Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 2 september 2019.


EERSTE VRAAG van een lezer: “Omvat de getrouwe en beleidvolle slaaf alle gezalfde broeders op Bethel of alleen het Besturende Lichaam?”

Jezus gaf te kennen dat hij een slaaf zou aanstellen die zijn lichaam van dienaren op het juiste moment dient te voorzien van geestelijk voedsel. Wanneer we bedenken dat Jezus zijn discipelen gebood om het goede nieuws tot de hele wereld te prediken, dan zijn we ook beter in staat om beter te kunnen begrijpen wat er allemaal bij komt kijken. Het voedsel op de juiste tijd zou de slaven van Christus sterken om het vereiste werk uit te kunnen voeren. Dat omvat ook het geven van de nodige leiding en aanmoediging, evenals instructies om te voorkomen dat zijn dienaren op een zijspoor worden gebracht of dat ze in zonde zouden kunnen vervallen.

Het valt dan ook niet te ontkennen dat het Wachttorengenootschap altijd het belang heeft benadrukt van het prediken van het goede nieuws evenals het onderwijzen van anderen. Hierdoor is het Wachttorengenootschap een grootschalige uitgeverij geworden. De website JW.org staat bekend om het publiceren van informatie in verreweg meer talen dan enige andere organisatie.

Dus hoewel het Besturende Lichaam misschien beweert de weinige handen te zijn die de velen voeden, zouden ze het niet kunnen doen zonder de vele, vele handen die deel uitmaken van de Bethelfamilie. En natuurlijk valt er daarnaast ook nog te bezien of individuen daadwerkelijk getrouw zijn gebleven aan hun toewijzing.

Wat betreft het voedsel op het juiste moment zei Jezus eens tegen zijn vragende apostelen dat het niet aan hen toebehoorde om de tijden of tijdperken te kennen die de Vader onder zijn eigen gezag heeft geplaatst (Handelingen 1:7). Dus het weten van zaken zoals de vraag wanneer het Koninkrijk zou komen, betreft geen voedsel op het juiste moment. Dat verklaart dan ook aan de ene kant waarom Jehovah’s Getuigen onder leiding van het Wachttorengenootschap erin zijn geslaagd de opdracht van Christus uit te voeren om tot de einden van de aarde te prediken en discipelen te maken; terwijl aan de andere kant vrijwel alles wat met profetieën te maken heeft, verkeerd is, juist omdat dit geen onderdeel uitmaakt van het voedsel op het juiste moment.

TWEEDE VRAAG VAN EEN LEZER: “Welke rol (indien er een rol zal zijn) zullen gezalfde vrouwen hebben wanneer Jezus arriveert? Zullen zij ook een laatste getuigenis gaan geven?”

Het is zeer interessant dat Jezus zich aan Maria openbaarde en haar de opdracht gaf de apostelen te gaan vertellen dat hij uit de dood was opgewekt. Jezus deed dit ook ongetwijfeld om daarmee zijn apostelen te berispen, omdat zij hem allemaal in de steek hadden gelaten nadat hij was gearresteerd.

Ongeveer veertig dagen na zijn opstanding — onmiddellijk voor zijn hemelvaart — gaf Jezus al zijn discipelen de opdracht om getuigen van hem te zijn in heel Judea en Samaria en tot in de meest afgelegen delen van de aarde. (Handelingen 1:8) Het was bij die gelegenheid dat Jezus in de lucht werd opgetild en in de wolken verdween toen plotseling twee engelen verschenen en tegen de menigte zeiden: “Mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die vanuit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier komen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handelingen 1:11)

Houd in gedachten dat massa’s Joden, evenals Samaritanen, wisten wie Jezus was. Vele duizenden mensen waren door hem genezen en werden op wonderbaarlijke wijze door hem gevoed. Grote menigten volgden hem en hoorden hem buiten in het openbaar spreken, zowel in hun synagogen als in de tempel in Jeruzalem. De religieuze leiders evenals enkele Romeinse autoriteiten waren zich destijds ook absoluut bewust van Jezus.

Daarom hoefden de discipelen ook niet alleen maar getuigenis af te leggen van de dingen die Jezus tijdens zijn korte bediening zei en deed. Nee, in de eerste plaats moesten zij getuigen zijn van het feit dat Jezus uit de dood was opgestaan en dat hij naar de hemel was opgestegen. Dit blijkt ook uit het getuigenis dat Petrus aan de religieuze autoriteiten gaf toen hij zei: “‘Leiders van het volk en oudsten, jullie ondervragen ons vandaag over een goede daad die we voor een verlamde man hebben gedaan, en jullie willen weten wie die man beter heeft gemaakt. Jullie en het hele volk Israël moeten het volgende weten: door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die jullie aan een paal hebben gehangen, maar die door God uit de dood is opgewekt, door hém staat deze man hier gezond voor jullie.” (Handelingen 4:8-10)

Het is belangrijk om op te merken dat hoewel velen Jezus in het vlees hadden gezien, dat na zijn opstanding geen enkele ongelovige hem had gezien. Dat is wat Christus bedoelde toen hij zei dat de wereld hem niet langer zou zien, maar zijn discipelen wel. En dat deden ze dan ook inderdaad. Ze waren gekwalificeerd om getuigen te zijn omdat ze Jezus ook daadwerkelijk hadden gezien nadat hij weer levend was gemaakt en nadat hij hen veel overtuigende bewijzen had gegeven. Tot hun pure verbazing waren ze er persoonlijk getuige van dat Jezus in de lucht werd opgetild om vervolgens naar de hemel terug te keren, precies zoals hij hun had verteld.

Precies zoals de twee engelen hebben onthuld, zal Jezus ook op dezelfde manier terugkeren. Met andere woorden, de gezalfde discipelen die in leven zullen zijn zodra Jezus terugkeert, zullen hem dan ook met hun eigen ogen gaan zien — net zoals de oorspronkelijke discipelen hem ook zagen. En degenen die de manifestatie van Christus zullen zien, die zullen dan ook zijn getuigen zijn — zowel mannen als vrouwen.

De situatie van vandaag de dag zou vergeleken kunnen worden met de periode van Jezus’ aardse bediening toen hij de apostelen en 70 anderen eropuit stuurde om te prediken en te verkondigen dat Gods Koninkrijk nabij was gekomen. Destijds waren ze echter niet in staat om de dood van Jezus te kunnen bevatten — laat staan zijn opstanding en hemelvaart.

Net zoals degenen die oorspronkelijk twee aan twee werden uitgezonden, zo volgen ook Jehovah’s Getuigen in deze tijd het gebod van Jezus om te gaan prediken en het goede nieuws bekend te maken dat het Koninkrijk nabij is gekomen. En net zoals dat de apostelen destijds blind waren voor de dood van Jezus, zo weten de Jehovah’s Getuigen en hun Besturende Lichaam tegenwoordig ook niets over de terugkomst van Christus en de parousia. (Wie is blind?)

Tijdens Pentecost sprak Petrus de menigte toe en getuigde hij van het feit dat Jezus was opgestaan. Daarbij citeerde hij de profetie van Joël — en zei tegen de verzamelde menigte: “En in de laatste dagen’, zegt God, ‘zal ik wat van mijn geest uitstorten op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren, jullie jonge mannen zullen visioenen zien en jullie oude mannen zullen dromen dromen. Zelfs op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen tonen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden — bloed, vuur en rookwolken. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed voordat de grote en verheven dag van Jehovah komt. En iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered.” (Handelingen 2:17-21)

Vijftig dagen voor Pentecost was Jezus geëxecuteerd toen hij aan een martelpaal werd genageld. Jehovah God zorgde er toen voor dat de zon drie uur lang werd verduisterd. Er vond toen ook nog een grote aardbeving plaats. Toch heeft de profetie van Joël betrekking op de tijd van het einde — wanneer God een oordeel zal brengen over de natiën. Daarom verklaarde Petrus onder inspiratie dat deze dingen pas in de laatste dagen zouden gaan plaatsvinden, aangezien het boek Joël dat niet echt vermeldt. Hoe dan ook, net zoals God zijn geest uitstortte op de 120 mannen en vrouwen die zich in een bovenkamer in Jeruzalem hadden verzameld, zo zal zich de laatste dagen ook een soortgelijk fenomeen voordoen. (Meer over Joël)

Het is interessant om op te merken dat ten tijde van de uitstorting van Pentecost die joodse gelovigen toen geen zonen en dochters van God waren. Dat werden ze feitelijk wel toen ze met de geest werden gezalfd. Vanaf dat moment werden ze pas geadopteerd. Maar de profetie maakt een onderscheid tussen zonen en dochters en mannelijke en vrouwelijke slaven. Dat komt omdat zij die de geest zullen ontvangen tijdens de laatste dagen al als zonen en dochters van God zullen zijn aangenomen. De uitstorting van de geest zal dan niet gaan dienen als zalving, zoals in de eerste eeuw. In plaats daarvan zal deze uitstorting van de geest hen er juist toe bewegen om te gaan “profeteren” over de terugkeer van Christus.

Het Wachttorengenootschap zal tegen die tijd ook volledig zijn achterhaald — het zal dan zijn doel hebben gediend. Dan zullen de getuigen over de terugkomst van Christus gaan prediken gedurende een zelfde tijdsduur als Christus deed, namelijk drie en een half jaar, 1260 dagen, 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd, enz.

De wereld zal dan worden geoordeeld op basis van hun reactie op de boodschap die door de getuigen van Jezus zal worden verkondigd.