Standbeeld van keizer Constantijn

Terwijl het christendom zich door het Middellandse Zeegebied verspreidde, veranderde Satan zijn strategie en in plaats van de christenen te vervolgen, zorgde hij ervoor dat zijn aardse keizer, Constantijn, juist vriendschap met hen sloot. Constantijn legde datgene op wat overbleef en wat doorging voor het christendom aan het hele heidense Romeinse rijk. Die desbetreffende regeling heeft een verregaande impact gehad die tot op de dag van vandaag nog steeds weerklinkt.

Enkele eeuwen daarna werd Mohammed door de demonische vorstendommen gebruikt om een religie te creëren die elke poging zou dwarsbomen om het christendom in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika nieuw leven in te blazen. Maar omdat de pausen zo verdorven waren geworden, waren er ook talloze schisma’s, oftewel kerkelijke afscheidingen. Tegen de tijd dat de protestantse reformatie eenmaal haar intrede had gedaan, was Europa verwikkeld in de ene na de andere oorlog. En natuurlijk braken er in Europa in de eerste helft van de 20ste eeuw ook nog twee wereldoorlogen uit  — Europa als zijnde het centrum van de christenheid.

Vanuit ons perspectief gezien is het interessant om op te merken dat buiten de Verenigde Staten, het Duitse volk verreweg het meest ontvankelijk bleek te zijn voor de boodschap van Charles Russell. Het lijkt daarom ook nauwelijks toeval te zijn dat Duitsland ook het centrale punt was van de beide wereldoorlogen.

Nadat de laatste wereldoorlog tot een einde kwam werd een groot deel van Oost-Europa opgeslokt door de atheïstische Sovjet-Unie. Jehovah’s Getuigen in Rusland opereerden toen nog ondergronds, evenals in landen zoals Polen en Oost-Duitsland. Vervolgens stortte in het begin van de jaren ’90 de machtige USSR in elkaar en de unie van Sovjetrepublieken werd toen ook meteen ontbonden. De Jehovah’s Getuigen kwamen daarna weer uit het ondergrondse tevoorschijn en gingen meteen aan het werk. Echter bleek dat deze gewonnen vrijheid voor de christenen in Rusland niet iets blijvends zou betekenen. Nu zien we dus dat de huidige proxy-oorlog in Oekraïne tussen de NAVO en Rusland ervoor heeft gezorgd dat Europa en zelfs de hele wereld op de rand is gebracht van weer een nieuwe wereldoorlog.

Het is niet zo dat de Europeanen oorlogszuchtiger zouden zijn dan andere volkeren op deze aarde. Absoluut niet. Het valt allemaal weer terug te herleiden naar Constantijn en de ontwikkeling van de christenheid. De christenheid is het centrale strijdtoneel geweest in het conflict tussen de duivel en Christus. Ondanks al haar valsheid, huichelarij en slechtheid, heeft de heidense christenheid al die tijd gediend als een tijdelijke plaatsvervanger waar de gezalfde christenen op de vastgestelde tijd uiteindelijk weer uit tevoorschijn konden komen. Sinds het laatste wereldwijde conflict heeft Christus toezicht gehouden op een generatie die in vrede heeft mogen opereren teneinde zijn werk te kunnen volbrengen.

Net zoals Israël de oorspronkelijke geboorteplaats van het christendom was, zo was Amerika de vruchtbare voedingsbodem voor de wedergeboorte van het gezalfde christendom. Vanwege de vrede en de welvaart waar Amerika van heeft mogen genieten, en dan met name sinds de Amerikaanse burgeroorlog, die slechts enkele jaren eindigde voordat de oorspronkelijke Bijbelonderzoekers zich in Allegheny (Pennsylvania) verzamelden, hebben duizenden Amerikaanse Jehovah’s Getuigen als zendelingen kunnen dienen tot in de verste uithoeken van de aarde. Sommigen van hen die eerder nog naar Amerika emigreerden en de waarheid leerden kennen, keerden vervolgens weer terug naar hun geboorteland en begonnen aldaar met het planten van de zaden der waarheid.

Echter zijn we nu op het moment aangekomen waarop het tijdperk van vrede en overvloed zijn einde nadert. Het is zoals Jezus verklaarde in Johannes 9:4: Zolang het dag is moeten we het werk doen van hem die mij heeft gestuurd. De nacht komt waarin niemand kan werken.”

Het is dan ook de intentie van Satan om deze vorm van het christendom met wortel en tak uit te roeien. Deze vorm van het christendom heeft zich namelijk kunnen ontwikkelen als gevolg van het werk van de Jehovah’s Getuigen en het is daarnaast overigens ook nog zo dat het Jehovah’s wil is dat Satan deze poging waagt. Dat is dan ook de reden waarom het licht in Europa zal gaan doven evenals de reden waarom Amerika wordt ondermijnd door fascisten, en ook waarom alle natiën richting een enorme oorlog worden gedreven die zal leiden tot hun eigen ondergang. De grote dag van Jehovah is inderdaad heel erg nabij!

Gelijktijdig met de oorlogsdrift en de inflatoire ineenstorting van het dollarsysteem is ook het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen afvallig geworden. Dat wil overigens niet zeggen dat alle individuen binnen de organisatie afvalligen zijn – enkel het Wachttoren-Besturende Lichaam update 10instituut. Met zijn recente vaccinmandaat heeft het instituut van het Besturende Lichaam zichzelf gepresenteerd als Judas-achtige vijanden van Christus die klaar staan om alle christenen te verraden en over te leveren aan het aankomende laatste koninkrijk van het beest.

De oorlogen en de beroering die binnenkort de hele planeet zullen overspoelen, zullen gaan dienen als achtergrond voor de komst van Christus om zodoende het oordeel te initiëren wanneer hij zal komen met het vuur van een louteraar.

Nu het strijdtoneel bijna in gereedheid is gebracht zou u ook eens het gebed van David nader moeten beschouwen: Hoor mijn verzoek om recht, Jehovah. Heb aandacht voor mijn hulpgeroep, luister naar mijn gebed, uitgesproken zonder bedrog. Oordeel mij alstublieft rechtvaardig. Laten uw ogen zien wat juist is. U onderzoekt mijn hart, ’s nachts inspecteert u mij. U loutert mij, u zult ontdekken dat ik geen listige plannen heb gesmeed, dat mijn mond niet heeft gezondigd. Wat mensen ook doen, ik houd mij aan het woord van uw lippen en vermijd de weg van de rover. Mag ik altijd uw spoor volgen, zodat mijn voeten niet struikelen. Ik roep u aan, want u zult mij antwoorden, God. Open uw oor voor mij. Hoor mijn woorden. (Psalmen 17:1-6)

Net zoals dat Judas een dief was, zo is ook het Wachttorengenootschap , precies zoals de profetie van Jeremia ook verklaart met betrekking tot de bewaarders van het huis van God. Het valt nog te bezien wat het precieze plan van het Wachttorengenootschap is ten aanzien van hun meest recente greep uit de schatkist. Het feit dat het Vaticaan onlangs een identiek edict heeft uitgevaardigd, geeft absoluut zeker aan dat er veel meer aan de hand is en dat er iets groots staat te gebeuren. Wellicht hebben insiders een vroegtijdige waarschuwing gekregen over de timing van de aankomende wereldwijde economische ineenstorting.

Toon uw loyale liefde op een wonderbare manier, o Redder van hen die bij uw rechterhand bescherming zoeken tegen degenen die tegen u in opstand komen. Bescherm me als uw oogappel, verberg me in de schaduw van uw vleugels. Bescherm me tegen de slechte mensen die me aanvallen, tegen mijn doodsvijanden, die me omsingelen. Ze zijn ongevoelig geworden, met hun mond spreken ze hoogmoedig. Nu sluiten ze ons in, ze loeren op een kans om ons ten val te brengen. (Psalmen 17:7-11)

Afvalligheid wordt gedefinieerd als een opstand tegen God. Het moge dan ook duidelijk zijn dat diegenen die op een eerder moment nooit aan de wet van God werden gebonden, ook niet diegenen zijn die tegen Hem in opstand kunnen komen. Net zoals het geval was in de eerste eeuw, zo begint ook in de periode van het besluit de geloofsafval bij de leiders van Gods volk – bij de gezalfden en bij degenen die zich enkel vermommen als gezalfden en die zich enkel voordoen als getrouwe slaven.

Jezus waarschuwde nog specifiek dat er vele valse profeten en valse christussen zullen gaan opstaan en indien het mogelijk zou zijn, zouden ze zelfs de uitverkorenen nog misleiden. Op dit late tijdstip in de geschiedenis zou er geen enkele gezalfde christen nu nog ten prooi kunnen vallen aan de valse leerstellingen van de geestelijkheid uit de heidense christenheid. Aangezien het woord “christus” letterlijk ‘gezalfde’ betekent, kan het ook niet anders dan dat de vele valse christussen die tijdens de aankomende duistere nacht zullen gaan proberen om de uitverkorenen te misleiden, absoluut zeker diegenen betreffen die valselijk beweren gezalfde christenen te zijn. Wat zou er dan immers nog hoogmoediger kunnen zijn dan iemand die over zichzelf claimt dat hij getrouw en beleidvol is?

30 zilverstukkenIn het elfde hoofdstuk van de profetie van Zacharia, waarvan de context de verschijning voorspelde van Judas en zijn 30 zilverstukken die hij ontving voor het verraden van de Zoon van Jehovah, wordt vervolgens uitgebreid met wat vrijwel zeker de mens van wetteloosheid betreft: Jehovah zei tegen me: ‘Neem nu de uitrusting van een waardeloze herder. Want ik laat een herder opstaan in het land. Hij zal de schapen die verdwijnen niet verzorgen. Hij zal de jonge schapen niet zoeken, de gewonde schapen niet genezen en de schapen die kunnen staan niet te eten geven. In plaats daarvan zal hij het vlees van het vette schaap verslinden en de hoeven van de schapen afrukken. (Zacharia 11:15-16)

De waardeloze herder is opgestaan en hij vertoeft in het kasteel van Warwick.

Terugkerend naar het gebed van David: Elk is als een leeuw die zijn prooi wil verscheuren, als een jonge leeuw die in hinderlaag ligt. Sta op, o Jehovah, ga op hem af en haal hem neer. Red mij met uw zwaard van de slechte mensen. Red mij met uw hand, Jehovah, van de mensen van deze wereld, die hun deel hebben in dit leven, die u verzadigt met al het goeds waarin u voorziet en die een erfdeel nalaten aan hun vele zonen. Maar ik, in rechtvaardigheid zal ik uw gezicht zien. Wakker worden in uw aanwezigheid stemt mij tevreden. (Psalmen 17:12-15)

Waarom verklaarde Jezus dat indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen” zouden worden misleid? – waarbij Jezus dus impliceert dat dit ook niet mogelijk zal zijn.

Welke tekenen en wonderen Satan ook zal verrichten door middel van zijn aardse handlangers teneinde een messiaans bedrog te bewerkstelligen, de uitverkorenen zullen echter immuun blijken te zijn voor dit bedrog, ongeacht hoe overtuigend het allemaal ook mag zijn. De reden hiervoor zit hem in het feit dat deze uitverkorenen tegen die tijd persoonlijk het gezicht van Christus zullen hebben gezien. Ze zullen dan ineens gaan ontwaken uit een lange, door de Wachttoren-organisatie veroorzaakte bedwelming die bedoeld is om hen te misleiden zodat ze niet uitkijken naar de authentieke manifestatie van Jezus. Het is dan ook heel interessant om op te merken dat, hoewel het Hebreeuws het Griekse woord parousia niet gebruikt, dat de meest recente uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling het Hebreeuwse woord vertaalt door middel van het woord “aanwezigheid”. Zou dit dan wellicht een voorbeeld kunnen zijn geweest van goddelijke vooruitziendheid?