Dagtekst donderdag 24 maart 2022

Op God heb ik mijn hoop gevestigd, namelijk dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. — Hand. 24:15.

Paulus was niet de eerste die de hoop uitsprak dat er een opstanding zou zijn. Ook Job had het daarover. Hij was ervan overtuigd dat God aan hem zou denken en hem tot leven zou wekken (Job 14:7-10, 12-15). ‘De opstanding van de doden’ behoort tot ‘de grondleer’, het ‘fundament’ van alles wat christenen geloven (Hebr. 6:1, 2). Paulus heeft het uitgebreid over de opstanding in 1 Korinthiërs 15. Wat hij schreef moet de christenen in de eerste eeuw echt hebben opgebouwd. Het kan ook jou opbouwen en het kan je hoop versterken, ongeacht hoelang je al naar de opstanding uitkijkt. De opstanding van Jezus Christus is de basis voor de hoop dat overleden dierbaren weer kunnen terugkomen. Het was deel van ‘het goede nieuws’ dat Paulus aan de Korinthiërs bekendmaakte (1 Kor. 15:1, 2). Hij zei zelfs dat het geloof van een christen nutteloos zou zijn als hij niet in de opstanding geloofde (1 Kor. 15:17). w20.12 2 ¶2-4

Wanneer iemand op zoek is naar een bevestiging dat Satan de Duivel een krachtige invloed op deze wereld uitoefent, dan hoeft deze persoon eigenlijk alleen maar een blik te werpen op wat de verschillende religies precies onderwijzen over de dood. Het kan heel goed worden beschouwd als de universele leugen – het ongegronde idee dat mensen zijn begiftigd met een geest of ziel die de dood van het lichaam automatisch kan overleven. Zelfs zogenaamde op de Bijbel gebaseerde religies geloven deze oorspronkelijke leugen, dat de dood niet zou bestaan. Sommige fundamentalisten zijn zelfs zo vastbesloten om de leugen van de onsterfelijke ziel in stand te houden dat ze beweren dat de opstanding niets anders betekent dan dat God een onsterfelijke ziel weer herenigt met een lichaam.

Satans invloed is zo alomtegenwoordig dat de eenvoudige Bijbelse waarheid — namelijk dat er een aardse opstanding zal plaatsvinden van miljarden mensen — in hun ogen wordt beschouwd als een wereldvreemd idee. Maar wanneer er echter een opstanding zal plaatsvinden van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen, dan kan het niet anders dan dat we hier te maken hebben met een aardse opstanding. Een hemelse opstanding is namelijk voorbehouden aan heilige personen die eerst moeten worden gekwalificeerd voordat ze sterven.

De hoop op een opstanding zal vooral in de nabije toekomst erg belangrijk worden. Dat komt omdat de wereld zich op dit moment op de rand bevindt van een onvoorstelbare holocaust. Volgens het laatste Bijbelboek, Openbaring, zal de komst van Christus uitmonden in een wereldwijde oorlog, hongersnood en pandemieën op een schaal die nog nooit eerder in de geschiedenis is gezien. Het zesde hoofdstuk van Openbaring beeldt een symbolische boekrol af met zeven zegels die Gods oordelen bevatten. De ziener van dit visioen, de apostel Johannes, werd uitgenodigd om de opening van het vierde zegel te aanschouwen: En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde. (Openbaring 6:8)

Een vierde deel van de aarde vertegenwoordigt een aanzienlijk aantal mensen. Een kwart van de huidige wereldbevolking omvat ongeveer twee miljard zielen. In een serie artikelen die enkele jaren geleden werd gepubliceerd, getiteld HET JAAR 1914 VAN DICHTBIJ BEKEKEN, werden de feiten uiteengezet waaruit duidelijk bleek dat het aantal doden als gevolg van oorlogen en de Spaanse griep in de periode tussen 1914-1919 ongeveer 3% van de toenmalige wereldbevolking bedroeg.

Deze 3% komt niet eens in de buurt van ‘een vierde deel van de aarde’, waarover in Openbaring 6:8 wordt gesproken. Was de auteur van de Bijbel hier dan aan het overdrijven? Ik denk van niet. Het ontnuchterende feit in deze kwestie is dat de symbolische zegels op dit moment nog steeds niet zijn ontzegeld, in tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap leert.

Een ieder die oprecht durft te kijken naar de huidige staat van de wereld, zal moeten bekennen dat de ruiters van de Apocalyps inmiddels zijn samengekomen. Is er op dit moment dan geen sprake van een dreigende nieuwe wereldoorlog, en dan met name een nucleaire oorlog? Dat is inderdaad het geval. En deze dreiging begint ook met de dag luider te klinken. Is er op het moment dan sprake van steeds alarmerendere waarschuwingen voor wat betreft de uitbraak van wereldwijde voedseltekorten als gevolg van oorlog, inflatie, economische sancties, de instorting van de toeleveringsketen en de opzettelijk gecreëerde schaarste ten aanzien van beschikbare kunstmest? Inderdaad, daar is op het moment absoluut sprake van. En is er daarnaast onlangs ook niet aan het licht gekomen dat het Anglo-beest tientallen biowapenlaboratoria exploiteert in Oekraïne en andere voormalige Sovjetlanden terwijl het ook zijn bereidheid heeft getoond om schadelijke ziekteverwekkers los te laten op een nietsvermoedende wereldbevolking? Ook het antwoord op deze vraag luidt wederom: ja.

De grimmige realiteit waar we hier mee te maken hebben is dat miljarden mensen die op dit moment leven, het slachtoffer zullen gaan worden van wijdverbreide dood en vernietiging. Het goede nieuws ondanks dit alles, is dat degenen die worden getroffen door oorlog, hongersnood en dodelijke plagen en daardoor komen te overlijden, in het Graf worden geplaatst en dat ze niet direct in Gehenna zullen eindigen. Wat is dan het verschil? Degenen die in het Graf verblijven zullen daar uiteindelijk weer uitkomen.

Na de verdrukking komen degenen die het Koninkrijk zullen verwerpen en het merkteken van het beest zullen ontvangen, echter niet in aanmerking voor een opstanding. Hun namen zullen dan ook niet worden opgeschreven in het boek des levens.