Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel wordt rechtstreeks gericht tot het bestuur van de Wachttoren-organisatie. Er zijn in dit artikel geen plaatjes of illustraties opgenomen zodat lezers de tekst uit dit artikel zonder enige problemen kunnen kopiëren en plakken om zo dit artikel verder te kunnen verspreiden. Ik moedig hierbij ook een ieder die dit leest aan om de tekst uit dit artikel te mailen naar Bethel of naar eventuele bijkantoren in de hoop dat deze boodschap hen op tijd zal bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga


De pandemie heeft aangetoond hoe dwaas het is om volledig afhankelijk te zijn van een labyrintisch netwerk van wereldwijde toeleveringsketens. De paniek als gevolg van de pandemie was nog maar nauwelijks verdwenen of het tweede wee diende zich al snel aan in de vorm van de recente speciale militaire operatie van Rusland in de Oekraïne, en dan met name de hardhandige reactie van het Westen met al hun sancties. En op dit moment heeft de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen vooral de burgers van Europa doen beseffen hoe kwetsbaar de beschaving feitelijk is en hoe kwetsbaar we zijn als mensen. Honderden miljoenen mensen die wonen in het hart van de christenheid, gaan nu een hele duistere en koude winter van wanhoop tegemoet. (In werkelijkheid had de pas gekroonde koning Charles de kredietverlening aan alle industrieën die verband houden met de olie- en gasproductie al stopgezet zoals al enige tijd terug werd afgesproken in de New Green Deal.)

In de loop van de pandemie leken maar weinigen bezwaar te maken tegen de biljoenen en biljoenen dollars die in het financiële systeem werden gepompt, wat een geheime reddingsoperatie van Deutsche Bank lijkt te zijn geweest die begon met de nachtelijke repo-operatie van september 2019 en overging in pandemische verlichting. Wanneer blijkt dat er sprake is van triljoenen dollars aan tegenpartijrisico’s, waarbij een bank te groot is om te falen, dan is het gevolg daarvan dat daarmee ook alle banken ten onder zullen gaan en dat ze de moderne beschaving met zich meesleuren richting de ondergang.

Het was dan ook heel erg voorspelbaar dat toen er vele triljoenen zouden worden geïnjecteerd in het financiële systeem, dat dit automatisch ook de inflatie in de consumentenprijzen zou doen aanwakkeren, en dan met name voor wat betreft de energieprijzen. Nadat de centrale banken de inflatie in 2022 als “van voorbijgaande aard” hadden bestempeld, draaiden ze hun beleid vervolgens weer terug en begonnen ze de rentetarieven te verhogen die al op de nullijn zaten, wat weer een zeer moeilijk dilemma vormt gezien de enorme hoeveelheid staats-, bedrijfs- en persoonlijke schulden die werden opgebouwd tijdens de voorspoedige financiële jaren sinds de laatste grote crash in 2008. Afgezien van een georganiseerd en ordelijk faillissement op een ongekend grote schaal, is het enige alternatief een hyperinflatie of een door een renteverhoging veroorzaakte algehele ineenstorting van valuta.

Alsof het was om het bankroet van het financiële systeem aan te tonen en het hardnekkige dilemma waar politici die geacht worden om alles op te lossen mee worden geconfronteerd, werd in de laatste week van september de Bank of England gedwongen om haar programma voor kwantitatieve versoepeling (bijdrukken van extra valuta) nieuw leven in te blazen om zodoende te voorkomen dat de pensioenfondsen in elkaar zouden storten die werden getroffen door onmogelijke marges vanwege de lichte stijging van de rentetarieven.

Zo’n ineenstorting zou er niet alleen maar toe leiden dat gepensioneerden een armoedeval zouden maken, maar het zou er ook toe leiden dat er een onvermijdelijk domino-effect zou worden veroorzaakt die zou resulteren in enorme schokgolven door het hele financiële systeem waardoor de derivatenzeepbel uit elkaar zou klappen, die op dit moment ergens in het bereik van de 2 biljard dollar ligt. De astronomische som van 2 biljard is dus een 2 met 15 nullen. Gezien het feit dat Londen de financiële hoofdstad van de wereld is (Wall Street betreft feitelijk een dochteronderneming van de City of London), om nog maar te zwijgen over het feit dat Londen daarnaast ook nog de aardse troon van Satan is, lijkt het erop dat de vergulde City of London de hoofd-dominosteen lijkt te zijn in wat absoluut zeker de epische omverwerping zal worden van de gigantische schuldenpiramide zoals die nu nog bestaat.

De totale ineenstorting van het trans-Atlantische financiële systeem is onvermijdelijk. Het was dan ook feitelijk zo ontworpen dat het op een gegeven moment wel moest instorten. Het is daarnaast ook niet toevallig dat het aanbreken van de dag van Jehovah eveneens onvermijdelijk is. Zijn de twee hetzelfde? Het lijkt erop dat ze dat zijn. Jezus Christus voorspelde het teken van zijn komst evenals de daaropvolgende parousia. Jehovah’s Getuigen zijn door en door bekend met de verschillende versies van de evangeliën. Het valt daarom ook simpel en gemakkelijk te herkennen: oorlog, voedseltekorten en pandemieën, samen met aardbevingen en angstaanjagende tekenen uit de hemel. Een ieder die zich zelfs maar enigszins bewust is van de huidige gebeurtenissen op aarde, weet zeker dat er momenteel een groeiende bezorgdheid is over de dreiging van een aanstaande wereldoorlog – inderdaad, een nucleaire oorlog zelfs.

De brief van Jakobus, hoewel deze niet als profetisch wordt beschouwd, geeft ons een extra kenmerk van de laatste dagen. Jakobus schreef de geliefde broeders een zeer strenge berisping, zeggende: Luister, jullie die rijk zijn! Huil en jammer om de ellende die over jullie komt. Jullie rijkdom is verrot en jullie kleren zijn door motten aangevreten. Jullie goud en zilver is weggeroest, en die roest zal tegen jullie getuigen en jullie vlees verteren. Wat jullie verzameld hebben, zal in de laatste dagen als een vuur zijn. Hoor! Het loon dat jullie niet hebben uitbetaald aan de arbeiders die jullie velden hebben geoogst, blijft roepen. En het hulpgeroep van de oogsters is doorgedrongen tot de oren van Jehovah van de legermachten. Jullie hebben op aarde in weelde geleefd en je eigen verlangens gevolgd. Jullie hebben je hart vetgemest voor de dag van de slachting. Jullie hebben de rechtvaardige veroordeeld en hem vermoord. Keert hij zich niet tegen jullie? (Jakobus 5:1-6)

Sommigen zijn misschien geneigd om te veronderstellen dat “Wat jullie verzameld hebben, zal in de laatste dagen als een vuur zijn” een referentie betreft naar de alles verterende vernietiging die in Armageddon zal worden aangericht. Maar zoals Jehovah’s Getuigen ongetwijfeld heel goed zullen weten, betreffen de „laatste dagen” een tijdsperiode die zal uitmonden in het einde van Satans samenstel.

Het wordt door de profetenklasse van Bethel beschouwd als een onbetwistbaar feit dat de laatste dagen in het jaar 1914 zouden zijn begonnen. Volgens een zekere woordvoerder van het Besturende Lichaam op JW Broadcast zouden we ons op dit moment bevinden in de laatste dagen van de laatste dagen, die spoedig zullen uitmonden in de laatste dag van de laatste dagen. Wanneer we er even vanuit zouden gaan dat die gehekelde uitspraak waar zou zijn, op welke manier hebben we dan de vervulling van de hierboven aangehaalde Schriftplaats met eigen ogen gezien? Anders geformuleerd: hebben we gezien dat geld wereldwijd ooit op een bepaald moment waardeloos is geworden?

Wat zich de vorige eeuw voltrok in Weimar Duitsland geeft ons een kleinschalige demonstratie van hoe geld in hele korte tijd ineens waardeloos kan worden als gevolg van hyperinflatie. Echter zullen Jehovah’s oordelen iets zijn dat wereldwijd zal plaatsvinden. Tot de komst van geavanceerde computernetwerken was een wereldwijde financiële ineenstorting nooit mogelijk geweest.

Vreemd genoeg worden goud en zilver niet langer meer beschouwd als echt geld. (Centrale bankiers weten overigens wel beter, aangezien die op dit moment hun vele kluizen tot de nok toe hebben gevuld met het gele metaal.) Verreweg het overgrote deel van de rijkdom van de wereld wordt momenteel nog opgeslagen in de vorm van digitale nullen en enen op computers. Het is dan ook interessant om op te merken dat goud en zilver niet kunnen roesten. Dat is dan ook één van de redenen waarom goud wordt beschouwd als een edel metaal: het verkleurt niet eens, laat staan dat het zou roesten. Dus hoe kan het dan dat de Heilige Schrift zegt dat “jullie goud en zilver is weggeroest”?

Tot in de moderne tijd werden goud en zilver universeel erkend als echt geld, en gezien het voor de hand liggende feit dat papiergeld en gedigitaliseerde valuta in de oudheid onbekend waren, vertegenwoordigen goud en zilver in hun moderne vorm simpelweg echt geld. Het lijkt er dan ook op dat Jakobus hier spreekt over een wereldwijde financiële ineenstorting die ervoor zal zorgen dat geld waardeloos zal gaan worden. Spreken daarnaast de Hebreeuwse profeten dan ook niet op eenzelfde manier over het op straat gooien van geld als iets dat geen enkele waarde heeft?

Een financiële ineenstorting heeft enorme gevolgen voor iedereen, zowel rijk als arm. Het is echter vanzelfsprekend dat de rijken der aarde veel meer te verliezen zullen hebben. En daarom roept de brief van Jakobus de rijke mannen ook op om te wenen en te jammeren over het verlies van hun rijkdom. Maar wie zijn dan die rijken waar Jakobus naar refereert? Het zijn christenen. En dus niet slechts vermogende individuen. Het oordeel begint namelijk bij het huis van God, nietwaar? Het lijkt dan ook vooruitziend te zijn geweest dat het hoofdkwartier van het Wachttorengenootschap Bethel werd genoemd, wat in het Hebreeuws ‘huis van God’ betekent.

Het is dan ook een zeer merkwaardige ontwikkeling dat het Wachttorengenootschap in de zomer van 2022 alle meer dan 100.000 gemeenten wereldwijd het bevel heeft gegeven om hun lokale bankrekeningen op te heffen waarmee altijd het onderhoud van hun eigen gemeente werd gefinancierd, terwijl alle gemeenten vervolgens ook nog door Bethel werden verplicht om al hun gelden per direct over te maken naar de schatkist van het Wachttorengenootschap. Vreemd genoeg vaardigde de paus exact hetzelfde edict uit aan alle katholieke instituties. Voor Jehovah’s Getuigen vertegenwoordigt dit een aanzienlijk groot bedrag van honderden miljoenen dollars. Maar wat is hier dan eigenlijk aan de hand?

Verstandige financiële adviseurs raden altijd aan om een portefeuille te diversifiëren om zo het financiële risico te spreiden. Het Wachttorengenootschap lijkt hier echter het tegenovergestelde te doen. Hun handelingen zijn strijdig met de verstandige economische regels doordat ze massaal geld overhevelen van de duizenden banken waar de gemeenten hun gelden hadden geparkeerd. Het Wachttorengenootschap heeft nu al deze gemeentegelden overgemaakt naar een centrale locatie. Wie weet precies waar? Zijn BlackRock en Vanguard nu de schatbewaarders van het Koninkrijk? Of heeft het Wachttorengenootschap zich misschien aangesloten bij het hedgefonds van het Vaticaan? Heeft een vrijmetselaars-insider de geldwisselaars van Bethel misschien van tevoren geïnformeerd over hoe ze de komende ineenstorting zouden kunnen overleven? Of heeft de waarzeggende heks van Endor jullie wellicht in de val gelokt? Hoe zullen jullie voor de meester van het huis gaan staan zodra hij jullie ter verantwoording komt roepen? Hoe gaan jullie hem dan uitleggen dat u alles hebt verloren dat aan uw zorg werd toevertrouwd, met inbegrip van vele miljoenen zielen?

Laten we er eerlijk over zijn: het is het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen geweest dat tot op de dag van vandaag heeft geleefd in schaamteloze luxe. Leven jullie u op dit moment dan niet als koningen in jullie kasteel n Warwick dat gelegen is aan de over van een prachtig meer in het bos? De meeste gewone Jehovah’s Getuigen konden zich de luxueuze levensstijl niet veroorloven waar het Besturende Lichaam en hun helpers en advocaten wel van kunnen genieten, waaronder dure luxe auto’s, eersteklas vliegreizen, vakanties in exclusieve resortgebieden, volledig gedekte gezondheidszorg en privéartsen. Is een privéjet ook niet iets dat Jehovah’s getrouwe en beleidvolle slaaf nog aan hun verlanglijstje toe zou willen toevoegen?

Om hun extravagante levensstijl te kunnen financieren, hebben het Besturende Lichaam en hun gezichtsloze raad van bestuur duizenden Jehovah’s Getuigen beroofd van hun gebedshuizen, die ze vaak zelf met hun eigen handen hebben gebouwd en die werden betaald met het geld waar ze zelf hard voor hebben gewerkt. En leeft u dan ook in de veronderstelling dat, omdat veel nederige ouderlingen en verkondigers zich hier niet openlijk tegen hebben uitgesproken, tegen de roof die tegen hen is gepleegd door de hogepriesters van de zogenaamde zuivere aanbidding, dan hun geweeklaag de oren van Jehovah der legerscharen niet zou hebben bereikt?

Hoeveel geld heeft het Wachttorengenootschap dan ontvangen voor het verkopen van de schapen en het promoten van het zogenaamde experimentele vaccin? Niet dat het nog veel uitmaakt. Wat er daarentegen wel toe doet, is de vraag hoeveel Jehovah’s Getuigen er inmiddels al zijn gestorven als gevolg van het gehoorzaam opvolgen van de theocratische leiding die afkomstig is van de dictators van Sodom. Jehovah weet beslist hoeveel rechtvaardige zielen er door jullie zijn vermoord! Hij heeft met eigen ogen gezien dat jullie de rechtvaardigen hebben veroordeeld, die het lef hebben gehad om jullie woorden en handelingen in twijfel te trekken.

Wat zal er dan gaan gebeuren met uw buit ter waarde van meer dan een miljard dollar, zodra het financiële systeem zal komen om te vallen? Waar zal u naartoe gaan vluchten zodra uw privélandgoed aan het meer in beslag zal worden genomen en zodra al jullie operaties offline zullen worden gehaald? Wie zal er überhaupt nog naar jullie gaan luisteren zodra de laatste dagen daadwerkelijk zullen gaan beginnen?

Jullie hebben je hart daadwerkelijk vetgemest voor de dag van de slachting.


Klik HIER voor de pdf-versie van dit artikel. (De download-knop kunt u rechtsboven terugvinden)