“OM VÓÓR DE MENSENZOON TE STAAN”

Dagtekst woensdag 5 januari 2022

Doe de complete wapenrusting van God aan. — Ef. 6:13.

‘De Heer is trouw, en hij zal jullie sterk maken en jullie beschermen tegen de goddeloze’ (2 Thess. 3:3). Hoe beschermt Jehovah ons? Jehovah heeft ons een wapenrusting gegeven die ons kan beschermen tegen aanvallen van Satan (Ef. 6:13-17). Die geestelijke wapenrusting is sterk en doeltreffend. Maar je hebt er alleen iets aan als je elk onderdeel aandoet — en niet meer uitdoet. De gordel staat bijvoorbeeld symbool voor de waarheden in Gods Woord, de Bijbel. Waarom moet je die gordel om hebben? Omdat Satan ‘de vader van de leugen’ is (Joh. 8:44). Hij liegt al duizenden jaren en heeft ‘de hele bewoonde aarde’ misleid (Openb. 12:9). Maar de waarheden in de Bijbel beschermen ons tegen bedrog. Hoe draag je de symbolische gordel? Door de waarheid over Jehovah te leren kennen, door hem ‘met geest en waarheid’ te aanbidden en door je in alle dingen eerlijk te gedragen (Joh. 4:24; Ef. 4:25; Hebr. 13:18). w21.03 26-27 ¶3-5

Het Wachttorengenootschap heeft altijd gezegd dat we de hulp van Gods aardse organisatie nodig hebben om de waarheid te kunnen begrijpen. Er wordt door hen gesuggereerd dat niemand in staat is om door middel van een onafhankelijke studie tot de waarheid te komen. En ondanks die voorgaande bewering is dat toch precies hoe het Wachttorengenootschap zelf ook is begonnen. We kunnen dit namelijk lezen in de uitgave van de Wachttoren van 15 september 1987:

Een uitermate belangrijke historische gebeurtenis deed zich voor toen Russell, samen met andere waarheidlievende mannen en vrouwen, in de jaren ’70 van de vorige eeuw een onafhankelijke bijbelstudie begon. De periode 1870-1875 was echter een tijd waarin zij „slechts de contouren van Gods Plan ontwaarden en zich van veel geliefkoosde dwalingen ontdeden, aangezien de tijd voor de duidelijke onderscheiding van details nog niet geheel was aangebroken”, zoals Russell later schreef. Maar de volgende jaren werden mijlpalen in het herstel van oorspronkelijke christelijke maatstaven.

De volgende paragraaf vermeldt enkele waarheden die het Wachttorengenootschap onderwees:

Via het tijdschrift Zion’s Watch Tower kondigden de Bijbelonderzoekers aan dat de Allerhoogste de naam Jehovah draagt, dat de ziel sterfelijk is (1881), dat de Drieëenheid onschriftuurlijk is (1882) en dat de bijbelse hel het graf is (1883). Evenals valse leerstellingen geleidelijk aan hun intrede hadden gedaan, werd nu het waarheidslicht geleidelijk aan steeds helderder (Spreuken 4:18, 19). Vanaf het begin begrepen deze christenen de fundamentele waarheid betreffende Jezus, die zijn leven als een losprijs had gegeven, en zij maakten zijn onzichtbare wederkomst en Gods koninkrijk tot het middelpunt van hun activiteiten. — 1 Timótheüs 2:6.

Merkte u ook op wat er in de laatste zin werd gezegd over de zogenaamde ‘onzichtbare wederkomst’ van Jezus Christus? Het is waar dat Satan een ervaren leugenaar is. Satan heeft eeuwenlange ervaring opgedaan en hij kent de Bijbel blijkbaar veel beter dan wij die kennen. Toen Jezus in de woestijn door Satan werd verzocht, bewees de Duivel dat hij heel goed geïnformeerd was betreffende het citeren uit de Hebreeuwse Geschriften. Het moge dan ook duidelijk zijn dat iemand de waarheid goed moet kennen om daarover effectief leugens te kunnen verspreiden.

En dus stond Jehovah het vanaf het allereerste begin toe dat de Duivel zijn leugen kon verankeren in de leringen die de Bijbelonderzoekers en tegenwoordig ook de Jehovah’s Getuigen als zuivere waarheid aanvaarden. Al bijna 150 jaar lang heeft deze leugen de overhand gehad. Deze leugen wordt dan ook intens omarmd. Jehovah’s Getuigen voelen zich namelijk heel speciaal omdat ze denken dat alleen zij in staat zouden zijn om de cryptische zeven-tijdenleer te kunnen ontcijferen. Alleen zij veronderstellen te weten dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn wedergekeerd en dat Jezus sindsdien al onzichtbaar aanwezig zou zijn. Het enige waar zij zich echter niet van bewust zijn is dat dit alles berust op een hele doortrapte leugen die is voortgekomen uit vader van de leugen zelf!

In de bovenstaande dagtekst staat geschreven: “Maar de waarheden in de Bijbel beschermen ons tegen bedrog.” Dat is dan ook absoluut waar. Maar wat nou als blijkt dat de organisatie, die beweert dat zij de enige bewaarders zijn van de zuivere Bijbelse waarheid, zelf een bedrog hebben verzonnen en dit bedrog presenteren als zuivere Bijbelse waarheid en zij vervolgens ook nog eens iedereen bestraffen die deze veronderstelde Bijbelse waarheid betwist? Dan ontstaat er een groot probleem. En helaas is dat ook precies wat het Wachttorengenootschap heeft gedaan. (Lees ook het Engelstalige artikel: Wee degenen die hun eigen profetieën verzinnen)

Er bestaat namelijk geen enkele degelijke, Schriftuurlijke basis voor de chronologische berekeningen van het Wachttorengenootschap die pretenderen dat het jaar waarin deze wederkomst van Christus zou hebben plaatsgevonden verbonden kan worden aan het jaar 1914. Toen Jezus erover sprak dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zou worden totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij zou zijn, suggereerde hij daarmee niet dat Jeruzalem op dat moment al verwoest was. De discipelen begrepen toen absoluut niet wat Jezus daar precies mee bedoelde.  (Lees ook het Engelstalige artikel: “Een gesprek over 1914”)

Een aantal dagen voordat Jezus zijn uitgebreide profetie uitsprak over het besluit van het samenstel, keken de discipelen nog vol bewondering naar de tempel, en Jezus verbijsterde hen toen hij verklaarde dat er geen steen meer op een andere steen zou blijven staan en dat alles wat ze daar destijds zagen zou worden afgebroken (Lukas 21:6). Vervolgens vroegen de apostelen, toen zij op de Olijfberg stonden persoonlijk aan de Heer: “Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren?” Hieruit blijkt duidelijk dat de discipelen te weten wilden komen wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Ze wilden namelijk van Jezus te weten komen wanneer Jeruzalem en de tempel zouden worden afgebroken. De discipelen kenden hun eigen geschiedenis namelijk heel goed en ze wisten ongetwijfeld dat Jeruzalem en de tempel van Salomo al honderden jaren daarvóór door Babylon was verwoest. Het was voor hen toen ook heel duidelijk dat de stad en de tempel inmiddels weer waren herbouwd. De discipelen wilden daarom ook van Jezus weten wanneer de stad en de tempel opnieuw zouden worden vernietigd.

Probeert u zichzelf eens te verplaatsen in de positie van de apostelen. U zit aan de voeten van Jezus Christus op de Olijfberg en u luistert met opperste aandacht terwijl de Heer spreekt over de vernietiging van de stad die u zojuist had verlaten en die nog op de achtergrond zichtbaar is: Maar wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad dichtbij is. Dan moeten degenen die in Judea zijn, naar de bergen vluchten, en degenen die in de stad zijn, moeten vertrekken. En wie op het land is, moet niet de stad in gaan, want dit zijn dagen waarin het oordeel wordt voltrokken zodat alles wat geschreven staat, zal worden vervuld. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal veel ellende over het land komen en dit volk zal zwaar gestraft worden. Ze zullen door het zwaard omkomen of als gevangenen naar alle volken worden weggevoerd. En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.” (Lukas 21:20-24)

Als u daar naar Jezus had geluisterd, zou u dan tot de conclusie zijn gekomen dat Jezus daar sprak over de stad Jeruzalem die honderden jaren eerder door Babylon werd verwoest? Het is dan ook ondenkbaar dat een intelligent persoon met een gezond stel hersenen deze boodschap van Jezus zo verkeerd zou hebben opgevat. En ondanks het feit dat we dit weten, is dat toch precies wat het Wachttorengenootschap onderwijst.

Aangezien iedereen die geletterd is, met eigen ogen kan lezen wat Jezus zei en aangezien eerlijkheid en oprechtheid het enige is dat nodig is om deze boodschap van Jezus te kunnen begrijpen, waarom accepteren Jehovah’s Getuigen deze leer van het Wachttorengenootschap dan alsof het hier zuiver goud en onomstotelijke waarheid betreft? Zie hier de kracht van de waarheidsverdraaiende demon die beter bekend staat als Satan de Duivel.

De echte waarheid is namelijk, en nogmaals, elke geletterde persoon is in staat om te bevestigen dat dit ook echt waar is, dat Jezus hier ogenschijnlijk alleen maar sprak over de verwoesting van Jeruzalem, die natuurlijk plaatsvond in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen onder leiding van generaal Titus de stad razendsnel omsingelden door middel van een omheining van puntige houten palen. Dit vond plaats, precies tijdens Pascha toen de stad gevuld was met vreemdelingen die daar tijdelijk verbleven. In bredere zin sprak Christus hier op profetische wijze tot degenen die juist tijdens de periode van het besluit zouden leven. Daarom sprak Jezus ook over de vernietiging die over de hele wereld komt, en dus niet enkel en alleen over ‘Jeruzalem’. Dit is namelijk wat Jezus tot ons zei: Let goed op jezelf, zodat je hart nooit overbelast raakt door te veel eten en te veel drinken en de zorgen van het leven. Anders overvalt die dag je plotseling, als een val die dichtklapt. Want die dag zal komen over alle mensen die op aarde leven. Blijf dus wakker en blijf smeken dat het je zal lukken om aan al deze dingen die moeten gebeuren te ontkomen en om vóór de Mensenzoon te staan.” (Lukas 21:34-36)

Ik heb deze waarheid tijdens vele gelegenheden gepresenteerd aan het bestuur van het Wachttorengenootschap. Ze hebben duidelijk laten zien dat ze hierin niet geïnteresseerd zijn. Ze bezitten namelijk hun eigen waarheid (dogma) en ze houden er niet van wanneer iemand daaraan tornt. Jammer, maar helaas voor hen, want ze bevinden zichzelf momenteel aan de voet van het “Jeruzalem” dat voorbestemd is voor vernietiging, zodra de tijd voor ons allen aanbreekt om voor de Mensenzoon te gaan staan (of te vallen).