Het gaat helemaal terug tot Eden. Een engel waarvan de naam niet werd genoemd kwam in opstand tegen God en stelde zichzelf op als de heerser van het zojuist geschapen menselijke ras, dat destijds uit slechts twee zielen bestond. Zijn goddeloze invloed werd pas echt op een pijnlijke manier duidelijk toen mensen zich buiten de poorten van Eden begonnen te vermenigvuldigen. Als een voorbode van wat er nog zou komen, werd het allereerste kind dat door middel van Adam en Eva werd geboren, de moordenaar van zijn jongere broer. Pas vele eeuwen later legde de apostel Johannes uit dat Kaïn voortkwam uit de goddeloze en dat hij zijn broeder afslachtte.

De vele pagina’s uit de menselijke geschiedenis zijn doordrenkt met het bloed van vele miljarden mensen die op verschillende manieren zijn vermoord. De meest gruwelijke moord die ooit werd gepleegd was de marteldood van Jezus – de Zoon van de Levende God.

Jehovah heeft behalve Jezus ook nog andere zonen binnen deze wereld. Velen van hen zijn al vermoord door de goddeloze. De apostelen Jakobus, Petrus en Paulus werden geëxecuteerd en vele anderen werden door de Romeinen en door de Joden vermoord. Ook de katholieke kerk martelde en executeerde tijdens de inquisitie honderdduizenden zogenoemde ‘ketters’ en slachtte ook nog vele duizenden moslims af tijdens een hele reeks aan kruistochten.

God heeft het aan Satan toegestaan om zijn heerschappij die gebaseerd is op moord en op terreur, tot op de dag van vandaag voort te zetten. En wee de wereld, want het zal namelijk allemaal nog vele malen erger gaan worden. Dat komt omdat wanneer Christus zal gaan beginnen met regeren, Satan en zijn engelen uit de hemel zullen worden geworpen. Er zal dan een hele bloedige wereldwijde genocide gaan plaatsvinden. De campagne om het grootste deel van de mensheid te elimineren is zelfs op dit moment al in gang gezet.

Nadat het oordeel over het huis van God heeft plaatsgevonden en nadat de uitverkorenen zullen zijn gelouterd, zal Satan zijn zinnen op hen gaan zetten in een laatste wanhoopspoging om hen tegen Jehovah en Christus te laten keren. De grote massa van de mensheid zal tijdens het uur van de duisternis doordrenkt zijn met Satans moorddadige geest. David pleitte voor de broeders van Christus die op dat moment in leven zouden zijn: Jehovah, mijn God, bij u heb ik bescherming gezocht. Red me van al mijn vervolgers en bevrijd me. Anders zullen ze me verscheuren als leeuwen, me meesleuren zonder dat iemand me kan redden. (Psalm 7:1-2)

Zoals Paulus ons eraan herinnerde, zijn we als groep onoverwinnelijk. De dood heeft geen macht over ons. Indien God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Toch heeft Jehovah God Zijn beschermende liefde nog niet getoond, noch heeft Hij op dit moment al zijn brandende woede Jezus martelpaalgeuit, althans nog niet echt. Nog niet. Jehovah heeft door de eeuwen heen nog nooit iemand ter verantwoording geroepen voor de moord op zijn Zoon Christus en ook heeft Hij nog niemand ter verantwoording geroepen voor de moord op talloze gezalfde christenen. Davids gebed wordt dus in de Schrift bewaard om op de juiste tijd te worden vrijgegeven zodat deze kan worden gesynchroniseerd met de profetische aanval van Gog, zoals staat opgetekend in het boek Ezechiël.

Sta op in uw woede, o Jehovah, keer u tegen de razernij van mijn vijanden. Kom mij te hulp en eis dat er recht wordt gedaan. Laat de volken u omringen. U zult tegen hen optreden vanuit de hemel. Jehovah zal het vonnis uitspreken over de volken. Oordeel mij, Jehovah, op basis van mijn rechtvaardigheid en op basis van mijn oprechtheid. (Psalmen 7:6-8)

Omdat het Koninkrijk op dat moment zal regeren en omdat degenen die verzegeld en gered zijn voor het Koninkrijk van Christus op dat moment door de Almachtige God zullen worden erkend als koningen in dat Koninkrijk – als goedgekeurde broeders van Christus – zal de vervolging van het overblijfsel van het nageslacht van de vrouw worden beschouwd als een directe aanval op God. Dat is ook waarom David verklaarde: “Laat de volken u omringen.”

Laten we eerlijk zijn. Diep van binnen haten de meeste mensen God. Atheïsten haten God meer dan wie dan ook. Ze haten hem zelfs zo erg dat ze simpelweg doen alsof Hij niet eens bestaat. De meeste christenen haten God ook. Ook zij doen alsof Jehovah niet bestaat. Ze hebben zijn naam uit de Bijbel weggewist en ze spreken alleen maar over Jezus. Het gebed van David roept dus Jehovah God – Degene die wordt gehaat – op om een einde te maken aan Satans goddeloze wereld:

Maak alstublieft een eind aan de wandaden van slechte mensen, maar ondersteun de rechtvaardigen, want u bent de rechtvaardige God die het hart en de diepste gevoelens onderzoekt. (Psalmen 7:9)

In de wereld van na de ineenstorting zullen de zonen van het Koninkrijk getuigen over de authentieke aanwezigheid van Christus (parousia) en ook over het naderende einde van de goddeloze wereld van de Duivel. Jezus voorzei dat de uitverkorenen voor bestuurders en koningen zullen staan om hun getuigenis aan hen te geven. De boodschap zal dan ook een ultimatum zijn: buig voor de nieuwe koning van de aarde of sterf!

God is mijn schild, de Redder van wie oprecht van hart zijn. God is een rechtvaardig Rechter, God maakt elke dag zijn vonnissen bekend. Als iemand geen berouw heeft, scherpt hij zijn zwaard, hij spant zijn boog en legt aan. Hij maakt zijn dodelijke wapens klaar en richt zijn brandende pijlen. (Psalmen 7:10-13)

Laat hun hypersonische raketten maar vliegen. Laat hun atoombommen de aarde maar schudden. Jehovah beschikt over Zijn eigen brandende pijlen en Hij heeft zijn zwaard en boog overhandigd aan Zijn voornaamste strijder, Christus.

Let op degene die zwanger is van slechtheid. Hij is in verwachting van ellende en baart leugens. Hij graaft een kuil en maakt die diep, maar hij valt zelf in het gat dat hij gegraven heeft. De ellende die hij veroorzaakt, komt terug op zijn eigen hoofd, zijn geweld komt terecht op zijn eigen schedel. Ik loof Jehovah om zijn rechtvaardigheid, ik bezing de naam van Jehovah, de Allerhoogste. (Psalmen 7:14-17)

Het is gewoon schandalig om te zien dat de westerse samenleving, welke ooit nog werd aangeprezen als de beschermer van het christendom, tegenwoordig zo tot op het bot verdorven is geworden. De menselijke heersers van deze wereld hebben het ook opzettelijk gecorrumpeerd. Natuurlijk is Satan de god die ze gehoorzamen, maar ze doen het werk van de duivel met groot plezier.

Na de Eerste Wereldoorlog werd het Tavistock Instituut in Londen opgericht teneinde massapsychologie in te zetten om de samenleving te degenereren. Sindsdien is Tavistock achter de schermen heer en meester geworden in het verspreiden van propaganda en in het manipuleren van de publieke opinie. De uitvinding van de radio, de televisie en het internet zijn een geschenk uit de hemel geweest voor de psychologische oorlogvoering door het Britse rijk tegen de christelijke beschaving. Alle moderne, populaire entertainment betreft indirect een product van Tavistock.

Zwangere vrouw en zwangere man emoji

Een van de meest schandalige leugens die het Britse rijk recentelijk heeft voortgebracht, is dat er geen biologisch onderscheid is tussen het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. De reden waarom zo’n satanische leugen wordt bevorderd, is ongetwijfeld omdat God de mens in het begin schiep al zijnde mannelijk of vrouwelijk. Zie hier de mate waarin Satan haat koestert tegen Jehovah!

Nadat de bankrepo-operatie van de Amerikaanse Federal Reserve onder-de-radar in september 2019 van start ging en deze in 2020 nog werd verlengd onder het mom van een pandemie noodhulpfonds, die tot nu toe zo’n $ 40 biljoen dollar bedroeg, begint het langzamerhand duidelijk te worden dat een van de banken die naar verluid te groot zou zijn geweest om te falen, alsnog heeft gefaald. Wetende dat hun hele financiële systeem op het punt staat om te bezwijken en om af te brokkelen onder het gewicht van de vele biljoenen op biljoenen dollars aan schuld, heeft de Britse Prins Charles ervoor gezorgd dat de banken de financiering stopzetten voor alle essentiële industrieën. Met essentieel bedoelen we hier industrieën die voedsel produceren en die de netwerken faciliteren om energie en brandstof te leveren. Het Britse rijk heeft een enorme kuil uitgegraven in de wetenschap dat miljarden mensen zullen gaan omkomen van de honger en ook als gevolg van de onvermijdelijke oorlogen die zullen ontstaan zodra het hele systeem in elkaar dondert.

Maar uiteindelijk, of de menselijke heersers van deze aarde zich er nou van bewust zijn of niet, is de Jehovah-hatende god van deze wereld van plan om de zonen van Jehovah compleet uit te roeien. Davids gebed verzekert dat het geweld van de samenzweerders over hen zal worden uitgestort. En de kuil die de samenzweerders hebben gegraven, zal voor hen de bodemloze put van Gehenna blijken te zijn waarin ze zullen gaan vallen.

Wat een glorieuze dag zal dat toch zijn! Terwijl Satans verwoeste koninkrijk op de achtergrond brandend en smeulend te zien zal zijn, zullen alle overlevenden in de hemel en op aarde de naam van Jehovah de Allerhoogste loven!