Opmerking van de vertaler: Zoals gebruikelijk wordt er op e-Watchman ieder jaar traditiegetrouw een vooruitblik geschetst op het aankomende kalenderjaar.


“Een openbaring door Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn slaven te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren…Gelukkig is hij die de woorden van deze profetie hardop leest en zijn zij die ze horen en die zich houden aan alles wat erin geschreven staat, want de vastgestelde tijd is nabij.” (Openbaring 1:1;3)

Hoewel de meeste prognosticators (voorspellers) vooral rekening houden met de huidige trends en ontwikkelingen en zij deze proberen te extrapoleren teneinde te kunnen voorspellen hoe de zaken zich in de toekomst zullen gaan ontvouwen, zou een christen daarentegen juist de zaken in de eerste plaats op een geestelijke wijze moeten onderzoeken, bekeken vanuit het standpunt van de bijbelse profetieën. Die oriëntatie is dan ook in overeenstemming met de bijbelse aansporing om vooral waakzaam te blijven. Waakzaamheid vormt echter wel een fundamenteel probleem voor de Jehovah’s Getuigen om de doodeenvoudige reden dat het Wachttorengenootschap claimt dat bijna alle profetieën op dit moment al zouden zijn vervuld. Waarom zouden we dan waakzaam moeten blijven indien de dingen die binnenkort moeten gebeuren al lang geleden zouden hebben plaatsgevonden? Het enige dat nog op de profetische agenda van het Wachttorengenootschap is overgebleven, is de ondergang van Babylon de Grote tijdens de grote verdrukking en uiteraard de oorlog van Armageddon. Voor Jehovah’s Getuigen is er dan ook helaas geen betrouwbaar referentiepunt voorhanden.

Eén van de meest desoriënterende factoren is waarschijnlijk wel de onjuiste overtuiging dat het goede nieuws tijdens de laatste dagen over de hele aarde zal worden gepredikt. Wanneer men namelijk zorgvuldig de profetie van Jezus leest, dan ziet men ook dat daarin wordt onthuld dat het goede nieuws eerst wordt gepredikt, precies zoals Jezus dit te kennen gaf: Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. (Markus 13:10)

Ondertussen horen we over oorlogen en horen we over berichten van oorlogen. Er is sprake van de immer aanhoudende-oorlog in het Midden-Oosten waarbij de hoofdrolspelers elkaar continu afwisselen, waaronder islamitische terroristische groeperingen, Israël, Syrië, Koerden, Jemen, Libanon, Turkije en Iran. De regio valt te omschrijven als een constante pruttelende kookpot van conflicten die op elk moment dreigt over te koken. Een conflict waarbij de Perzische Golf, dat een van ‘s werelds belangrijkste leveranciers is van olie- en gas, in een grote vlammenzee zou kunnen gaan veranderen. Het lijkt er dan ook op dat het vuur met opzet steeds meer wordt aangewakkerd.

Verder horen we ook nog berichten over een dreigende oorlog tussen Servië en Kosovo – het historische kruitvat van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast zijn er ook nog aanhoudende geruchten over een ophanden zijnde oorlog om het Chinese Taiwan. En de afgelopen 10 maanden heeft de speciale militaire operatie van Rusland in Oekraïne wereldwijd het nieuws gedomineerd, wat in werkelijkheid een proxy-oorlog is tussen het Anglo-Amerikaanse rijk en de Russische Federatie. Het is dit conflict dat vooral grote risico’s met zich meebrengt. Recente aanvallen op nucleaire vliegbases ver over de Russische grens hebben het conflict verder geëscaleerd tot een open oorlog tussen Rusland en de NAVO.

Nu het jaar 2023 nadert op onze kalenders, staat Rusland op het punt om een grootschalig offensief te lanceren om zodoende Oekraïne en hun naziregime met de grond gelijk te maken. Verschillende woordvoerders van het Anglo-imperium hebben reeds verklaard dat Rusland onder geen enkel beding mag zegevieren. Dat vormt dan ook een ernstige bedreiging voor de rest van de wereld, aangezien Oekraïne onmogelijk kan zegevieren zonder dat de volledige directe betrokkenheid van de NAVO wordt ingezet. Wat nog zorgwekkender is, is het feit dat de Verenigde Staten hun nucleaire beleid onlangs nog hebben herzien waarbij het voorheen nog uitgesloten was dat Amerika volgens zijn eigen beleid preventief kernwapens zou mogen inzetten. Met andere woorden, de Verenigde Staten behouden zichzelf het recht voor om als eerste nucleaire wapens te mogen lanceren, zonder dat ze éérst zelf worden aangevallen door een ander land.

Volgens de woorden van Jezus zijn de kleinere oorlogen en geruchten over oorlogen slechts een voorbereiding op de fase waarbij natie tegen natie zal opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk. Het lijkt inmiddels steeds waarschijnlijker dat alle verschillende kruitvaten tegelijkertijd ontstoken zullen gaan worden. Het lijkt er dan ook zeker op dat de wereld opzettelijk op de rand wordt gebracht van een ongekende geweldsexplosie.

Ondertussen houdt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om de haverklap bijeenkomsten om de kwesties omtrent vrede en veiligheid met elkaar te bespreken.

Een voorbeeld van een hele belangrijke profetie die het Wachttorengenootschap compleet irrelevant heeft gemaakt, betreft het zevende hoofdstuk van Daniël. De wachter, Daniel, zag een enorm beest met ijzeren tanden en koperen klauwen. Het had 10 hoorns. Vervolgens zag Daniël een kleine hoorn tevoorschijn komen die ervoor zorgde dat drie van de 10 bestaande hoorns door deze kleine hoorn werden ontworteld. Deze kleine hoorn werd vervolgens groter en groter. Ik heb al eerder geschreven over de absurditeit van de bewering van het Boek van Daniel kleine hoornWachttorengenootschap dat de 3 hoorns al ontworteld begonnen te worden in het jaar 1588 toen een vloot van zo’n 150 kleine houten zeilschepen, beter bekend als de Spaanse Armada, op zee verging ten gevolge van de Engelse marine en de hevige Noord-Atlantische stormwinden. (Zie ook het artikel: DE SPAANSE ARMADA OF DE DERDE WERELDOORLOG?)

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat deze profetie betrekking heeft op de nabije toekomst. De opkomende 11de hoorn zal gedurende een korte tijd gelijktijdig bestaan naast de 10 gevestigde hoorns voordat de drie hoorns uiteindelijk los zullen komen en zullen vallen. Het lijkt erop dat de kleine hoorn opkomt in de vorm van de poging van de globalisten om het natiestaatsysteem te elimineren. De drie hoorns die voorbestemd zijn om ontworteld te worden, betreffen hoogstwaarschijnlijk de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië – drie van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad.

De profetieën van Daniël en Openbaring vullen elkaar aan. De verschillende beesten van Daniëls visioen verschijnen als het enkelvoudige samengestelde zevenkoppige beest uit Openbaring. De beide beesten voeren oorlog tegen de heiligen en zullen hen uiteindelijk overwinnen na een bepaalde tijd tegen hen te hebben gestreden. Deze bepaalde tijdsperiode wordt in de Schrift uitgedrukt als 42 maanden en ook als een “tijd, tijden en een halve tijd”. Als dat waar blijkt te zijn, dan moet de zwaardslag tegen de zevende kop van het wilde beest overeenkomen met het ontwortelen van de drie horens. Deze overeenkomst blijkt ook uit het feit dat de opkomende kleine hoorn een mond krijgt die godslasteringen begint te spreken, net zoals het wilde beest uit Openbaring dat op wonderbaarlijke wijze herstelt van zijn doodsklap. De apostel Johannes schreef het volgende over dat beest: Hij kreeg een mond die grote dingen en godslasteringen sprak en hij kreeg autoriteit om 42 maanden lang te handelen. Hij opende zijn mond met lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn woonplaats, degenen die in de hemel wonen. (Openbaring 13:5-6)

Het lijkt erop dat een aantal mensen lijken te beseffen dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd geen meetbare impact hebben gehad op de economie van Rusland. Tegelijkertijd hebben deze sancties er wel in geresulteerd dat Europa op hoog tempo de afgrond in wordt geduwd. Inderdaad, deïndustrialisatie en ontvolking zijn het beoogde resultaat. En nu, na meer dan een decennium van nulrentetarieven en kwantitatieve versoepeling, onder het mom van inflatiebestrijding, verhogen de centrale banken op agressieve wijze de rentetarieven terwijl de economieën zeer snel aan het afbrokkelen zijn.

De globalisten en hun gelieerde bankiers hebben openlijk gesproken over hun intentie om een “grote reset” (Great Reset) te bewerkstelligen. Blijkbaar is dat een eufemisme voor het in elkaar laten storten van het hele systeem. Het is dan ook overbodig om te moeten vermelden dat een rechtstreekse hete oorlog met Rusland en China ervoor zal zorgen dat de met schulden beladen natiën – met de Verenigde Staten voorop – op een gewelddadige wijze hun ondergang tegemoet zullen gaan en in complete chaos zullen worden gestort. Dit is ook absoluut niet overdreven. De wereld bevindt zich op dit moment zonder enige twijfel aan de rand van de afgrond.

Volgens de profetie van Openbaring zal de komst van Christus het begin inluiden van een reeks niet te stoppen calamiteiten, gesymboliseerd door de vier ruiters van de apocalyps die ten strijde zullen trekken. De vrede zal dan van de aarde worden weggenomen en men zal elkaar beginnen af te slachten. Het vale paard genaamd ‘Dood’ krijgt de autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.” (Openbaring 6:8)

Als de dood letterlijk over een vierde deel van de aarde wordt gebracht, dan zou dat neerkomen op ongeveer twee miljard zielen – 25% van de huidige wereldbevolking. Gezien de huidige toestand van de wereld, die in rap tempo afstevent op een nucleair conflict, financiële ineenstorting, sociale onrust en de uitgesproken intenties van het Anglo-imperium om een massale bevolkingsreductie te bewerkstelligen, lijkt het er ook op dat de Apocalyps op het punt staat om los te barsten.

Een gelukkig nieuwjaar!