Dit artikel betreft deel 3 uit de eerdere reeks artikelen waarin dieper wordt ingegaan op dit Wachttoren studie-artikel.

Onder het kopje “WE HOUDEN VAN DE WAARHEID” lezen we de volgende alinea:

12) Jehovah’s Getuigen beweren niet dat ze alles weten en de waarheid volledig begrijpen. Soms hebben ze op leerstellig en organisatorisch gebied fouten gemaakt. Dat is ook niet zo vreemd. De Bijbel laat zien dat nauwkeurige kennis zou toenemen met het verstrijken van de tijd (Kol. 1:9, 10). Jehovah onthult de waarheid geleidelijk, en we moeten bereid zijn geduldig te wachten tot het licht van de waarheid helderder wordt (Spr. 4:18). Als degenen die de leiding nemen beseffen dat ons begrip op een bepaald punt opgehelderd moet worden, veranderen ze dat meteen. Veel denominaties veranderen dingen om het hun eigen aanhang naar de zin te maken of de buitenwereld een plezier te doen. Maar de veranderingen in Jehovah’s organisatie zijn bedoeld om ons dichter bij God te brengen en dichter bij de norm die Jezus voor aanbidding stelde (Jak. 4:4). We passen dingen aan vanwege een beter begrip van de Bijbel, en niet om aan te sluiten bij moderne stromingen of de algemene opinie. We houden van de waarheid! (1 Thess. 2:3, 4)

Het is niet echt waar dat God de waarheid geleidelijk aan openbaart. Het is wel waar dat het bestuur van het Wachttorengenootschap geleidelijk aan triviale aanpassingen doorvoert en hun eigen doctrine en beleid aanpast. Echter doen ze dit schijnbaar wel met grote tegenzin. Meestal duurt het tientallen jaren voordat ze pas beginnen om iets aan te nemen dat voor anderen reeds evident is.

In de begintijd van het Wachttorengenootschap leek het er echter op dat de fundamentele doctrinaire waarheid vrijwel van de ene op de andere dag werd onthuld. Na een korte periode van studie realiseerden Russell en de oorspronkelijke Bijbelonderzoekers zich dat vrijwel alles wat de kerken leren gebaseerd is op een leugen. De Bijbelse profetieën ontsnapten echter aan hun aandacht. En zelfs nog tot op de dag van vandaag, blijven de leiders van het Wachttorengenootschap nog steeds weigeren om de waarheid te aanvaarden.

Vanaf het allereerste begin van de Allegheny-bijbelstudiegroep, implanteerde Russell de leerstelling dat de parousia (Tweede Komst) van Christus iets onzichtbaars was. Sterker nog: Pastor Russell beweerde feitelijk dat de parousia al in het jaar 1874 was begonnen. De parousia-leer werd de hoeksteen van het Wachttorengenootschap. Nadat ze hadden voorspeld dat Armageddon in het jaar 1914 zou gaan uitbreken, en nadat was gebleken dat deze verwachting van de Internationale Bijbelonderzoekers niet was uitgekomen, besloot J.F. Rutherford rond het jaar 1930 om de datum van de parousia 40 jaar vooruit te schuiven, door deze gebeurtenis vervolgens te verbinden aan het jaar 1914. Terwijl Russell had beweerd dat het Koninkrijk al in het jaar 1874 aan de macht kwam, besloot Rutherford om ook deze gebeurtenis te verschuiven naar het jaar 1914. Sindsdien heeft men zich vastgeklampt aan het jaar 1914 als zijnde een onaantastbaar en vaststaand feit. Onder Jehovah’s Getuigen is er geen plaats voor een ieder die openlijk twijfelt aan de juistheid van de 1914-doctrine. Ondanks het feit dat deze doctrine berust op een enorme leugen.

Hoe was het mogelijk dat de vroege Bijbelonderzoekers met alle gemak de valse leerstellingen van de heidense christenheid van tafel veegden en tegelijkertijd toch datgene omarmden wat op een bepaald moment in de toekomst algemeen te boek zal komen te staan als één van de grootste misleidingen die ooit is gepleegd? Dit komt doordat Jehovah God het namelijk zo heeft gewild. De geïnspireerde apostel heeft dit ook langgeleden voorzegd. Paulus verwoordde het als volgt: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thessalonicenzen 2:9-12)

Merk alstublieft goed op in de bovenstaande passage dat God een bedrieglijke invloed zal toelaten om juist diegenen te laten misleiden die anderzijds de waarheid kennen. En waarom dan? Om hun liefde voor de waarheid te beproeven. Het is namelijk één ding om te beweren dat je de waarheid liefhebt. Het demonstreren dat je de waarheid ook echt daadwerkelijk liefhebt betreft iets heel anders.

En wat is dan precies “de leugen” die Jehovah God zal toestaan om hen in te laten geloven?

Om de diepte van Gods gedachten over deze kwestie volledig te kunnen begrijpen, dient u de context eens nader te beschouwen. Paulus begon de broeders te waarschuwen om bepaalde aankondigingen over het begin van de parousia vooral niet te geloven. Leest u het zelf maar eens: Broeders, over de aanwezigheid (parousia) van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn.” (2 Thessalonicenzen 2:1-2)

De apostel Paulus waarschuwde gezalfde christenen om op hun hoede te zijn en om zich niet onnodig in paniek te laten brengen door officieel klinkende uitspraken of geschreven boodschappen die verklaren dat de parousia al zou zijn begonnen en dat de dag des Heren al zou zijn aangebroken. Zoals hierboven al werd opgemerkt, werden de Bijbelonderzoekers, zelfs toen ze net het basis-ABC van de Bijbel leerden, desondanks toch nog misleid door te geloven dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al was begonnen. Als het namelijk geen waanidee zou zijn geweest, waarom werd deze gebeurtenis dan zonder enig pardon in 1930 overboord gegooid en vervolgens verplaatst naar het jaar 1914?

De werkelijke beproeving van onze liefde voor de waarheid zal pas beginnen zodra Christus zo onverwachts als een dief in de nacht bij zijn huis zal arriveren. Pas dan (tijdens de wereldschokkende ontwikkelingen die precies zo zullen gaan plaatsvinden als Jezus had voorspeld; namelijk, natie die tegen natie opstaat, voedseltekorten, grote aardbevingen en pestilentiën), zal het pas duidelijk worden dat het Wachttorengenootschap een bedrieglijke invloed had uitgeoefend op de kudde. Voor sommigen zal dat ook het einde van hun geloof betekenen. Nogmaals, precies zoals Jezus dit ook had voorzegd: “velen zullen tot struikelen worden gebracht”.

Degenen die daadwerkelijk van de waarheid houden, zullen op dat moment besluiten om zonder de Wachttoren-organisatie voorwaarts te gaan.

Wanneer zal dit dan gaan gebeuren? Paulus gaf ons een referentiepunt. Hij schreef namelijk: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was? (2 Thessalonicenzen 2:3-5)

Een integraal aspect van de misleiding waarin Jehovah’s Getuigen zich bevinden, betreft het feit dat Jehovah’s Getuigen geloven dat de identificatie van de profetische mens van wetteloosheid de geestelijkheid uit de heidense christenheid zou zijn, evenals het feit dat ze geloven dat de voorspelde geloofsafval al vele eeuwen geleden zou hebben plaatsgevonden toen Constantijn het christendom kaapte en de basis legde om het te doordrenken met allerlei heidense leerstellingen. Volgens de apostel Paulus gaat de mens van wetteloosheid namelijk zitten in de tempel van Jehovah God, terwijl hij zichzelf in het openbaar presenteert als een god – wat betekent dat deze mens van wetteloosheid wordt erkend als een vooraanstaand christen onder hen die deel uitmaken van de gezalfde tempelklasse. Dat ligt dan ook volledig in harmonie met het feit dat Judas, (die door Jezus werd geïdentificeerd als de ‘zoon van vernietiging’ en die dezelfde benaming kreeg toebedeeld die ook aan de mens van wetteloosheid werd gegeven) behoorde tot de twaalf apostelen die Jezus persoonlijk had uitgekozen en deel uitmaakte van het meest intieme gezelschap van Christus toen hij nog als mens op aarde liep.

Het feit dat de geloofsafval oftewel afvalligheid eerst komt (éérst voordat de parousia begint), betekent zonder enige twijfel dat het een ontwikkeling betreft die onmiddellijk vooraf zal gaan aan de manifestatie van Christus, en slaat dus absoluut niet op iets dat al meer dan duizend jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Zoals het er momenteel naar uitziet, heeft het Besturende Lichaam zichzelf geopenbaard als degene die zich verzet tegen de waarheid. Onder het mom van het redden van levens hebben ze de Jehovah’s Getuigen verhinderd om fysiek samen te komen. Ze hebben de Jehovah’s Getuigen het bevel gegeven om vooral niet de straat op te gaan om Gods woord te verkondigen, ondanks het feit dat iedereen in de wereld zich gewoon vrij kan rond bewegen. En daar komt ook nog bij dat het Besturende Lichaam wat meer recentelijk, zichzelf ook nog eens als een god heeft gepresenteerd, door ten aanzien van medische kwesties te beslissen over leven en dood, waarbij ze alle Jehovah’s Getuigen een mandaat hebben opgelegd waarbij ze hun mouwen dienen op te stropen om vervolgens een injectie bij zich in te laten spuiten met een experimenteel vaccin.

Volgens het gelanceerde proefprogramma van het Wachttorengenootschap met betrekking tot het heropenen van de deuren van de Koninkrijkszalen die de afgelopen 2 jaar voor iedereen waren gesloten, zal het voor een ieder worden verboden om de Koninkrijkszaal te betreden, tenzij iemand kan aantonen dat hij of zij volledig is geïnjecteerd.

Indien dit het beleid zal worden voor elke heropende Koninkrijkszaal, ervan uitgaande dat ze uiteindelijk hun deuren weer zullen heropenen…een beleid waarbij ongevaccineerde gelovigen zullen worden verhinderd om gehoor te kunnen geven aan het Bijbelse gebod om bijeen te komen, dan laat het Besturende Lichaam hierdoor onomstotelijk zien dat ze de eigenaar die hen heeft gekocht ontegenzeggelijk hebben verworpen. Hiermee zullen ze dus een snelle vernietiging over zichzelf afroepen, precies zoals in de Bijbel werd voorzegd ten aanzien van de zoon van vernietiging, de mens van wetteloosheid.

Zo zal door middel van een felle lichtflits de waarheid worden onthuld, evenals de mens van wetteloosheid. Vervolgens zal ook de Toren vallen. God illustreert dit als volgt: Op elke hoge berg en op elke hoge heuvel zullen beken en stromen zijn, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens vallen. Het licht van de vollemaan zal als het licht van de zon worden. En het licht van de zon zal zeven keer zo sterk worden, als het licht van zeven dagen, op de dag dat Jehovah de breuk van zijn volk verbindt en de ernstige wond geneest die door hem is toegebracht.  (Jesaja 30:25-26)