Dagtekst woensdag 16 februari 2022

Ga niet buiten de dingen die geschreven staan. — 1 Kor. 4:6.

Met de beste bedoelingen zou een ouderling regels kunnen maken om Gods schapen te beschermen. Maar er zijn belangrijke verschillen tussen de rol van een ouderling en die van een gezinshoofd. Jehovah heeft de ouderlingen bijvoorbeeld aangesteld om als rechters op te treden, en hij heeft ze de verantwoordelijkheid gegeven zondaars die geen berouw hebben uit de gemeente te verwijderen (1 Kor. 5:11-13). Aan de andere kant heeft Jehovah gezinshoofden een bepaald gezag gegeven dat hij niet aan ouderlingen heeft gegeven. Zo mag een gezinshoofd zijn gezin bepaalde regels opleggen en die handhaven (Rom. 7:2). Hij heeft bijvoorbeeld het recht om te bepalen hoe laat zijn kinderen ’s avonds thuis moeten zijn. En hij heeft het gezag om zijn kinderen te corrigeren als ze die regel overtreden (Ef. 6:1). Natuurlijk zal een liefdevol gezinshoofd met zijn vrouw overleggen voordat hij huisregels maakt, want de twee zijn tenslotte ‘één vlees’ (Matth. 19:6). w21.02 16-18 ¶10-13

In de bijbehorende context verwees de apostel Paulus naar degenen die de bedienden en beheerders van Christus zijn. Paulus schreef in de verzen een en twee: Je moet ons bezien als bedienden van Christus en beheerders van Gods heilige geheimen. En van beheerders wordt verwacht dat ze getrouw zijn. (1 Korinthiërs 4:1-2)

De termen “beheerder” en “slaaf” zijn vrijwel uitwisselbaar. Sterker nog: In de Nieuwe Wereldvertaling wordt Lukas 12:42 op de volgende manier weergegeven: Wie is echt de getrouwe en beleidvolle beheerder, die door de meester over zijn bedienden zal worden aangesteld om hun steeds op het juiste moment het voedsel te geven dat ze nodig hebben?

Het lijkt er hier dus sterk op dat deze raad van Paulus, om niet buiten de dingen te gaan die staan geschreven, specifiek wordt gericht tot degenen aan wie de taak is toevertrouwd om op het juiste moment geestelijk voedsel te geven en die in leven zouden zijn, vlak voor de komst van de meester. Daarom schreef Paulus verder: Oordeel daarom niet voorbarig, voordat de Heer komt. (1 Korinthiërs 4:5)

De raad van de geïnspireerde apostel lijkt in deze specifieke tijd vooral van toepassing te zijn op het Wachttorengenootschap. Hoe kan het Besturende Lichaam ooit voor de Heer gaan staan zodra hij komt en tegelijkertijd ten overstaan van Christus hun vaccinatiemandaat rechtvaardigen? Wat is hier dan de Bijbelse grondslag voor, om te gaan pleiten voor het nemen van injecties met een experimenteel ‘vaccin’? Waar staat dit dan geschreven? In de marginale voetnoot bij 1 Korinthiërs 4:6 lezen we in de Engelstalige versie van de Nieuwe Wereldvertaling het volgende:

Do not go beyond the things that are written: This phrase is not a quote from the Hebrew Scriptures. However, it appears to have been a well-known rule or saying. This rule implies that God’s servants are not to teach anything that goes beyond the laws and principles expressed in God’s inspired Word. For example, Christians should not go beyond the limits that the Scriptures set regarding how to view themselves and others. The Corinthians had fallen into the trap of boasting in certain men, maybe Apollos and even Paul.

Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de Nederlandstalige studieuitgave van de Nieuwe Wereldvertaling ontbreekt deze voetnoot, vandaar dat ik deze zal vertalen uit het Engels:

Ga niet buiten de dingen die geschreven staan: Deze zin betreft geen citaat uit de Hebreeuwse Geschriften. Het schijnt echter wel een bekende regel of gezegde te zijn geweest. Deze regel houdt in dat Gods dienaren niets mogen onderwijzen dat afwijkt of verder gaat dan de wetten en principes die in Gods geïnspireerde Woord worden uitgedrukt. Christenen dienen bijvoorbeeld niet buiten de grenzen te gaan die de Schrift stelt met betrekking tot hoe zij zichzelf en anderen dienen te bezien. De Korinthiërs waren destijds in de val gelopen door over bepaalde mannen op te scheppen, wellicht Apollos en zelfs Paulus.  

Toen de vaccins voor het eerst werden uitgerold, koos het Besturende Lichaam ervoor om het juiste Bijbelse principe uit te dragen. Het betreft hier namelijk een persoonlijke keuze. Punt uit! Maar naarmate de pandemische hysterie vorderde, begon daarmee ook de uitgedragen boodschap te veranderen. Via de JW-Broadcast Updates en door middel van de speciale brieven van het Besturende Lichaam, begon het Wachttorengenootschap op een heel subtiele wijze de vaccinaties aan te bevelen richting de Bethelfamilie en alle volletijddienaren.

Besturende Lichaam update 10Zelfs wanneer er sprake zou zijn geweest van enige rechtvaardiging voor het verplicht stellen van deze injecties voor Bethelieten die in nauwe kringen samenleven en samenwerken, waarom zou het dan tegelijkertijd nodig zijn om deze informatie ook bekend te maken aan de miljoenen andere Jehovah’s Getuigen die Bethelieten beschouwen als voorbeeldige christenen – tenzij het uiteraard  juist hun bedoeling is geweest om iedereen ertoe aan te sporen hun ‘goede’ voorbeeld op te volgen? Inmiddels betreft het niet langer meer een persoonlijke keuze voor de Bethelieten. Ze worden namelijk gedwongen om een geldige medische reden aan te voeren waarom ze zich niet aan de injecties willen of kunnen onderwerpen. De aanhangende implicatie in deze kwestie komt voor de Bethelieten feitelijk neer op het volgende: Laat je vaccineren of anders kun je inpakken en wegwezen!

In de loop van de zomer van 2021 begon het vrijblijvende als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Het Besturende Lichaam claimde dat het absoluut noodzakelijk was om de injecties te nemen om zodoende in het land van de levenden te kunnen blijven wonen. Gemeenteouderlingen werden streng berispt omdat ze een uitgesproken mening zouden hebben over de vaccinaties en omdat ze daardoor niet open zouden staan voor enige overeenkomst. Het Besturende Lichaam dreigde richting de ouderlingen met een juridisch comité indien ze openlijk hun bezwaren zouden uiten tegen het vaccinatiemandaat van het Besturende Lichaam. De zelfverklaarde getrouwe slaaf ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat Jehovah het vaccin zelf zou hebben verschaft als zijnde een voorziening voor de gehele organisatie. Ongelooflijk genoeg werd in de meest recente update-video van het Besturend Lichaam gesuggereerd dat de wereldse media mensen aan het overhalen zijn om het vaccin juist niet te nemen. Wat een absolute nonsens! Datgene wat eerst nog een eigen persoonlijke keuze was, betekent nu dat men het Besturende Lichaam dient te gehoorzamen, of anders zwaait er wat!

De koppige Naäman

Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam was blijkbaar belast met de taak om een soort van Bijbelse grondslag te bedenken voor de brutale en opdringerige handelswijze van het Wachttorengenootschap, om het zodoende niet te laten lijken alsof ze waren gegaan buiten de dingen die in de Bijbel staan geschreven. Hij spande zichzelf flink in om uiteindelijk op de proppen te komen met het verslag van Naäman, de melaatse die naar Elisa ging om te worden gereinigd. De trotse Naäman weigerde aanvankelijk om de eenvoudige bevelen op te volgen die door middel van ‘Jehovah’s kanaal’ tot hem kwamen. Echter werd hij overgehaald om zichzelf te vernederen waardoor hij zodoende op wonderbaarlijke wijze werd gereinigd en genezen van zijn walgelijke ziekte.

De toepassing van deze illustratie door Gerrit Lösch, die elke gezonde manier van redeneren tart, houdt in dat iedereen – zelfs wanneer iemand volkomen gezond is en überhaupt geen medisch advies of medische behandeling nodig heeft – zich desondanks toch dient te conformeren aan de eisen die afkomstig zijn van Jehovah’s kanaal door zichzelf te onderwerpen aan de potentieel beschadigende en zelfs dodelijke mRNA-injecties. Injecties met mRNA of gen-veranderende therapie om daarmee zichzelf te immuniseren tegen een virusbesmetting waarvan de overlevingskans maar liefst 99,8% is! Maar waarom zou iemand dan überhaupt persoonlijk medisch advies gaan inwinnen bij het Besturende Lichaam? Welk diploma of welke vergunning bezit het Besturende Lichaam dan waarmee ze geneeskundige taken zouden mogen uitoefenen of geneeskundige adviezen zouden mogen verstrekken? Jehovah’s Getuigen werden berispt voor het aanraden van alternatieve geneeswijzen aan vrienden, terwijl het Besturende Lichaam zichzelf de taak heeft gegeven om wereldwijd de broeders en zusters te adviseren, nee…, zelfs van hen te vereisen, dat elke ziel zich zou moeten onderwerpen aan het vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties oftewel het Wilde Beest. Er wordt aan de Jehovah’s Getuigen in deze kwestie geen ruimte geboden om zelf te mogen kiezen. Ofwel een Jehovah’s Getuige accepteert het stigma dat hij of zij in strijd handelt met Jehovah’s kanaal door zichzelf niet te laten vaccineren, of een Jehovah’s Getuige kiest ervoor om de vrede en de eenheid binnen de gemeente te bewaren door zichzelf wel te laten injecteren met het giftige elixer.

In werkelijkheid is het juist het Besturende Lichaam die hier een sterke mening uitdraagt en eigenwijs en eigenzinnig is geworden terwijl ze zelf juist niet open staan voor enige overeenkomst ten aanzien van deze controversiële vaccins.

Het is het Besturende Lichaam dat op aanmatigende wijze veel verder is gegaan dan wat er staat geschreven door juist het dépopulatieplan van de globalisten te onderschrijven. Het is dan ook het Besturende Lichaam van de Jehovah’s Getuigen geweest die eigenhandig de eenheid binnen de organisatie heeft verbroken en die zelf bloedschuld heeft opgelopen omdat ze miljoenen van Jehovah’s kostbare schapen, die aan hen zijn toevertrouwd, op roekeloze wijze naar het slachthuis hebben gebracht.

Hoewel de apostel Paulus de christenen waarschuwde om niet voorbarig te oordelen totdat de Heer komt, wordt het aan de andere kant wel steeds moeilijker om jezelf voor te stellen hoe Christus deze mannen zou kunnen aantreffen als zijnde getrouwe beheerders.