Het is menselijkerwijs onmogelijk om de toekomst nauwkeurig te kunnen voorspellen. Desalniettemin, aangezien de kalender aangeeft dat het jaar 2022 zojuist is aangebroken, is het veelal gebruikelijk om een blik vooruit te werpen op de mogelijkheden en trends die de wereld in de aankomende dagen kunnen gaan vormen.

Uiteraard kunnen de meeste mensen zich nauwelijks iets anders voorstellen dan nog meer van hetzelfde van wat zich in het verleden ook al heeft afgespeeld. In dat opzicht vormt hun houding een weerspiegeling van de woorden die in de Heilige Schrift staan opgetekend: Hij heeft toch beloofd te komen? Waar blijft hij dan? Vanaf de tijd dat onze voorouders overleden zijn is alles hetzelfde gebleven. Alles blijft precies zoals bij het begin van de schepping.” (2 Petrus 3:4)

Inderdaad, waar blijft die beloofde terugkomst van Christus dan? Volgens het Wachttorengenootschap zou de beloofde komst in het jaar 1914 hebben plaatsgevonden. Indien dit echter waar zou zijn, dan zouden we dus ook moeten concluderen dat deze beloofde komst van de Heer nauwelijks iets voorstelt aangezien de wereld al meer dan een eeuw gewoon op dezelfde manier door blijft functioneren als altijd. Het Wachttorengenootschap claimt dat het succes van het wereldwijde verkondigingswerk die ze hebben bevorderd, een van de meest overtuigende bewijzen is voor de stelling dat de Heer al zou zijn teruggekeerd. Echter moeten we niet vergeten dat ook de christenen uit de eerste eeuw een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan het verspreidden van het goede nieuws. Deze christenen uit de eerste eeuw hebben het goede nieuws ook wijd en zijd verspreid en ze deden dit ook nog eens zonder alle geavanceerde hulpmiddelen en technologie die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben. Dus nogmaals de vraag: “Hij heeft toch beloofd te komen? Waar blijft hij dan?”

Volgens de apostel Petrus is er in het verleden iets gebeurd dat mensen liever wensen te negeren. Wat is dat dan precies? De apostel zei verder: Ze gaan bewust voorbij aan het feit dat er lang geleden door het woord van God een hemel was en een aarde, die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water (2 Petrus 3:5)

Wat betekent het eigenlijk dat er door het woord van God een hemel was en een aarde die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water? Het woord van God waar Petrus naar verwees, heeft betrekking op wat er in Genesis staat geschreven. Het gaat dan om het gedeelte waarin God in het tweede tijdperk van de schepping het volgende verklaarde: Er moet een open ruimte tussen de wateren komen als scheiding tussen de ene watermassa en de andere.’ Vervolgens maakte God de open ruimte en hij scheidde de watermassa onder de open ruimte van de watermassa erboven… (Genesis 1:6)

Sinds de schepping enkele miljarden jaren geleden had plaatsgevonden, was de planeet Aarde volledig bedekt met water – een oeverloze zee. Op de tweede “dag” van Gods speciale “week” schiep Hij een scheiding en plaatste hij een watermassa erboven met tussen de twee watermassa’s in een atmosferische open ruimte. Het gehemelte van water dat boven over de aarde heen hing, had niet de vorm van waterdamp. Het was namelijk letterlijk een oceaan van water die op zijn plaats werd gehangen door middel van een daad van God. We weten dan ook niet of God oorspronkelijk van plan was om op de een of andere manier het waterige bladerdak geleidelijk te verwijderen, maar vanwege de rebellie van de talloze engelen die zich als mannen materialiseerden om zodoende met aardse vrouwen samen te leven, zorgde God ervoor dat de hemelse oceaan gedurende een periode van 40 dagen op de aarde neerstortte. De wereld die toen bestond, werd volledig vernietigd toen deze werd overspoeld met al dit water.

Misschien zult u nu denken: Nou en? Wat dan nog? De apostel zei verder ook nog: Maar door hetzelfde woord zijn de hemel en de aarde die er nu zijn, bewaard voor het vuur. Ze worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de vernietiging van de goddelozen. (2 Petrus 3:7)

In welke zin zijn de huidige plaatselijke hemelen en aarde dan bewaard voor het vuur? Welnu, in de loop van de afgelopen 70 jaar hebben talloze landen atoomwapens ontwikkeld, evenals de systemen waarmee ze deze atoomwapens met duizelingwekkende snelheid op hun plaats van bestemming kunnen krijgen. Er liggen meer dan 10.000 nucleaire explosieven opgeslagen. 90% van deze nucleaire wapens werden geproduceerd door Rusland en de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van de kracht van het atoom is het voor mensen op dit moment mogelijk geworden om de wereld letterlijk te kunnen vernietigen door middel van een vuur dat nog heter is dan de zon. Hiermee zou de gehele menselijke beschaving kunnen worden uitgeroeid en zou de planeet onherstelbaar kunnen worden verwoest.

Tijdens de zogeheten Koude Oorlog heerste er een beleid dat bekend staat als M.A.D. Deze afkorting stond voor “Mutually Assured Destruction”, wat “wederzijds verzekerde vernietiging” betekent in het Nederlands. Het hield in dat de verleiding om kernwapens te gebruiken, in toom werd gehouden door de wetenschap dat andere landen hier ook op zouden reageren met hun eigen atoomwapens, waardoor de vernietiging van alle betrokken partijen op deze aarde een zekerheid zou zijn. De term MAD (gestoord) was daarom ook een hele treffende acroniem omdat werd aangenomen dat alleen een compleet gestoorde gek een nucleaire aanval zou initiëren om daarmee de gehele wereld in de vernietiging te storten.

Op het eerste gezicht is dat zeker waar. In werkelijkheid is het echter zo dat mensen helemaal niet regeren over de wereld. Demonen regeren op dit moment namelijk over de wereld. Deze demonen zijn nog steeds dezelfde engelen die zich vóór de zondvloed materialiseerden. Wanneer we namelijk het woord van God mogen geloven dan zullen Satan en zijn demonen uit de hemel worden geworpen en naar de aarde komen wanneer zijn beloofde komst begint, of nog beter gezegd, onmiddellijk voorafgaand aan zijn beloofde komst. Satan zal als een razende tekeer gaan en hij zal onnoemelijk veel ellende over de aarde en de zee brengen.

Jehovah’s Getuigen geloven wellicht dat Satan al in het jaar 1914 uit de hemel werd neergeworpen, echter betreft die overtuiging niets anders dan een loutere mythe. En we weten allemaal dat mythen en sprookjes in de harde werkelijkheid niet overeind zullen blijven staan.

Nadat de Koude Oorlog tot een einde kwam met de ontbinding van het communistische blok dat beter bekend staat als de USSR, verzekerde het Westen Rusland dat de NAVO zich geen centimeter richting het Oosten zou verplaatsen. Dat was 30 jaar geleden. Geleidelijk aan bleek, dat onder de controle van het Anglo-rijk, de NAVO zich steeds meer richting Rusland begon te verplaatsen. Voormalige Sovjet-landen werden stapsgewijs opgenomen in de NAVO en de aanwezigheid van raketten, wapens en troepen werd steeds verder opgevoerd waardoor deze direct effectief zouden kunnen worden ingezet bij een eventueel gewapend conflict met Rusland. Rusland heeft de afgelopen weken officieel een ultimatum gesteld: Trek jullie terug en stop de militarisering aan de Russische grens of anders zal dit uitmonden in een militaire respons door Rusland. De NAVO heeft ingestemd met onderhandelingen die staan gepland om te beginnen op 10 januari 2022.

Neville Chamberlain en Adolf Hitler

We zullen zien wat er gaat gebeuren, echter leert de geschiedenis ons dat oorlogen vaak uitbreken nadat er vredesakkoorden zijn bereikt. Denk hierbij aan Neville Chamberlin die in september 1938 met een ondertekende overeenkomst in zijn hand terugkeerde van een ontmoeting met Hitler waarbij de Britse premier de “vrede voor onze tijd” uitriep. Precies een jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Het was afgelopen oktober precies 25 jaar geleden dat ik zonder enige speciale reden de Bijbel oppakte en dat ik deze vervolgens opensloeg op het midden van het boek Ezechiël. Ik begon erin te lezen. Ik las een aantal maanden lang elke dag urenlang en las alle Geschriften van de Hebreeuwse profeten achter elkaar keer op keer.

Een van de dingen die me als eerste opviel, was het oordeel dat Jehovah tegen Egypte uitsprak in de hoofdstukken 29-32. In hoofdstuk 31 vergeleek Jehovah Egypte met een torenhoge cederboom die grootser was dan alle andere bomen in de tuin van God. Deze cederboom wierp zijn schaduw over de hele aarde en veroorzaakte de afgunst van alle andere natiën. Echter gaf God het bevel aan de tirannen om deze cederboom om te hakken en zijn ondergang schokte de hele wereld. De betekenis van de profetieën die worden gericht tegen Egypte zit in het feit dat de ondergang van deze cederboom het begin zal inluiden van de dag van Jehovah. Ezechiël 30:3 zegt: Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken..”

Amerika wordt beschouwd als de grootste en machtigste natie op aarde. Ik ben er daarom ook zeker van dat de torenhoge ceder uit de profetie Amerika vertegenwoordigt. De profetie van Daniël over de koningen van het noorden en het zuiden bevestigt de val van de koning van het zuiden gedurende de tijd van het einde, wat weer wordt gesymboliseerd door Egypte, die op zijn beurt weer de oorspronkelijke koning van het zuiden was.

In het 32ste hoofdstuk vergeleek Jehovah Egypte met een groot zeemonster. Dat harmonieert weer met Openbaring en het zevenkoppige monster dat uit de zee opstijgt en waarvan één van zijn koppen dodelijk gewond raakt.

De dood van het zeemonster zal duisternis veroorzaken over de hele wereld. Als jij wordt uitgedoofd, zal ik de hemel bedekken en de sterren verduisteren. De zon zal ik met wolken bedekken en de maan zal geen licht geven. Ik zal alle stralende hemellichten verduisteren vanwege jou en ik zal je land bedekken met duisternis”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah. (Ezechiël 32:7-8)

De apocalyptische taal die we in het boek Ezechiël terugvinden, lijkt erg op wat er zal gaan gebeuren zodra het 6de zegel wordt geopend. Ook Jezus herhaalde deze woorden toen hij sprak over de verdrukking. De ondergang van Amerika zal dus voorbestemd zijn om de beginfase van de dag van Jehovah in te luiden en zal dus plaatsvinden voorafgaand aan de opkomst van de achtste koning en zijn regering die toestemming krijgen om gedurende 1 symbolisch uur met harde hand op aarde te regeren. (Lees voor een uitgebreide uiteenzetting het hoofdstuk “De ondergang van Amerika” uit het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”)

Terwijl de wereld aan het begin staat van het nieuwe kalenderjaar 2022, is het gezien door de ogen van deze wachter heel waarschijnlijk dat Amerika in de richting wordt geduwd van een suïcidale oorlog met Rusland en China. Het financiële systeem van deze wereld is op de rand van de afgrond gebracht en staat klaar om te imploderen als gevolg van de enorme berg onwerkbare schulden, samen met de dreiging als gevolg van drie biljoen dollar aan derivaten. De reusachtige cederboom ziet er van een afstand gezien wellicht indrukwekkend uit, maar zoals een zekere profeet ooit zei: “De bijl ligt al klaar bij de wortels!(Mattheüs 3:10)

Betreffende de eerdere gestelde vragen: Hij heeft toch beloofd te komen? Waar blijft hij dan?” De aansporing die we in de brief van Jakobus kunnen terugvinden is nog nooit zo relevant geweest als nu: Ook jullie moeten geduld hebben. Houd moed, want de aanwezigheid van de Heer is nabij.(Jakobus 5:8)