Onlangs verscheen er op JW.org een nieuw artikel getiteld: “Wat zegt de Bijbel over pandemieën?”

In dit artikel wordt de volgende vraag opgeworpen: “Heeft God ooit ziekten gebruikt om mensen te straffen?” Vervolgens geeft het Wachttorengenootschap hun antwoord op deze vraag:

De Bijbel beschrijft een paar gevallen waarin God een ziekte gebruikte om iemand te straffen. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor dat sommigen door melaatsheid werden getroffen (Numeri 12:1-16; 2 Koningen 5:20-27; 2 Kronieken 26:16-21). Maar die op zichzelf staande gevallen waren geen pandemieën, waarbij onschuldige mensen willekeurig worden besmet. Het waren juist specifieke oordelen tegen mensen die duidelijk tegen God in opstand waren gekomen.

In de Bijbel vinden we inderdaad “een paar gevallen” waarbij God Zijn eigen volk strafte door middel van dodelijke ziekten. Laten we eens een aantal verzen nader beschouwen.

“…ben ik er niet blij mee. Want door het zwaard, door de hongersnood en door de epidemie zal ik ze uit de weg ruimen.”  (Jeremia 14:12)

“…Ikzelf zal tegen jullie strijden met een uitgestrekte hand en met een sterke arm, met boosheid, met woede en met grote verontwaardiging. Ik zal de inwoners van deze stad treffen, zowel mens als dier. Door een ernstige epidemie zullen ze sterven.” (Jeremia 21:5-6)

“Degenen die in deze stad blijven, zullen omkomen door het zwaard, door de hongersnood of door de epidemie. Maar wie eruit gaan en zich overgeven aan de Chaldeeën die jullie belegeren, zullen in leven blijven en zullen hun leven als buit krijgen.” (Jeremia 21:9)

“Ik zal zo veel ellende over ze brengen dat ze een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken op aarde, een schande, een spreekwoord, een mikpunt van spot en een vloek in alle plaatsen waarheen ik ze zal verdrijven. En ik zal het zwaard, de hongersnood en de epidemie op ze af sturen, totdat ze verdwenen zijn uit het land dat ik hun en hun voorouders heb gegeven.” (Jeremia 24:9-10)

“Waarom zouden jij en je volk sterven door het zwaard, door de hongersnood en door de epidemie, zoals Jehovah gezegd heeft over het volk dat de koning van Babylon niet wil dienen? Luister niet naar de woorden van de profeten die tegen jullie zeggen: “Jullie zullen de koning van Babylon niet dienen”, want ze profeteren leugens tot jullie.” (Jeremia 27:13-14)

“Dit zegt Jehovah van de legermachten: ‘Ik stuur het zwaard, de hongersnood en de epidemie op ze af en ik zal rotte vijgen van ze maken die zo slecht zijn dat ze niet te eten zijn. En ik zal ze achtervolgen met het zwaard, de hongersnood en de epidemie, en ik zal een schrikbeeld van ze maken voor alle koninkrijken op aarde…” (Jeremia 29:17-18)

“Een derde deel van jullie zal in je midden sterven door ziekte of door hongersnood. Nog een derde deel zal om je heen vallen door het zwaard.” (Ezechiël 5:12)

“Ik zal hongersnood op je af sturen en gevaarlijke wilde dieren. Ze zullen je van kinderen beroven. Ziekte en bloedvergieten zullen je teisteren, en ik zal een zwaard op je loslaten. Ik, Jehovah, heb gesproken.” (Ezechiël 5:17)

“…want ze zullen vallen door het zwaard, door hongersnood en door ziekte. Wie ver weg is zal sterven door ziekte, wie dichtbij is zal vallen door het zwaard en wie daaraan ontkomt en overblijft, zal sterven door hongersnood. Ik zal mijn woede volledig op hen koelen.” (Ezechiël 6:11-12)

“Ze hebben op de trompet geblazen en iedereen staat klaar, maar niemand trekt ten strijde, want mijn woede richt zich tegen de hele menigte. Buiten is het zwaard en binnen zijn ziekte en honger. Wie op het veld is sterft door het zwaard, wie in de stad zijn worden verteerd door honger en ziekte.” (Ezechiël 7:14-15)

“Maar ik zal enkelen van hen laten ontkomen aan het zwaard, honger en ziekte, zodat ze over al hun afschuwelijke praktijken kunnen vertellen onder de volken waar ze naartoe gaan. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 12:16)

“Want dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: “Zo zal het zijn wanneer ik mijn vier straffen — zwaard, hongersnood, gevaarlijke wilde dieren en ziekte — op Jeruzalem af stuur om mens en dier eruit te verwijderen.” (Ezechiël 14:21)

Het is eigenlijk niet te geloven dat de zieners van Bethel de oordelen van Jehovah volledig negeren. Oordelen waarbij Hij gebruik maakte van dodelijke epidemieën die tegen Jeruzalem waren gericht. Daarnaast suggereren ze dat het slechts “op zichzelf staande gevallen” waren waarbij Jehovah ziekten gebruikte als bestraffingsmiddel. Iedereen die kan lezen, kan namelijk ook vaststellen dat dit niet het geval blijkt te zijn. God maakte gebruik van pandemieën samen met het zwaard van oorlog evenals hongersnood om daarmee een hele natie van mensen uit te roeien die weigerden om Hem te gehoorzamen. De schrijvers binnen Bethel zijn ofwel verbazingwekkend onwetend, of ze zijn bezig om iedereen opzettelijk te misleiden. Aangezien het Wachttorengenootschap in het verleden heeft bewezen dat ze heel goed op de hoogte zijn van de inhoud van de Bijbel, kunnen we daarom niet anders dan concluderen dat het wel de laatste optie moet zijn – ze misleiden opzettelijk degenen die onder hun invloed staan.

Jehovah legt het ontzettend duidelijk uit. Hij riep vier schadelijke straffen uit over de opstandige Joden. Het zwaard, de hongersnood, pestilentiën en gevaarlijke wilde dieren. Deze vier dingen zouden een einde maken aan de opstandelingen. Bovendien betreft de voltrekking van Gods oordelen door Babylon een voorafschaduwing van wat er nog in het laatste deel van de dagen zal gaan gebeuren.

Het Wachttorengenootschap beweert dat de laatste dagen waren begonnen in het jaar 1914. Jehovah’s Getuigen zijn misleid door massaal te geloven dat de zegels van de symbolische boekrollen die Gods oordelen bevatten, al meer dan 100 jaar geleden werden ontzegeld. Het 2de tot het 4de zegel bevatten exact dezelfde vier schadelijke straffen die ook worden vermeld in Jeremia en Ezechiël, namelijk oorlog, voedseltekorten, dodelijke pestilentiën en wilde dieren. Volgens Gods profetische woord zal een kwart van de mensheid worden gedood. Dat vertegenwoordigt dus ongeveer 2.000.000.000 zielen ten opzichte van de huidige wereldbevolking.

Bovendien waarschuwde Jezus de leden van de gemeente Thyatira die gebukt gaan onder de invloed van Izebel en hij zei tegen hen: Luister! Ik sta op het punt haar ziek te maken en grote ellende te brengen over degenen die overspel met haar plegen, tenzij ze berouw hebben van haar daden. Ik zal haar kinderen doden met dodelijke plagen, zodat alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die het hart en de diepste gedachten onderzoekt. En ik zal elk van jullie geven naar zijn daden.(Openbaring 2:22-23)

Nu we zijn aanbeland bij het nieuwe kalenderjaar 2022, lijkt het erop dat een oorlog tussen de diverse kernmachten van deze aarde onvermijdelijk is. We zien nu al dat de ‘just-in-time’ aanvoerlijnen onder grote druk staan. We zien dat een besmettelijk virus dat ontwikkeld is in laboratiria zich over de wereld aan het verspreiden is om de bevolking angst aan te jagen en hen te conditioneren om door middel daarvan steeds meer tirannie te accepteren. Daarnaast zullen er ongetwijfeld nog meer biologische wapens worden ingezet. De wereldwijde inflatie zal ervoor zorgen dat voedsel voor miljoenen mensen, die op dit moment al onder de armoedegrens leven, te duur zal worden om nog te kopen. Oorlog, hongersnood en pestilentiën zijn in gereedheid gebracht om op grote schaal huis te houden op deze planeet.

Binnenkort zal Jehovah de ruiters van de Apocalyps loslaten op de aarde. De valse profeten van Bethel zullen tot op het bot worden vernederd. De volgelingen van de demonen en de afgodendienaren zullen worden gedood door middel van dodelijke ziekten tijdens de verdrukking die over de wereld komt. Geen enkel vaccin zal hen kunnen redden. Pas dan zullen de gemeenten weten dat Hij Jehovah is.