Dagtekst donderdag 10 maart 2022

Word niet door Satan overmeesterd. — 2 Kor. 2:11.

Of je nu kort geleden bent begonnen Jehovah te dienen of dat al jaren doet, Satan wil dat je hart verdeeld raakt. Vraag je dus af: bied ik weerstand aan zijn pogingen verdeeldheid te zaaien? Hoe reageer je als je op tv of internet een sensueel beeld ziet? Je kunt jezelf dan makkelijk wijsmaken dat het beeld of de film niet echt pornografie is. Maar is het misschien een poging van Satan om verdeeldheid te zaaien in je hart? Zo’n beeld is te vergelijken met de metalen wig waarmee een houthakker een groot stuk hout klooft. Eerst drijft hij de dunne, scherpe kant van de wig in het hout. Vervolgens splijt het hout als hij de wig er dieper in drijft. Zouden suggestieve beelden in de media als de scherpe kant van een wig kunnen zijn? Wat misschien klein en ogenschijnlijk onschuldig begint, kan al gauw uitlopen op ernstige zonden. Het kan een wig drijven in je hart waardoor je trouw barsten gaat vertonen. Laat dus niets onfatsoenlijks toe in je hart. Zorg voor een onverdeeld hart met ontzag voor Jehovah’s naam. w20.06 11-12 ¶14-15

Er is gerapporteerd dat de helft van de mannelijke bevolking verslaafd is aan pornografie. Dat betekent dus dat de andere helft van de mannelijke populatie dat niet is. En dus gebruikt Satan de soft-porno-aanpak om zich vooral op hen te richten, zoals ook duidelijk blijkt uit tv-commercials, tijdschriftadvertenties en nou ja, vrijwel bij alles en overal. De duivel gebruikt een geleidelijke strategie om ervoor te zorgen dat onze morele ontvankelijkheid niet ineens zwaar wordt geschokt. Die techniek blijkt ook duidelijk uit het feit dat tegenwoordig zelfs homoseksualiteit en lesbische relaties worden afgeschilderd als zijnde genormaliseerde alledaagse levensstijlen.

Landen waar internet porno verboden is.

We mogen daarnaast ook zeker niet het feit over het hoofd zien dat zogenaamde ‘niet-christelijke’ landen lang niet zo losbandig en seksueel immoreel zijn als het westerse Amerika en Europa, dat over het algemeen wordt beschouwd als het hart van het christendom. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Satan zich hier vooral richt op het christendom in het algemeen en in het bijzonder op Jehovah’s volk. Zoals de apostel Paulus zei in hetzelfde vers dat ook wordt gebruikt in de bovenstaande dagtekst: want we kennen zijn plannen.

In de Nederlandse 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat het net even anders geformuleerd. Daar lezen we in 2 Kor. 2:11: “opdat wij niet door Sa̱tan worden overmeesterd, want wij zijn niet onwetend van zijn bedoelingen.”

In de Engelstalige uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling vinden we ook nog een interessant commentaar van het Wachttorengenootschap op 2 Korinthiërs 2:11 in het kader aan de rechterzijde.

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Het extra uitgebreide commentaar uit de Engelse Nieuwe Wereldvertaling op 2 Korinthiërs 2:11 staat helaas niet in de Nederlandse uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling. Ik zal dit commentaar daarom vertalen naar het Nederlands.  

Commentaar in het Engels:

overreached by Satan: Or “outwitted (taken advantage of) by Satan.” By the time Paul wrote 1 Corinthians, Satan had corrupted the congregation in Corinth. The congregation had been too lenient, letting a wicked man carry on his immoral practice without regard for the reproach it brought on God’s name. For this, Paul reproved them. (1Co 5:1-5) But now the man had genuinely repented. If the congregation went to the other extreme and refused to forgive the man, Satan would be overreaching the congregation in another way. The congregation would become harsh and merciless, like Satan himself, greatly discouraging the repentant one.

Nederlandse vertaling:

Overmeesterd door Satan: Of “te slim af zijn geweest (geëxploiteerd of misbruikt) door Satan.” Rond de periode dat Paulus 1 Korinthiërs schreef, had Satan de gemeente in Korinthe al verdorven. De gemeente was veel te tolerant geworden en ze stonden toe dat een goddeloze man zijn immorele praktijken kon voortzetten zonder acht te slaan op de smaad die deze man op Gods naam bracht. Hiervoor berispte Paulus hen ook. (1 Korinthiërs 5:1-5) Echter had die man hiervoor inmiddels oprecht berouw getoond. Indien de gemeente naar het andere uiterste zou gaan door te weigeren om deze man te vergeven, dan zou Satan de gemeente wel op een andere manier overmeesteren, of op een andere manier te slim af zijn. De gemeente zou dan namelijk hard en meedogenloos worden, net zoals Satan zelf is, terwijl ze er tegelijkertijd voor zouden zorgen dat de berouwvolle persoon zwaar zou worden ontmoedigd.

Het Wachttorengenootschap schept er doorgaans over op dat zij het centrum zijn van de enige echte zuivere aanbidding. Zet dat eens af tegen datgene wat hierboven wordt gezegd over de gemeente in Korinthe. ‘Satan had de gemeente in Korinthe al verdorven.’ Laat dat eens bezinken. De apostel Paulus had deze gemeente zelf opgericht. Deze Korinthische gemeente was destijds samengesteld uit gezalfde christenen. Paulus werkte ontzettend hard om hun geloof op te bouwen. En toch wist Satan hen te overmeesteren / te slim af te zijn, door hen te bewegen tot morele laksheid. U herinnert zich hoogstwaarschijnlijk wel de betreffende situatie. Het ging namelijk over de immorele betrekkingen die een man uit deze Korinthische gemeente had met een andere instemmende volwassen persoon.

Verplaatst u zich vervolgens eens in onze huidige realiteit. Zoals al veel vaker werd aangehaald, zijn er ruim 20.000 kinderen, (die ook wel kunnen worden omschreven als minderjarige personen waarbij geen sprake is van wederzijdse instemming) seksueel misbruikt binnen het zogenaamde geestelijke paradijs dat onder toezicht staat van het Besturende Lichaam. Het Wachttorengenootschap heeft laten zien dat ze alles in het werk hebben gesteld om dit soort misdaden juist te verbergen evenals de misdadigers die dit soort misdaden tegen kinderen hebben gepleegd. En uiteraard zien we ook dat ze tegelijkertijd herhaaldelijk leugens spreken en herhaaldelijk blijven claimen ze dat ze seksueel kindermisbruik verafschuwen, blablabla…

Wanneer zelfs volgens het Wachttorengenootschap blijkt dat de zonde van één man, in combinatie met het lakse optreden van de gemeente m.b.t. dit voorval, ertoe leidden dat Satan daardoor de gehele gemeente kon verderven, hoe zou Jehovah dan aankijken tegen de huidige geestelijke toestand van het Wachttorengenootschap? Het is niet nodig om hierover te moeten speculeren. Jehovah God voorzag namelijk al lang geleden de toekomst en Hij vaardigde ook Zijn oordeel uit: De dochter Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard, als een schuilhut in een komkommerveld, als een belegerde stad. Als Jehovah van de legermachten niet een aantal overlevenden van ons had overgelaten, zouden we net als Sodom zijn geworden en op Gomorra hebben geleken. Hoor het woord van Jehovah, dictators van Sodom. Luister naar de wet van onze God, volk van Gomorra. (Jesaja 1:8-10)

De leermeesters in Warwick hebben zichzelf misschien uitgeroepen tot de rechtvaardige opzieners van het geestelijke paradijs, maar vanuit Jehovah’s standpunt bezien, presideren zij Sodom en Gomorra. De grote verdrukking zal dan ook zijn als een zuiverend vuur, en daarom verklaart Jehovah verder: Ik zal me tegen je keren. Ik zal je schuimslakken uitsmelten als met loog en ik zal al je onzuiverheden verwijderen. Ik zal je rechters weer maken zoals vroeger en je raadgevers zoals in het begin. Daarna zul je worden genoemd: Stad van Rechtvaardigheid, Trouwe Stad. (Jesaja 1:25,26)