Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het bijbelboek Psalmen.


“Jehovah is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? Jehovah is de vesting van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn?” (Psalmen 27:1)

De mensheid is verslaafd aan de angst voor de dood en de duivel maakt dan ook gretig gebruik van deze angst door verschillende soorten van dwang en manipulatie op ons uit te oefenen. De recente Covid-pandemie is daar een heel goed voorbeeld van. De autoriteiten lieten de mensen geloven dat de epidemie veel dodelijker was dan deze in werkelijkheid bleek te zijn. Er was/is sprake van een doelbewuste agenda en we mogen dan ook verwachten dat die agenda alleen nog maar veel heftiger zal gaan worden.

Er is veel kwade trouw geweest van de kant van de autoriteiten – instellingen waarvan het publiek blindelings aannam dat ze er juist waren om hun gezondheid te beschermen. Deskundige artsen en epidemiologen die publiekelijk de waarheid spraken, werden actief van allerlei platformen verwijderd en ze werden in hun bestaanszekerheid bedreigd. Maar nu zijn we echter op het punt aangekomen waarop de waarheid omtrent dit alles naar buiten begint te komen. Covid heeft namelijk dezelfde sterftekans als de gewone griep. Volgens recent vrijgegeven cijfers hebben mensen tussen de 50 en 59 jaar oud een overlevingskans van 99,871 procent wanneer ze zouden worden besmet door covid. De overlevingskansen nemen daarnaast ook alleen nog maar toe wanneer we kijken naar de jongere leeftijdsgroepen. De kans dat jonge kinderen door covid komen te overlijden is kleiner dan de kans dat ze geraakt zouden worden door een vallende komeet. De harde waarheid is dat er in werkelijkheid juist véél meer doden zijn gevallen als gevolg van allerlei toegediende geneesmiddelen, met inbegrip van de zogenaamde vaccins.

Tegenwoordig weten we, althans, we zouden het inmiddels wel moeten weten, dat er op de achtergrond een goed georganiseerd plan wordt uitgerold teneinde grote aantallen mensen te doden en de westerse beschaving ten onder te laten gaan. De duivel gaat in ieder geval niet stilletjes zonder enig verzet de afgrond in. De politieke heersers van de westerse wereld die onder controle staan van Satan en die ook opereren in dezelfde westerse regio waar ook de meerderheid van de christenen woont, die zijn er simpel gezegd op uit om het op fossiele brandstoffen gebaseerde levensondersteunende systeem compleet af te breken. We zijn voor ons dagelijks levensonderhoud allemaal afhankelijk van dit systeem. Daarnaast zien we nu ook nog dat de derde wereldoorlog op dit moment actief wordt gepromoot door middel van het krakende propaganda-apparaat van het Imperium, net alsof het hier zou gaan om een soort van sportevenement die ze mogelijkerwijs zouden kunnen winnen. De waarheid in deze kwestie is dat er héél veel op het spel staat en dat er ook heel veel valt te vrezen.

Gelukkig kunnen we echter kracht putten uit de wetenschap dat de hand van Jehovah God ook wordt betrokken bij deze situatie. Zoals Habakuk verklaarde in de slotwoorden van zijn profetie: Al bloeit de vijgenboom niet en zit er geen vrucht aan de wijnstokken, al mislukt de olijvenoogst en leveren de akkers geen voedsel op, al is er geen schaap meer in de kooien geen koe meer in de stallen, toch zal ik me verheugen in Jehovah en juichen over de God van mijn redding. (Habakuk 3:17-18)

Toch gaat het hele samenstel op dit moment nog onverminderd door. Echter weten we ook dat dit samenstel op een gegeven moment niet meer in zijn huidige vorm zal blijven functioneren. De bevordering van de levensstijlen van homo’s en transgenders is met name gericht tegen het hart van het christendom. Het bijbelboek Genesis is heel erg duidelijk over dit onderwerp en tot voor kort zou er ook niemand zijn geweest die deze simpele bewering openlijk in twijfel zou trekken: Als man en als vrouw schiep hij hen. Dus de verheerlijking van allerlei soorten perversies, zoals bijvoorbeeld de onzinnige genderfluïditeit, betreft niets anders dan een regelrechte aanval op de waarheid van God. Maar aangezien Hij buiten hun bereik is, richten ze hun pijlen dan maar op ons. Degenen die hun geloof belijden in Jehovah en Christus zullen op een gegeven moment ongetwijfeld vogelvrij worden verklaard en gecriminaliseerd als homofoob of als transfoob waarop ze zullen worden beschuldigd van het verspreiden van ‘hate-speech’ (haatzaaien).

Slechte mensen vielen me aan om mijn vlees te verslinden, maar mijn tegenstanders en mijn vijanden waren het die struikelden en vielen. Al slaat een leger zijn kamp rond me op, mijn hart kent geen angst. Al breekt er oorlog tegen me uit, dan nog blijf ik vol vertrouwen. (Psalm 27:2-3)

Er komt een grote oorlog onze kant op. Daar bestaat dan ook geen enkele twijfel over. En ik heb het hier dan ook niet alleen maar over oorlogen tussen bepaalde landen of over burgeroorlogen. Uiteraard komen dat soort oorlogen natuurlijk ook onze kant op, maar de echte oorlog waar het hier om gaat is de oorlog tussen Satan en Christus. Helemaal terug in de tijd, in de Hof van Eden, toen Satan een opstand uitlokte, verordende Jehovah dat er een vijandschap zou bestaan tussen de slang en zijn goddeloze nageslacht en de vrouw en haar nageslacht. Nog niet zo heel erg lang geleden vaagde Jehovah God door middel van een grote zondvloed een complete beschaving weg van deze aardbodem. Die grote vloed zorgde ervoor dat de vele vrouwen en zonen van de demonen verdronken. Nu zijn ze echter uit op wraak. En zodra Christus daadwerkelijk arriveert, zal het een totale oorlog worden waarbij alle remmen pas echt los zullen gaan bij deze demonen. In de loop van de afgelopen anderhalve eeuw heeft Jehovah de zalving nieuw leven ingeblazen en heeft Hij een selecte groep mensen bijeenverzameld die wordt geïdentificeerd als het gezalfde nageslacht van de symbolische vrouw. Zodra het Koninkrijk eenmaal komt, zal de vernederde slang eropuit gaan om oorlog te voeren tegen deze overgeblevenen. We zijn er zeker van dat hoewel mensen wel degelijk in staat zijn om ons te kunnen doden, dat ze tegelijkertijd niet kunnen voorkomen dat we als gezalfden daarna een onmiddellijke opstanding in het geestenrijk zullen ontvangen. Als in een oogwenk.

Eén ding vraag ik van Jehovah, iets wat ik heel graag wil: dat ik alle dagen van mijn leven in Jehovah’s huis mag wonen om de goedheid van Jehovah te zien en met waardering naar zijn tempel te kijken. (Psalmen 27:4)

Ten tijde dat David de 27ste Psalm componeerde, toen was er helemaal geen tempel. De ark van het verbond stond destijds in de privéwoning van een priester. David spreekt hier onder inspiratie namens de overgeblevenen. Het is hun verlangen om samen met Jezus in de hemelse tempel te zijn en voor eeuwig te kijken naar het mooiste Wezen. Jezus verzekerde zijn gezalfde volgelingen dat hij in de hemelse woning van zijn Vader een plaats voor hen zou voorbereiden en dat hij vervolgens weer naar de aarde zou terugkeren om zijn geestelijke familie op te halen en mee te nemen naar hun uiteindelijke hemelse woonplaats.

Op de dag van onheil verbergt hij me in zijn schuilplaats, hij laat me schuilen in zijn tent, hij tilt me hoog op een rots. Nu is mijn hoofd hoog verheven boven de vijanden die me omringen. Ik zal juichend slachtoffers brengen in zijn tent, ik zal lofzangen zingen voor Jehovah. (Psalmen 27:5-6)

De dag van onheil valt samen met de komst van Christus. Het klopt inderdaad dat de duivel grote schade aan de wereld zal aanrichten wanneer hij in al zijn grote woede naar beneden komt, wetende dat hij nog maar een korte tijd heeft. Echter zal dit alles wel worden geïnitieerd door Christus op de dag en het uur die Jehovah God van tevoren heeft bepaald. De dag van onheil betreft dus Jehovah’s dag. Maar wat is dan precies deze geheime schuilplaats die zal gaan dienen als een toevluchtsoord voor de gelovigen? Niemand kan dat op dit ogenblik nog zeggen. Het betreft op dit moment namelijk nog steeds een geheim.

Het is interessant om op te merken dat Elia zich voor zijn vijanden verstopte in een grot en dat Jehovah ervoor zorgde dat er op een wonderbaarlijke wijze voedsel naar Elia werd gebracht door middel van raven. Over de twee getuigen van Openbaring wordt het volgende verklaard: Ze hebben de autoriteit om de hemel te sluiten zodat er geen regen valt in de tijd waarin ze profeteren.” Elia deed dan ook precies dat: hij gaf opdracht tot een droogte die drie en een half jaar aanhield en die daarnaast ook nog samenvalt met de 1260 dagen waarin de twee getuigen profeteren.

We mogen daarom ook verwachten dat de verzegelde uitverkorenen juichend hun vreugde zullen uitschreeuwen en lofzangen zullen zingen voor Jehovah terwijl ze al het onheil zullen uitroepen over Satans wereld – tot grote ontsteltenis van hun vele vijanden.

Luister naar mij, Jehovah, als ik roep. Toon me gunst en antwoord mij. Mijn hart heeft namens u gezegd: ‘Zoek mijn gunst.’ Uw gunst, Jehovah, zal ik zoeken. Verberg uw gezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in uw woede. U bent mijn helper. Laat me niet in de steek en verlaat me niet, mijn God van redding. (Psalmen 27:7-9)

Het offer dat door middel van de dood van Jezus werd gebracht veranderde alles. Omdat Jezus zelfs nog tijdens zijn executie Jehovah’s aangezicht probeerde te zoeken, heeft Jehovah God Jezus tot de redder gemaakt van degenen die geloof hebben. Jehovah zal Zijn aangezicht dan ook niet verbergen voor de broeders van Christus gedurende hun tijd van verdrukking. Sterker nog: feitelijk zullen ze de heerlijkheid van Jehovah gaan zien in het aangezicht van Christus, wanneer hij zich aan hen zal openbaren. De manifestatie van Christus zal resulteren in een grootse redding die hen ver boven hun aardse vijanden en zelfs boven de demonen zal gaan verheffen.

Al zouden mijn eigen vader en moeder me verlaten, Jehovah zou me aannemen. Leer me uw weg, Jehovah, leid me op het pad van oprechtheid omwille van mijn vijanden. Laat me niet in handen vallen van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen me opgestaan en bedreigen me met geweld. (Psalmen 27:10-12)

elkaar verraden betrayJezus waarschuwde zijn discipelen dat tijdens de periode van het besluit broeders elkaar zullen haten en verraden. Ouders zullen hun eigen kinderen overleveren om ter dood te worden gebracht en vice versa. Zelfs de moederorganisatie zal zich dan opstellen als een verrader en zal een vijand worden van Jehovah’s zonen. Feitelijk is het verraad zelfs op dit moment al begonnen.

Waar zou ik zijn zonder het vertrouwen dat ik Jehovah’s goedheid zou zien in het land der levenden? Hoop op Jehovah. Wees moedig en sterk van hart. Ja, hoop op Jehovah. (Psalmen 27:13-14)

Een verraderlijk lid van het Besturende Lichaam zinspeelde onlangs nog op de bovenstaande passage in een zogenaamde Besturend Lichaam Update-video, waarbij hij suggereerde dat om “in het land der levenden” te kunnen blijven wonen, het ook vereist zou zijn om regelmatig injecties te nemen met een gevaarlijk en ineffectief serum.

Onze hoop is dat Jehovah door middel van Christus de verraderlijke vijanden binnen het genootschap zal gaan onthullen en dat Hij ons bescherming zal bieden tegen de vele volgelingen van Satan wanneer ze eropuit zullen trekken om Jehovah’s volk uit te roeien. Gelukkig beschikken we ook over de wetenschap dat Jehovah God zich aan zijn belofte zal gaan houden. Mensen zullen gaan bezwijken van angst wanneer Jehovah zijn militaire macht ontketent. Dus wees inderdaad moedig en sterk van hart.

Ja, hoop op Jehovah!