Op JW.org staan steeds vaker korte artikelen waarin door middel van opsommingstekens actuele onderwerpen worden uitgelicht. Net zoals ik al vele jaren heb gedaan met de “Wachttoren-recensie” column, zo zal ik ook het volgende Wachttoren-artikel belichten en onderzoeken op betrouwbaarheid: “Wat is het teken van ‘de laatste dagen’ of de ‘eindtijd’?” (Het gerecyclede artikel dat op dit moment op JW.org staat werd al eerder behandeld, echter gaan we er nu gedetailleerder op in.)

Wat zijn enkele profetieën over ‘de laatste dagen’? In de Bijbel zijn veel dingen voorspeld die bij elkaar ‘het teken’ zouden vormen waaraan je de laatste dagen kunt herkennen (Lukas 21:7). Bijvoorbeeld:

De Bijbel voorzegt inderdaad veel zaken die zijn voorbestemd om pas in de laatste dagen uit te komen. Hoewel het artikel in kwestie in eerste instantie een alomvattende opsomming lijkt te bevatten, blijkt dit in werkelijkheid toch niet het geval te zijn. Het Wachttorengenootschap heeft namelijk een aantal zeer belangrijke kenmerken weggelaten en genegeerd. Deze weggelaten kenmerken zullen in dit artikel dan ook extra worden benadrukt.

Bovendien is het ook nog zo dat ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap ‘de laatste dagen’ al langer heeft verkondigd dan dat mensen uberhaupt leven, dat er daarnaast op het huidige moment ook nog vele andere religieuze groeperingen en individuen zijn die ook allemaal ineens aan boord zijn gesprongen van de eindtijd-praalwagen. Zoek gewoon voor de grap eens op Google naar een zoekterm als “is dit de eindtijd?”

Overal oorlog. Jezus voorspelde: ‘Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere’ (Mattheüs 24:7). In de profetie van Openbaring 6:4 wordt oorlog afgebeeld als een symbolische ruiter die de macht kreeg ‘de vrede van de aarde weg te nemen’.

Er leven maar heel weinig mensen die persoonlijk een situatie hebben meegemaakt die ook maar enigszins valt te scharen onder de noemer “overal oorlog”. Dat komt omdat de Tweede Wereldoorlog de laatste grootschalige oorlog was, wat ook de reden was waarom deze oorlog een ‘wereldoorlog’ werd genoemd. Deze Tweede Wereldoorlog kwam in het jaar 1945 tot een einde. De generatie die de Tweede Wereldoorlog persoonlijk nog heeft meegemaakt is bezig met uitsterven. Er is nu ook vrijwel niemand meer in leven die nog tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft geleefd. Echter zei Jezus heel duidelijk: “als jullie al die dingen zien…” Hebben we het hier dan over slechts een onbelangrijk detail dat er op dit moment niemand meer leeft die persoonlijk ‘al die dingen’ met eigen ogen heeft gezien? Dingen waarvan het Wachttorengenootschap beweert dat deze zich meer dan 100 jaar geleden duidelijk begonnen te openbaren?

Zoals het Wachttorenartikel reeds opmerkte, stelt het boek Openbaring dat de ruiter op het vuurkleurige paard van de oorlog, de vrede van de aarde zal wegnemen zodat mensen elkaar zullen gaan afslachten. Betreft dat dan een accurate beschrijving van de huidige toestand van de wereld? Wanneer u iemand in uw nabije omgeving de vraag zou stellen hoe hij of zij zichzelf staande houdt onder deze verschrikkelijk stressvolle oorlogsomstandigheden, dan zou die persoon u waarschijnlijk raar aankijken en u vervolgens beschouwen als een halve gare. En terecht.

Het is echter wel opmerkelijk dat sinds er sprake is van de recente Russische militaire operatie in Oekraïne, dat dit ook heeft geleid tot een wijdverbreide angst voor een grootschalige oorlog tussen alle kernmachten, wat een situatie betreft die nog niet eerder is voorgekomen.

Hongersnood. Jezus voorspelde dat er ‘voedseltekorten’ zouden zijn (Mattheüs 24:7). Het boek Openbaring voorspelde een symbolische ruiter die op grote schaal honger zou veroorzaken (Openbaring 6:5, 6).

Door de geschiedenis heen zijn er altijd al hongersnoden en voedseltekorten geweest. Sinds de uitvinding van moderne landbouwtechnieken, snelle transportmogelijkheden en koeltechniek is er echter een veel grotere capaciteit ontstaan dat dient als draagvlak voor een groeiende wereldbevolking. Zelfs terwijl er in deze 21ste eeuw miljarden monden extra moeten worden gevoed, komen voedseltekorten toch nog steeds veel minder vaak voor dan in de voorgaande eeuwen.

Helaas is het ook zo dat hoewel voedsel in overvloed aanwezig is, dat er tegelijkertijd een groep kwaadaardige mensen het voedsel, of beter gezegd, het gebrek aan voedsel, hebben ingezet als wapen. De communistische regimes in de voormalige Sovjet-Unie en ook in het voormalige China van dictator Mao, hebben opzettelijk tientallen miljoenen van hun eigen burgers uitgehongerd. Blokkades, sancties en opzettelijke verarming van landen door middel van economische oorlogvoering drijven tegenwoordig ook miljoenen mensen richting de rand van de hongerdood. Toch weten we tegelijkertijd ook dat de zogenaamde welvarende landen op aarde nog nooit echte hongersnood of noemenswaardige voedseltekorten hebben gekend. Zelfs tijdens de Grote Depressie in de Verenigde Staten woonde de meerderheid van de bevolking destijds nog steeds op kleine familieboerderijen op het platteland en waren zij in staat om nog in hun eigen levensonderhoud te voorzien, terwijl stedelingen destijds profiteerden van door de overheid gesponsorde gaarkeukens en andere voedselhulpprogramma’s.

Echter beginnen we nu ook te zien dat de tijden van goed gevulde supermarktschappen en overvloedige voedseloogsten heel snel tot het verleden zouden kunnen gaan behoren. Onder het mom van het redden van de aarde van de gevaren van klimaatverandering, heeft de belangrijkste oligarch van het Britse Imperium en tevens erfgenaam van de Kroon, geregeld dat alle belangrijke banken in de westerse wereld zullen stoppen met het verstrekken van kredieten aan iedere soort industrie waarvan wordt geacht dat deze een negatieve bijdrage levert aan de klimaatverandering. We hebben het hier dan in de eerste plaats over olieproducenten, producenten van meststoffen, evenals fabrikanten van vrachtwagens en landbouwmachines, en vrijwel de gehele toeleveringsketen.

Hoewel het tegenwoordig heel populair is om Vladimir Poetin de volledige schuld te geven van de stijgende brandstof- en kunstmestkosten, zijn de echte boosdoeners de financiers op de achtergrond die verbonden zijn aan de Britse Kroon en de City of London. Niet alleen vlees- en voedselproducenten, -verwerkers en transporteurs worden hier doelbewust vernietigd, maar vanwege de biljoenen en biljoenen dollars die uit gebakken lucht zijn gecreëerd om daarmee een failliet financieel systeem kunstmatig in leven te houden, zien we nu dus ook dat inflatie ervoor zorgt dat voedsel nu al onbetaalbaar begint te worden voor het armste deel van de bevolking.

Het is geen geheim of complottheorie dat de zogenoemde globalisten van plan zijn om de wereldbevolking voor een aanzienlijk deel te reduceren. Ze bezitten dan ook niet alleen de macht om dit plan uit te voeren, maar daarnaast zien we ook dat onder leiding van lakse politici die juist geacht worden om de algemene welvaart van het volk tegen dit soort psychopaten te beschermen, dat het plan van de miljardairs op dit moment al in gang is gezet waarbij de pijnlijke gevolgen zich reeds beginnen te openbaren.  (Zie ook het artikel: DE NEW GREEN DEAL EN DE WERELDWIJDE GENOCIDE DOOR LONDEN”.)

Grote aardbevingen. Volgens Jezus zouden er ‘in de ene plaats na de andere (…) aardbevingen zijn’ (Mattheüs 24:7; Lukas 21:11). Over de hele wereld zouden zware aardbevingen op ongekende schaal leed veroorzaken en slachtoffers maken.

Er zijn altijd al aardbevingen geweest. Zelfs enorme aardbevingen komen zo nu en dan voor. Het is vanzelfsprekend dat aardbevingen die plaatsvinden in verafgelegen, dunbevolkte gebieden niet resulteren in lijden op ongekende schaal of in het verlies van ongekende aantallen mensenlevens. Nu er ongeveer acht miljard mensen op deze planeet leven, is het potentieel voor meer verwoestende aardbevingen in termen van menselijk lijden tegenwoordig veel groter dan vroeger het geval was.

Mensen die bijvoorbeeld in de Amerikaanse staat Californië leven, die verwachten al een tijd lang “The Big One”. We zouden niet moeten veronderstellen dat het onmogelijk of zelfs onwaarschijnlijk is dat er in de nabije toekomst een grootschalige oorlog in combinatie met voedseltekorten, pandemieën en enorme aardbevingen zou kunnen gaan plaatsvinden.

Ziekte. Volgens Jezus zouden er epidemieën zijn of ‘besmettelijke ziekten’ (Lukas 21:11, Herziene Statenvertaling).

Aangezien het onderhand al meer dan een eeuw geleden is dat de verschrikkelijke Spaanse grieppandemie de wereld teisterde, voelde het Wachttorengenootschap in de afgelopen jaren blijkbaar de behoefte om de feiten te verdraaien en verschillende niet-overdraagbare levensstijlziekten zoals kanker en hartaandoeningen op te sommen als zijnde de vervulling van de profetie. (Zie ook het artikel: HET JAAR 1914 VAN DICHTBIJ BEKEKEN.”

De Covid-19-pandemie heeft de profetische interpretatie van het Wachttorengenootschap een boost gegeven, ondanks het feit dat er uit alle gegevens duidelijk blijkt dat deze covid-19 pandemie bij lange na niet zo dodelijk was als de Spaanse Griep. Sterker nog: feitelijk lijken de meeste slachtoffers van de Covid-epidemie te zijn gedood als gevolg van de handelswijzen door het medische establishment. (Zie ook het artikel: DE TWEEDE HOLOCAUST IS BEGONNEN.)

Covid-19 bracht echter wel collectief aan het licht dat er door de Verenigde Staten gefinancierde laboratoria bestaan die werken aan gain-of-function-onderzoek om daarmee biologische ziekteverwekkers nog krachtiger en dodelijker te maken dan ze al zijn. En gezien het feit dat de Verenigde Staten in de loop van de afgelopen 60 jaar steeds meer onder de controle is komen te staan van het Britse Rijk, en gezien de intentie van het Londense imperium om 80% van de wereldbevolking op te ruimen, samen met de recente onthulling dat er meer dan twee dozijn van dergelijke biologische laboratoria in de Oekraïne zijn gevestigd, en er daarnaast ook nog tientallen van dit soort laboratoria bestaan in andere voormalige Sovjet-landen, waarom zou iemand er dan nog aan twijfelen dat de entiteit die in de Schrift wordt gesymboliseerd als een wreed wild beest, niet eveneens over het temperament zou bezitten om allerlei dodelijke ziekten en epidemieën te ontwikkelen en op de mensheid los te laten? (De nazi-wortels van het Huis van Windsor)

Het is dan ook interessant om op te merken dat het boek Openbaring de oorlog, hongersnood en pestilentiën als ruiters symboliseert — dat wil zeggen, paarden met menselijke berijders. Het is vanzelfsprekend dat alle oorlogen altijd al van menselijke oorsprong zijn geweest, terwijl in het verleden hongersnoden en ziekte epidemieën juist werden beschouwd als natuurlijke fenomenen; echter zijn we nu inmiddels in een tijd aanbeland waarin een groep zeer slechte mensen beschikken over de macht om honger en ziekte op wereldschaal te kunnen veroorzaken en het lijkt er daarnaast ook op dat zij er niet voor terugdeinzen om dit ook daadwerkelijk te doen.

Criminaliteit. Hoewel er al heel lang misdaad is, voorspelde Jezus dat de mensen ‘steeds wettelozer’ zouden worden (Mattheüs 24:12).

Dit betreft ronduit een leugen. Jezus voorspelde hier geen toename van de criminaliteit. Jezus gebruikte namelijk ook bij verschillende andere gelegenheden de term die wordt vertaald als “wetteloosheid”. In elk van die andere gelegenheden waarin Jezus de term “wetteloosheid” gebruikte, had dit betrekking op de huichelarij van degenen die beweerden God te dienen. Jezus zei bijvoorbeeld dat hij op degenen die hem op huichelachtige wijze „Heer, Heer” zouden noemen, zou reageren door te verklaren: “Ga weg, wetteloze mensen!”, of zoals de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling dit omschreef: “Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid.”

Bovendien zei Jezus dat de Farizeeën vol waren van schijnheiligheid en wetteloosheid. Ook zei hij nog in zijn illustratie van de tarwe en het onkruid dat de engelen zouden worden uitgezonden om de mensen die wetteloos leven uit zijn Koninkrijk te verwijderen. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Jezus het hier in al zijn voorbeelden niet had over doodgewone straatcrimineeltjes. Evenzo vindt de toenemende mate van wetteloosheid die Christus voorzei wel degelijk plaats onder ware christenen. Hoe kunnen we hier dan zeker van zijn? De toename van wetteloosheid betreft namelijk een direct gevolg van de verraderlijke invloed die afkomstig is van de profetische mens van wetteloosheid, over wie de apostel Paulus had gezegd dat hij een geloofsafval oftewel een afvalligheid zou veroorzaken die onmiddellijk voor de manifestatie van Christus zou gaan plaatsvinden.

Milieuverontreiniging. Volgens Openbaring 11:18 zouden de mensen ‘de aarde aan het vernietigen’ zijn. Mensen maken veel stuk, niet alleen door geweld en corruptie maar ook door schade aan milieu en klimaat.

De vernietiging van de aarde is al eeuwen aan de gang. Het is inderdaad waar dat de industriële revolutie en de snelle toename van de wereldbevolking eraan hebben bijgedragen dat de snelheid van woestijnvorming en ontbossing is toegenomen. Toch geeft de bijbel niet aan dat de vernietiging van de aarde daadwerkelijk een onderdeel uitmaakt van het teken van de laatste dagen. In plaats daarvan zal het hoogstwaarschijnlijk een gevolg zijn van het conflict dat tijdens de laatste dagen zal plaatsvinden. Ongetwijfeld zal er tijdens de periode die eerder in dit artikel nog werd aangeduid als “overal oorlog” een onvermijdelijke nucleaire uitwisseling gaan plaatsvinden die zal leiden tot een ongekende schaal van verwoesting met betrekking tot het milieu.

Ontaarding van gedrag. Volgens 2 Timotheüs 3:1-4 zouden mensen in het algemeen ‘ondankbaar en ontrouw’ zijn, ‘voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn’. Ze zouden ‘onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben’. Ze zouden ‘roekeloos en opgeblazen van trots’ zijn. Het gedrag van mensen zou zo extreem worden dat die periode terecht beschreven kon worden als ‘zware tijden (…) die moeilijk te doorstaan zijn’.

Het lijdt geen twijfel dat de christelijke beschaving opzettelijk wordt gedegenereerd en aangetast. Wanneer we met onze eigen ogen kunnen zien dat er transseksuele dragqueens door scholen worden uitgenodigd om bibliotheeklezingen te geven aan kinderen en kleuters die tegenwoordig worden ‘onderwezen’ over transgenderisme, dan is dat duidelijk symptomatisch voor een samenleving die tot op het bot verrot is geworden. Echter, zoals ik al vele malen heb aangegeven, gaf de apostel niet aan dat de geleidelijke sodomisering van de beschaving pas zou gaan beginnen tijdens de laatste dagen; de laatste dagen zullen namelijk zware tijden zijn die moeilijk zijn om te doorstaan, omdat de mensen tegen die tijd al reeds volkomen verdorven en goddeloos zijn geworden.

Ernstige problemen in het gezin. In 2 Timotheüs 3:2, 3 is voorspeld dat veel mensen ‘geen natuurlijke genegenheid’ voor hun familieleden zouden hebben en dat kinderen ‘ongehoorzaam aan ouders’ zouden zijn.

Zie de paragraaf hierboven.

Afname liefde voor God. Jezus voorspelde: ‘De liefde van de meesten zal bekoelen’ (Mattheüs 24:12). Hij bedoelde dat bij de meeste mensen de liefde voor God zou bekoelen. In 2 Timotheüs 3:4 wordt gezegd dat ze in de laatste dagen ‘meer liefde voor genot dan liefde voor God’ zouden hebben.

Ik geloof dat Jehovah’s Getuigen wel degelijk door Jehovah God zijn gezegend en door Jezus zijn gebruikt om het predikingswerk van het goede nieuws, evenals het werk van het maken van discipelen te volbrengen. Onder degenen die liefde voor God en Christus hebben getoond, zal de liefde van de meesten van hen bekoelen. Hun liefde zal niet alleen maar bekoelen, maar sommigen van hen zullen ook daadwerkelijk overmand worden door haat en zullen zelfs moorddadig gaan worden. Dit is dan ook meteen datgene wat het Wachttorengenootschap hier heeft weggelaten. Jezus verklaarde namelijk in dezelfde context het volgende: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. Maar wie volhardt tot het einde zal worden gered. (Mattheüs 24:10-13)

Markus en Lukas voegden daar ook nog enkele details aan toe die Mattheüs niet vermeldde, namelijk dat broeders elkaar zullen gaan verraden en dat familieleden zelfs hun eigen dierbaren zullen overleveren om ter dood te worden gebracht. Het is dan ook heel erg duidelijk dat Jezus hier heeft voorspeld hoe zijn eigen gemeente in de laatste dagen op tragische wijze uiteen zal vallen.

Huichelarij in religies. In 2 Timotheüs 3:5 is voorspeld dat mensen ‘een schijn van vroomheid’ zouden hebben maar niet echt naar Gods normen zouden leven.

Wat zijn deze woorden toch ontzettend toepasselijk. Het leiderschap van het Wachttorengenootschap is net zo huichelachtig geworden als de geestelijkheid van de heidense christenheid die ze zelf veroordelen. En tijdens de laatste dagen zal dat dan ook allemaal worden blootgelegd. Heeft Jezus ons dan niet verzekerd dat alles wat zorgvuldig is verborgen, zal worden onthuld en dat alles wat geheim is bekend zal worden gemaakt? De profetie van Zefanja illustreert dit namelijk precies: In die tijd zal ik Jeruzalem grondig doorzoeken met lampen en roep ik de onverschilligen ter verantwoording, die bij zichzelf zeggen: “Jehovah zal geen goed doen en hij zal geen kwaad doen.” Hun rijkdom zal worden geplunderd en hun huizen verwoest... De grote dag van Jehovah is dichtbij! Hij is dichtbij en nadert heel snel! Het geluid van de dag van Jehovah is bitter. Een dappere krijger schreeuwt het dan uit. (Zefanja 1:12,14)

Beter begrip van Bijbelse profetieën. Volgens het boek Daniël zouden velen in ‘de tijd van het einde’ meer kennis van Bijbelse waarheid krijgen en deze profetieën beter gaan begrijpen (Daniël 12:4).

De ironie is dat het Wachttorengenootschap onderwijst dat de tijd van het einde in het jaar 1914 zou zijn begonnen en dat het Wachttorengenootschap aanneemt dat vrijwel elke profetie al in zekere mate zou zijn vervuld. Dat is dan ook precies de reden waarom de Jehovah’s Getuigen niet in staat zijn om de bijbelse profetie te kunnen begrijpen. Pas wanneer de tijd van het einde echt daadwerkelijk begint, zal de waarheid pas eindelijk worden begrepen, echter wel alleen maar door degenen die door Jehovah zijn gezegend. Slechte mensen zullen zich slecht gedragen, en geen van de slechte mensen zal het begrijpen. Maar degenen die inzicht hebben, zullen het begrijpen. (Daniël 12:10)

Neem nu bijvoorbeeld eens de interpretatie van het Wachttorengenootschap over het zevende hoofdstuk van Daniël met betrekking tot de kleine hoorn die tevoorschijn komt en die drie andere horens zal uitrukken. Het Wachttorengenootschap beweert dat het tot zinken brengen van enkele tientallen houten oorlogsschepen, welke beter bekend staat als de Spaanse Armada, het begin zou hebben gemarkeerd van de vervulling van de opkomst van de kleine profetische hoorn. De kleine hoorn zou in het jaar 1588 tussen de 10 andere hoorns zijn opgekomen en dit proces zou volgens het Wachttorengenootschap meerdere eeuwen hebben voortgeduurd terwijl Groot-Brittannië de Nederlanders en de Fransen versloeg in een reeks veldslagen, zodat tegen de 19de eeuw het Britse Rijk oppermachtig kon regeren. Toen zou vervolgens de Anglo-Amerikaanse kleine hoorn in de 20ste eeuw de heiligen hebben verpletterd.

De absurditeit ten aanzien van deze interpretatie van het Wachttorengenootschap zou direct duidelijk moeten zijn voor een ieder die bereid is om over de werkelijke feiten te redeneren. De feiten zijn namelijk als volgt: Spanje, Frankrijk en Nederland zijn op dit moment allemaal nog steeds zeer levensvatbare landen. Vooral Frankrijk is in alle opzichten gelijk aan Groot-Brittannië in termen van economie, leger en status in de wereld. Frankrijk is daarnaast ook nog één van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op welke manier werd Frankrijk dan als heersende hoorn uit de kop van Satans wilde beest “uitgerukt”? (Zie ook het artikel: DE SPAANSE ARMADA OF DE DERDE WERELDOORLOG?)

Zoals het er nu uitziet, is er een nieuwe wereldorde in opkomst. Landen beginnen zich te distantiëren van de Anglo-gedomineerde unipolaire wereld. Er worden nieuwe regelingen getroffen om zodoende de dollar als reservevaluta van de wereld te vervangen. Dat houdt in dat het terminaal failliete Anglo-Amerikaanse duo op het punt staat om te worden neergehaald, en waarschijnlijk zal ook Frankrijk samen met hen ten onder gaan. Wat er vervolgens uit de afgrond moet komen, valt nog te bezien.

Wereldwijde evangelisatie. Jezus voorspelde: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt’ (Mattheüs 24:14).

De prediking van het goede nieuws op de gehele bewoonde aarde betreft een noodzakelijke inleiding die zal uitmonden in de laatste dagen — het betreft geen kenmerk ervan. Volgens Markus zei Jezus het volgende: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. (Markus 13:9-10)

De profetie van Joël, waarover het Wachttorengenootschap onlangs nog beweerde dat deze geen enkele moderne toepassing heeft, hoewel de vervulling van de profetie tegelijkertijd wel verband houdt met de dag van Jehovah, voorspelt het einde van het christelijke predikings- en onderwijzingswerk als gevolg van de verwoesting die door de symbolische sprinkhanenplaag is aangericht. (Zie ook het hoofdstuk: Joël)

Onverschilligheid en spot. Volgens Jezus zouden mensen in het algemeen geen aandacht schenken aan het overtuigende bewijs dat het einde naderde (Mattheüs 24:37-39). En volgens 2 Petrus 3:3, 4 zou het bewijsmateriaal zelfs worden bespot en van tafel worden geveegd.

Het Wachttorengenootschap heeft zichzelf onsterfelijk belachelijk gemaakt. Sinds het begin van haar oprichting heeft het Wachttorengenootschap al verkondigd dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen. Oorspronkelijk beweerde C.T. Russell zelfs dat de laatste dagen waren begonnen in het jaar 1799 en dat de parousia was begonnen in het jaar 1874 en dat het Koninkrijk begon te regeren in het jaar 1878. Armageddon werd verwacht in het jaar 1914. Ongeveer 15 jaar nadat de wereld maar niet aan zijn verwachtte einde wilde komen, gooide het Wachttorengenootschap het roer maar om, om zodoende het begin van de laatste dagen vast te pinnen aan het jaar 1914. En natuurlijk was er daarnaast ook nog het fiasco omtrent de niet uitgekomen voorspelling van het Wachttorengenootschap waarbij zij beweerden dat het naderende einde van de wereld zou gaan plaatsvinden in het jaar 1975. Het moge duidelijk zijn dat Jehovah God tot dusver geen enkele spotter zou hebben veroordeeld omdat ze de vele foute voorspellingen van het Wachttorengenootschap niet wilden geloven.

Met betrekking tot de profetie in 2 Petrus verklaarde de apostel niet dat mensen de bewijzen voor de parousia zouden bespotten. Hij zei wel dat mensen bewust het feit uit hun hoofd zouden zetten dat er een wereldwijde vloed heeft plaatsgevonden — namelijk dat God al eens eerder had besloten om de hele wereld te vernietigen, en dat door hetzelfde woord de hemel en de aarde die nu nog bestaan, zullen worden bewaard voor het vuur.

Vervulling alle profetieën. Volgens Jezus zouden de laatste dagen te herkennen zijn aan de gelijktijdige vervulling van al deze profetieën, niet slechts een paar of de meeste ervan (Mattheüs 24:33).

Zijn al deze profetieën dan al vervuld? Gedurende vele jaren, en dan met name tijdens de Koude Oorlog, beweerde het Wachttorengenootschap dat mensen bezweken van angst en dat ze zich toen geen uitweg wisten vanwege de spanning om wat er over de bewoonde aarde zou komen; Echter wordt dit momenteel niet langer meer als waarheid aangenomen. Het moge duidelijk zijn dat mensen tijdens de verdrukking wel degelijk zullen flauwvallen van angst, wanneer ze angstaanjagende dingen te zien krijgen terwijl er grote tekenen uit de hemel zullen zijn. We zien dus dat het Wachttorengenootschap hier ronduit aan het liegen is. Zelfs aan de hand van hun eigen leerstellingen moet worden geconcludeerd dat er helemaal niemand is die persoonlijk alle dingen heeft gezien waarvan Jezus zei dat deze zouden gaan plaatsvinden, simpelweg omdat een aantal van die dingen op dit moment nog steeds niet zijn uitgekomen — zelfs niet volgens het Wachttorengenootschap zelf. Aan de hand van de eigen criteria van het Wachttorengenootschap zelf zijn dit dus nog steeds niet de laatste dagen.

Een van de meest opvallende kenmerken van het teken van de komst van Christus betreft de aanwezigheid van valse christussen en valse profeten. In antwoord op de vraag die zijn discipelen hem stelden met het verzoek om een teken, waarschuwde Jezus hen als volgt: Pas op dat je niet wordt misleid, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het” en: “De tijd is gekomen.” Ga ze niet achterna. (Lukas 21:8)

Is het dan niet het Wachttorengenootschap geweest die in de naam van Christus is gekomen en die vervolgens gedurende een periode van meer dan 140 jaar lang heeft aangekondigd dat de bestemde tijd nabij is gekomen? Gezien de consequente onjuistheid van de proclamaties van het Wachttorengenootschap, is het Besturende Lichaam niet geloofwaardig. Toch lijkt het erop dat ze ondanks dat alles toch nog proberen om relevant te blijven door te beweren dat actuele gebeurtenissen zoals de Covid-pandemie en de Russische militaire operatie in Oekraïne de voortzetting zou zijn van de vervulling van de profetie die volgens hen al in het jaar 1914 in vervulling begon te gaan.

Leven we in ‘de laatste dagen’? Ja. Uit de toestand in de wereld en de Bijbelse chronologie kun je opmaken dat de laatste dagen zijn begonnen in 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Bekijk in deze video hoe de toestand in de wereld aantoont dat we in de laatste dagen leven.

De Bijbelse chronologie verwijst niet naar het jaar 1914. Bekijk de onderstaande video’s eens.

In 1914 begon Gods Koninkrijk in de hemel te regeren. Om te beginnen werden Satan de Duivel en de demonen uit de hemel gegooid zodat hun invloed beperkt zou worden tot de aarde (Openbaring 12:7-12). Satans invloed is terug te zien in het slechte gedrag van mensen, dat de laatste dagen tot ‘zware tijden’ maakt ‘die moeilijk te doorstaan zijn’ (2 Timotheüs 3:1).

Jehovah’s Getuigen opereren onder een bedrieglijke invloed. Ze zijn misleid door te geloven dat Satan geen enkele invloed heeft op het Wachttorengenootschap. Het feit is hier dat Jehovah God het heeft toegestaan dat een werk van Satan zou worden uitgeoefend op degenen die de waarheid kennen. Het is Satans snode plan om een valse Tweede Komst van Christus te creëren. Een vals scenario waarin het Koninkrijk aan de macht zou komen. Een vals scenario waarin Satan en zijn demonen uit de hemel zouden zijn geslingerd in het jaar 1914.

De afgelopen eeuw heeft zeker grote oorlogen en andere rampen gekend. Tegelijkertijd weten we ook dat de afgelopen 60 jaar daarentegen een periode is geweest van relatieve vrede en voorspoed, waarin het werk van Jehovah’s Getuigen flink heeft kunnen floreren. Maar waarom zou iemand, gezien de huidige staat van onzekerheid en de zich alsmaar verergerende crisis, het bewijs bespotten of eraan twijfelen dat de laatste dagen op het punt staan om te beginnen?