Opmerking van de Nederlandse vertalers: Aangezien de originele dagtekst niet meer te vinden is op de site van JW.org, is deze vertaling zo nauwkeurig mogelijk gedaan uit het Engels. Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 6 mei 2016.

Als vertalers hebben wij dit wat oudere artikel speciaal gepubliceerd als reactie op het recente zogenaamde “nieuwe licht” van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Het moge duidelijk zijn dat het Besturende Lichaam hier volledig in het duister tast. Dit vormt het zoveelste bewijs dat de woorden van Jehovah in Jesaja 42:19 zijn uitgekomen.


Dagtekst van vrijdag 6 mei 2016

David voorzag en sprak over de opstanding van de Christus, dat hij niet in het Graf zou worden achtergelaten en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan.Handelingen 2:31.

Gods Woord voorzei de opstanding van Jezus. David schreef bijvoorbeeld dat Gods voornaamste “loyale” niet in het Graf zou worden achtergelaten. Op de dag van Pentecost 33 G.T. paste de apostel Petrus dat profetische vers op Jezus toe. Een reden waarom we weten dat Jezus tot leven werd hersteld, is dat we beschikken over het getuigenis van vele ooggetuigen. Gedurende een periode van 40 dagen verscheen de herrezen Jezus aan zijn discipelen in de tuin waar het graf stond evenals op de weg naar Emmaüs en elders. Bij die gelegenheden sprak hij met individuen, waaronder Petrus, en met groepen. Ja, de opgestane Jezus verscheen eens aan een menigte van meer dan 500 mensen! Getuigenissen waarbij zoveel ooggetuigen betrokken zijn, kunnen niet buiten beschouwing worden gelaten.

COMMENTAAR

Besturend LichaamOp een recente jaarvergadering legde het Besturende Lichaam uit dat ze het type/antitype-begrip van verschillende Bijbelse verslagen die Jehovah’s Getuigen eerder nog als zuivere waarheid onderwezen, voortaan buiten beschouwing zouden laten, tenzij er duidelijk bewijs aan ten grondslag ligt om dit te ondersteunen. Dat is maar goed ook.

Er is echter één zeer prominent type voorbode/voorspelling, of profetisch drama, zo u wilt, dat nooit als zodanig is erkend – de reden ligt voor de hand. En wat is dat dan precies? De verschijningen van Jezus na zijn opstanding betreffen het type. Maar wat is hier dan het tegenbeeld? Zijn parousia, zijn tweede komst of tegenwoordigheid. Dit blijkt het meest evident uit zijn verschijning aan Saulus na zijn hemelvaart. Die nauwe ontmoeting resulteerde erin dat de farizeeër maar liefst drie dagen lang blind en doof werd. Hij was zelfs niet eens in staat om te eten of zelfs maar te drinken. Daarna viel wat eruitzag als schubben letterlijk van zijn ogen.

Wanneer we weten dat Jezus zich vóór zijn hemelvaart enkel en alleen openbaarde aan zijn discipelen, wat betekent dan de verschijning van de Heer aan Saulus, die destijds een fanatieke tegenstander was van Christus? De apostel legde aan de Korinthiërs uit dat Jezus werd begraven en dat hij op de derde dag weer werd opgewekt “en dat hij aan Ce̱fas is verschenen en daarna aan de twaalf. Vervolgens is hij aan meer dan 500 broeders tegelijk verschenen, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen zijn gestorven. Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen, daarna aan alle apostelen. Maar als laatste van allemaal verscheen hij ook aan mij, als aan iemand die te vroeg geboren is. Want ik ben de minste van de apostelen en ik ben het niet waard een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. “(1 Korinthiërs 15:5-9)

In welke zin werd Paulus dan ‘te vroeg geboren’? Dit kwam omdat alle anderen, de apostelen en vrouwelijke gelovigen en de 500, Jezus in een menselijke vorm hadden gezien. Saulus zag Jezus echter ná zijn hemelvaart, en dat is dan ook precies hoe de uitverkorenen hem ook zullen gaan zien wanneer hij zichzelf aan hen zal gaan manifesteren tijdens zijn Tweede Komst. Maar zal het voor de uitverkorenen, om Jezus te kunnen zien, dan nodig zijn dat zij eerst dienen te sterven en vervolgens weer dienen te worden opgewekt in de geestenwereld waar Jezus tegenwoordig woont? Het antwoord op die vraag luidt: Nee. De levenden die zullen overleven tot aan het moment waarop de tegenwoordigheid van Christus zal beginnen, zullen Jezus net zo gaan zien als Saulus hem destijds ook zag.

De reden dat het Wachttorengenootschap deze diepe waarheid niet erkent, is omdat ze zichzelf volledig hebben toegewijd aan het bevorderen van een onzichtbare 1914-parousia (Tweede Komst van Christus). In dat opzicht zijn ze net als de zinloze, ongelovige apostelen die destijds weigerden te aanvaarden dat Jezus zou gaan sterven en dat hij daarna weer uit de dood zou opstaan. Ze geloofden zelfs de vrouwen niet aan wie Jezus na zijn dood voor het eerst verscheen en die hij de opdracht had gegeven om zijn broeders te vertellen dat hij leefde. Daarom berispte Jezus hen ook als onverstandig en traag van begrip omdat zij niet geloofden wat de profeten allemaal hadden gezegd.

Thomas was daarnaast ook nog eens extra koppig en hij weigerde het te geloven tenzij hij eerst persoonlijk bezoek zou krijgen van de herrezen Christus zodat hij zelf de wonden kon gaan onderzoeken die Christus had opgelopen als gevolg van zijn dood aan de martelpaal.

Dat brengt ons vervolgens weer terug bij Saulus/Paulus. Wat is dan de betekenis van het feit dat Christus was verschenen aan een man die zo vastberaden was om de gemeente van God te vervolgen en te verwoesten? Hij typeert de oude wijngaard vineyardgarde van de gezalfden, de farizeïsche opzichters, degenen over wie Jezus sprak in zijn illustratie van de wijngaardarbeiders die beledigd zijn dat de arbeiders van het elfde uur hetzelfde loon krijgen toebedeeld als zij. Dit ligt dan ook volledig in overeenstemming met het beginsel dat Christus zowel voor als na de illustratie herhaalde, namelijk: „Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten.” (Matthéüs 20:16)

Tijdens de parousia zal Jezus zichzelf als eerste gaan openbaren aan de minsten. En zeer waarschijnlijk zal hun getuigenis dat zij Christus hebben gezien, uitmonden in een meedogenloze vervolging die afkomstig zal zijn van de overigen aan wie Christus op dat moment niet is verschenen en die hen dan ook niet zullen geloven, totdat Jezus uiteindelijk ook aan hen verschijnt, net zoals hij ook deed met Saulus, waardoor hun blindheid zal worden overmeesterd door het licht van Christus.