Op de hoofdpagina van JW.org staat momenteel een artikel met de titel: “Is het einde nabij?” In het onderschrift op de artikelpagina staat het volgende geschreven:

De voorspellingen van de doemsdagklok zullen niet uitkomen, want God belooft een prachtige toekomst voor de mens en de aarde

Ten eerste, wat is precies deze ‘doemsdagklok’ en wat zijn de voorspellingen die worden geïmpliceerd door de instellingen van deze klok?

De door de Bulletin of Atomic Scientists gepubliceerde doemsdagklok werd direct opgericht na het eerste gebruik van atoomwapens die het einde van de laatste wereldoorlog markeerden. Middernacht symboliseert een nucleaire oorlog, de ondergang oftewel doemsdag. Om de toestand van de talrijke conflicten in de wereld en de nabijheid van een mogelijke nucleaire oorlog aan te geven, wordt de minutenwijzer van de klok vooruit of achteruit gezet. Nadat de voormalige USSR was ontbonden, werd de tijd van de doemsdagklok bijvoorbeeld teruggezet naar 17 minuten voor middernacht. Waar staat de wijzer van de klok tegenwoordig op? Tegenwoordig staat de wijzer dichter bij middernacht dan ooit tevoren. Om de huidige wereldsituatie verder te dramatiseren, wordt de doemsdagklok nu zelfs niet eens meer gemeten in minuten. Hoe laat is het dan, vraagt u zich af? Het is nu 100 seconden voor middernacht.

Blijkbaar is het Wachttorengenootschap zich tegenwoordig ook bewust van de huidige onheilspellende stand van de doemsdagklok; vandaar ook dat het artikel beweert dat er helemaal geen doemsdag zal plaatsvinden –  enkel maar een mooie en prachtige toekomst. Met de hulp van hun eigen grafische afdeling presenteert het Wachttorengenootschap het beeld van een man die het aftellen naar de ondergang probeert tegen te houden, wat in schril contrast staat tot de afbeelding op de pagina van het artikel zelf, waarop een klok staat afgebeeld waarvan de wijzers aangeven dat het al na middernacht is. Ook staat er een man op het plaatje die het paradijs binnen walst. Er zal dus helemaal geen doemsdag gaan plaatvinden, althans, volgens de wijze zieners van Bethel dan.

Hoewel we God dankbaar zijn voor het feit dat Hij ons in de bladzijden van de Bijbel heeft verzekerd dat Hij het niet zal toelaten dat de aarde volledig zal worden verwoest en dat er daarnaast nog een grote schare mensen zal zijn die het gewelddadige einde van deze wereld zullen gaan overleven en die de basis zullen gaan vormen van een gloednieuwe wereld, moeten we er daarentegen niet zomaar klakkeloos van uitgaan dat de overgang naar die nieuwe situatie gemakkelijk en pijnloos zal verlopen zoals de grafische afdeling van het Wachttorengenootschap dit uitbeeldt.

Klaarblijkelijk zal God het wel degelijk toestaan dat de doemsdagklok op middernacht zal komen te staan. Ongeacht wat mensen ook zouden proberen om het te voorkomen, de grote verdrukking zal sowieso over de hele wereld komen. Wat is dan deze grote verdrukking waarover Jezus sprak? Het zal ongetwijfeld een nucleaire oorlog omvatten, in ieder geval een beperkte uitwisseling van nucleaire wapens. Christus voorzei hierover: De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud. (Lukas 21:26)

Het lijdt geen twijfel dat een grootschalige nucleaire oorlog de wereld compleet zou vernietigen en de aarde voor duizenden jaren lang onbewoonbaar zou maken. Er zijn op dit moment meer dan genoeg massavernietigingswapens om al het leven op aarde meerdere malen compleet uit te roeien.

Maar blijkbaar zal God toestaan dat mensen onder invloed van demonen hun eigen razernij en krankzinnigheid ten volste zullen demonstreren door namelijk duizenden doemsdagwapens te produceren, waarna Jehovah genoodzaakt zal zijn om in te grijpen en daarmee te voorkomen dat deze door demonen gedreven waanzin zal leiden tot een gebeurtenis waarbij de complete mensheid zal komen uit te sterven. Terwijl een nucleaire oorlog een aantal weken geleden nog ondenkbaar was, stelde een Amerikaanse senator ineens voor om een first strike (eerste aanval) holocaust op Rusland te ontketenen. Inderdaad, het ondenkbare staat nu ter discussie op het hoogste regeringsniveau. Wat zei Jezus ook alweer met betrekking tot een gebeurtenis waarbij de hele mensheid zou kunnen uitsterven? Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. (Mattheüs 24:21-22)

Opmerking van de Nederlandse vertaler: In de 2004-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift staat het nog duidelijker omschreven als ‘geen vlees’ in plaats van ‘niemand’. Wanneer ‘geen vlees’ het zou overleven duidt dit op zowel mens als dier, terwijl ‘niemand’ alleen maar verwijst naar een mens of persoon. Een nucleaire oorlog vormt dus inderdaad zo’n soort bedreiging.

In de 2004-versie van de Nieuwe Wereldvertaling lezen we: Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er sedert het begin der wereld tot nu toe niet is voorgekomen, neen, en ook niet meer zal voorkomen. Indien die dagen trouwens niet werden verkort, zou geen vlees worden gered; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.

 “Indien die dagen trouwens niet werden verkort, zou geen vlees worden gered” houdt absoluut zeker in dat goddelijk ingrijpen nodig zal zijn om daarmee de totale uitroeiing van de mensheid te voorkomen.

Is het Besturende Lichaam zich dan niet bewust van de implicaties van deze profetie die door Jezus werd uitgesproken? Inderdaad, helaas moeten we constateren dat het antwoord op deze vraag ‘nee’ is.

Het Wachttorengenootschap ontleende zijn naam oorspronkelijk aan de Bijbelse uitbeelding van een letterlijke wachttoren, een wachtpost waar wachters in de verte konden kijken zodat zij in staat waren om een vroege waarschuwing te laten weerklinken in geval dat er sprake was van naderende indringers. Sinds haar oprichting in 1879 heeft het Wachttorengenootschap gefunctioneerd als wachtpost.

In recentere jaren is het echter alsof de wachters allemaal zijn ondergedoken en van hun wachtpost zijn afgedwaald. De verwaarlozing van hun taak wordt weerspiegeld door middel van hun eigen publicaties die worden geschreven op een peuter- en kleuterniveau, zoals we dit ook kunnen zien in het artikel op jw.org die we zojuist hebben behandeld.