“WEE DE KOPPIGE ZONEN”

Dagtekst zondag 23 januari 2022

Soms weten we niet waar we om moeten bidden, maar bij onuitgesproken verzuchtingen pleit de geest zelf voor ons. — Rom. 8:26.

Als je je zorgen in gebed bij Jehovah neerlegt, vergeet dan niet hem ook te bedanken. Het is goed om je zegeningen te tellen, zelfs als je het heel moeilijk hebt. En als je niet de juiste woorden kunt vinden om je diepste gevoelens te uiten, bedenk dan dat Jehovah zelfs een simpel gebed als ‘Help me alstublieft!’ kan verhoren (2 Kron. 18:31). Vertrouw op de wijsheid van Jehovah en niet die van jezelf. In de tijd van de profeet Jesaja was de natie Juda bang dat ze zouden worden aangevallen door de Assyriërs. In een wanhopige poging overheersing door de Assyriërs te voorkomen, vroegen ze het heidense Egypte om hulp (Jes. 30:1, 2). Jehovah waarschuwde dat hun opstandige koers op een ramp zou uitlopen (Jes. 30:7, 12, 13). Via Jesaja zei Jehovah tegen ze wat ze een gevoel van veiligheid kon geven. ‘Jullie kracht zal liggen in kalmte en vertrouwen’ in Jehovah (Jes. 30:15b). w21.01 3-4 ¶8-9

Wanneer u het 30ste hoofdstuk van Jesaja echt goed zou lezen en wanneer u uw best doet om de ware betekenis ervan te begrijpen, en dan bedoel ik dat u de daadwerkelijke boodschap probeert te onderscheiden die in de profetie wordt overgebracht, dan zouden uw ogen geopend kunnen worden voor een compleet nieuwe realiteit.

Het is het waard om te vermelden dat de naam Jesaja hetzelfde betekent als Jezus – Jehovah is redding – alleen is de volgorde omgekeerd. Het boek Jesaja staat volledig in het teken van de komst van Christus, als mens, maar vooral ook als Jehovah’s aangestelde koning, leraar en redder tijdens het besluit oftewel het einde van het tijdperk. (Ik wil de nieuwe lezers er overigens op attenderen dat er al een reeks artikelen zijn gepubliceerd op e-Watchman.nl die dieper ingaan op de eerste helft van het Bijbelboek Jesaja.) Op de Engelstalige website van e-Watchman zijn zelfs nog veel meer artikelen beschikbaar.

Het leger van Sanherib werd door 1 enkele engel uitgeschakeld

Het 30ste hoofdstuk van Jesaja speelt zich af in de tijd van de Assyrische invasie van Juda. In werkelijkheid betreft de profetie een voorafschaduwing van soortgelijke toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot de openbaring, oftewel de manifestatie van Jezus Christus en de oorlog van Armageddon. Hoe kunnen we hier dan zeker van zijn? Welnu, elke bijbelstudent weet dat toen het Assyrische leger een bedreiging begon te vormen voor Jeruzalem, dat Jehovah God hierop één engel uitzond die het hele Assyrische leger uitroeide terwijl ze in hun legerkamp lagen te slapen. Daar bleef het dan ook bij. Er was in die periode geen verdere sprake meer van een bovennatuurlijke vertoning van Gods indrukwekkende kracht. Toch zegt Jesaja 30:30-32: Jehovah zal zijn indrukwekkende stem laten horen en zijn arm laten zien, die in grote woede neerkomt, met vlammen van een verterend vuur, met wolkbreuken, onweersbuien en hagelstenen. Vanwege de stem van Jehovah zal Assyrië door angst getroffen worden. Hij zal het met een stok slaan. En elke slag van zijn stok die Jehovah als straf op Assyrië laat neerkomen, zal begeleid worden door tamboerijnen en harpen, terwijl hij zijn arm tegen hen opheft in de strijd.

Belegering van Jeruzalem door koning Sanherib

Er is echter geen Bijbels verslag en er zijn daarnaast ook geen berichten waaruit blijkt dat Jehovah’s stem destijds werd gehoord; geen berichten over een verterend vuur dat uit de hemel neerkwam. Er waren geen donderende wolkbreuken en ook geen hagelstenen uit de hemel. Zoals gezegd, werden de Assyrische indringers slechts geëuthanaseerd door die ene engel en werd koning Sanherib daardoor gedwongen om het beleg van Jeruzalem op te geven en weer terug te keren naar Ninevé, waar hij vervolgens werd vermoord door twee van zijn zonen. Het oordeel over de brutale Assyriër betreft echter een type – een patroon voor toekomstige gebeurtenissen. Wat is in deze context dan het bijbehorende tegenbeeld? Het tegenbeeld betreft het oordeel van de aanstaande achtste koning, die zal voortkomen uit de eerdere zeven, waarvan één van deze zeven Assyrië is.

Het meest diepgaand is echter wat er in het voorgaande stuk staat geschreven: “Wanneer het volk in Sion, in Jeruzalem, woont, zul je beslist niet huilen. Hij zal je juist zijn goedheid tonen als hij je hulpgeroep hoort. Zodra hij het hoort, zal hij je antwoorden. Hoewel Jehovah jullie brood zal geven in de vorm van ellende en water in de vorm van onderdrukking, zal je Grootse Onderwijzer zich niet langer verbergen. Je zult je Grootse Onderwijzer met eigen ogen zien. En met eigen oren zul je een woord achter je horen, dat luidt: ‘Dit is de weg. Wandel daarop.’ Dit voor het geval jullie naar rechts of naar links zouden gaan.(Jesaja 30:19-21)

Toen de Assyriërs Juda binnenvielen, leek de val van Jeruzalem onvermijdelijk te zijn. Maar zelfs als we hier rekening zouden houden met het ingrijpen door Jehovah God, op welke manier verbergt de Grootse Onderwijzer zich dan niet langer meer? Behalve dat kan ook nog de vraag worden gesteld: Op welke manier instrueerde God de Joden toen? Het lijkt allemaal overdreven, tenzij we er rekening mee houden dat Jezus de Grootse Onderwijzer is die met grote autoriteit komt in de naam van Jehovah.

Jesaja had ons immers al voorgesteld aan de zoon die Wonderbaar Raadgever zal worden genoemd. De openbaring van Jezus, die hetzelfde betekent als zijn parousia en manifestatie, zal leiden tot de unthulling van de heerlijkheid van Christus. Op deze manier zal Jehovah zich niet langer meer verbergen. De Zoon zal namelijk verschijnen en hij zal spreken. De geroepenen en uitverkorenen die zich trouw hebben betoond zullen hem dan ook daadwerkelijk gaan zien en horen.

Waarom begrijpt het Wachttorengenootschap dit dan niet? Zij zijn namelijk de koppige zonen tot wie deze Bijbelse profetie wordt gericht. Zij weigeren om hun vertrouwen te stellen in Jehovah God. Toegegeven, ze spreken allerlei hele mooie woorden, maar zodra het er daadwerkelijk op aankomt, vragen ze om hulp bij Satans wereld. De wijze waarop ze hebben gereageerd op de pandemie toont dat ook overduidelijk aan. Ze adopteerden het reddingsprogramma van “Egypte” en schreven dit vervolgens toe aan Jehovah God, ondanks het feit dat het een exacte kopie was van datgene wat ook werd opgelegd aan de hele wereld.

God spreekt verder ook nog het volgende tot de koppige zonen die hun toevlucht hebben gezocht bij Egypte: Want ze zijn een opstandig volk, het zijn zonen vol bedrog, zonen die de wet van Jehovah niet willen horen. Ze zeggen tegen de zieners: “Laat jullie visioenen maar zitten”, en tegen de visionairs: “Vertel ons geen ware voorspellingen. Vertel ons dingen die we graag willen horen, voorspel misleidende illusies. (Jesaja 30:9-10)

Het is verder niet nodig om hier in detail te treden over de mate van bedrog die door de leiders van Jehovah’s Getuigen wordt uitgeoefend. De mate van dit bedrog wordt namelijk op vele plaatsen uitgebreid gedocumenteerd. Het is dan ook erg grappig om te zien hoe de visionairs van Bethel Jesaja hebben geïnterpreteerd om zichzelf daarmee te vleien. In het hierboven geciteerde stuk uit de Bijbel waar God verklaart dat je een woord achter je zult horen die zegt: “Dit is de weg”, waarmee duidelijk wordt bedoeld dat degenen die door Jehovah van achteren worden aangeroepen de verkeerde richting op aan het wandelen zijn. Ze moeten zich dan ook omkeren. Ze moeten berouw tonen en tot inkeer komen om vervolgens een nieuwe richting in te slaan. In werkelijkheid zien we dat de bedrieglijke zonen beweren dat we deze stem, elke keer dat we in de Bijbel lezen, achter ons zouden horen.

De “redenering” achter die absurde interpretatie luidt als volgt: de Bijbel is lang geleden geschreven, in een tijd die ver achter ons ligt. Dus iedere keer wanneer we in de Bijbel zouden lezen, zouden we volgens het Wachttorengenootschap een stem horen alsof deze achter ons vandaan zou komen.

Dit is nou een klassiek voorbeeld van het soort ‘misleidende illusies’ waar deze opstandige zonen de voorkeur aan blijken te geven. Het wordt hen niet toegestaan dat de waarheid hen bereikt.

Toch is Jehovah een zeer geduldige en liefdevolle Vader. Hij weet als geen ander hoe bedrieglijk en hoe verraderlijk zijn eigen zonen kunnen zijn.

Toch weet Hij aan de andere kant ook hoe Hij de juiste mate van streng onderricht moet toepassen om hen te corrigeren: Maar Jehovah wacht geduldig tot hij jullie zijn goedheid kan tonen, en hij zal opstaan om barmhartig voor jullie te zijn. Want Jehovah is een God van recht. Gelukkig zijn degenen die hem blijven verwachten. (Jesaja 30:18)

Wat zijn de omstandigheden waaronder Jehovah barmhartigheid zal betonen?

Dit zal plaatsvinden na de ineenstorting van de Wachttoren. Dat is dan ook wat wordt duidelijk gemaakt in de voorgaande verzen: Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrogen daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.” (Jesaja 30:12-14)

Elders in de profetie, namelijk in het 13de hoofdstuk van Ezechiël, vergelijkt Jehovah de zelfverzonnen profetieën van deze leidende mannen met een witgekalkte muur die voortdurend met witkalk / gips moet worden bijgewerkt om de barsten te bedekken. Deze witgekalkte muur is voorbestemd om in te storten zodra Jehovah de storm zal ontketenen. (Zie ook het Engelstalige artikel: The Wall Must Fall) Jesaja bevestigt dat de bedrieglijke zonen een denkbeeldige beschermende muur hebben opgetrokken. In werkelijkheid komt deze „muur” tot uitdrukking in de veronderstelde bestendigheid van Jehovah’s aardse organisatie – ook wel bekend als het Wachttorengenootschap. Het onderliggende fundament van deze organisatie is de leerstelling dat Jezus al in het jaar 1914 onzichtbaar terug zou zijn gekomen. Die leerstelling betreft de ‘uitpuilende hoge muur die op het punt staat om in te storten’. Deze uitpuilende hoge muur zal op een gegeven moment dan ook zeker in gaan storten, zodra Christus daadwerkelijk zal terugkeren en zodra de wereld zal worden ondergedompeld in oorlog, voedseltekorten en pandemieën evenals alle andere dingen waarover de bedrieglijke zonen hebben beweerd dat deze in het verleden al zouden hebben plaatsgevonden en waarover ze beweren dat deze dingen zich nooit en te nimmer meer in een significante mate zouden kunnen herhalen.

Iedereen die zijn ogen sluit voor de huidige realiteit die zich op dit moment in de wereld aan het volktrekken is, vertrouwt in niets minder dan een regelrechte misleidende illusie.