zijn op onze eeuwige lotsbestemming. De vraag waar het hier om gaat is deze: betekent de aanwezigheid en de invloed van valse profeten binnen een organisatie ook meteen dat de hele organisatie vals is? Het antwoord luidt natuurlijk: nee. Wanneer we onszelf namelijk bedenken dat Israël ooit Gods natie was en wanneer we ons bedenken dat Israël destijds vele valse profeten kende, dan plaatst dit deze hele kwestie daadwerkelijk in een ander perspectief.

Bovendien weten we ook dat de christelijke apostel en tevens goede vriend van Jezus van tevoren de volgende waarschuwing uitte: Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, en zo zullen er ook onder jullie valse leraren zijn. (2 Petrus 2:1)

Merk op dat Petrus hier dus niet verklaarde dat er wellicht of eventueel of misschien weleens valse leraren onder jullie zouden kunnen zijn. Nee, Petrus verklaarde hier dat dit absoluut zeker het geval zou zijn en dat er dus sowieso valse leraren en profeten onder Jehovah’s volk zouden zijn. Sterker nog, deze waarschuwing van Petrus is specifiek van toepassing op de christenen die vlak voor de Tweede Komst van Christus (parousia) op aarde zullen leven, aangezien deze valse leraren, die u hebzuchtig zullen uitbuiten met misleidende woorden, zullen worden vernietigd, net zo zeker als dat God ook de engelen strafte die hadden gezondigd en ook gezien het feit dat God de steden Sodom en Gomorra in vlammen op liet gaan. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke verwoesting gedurende de hele christelijke jaartelling nog nooit eerder heeft plaatsgevonden.

Eigenlijk komt de daadwerkelijke vraag neer op het volgende: aangezien het bestaan van valse profeten van tevoren is vastgesteld aan de hand van de bijbelse profetie, waarom zou God het dan überhaupt toelaten dat er valse leraren aanwezig zouden zijn onder zijn eigen volk, die zijn volk vervolgens uitbuiten door middel van misleidende woorden? Probeer deze gedachte eens vast te houden.

Laten we nu weer terugkeren naar de oorspronkelijke vraag, waarbij we deze vraag voor de gelegenheid lichtelijk herformuleren. Wisten de apostelen en de 70 discipelen die Jezus persoonlijk had onderwezen en had uitgezonden om de boodschap te verkondigen dat ’het Koninkrijk van God nabij was gekomen’, überhaupt wel wat het Koninkrijk van God precies inhield? Nee dat wisten ze niet. Ze hadden namelijk geen enkel vermoeden van het feit dat Jezus over de gehele aarde zou gaan regeren vanuit de hemel. In die tijd dachten ze namelijk louter in termen van de aardse troon van David die in de fysieke stad Jeruzalem zou worden hersteld.

Bovendien waren ze daarnaast ook niet in staat om te bevatten wat Jezus zei toen hij sprak over zijn naderende dood en zijn daaropvolgende opstanding. Toen hij hen vertelde dat hij hen zou gaan verlaten om een woonplaats voor hen voor te bereiden, waren ze totaal in verwarring – ze hadden geen flauw benul zoals men dat in onze tijd zou zeggen. Denk hier nu vervolgens eens goed over na. Datgene wat we tegenwoordig beschouwen als de meest fundamentele hoeksteen van het christelijke geloof; namelijk, de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus, lag volledig buiten hun begripsvermogen. Ondanks dit alles vertrouwde Jezus hun toch de Koninkrijksboodschap toe. Laat dat eens eventjes bezinken.

Zelfs nadat Jezus was opgewekt en nadat zij door middel van de heilige geest waren gezalfd waarop hun geest werd geopend om de profetieën te begrijpen, leefden de apostelen nog steeds in de illusie dat Jezus alweer zou zijn teruggekeerd nog vóórdat Johannes zou sterven. Toen Johannes vele decennia later zijn evangelie schreef, toen werd deze verwarring die tijdens het hele apostolische tijdperk in stand bleef pas echt uit de weg geruimd. Als gevolg daarvan werd er onder de broeders gezegd dat die discipel niet zou sterven. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Hij had gezegd: ‘Als het mijn wil is dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat jou dat dan aan?’ (Johannes 21:23)

De apostelen werden hier dus als het ware geconfronteerd met hun eigen gênante 180 graden-draai.

Laten we nu het Wachttorengenootschap eens in een historische context plaatsen. Nadat de apostelen allemaal waren overleden, begonnen goddeloze mannen binnen de verstrooide gemeenten op de voorgrond te treden. Tegen de tijd dat de vierde eeuw was begonnen greep de keizer van Rome op slinkse wijze de macht over het christendom, met inbegrip van de Bijbel zelf. Onder het gezag van de pausen van Rome en Constantinopel werd het licht van de waarheid gedoofd. Vervolgens brak er een lange periode van onwetendheid aan die neerdaalde over Europa. Deze periode werd dan ook heel toepasselijk de ‘Donkere Middeleeuwen’ genoemd. Er ontstonden tijdens die periode hier en daar wel een aantal groepen van mensen die enig begrip van de waarheid hadden, maar deze personen werden vervolgens keihard vervolgd en vermoord waarop het licht wederom veranderde in duisternis. Uiteindelijk bleek dat er een renaissance en een protestantse reformatie voor nodig waren, samen met de uitvinding van de drukpers, om de situatie te creëren waarin eerlijke en oprechte mannen en vrouwen eindelijk in de gelegenheid werden gesteld om zelf de bijbel te mogen en kunnen onderzoeken.

Toch werd het pas echt mogelijk om de waarheid in alle vrijheid te kunnen onderzoeken toen Amerika was gesticht. Amerika werd namelijk gesticht door vrome christenen die op de vlucht waren voor vervolging en wiens nakomelingen een natie ontwierpen die absolute en volledige vrijheid van religie mogelijk zou maken, waardoor het gebied rijp werd gemaakt om definitief een begin te kunnen maken aan de wereldwijde prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk. Er bestaat ook geen reden om eraan te twijfelen dat het Wachttorengenootschap het voortouw heeft genomen ten aanzien van dat wereldwijde verkondigingswerk, sinds haar oprichting kort na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog.

Daar bleef het ook niet bij. Er werd vanaf dat moment ook weer nieuw leven geblazen in de zalving van nieuwe personen. Deze zalvingsperiode was namelijk tot stilstand gekomen nadat de duistere periode was aangebroken die over de oorspronkelijke christelijke gemeente kwam. Deze zalvingsperiode kwam aanvankelijk weer opnieuw tot leven onder de toenmalige Bijbelonderzoekers en tegenwoordig vindt deze plaats onder de hedendaagse Jehovah’s Getuigen. Op dit moment is de situatie rijp gemaakt voor de laatste fase van Gods voornemen, namelijk de oogstperiode.

Het feit dat Jehovah God een ‘werk van Satan’ heeft toegelaten om een valse parousia (Tweede Komst van Christus) te bewerkstelligen, doet verder geen afbreuk aan de waarheid. Nee, het vormt juist een bevestiging van de waarheid. Jehovah is nog steeds God. Satan en zijn wereld zullen nog steeds worden vernietigd. Gods Koninkrijk zal nog steeds gaan regeren over een grote schare die het einde zullen gaan overleven. Dat is dan ook inderdaad bijzonder goed nieuws!

Net zoals het feit dat de apostelen, aan wie destijds de Koninkrijksboodschap was toevertrouwd, op de proef moesten worden gesteld, zo zullen ook degenen die zich vandaag de dag Koninkrijksverkondigers noemen, tijdens de afsluitende oogst grondig door Satan worden gezift.

De verschijningen van Jezus na zijn opstanding kunnen door de Jehovah’s Getuigen momenteel niet op waarde worden ingeschat. Dat komt omdat de 40 dagen die Christus als gematerialiseerde geest op aarde doorbracht een voorbode betreft van zijn uiteindelijke authentieke parousia en openbaring.

Vrijwel elke keer dat Jezus voorafgaand aan zijn hemelvaart aan de mensen verscheen, berispte hij zijn volgelingen vanwege hun bekrompenheid van geest en vanwege hun gebrek aan geloof. In Lukas 24:25-27 worden bijvoorbeeld de volgende woorden aan Jezus toegeschreven: Zijn jullie zo onverstandig en traag van begrip dat jullie niet geloven wat de profeten allemaal hebben gezegd? De Christus moest al dat lijden toch ondergaan om verheerlijkt te worden?’ En hij legde hun uit wat in de hele Schrift over hem gezegd werd, te beginnen bij Mozes en alle Profeten.

Hoewel het inderdaad klopt dat er net zoals bij de superapostelen in de eerste eeuw valse leraren zullen zijn die in werkelijkheid handlangers zijn van Satan en die zichzelf slechts hebben vermomd als dienaren van Christus, zien we tegelijkertijd ook dat de overgrote meerderheid van de Jehovah’s Getuigen loutere volgelingen zijn van mensen die zich totaal niet bewust zijn van het bedrog dat hen is aangedaan met betrekking tot het jaar 1914. De gemiddelde Jehovah’s Getuige heeft hierin sowieso helemaal niets te vertellen of te kiezen. Zodra ze het namelijk wagen om de 1914-doctrine openlijk te betwisten, zullen ze absoluut zeker worden aangepakt als afvalligen of als tegenstanders omdat ze zomaar het lef hebben gehad om te twijfelen aan de woorden van het verheven Besturende Lichaam.

Echter zal dit allemaal rigoureus gaan veranderen zodra de gloed en de rook van de raketten en bommen de hemel zullen gaan verlichten. Zodra de wereld zal worden geconfronteerd met de aankomende wereldoorlog, dan zal de valsheid van de 1914-doctrine pas echt overduidelijk gaan worden. De valse profeten beweerden over deze aanstaande Derde Wereldoorlog dat deze onmogelijk zou kunnen gaan plaatsvinden, omdat volgens hen alle kenmerken van het teken van Christus al vanaf het jaar 1914 in vervulling zouden zijn gegaan. De komende Derde Wereldoorlog zal voor deze valse profeten gaan plaatsvinden als een donderslag bij heldere hemel.

Het naderende begin van de voorspelde oorlog, de hongersnood en de pestilenties zal gaan dienen als een sloopkogel waarmee de doctrinaire 1914-muur van het Wachttorengenootschap met de grond gelijk zal worden gemaakt. Pas dan zal het geloof van de Jehovah’s Getuigen ten volste op de proef worden gesteld. Zullen ze hun vertrouwen blijven stellen in misleiding en bedrog, of zullen ze besluiten om voorwaarts te gaan in het geloof richting de nieuwe werkelijkheid die zich dan zal aandienen tegelijk met de zichtbare parousia van Christus? – zijn manifestatie aan de uitverkorenen in de nasleep van de nu dreigende ineenstorting van de hele menselijke beschaving.

Er is geen reden om onverstandig en traag van begrip te zijn ten aanzien van het geloven van alle dingen die de profeten over deze kwestie hebben verklaard: Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.” (Jesaja 30:12-14)

Het bedrog omtrent 1914 zal dienen als een vitaal onderdeel ten aanzien van het uit de weg ruimen van de ongelovigen en de goddelozen. Vanuit de bloedige puinhopen zullen de ware zonen van God tevoorschijn komen die op dat moment zo helder zullen schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.


Toevoeging op het bovenstaande artikel: Een van de misvattingen die het Wachttorengenootschap heeft gepromoot, is dat de prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk plaatsvindt tijdens de laatste dagen. In werkelijkheid is dat niet het geval. Jezus gaf in het 13de hoofdstuk van Markus aan: Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt.Eerst voor wat? Eerst voordat christenen door hun voormalige naaste broeders en familieleden worden vervolgd, opgejaagd en vermoord. Eerst voordat het moment aanbreekt waarop de uitverkorenen voor bestuurders en koningen zullen worden gesleept. Zie ook het artikel: “WAT ER BINNENKORT MOET GEBEUREN”.