VRAAG VAN EEN LEZER: Zoals u weet en zoals u al zo vaak hebt aangegeven, zullen de uitverkorenen op een gegeven moment door het beest worden gedood, vlak voordat de zeven schalen van woede zullen worden uitgegoten. Mijn vraag is dus als volgt: Indien de gezalfden op dat moment niet meer hier op aarde zullen zijn maar in de hemel om deel te nemen aan de strijd van Armageddon, wie zal er dan gedurende deze periode de grote schare op aarde gaan leiden? Als er geen ouderlingen of “leiders” op aarde aanwezig zullen zijn, wie zal deze taak dan op zich nemen?

Het is überhaupt nooit Gods bedoeling geweest dat zijn menselijke schepselen andere leiders of heersers zouden hebben dan Hijzelf. We weten allemaal wat er heeft plaatsgevonden. Een god die valselijk beweerde dat hij God was heeft geprobeerd om de kroon van Jehovah te stelen.

Na de zondvloed was de menselijke samenleving natuurlijk onderverdeeld in verschillende groepen en families in wat ook wel het patriarchaat wordt genoemd – de oudste vader stond aan het hoofd. Vervolgens kwamen er koningen, zoals Nimrod en Melchizedek. Na bijna 400 jaar als een natie zonder koning te hebben geleefd, haalden de Israëlieten Samuël over om een koning voor hen aan te stellen. Jehovah stond dit toe en verklaarde tevens dat het volk Hem daadwerkelijk had verworpen als hun onzichtbare Koning.

Op een paar uitzonderingen na waren de meeste koningen van Israël en Juda verdorven. Uiteindelijk liet Jehovah de beide koninkrijken vernietigen en dwong hij de Joden om zich te onderwerpen aan buitenlandse koningen. God beloofde echter vanaf het begin dat Hij zou gaan zorgen voor een rechtvaardige koning die niet alleen over Israël zou gaan heersen, maar over de hele wereld.

Toen Jezus begon aan zijn openbare bediening, erkenden zijn discipelen hem als de beloofde Messias. Ze hadden de verwachting dat Jezus ervoor zou zorgen dat het Romeinse juk zou worden afgeworpen en dat Jezus tevens de nieuwe koning zou gaan worden. Sommige Joden probeerden het zelfs te forceren om Jezus koning te maken.

Die valse verwachtingen en misplaatste inspanningen onderstrepen daadwerkelijk het onderliggende menselijke falen, namelijk de neiging om enkel en alleen maar geloof te stellen in datgene wat voor hun ogen zichtbaar is. Het was voor de discipelen dan ook een enorme schok om Jezus dood aan de martelpaal te zien hangen. Het stond op hun netvlies gebrand toen zij zagen dat hij aan een paal genageld was terwijl er boven zijn hoofd een bord hing waarop de tekst stond geschreven: “Dit is Jezus, de Koning der Joden.”

Zelfs nadat Jezus was opgewekt uit de dood, waren er alsnog een aantal krachtige werken voor nodig om de apostelen ervan te kunnen overtuigen dat hun Heer daadwerkelijk leefde. En toen vond de meest verbazingwekkende gebeurtenis ooit plaats: Toen al zijn Joodse volgelingen om hem heen waren gegroepeerd, begon Jezus plotseling op te stijgen van de aarde om vervolgens achter de wolken te verdwijnen. Daarna is Jezus nooit meer door mensen gezien, althans niet in menselijke vorm. Een aantal dagen later werden de discipelen gezalfd. Pas toen begon het in te zinken en begonnen ze te begrijpen wat Jezus hun had verteld over de geestelijke aard van het Koninkrijk der hemelen.

Door middel van het christendom trof Jezus de voorziening waarbij mannen konden gaan dienen als ouderling of als assistent-herder. Uiteraard bleek ook nu weer dat zich onder de christenen al snel een menselijke neiging begon te manifesteren om mensen te volgen. De apostel Paulus wees de Korinthiërs streng terecht omdat sommigen van hen beweerden dat zij toebehoorden aan Paulus terwijl anderen weer beweerden dat zij toebehoorden aan Apollos of Cefas. Daarom schreef de geïnspireerde apostel ook het volgende: Paulus werd toch niet voor jullie aan een paal gehangen? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? (1 Korinthiërs 1:13)

Wanneer we de tijd vervolgens vooruitspoelen naar de periode van de Bijbelonderzoekers: Charles Russell ontwikkelde al snel een soort sektarische groep volgelingen om zich heen die hem beschouwden als de getrouwe slaaf. Zijn onverwachte dood in het jaar 1916 maakte tevens abrupt een einde aan het geloof van tienduizenden van zijn volgelingen. Zelfs tot op de dag van vandaag bestaan er nog talloze splintergroeperingen bestaande uit Russelieten. Rutherford maakte schijnbaar een einde aan de persoonlijkheidscultus die zich rond zijn voorganger had ontwikkeld. Echter bleek dat er in de loop van de decennia daarna een andere, nog verraderlijke vorm van afgoderij gestalte had gekregen. Dit keer niet rondom een persoon, maar juist rondom het Wachttorengenootschap zelf. De Wachttoren-organisatie wordt beschouwd als Jehovah’s aardse organisatie, Gods enige ware communicatiekanaal; en het Besturende Lichaam is de woordvoerder en het mondstuk van Jehovah God geworden. Elke uiting die zij doen wordt beschouwd als een goddelijke openbaring.

De video “Besturende Lichaam update 2021 nr.9” op JW.org, laat dit heel treffend zien. David Splane vroeg in deze video (na 4 minuten en 45 seconden) op ongelovige wijze het volgende: “Zou Jehovah het toelaten dat het Besturende Lichaam, de helpers, de zendelingen, een groot deel van de wereldwijde Bethelfamilie en andere volletijddienaren niets zouden doen of gevaccineerd zouden worden tegen covid-19, als dat schadelijk zou zijn?” Het werd zo geformuleerd dat Jehovah’s Getuigen hierop in hun eigen gedachten niet anders konden antwoorden dan: ’Nee, absoluut niet! God zou het nooit toestaan dat ze een verkeerde stap zouden zetten.’

De februari 2022-uitgave van het tijdschrift de Wachttoren, presenteert een artikel genaamd: “Do You Trust in Jehovah’s Way of Doing Things?”

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Op het moment dat dit artikel werd geschreven, was er nog geen Nederlandstalige uitgave van dit Wachttoren-artikel beschikbaar op jw.org, vandaar dat de bovenstaande hyperlink verwijst naar de Engelstalige uitgave van dit Wachttoren-artikel.

halve capaciteit koninkrijkszaalVertaald naar het Nederlands luidt de titel van dit artikel: “Vertrouwt u op de wijze waarop Jehovah de dingen doet?” Het artikel impliceert dat alles wat het Besturende Lichaam doet, het werk is van Jehovah zelf. Dat omvat dan ook het uitsluiten van mensen om wat voor reden dan ook en het willekeurig verkopen van Koninkrijkszalen wereldwijd, evenals het herindelen van gemeenteleden naar diverse andere locaties, allemaal met als doel om “de zitplaatscapaciteit in onze Koninkrijkszalen zo goed mogelijk te benutten”. (zie alinea 9)

Dus, omdat er hier wordt geclaimd dat dit de wijze is waarop Jehovah de dingen doet, dienen Jehovah’s Getuigen dus aan te nemen dat Jehovah niet bezorgd zou zijn vanwege het feit dat de deuren worden gesloten van ontmoetingsplaatsen die aan Hem zijn opgedragen, wat vervolgens weer resulteert in minder zichtbaarheid in de lokale gemeenschap evenals het feit dat zowel geïnteresseerde personen als Jehovah’s Getuigen zelf worden geconfronteerd met extra problemen met betrekking tot het vinden van geschikt vervoer naar verder weggelegen locaties. Het zou dus betekenen dat God er geen probleem mee zou hebben om oudere mensen te dwingen om in de duisternis van de nacht, vele extra kilometers te moeten reizen. Nee, in plaats daarvan is God er vooral op gebrand om ervoor te zorgen dat de maximale capaciteit van iedere Koninkrijkszaal wordt benut. Vreemd genoeg zou dit tegelijkertijd impliceren dat de Alziende Jehovah het loslaten van het Coronavirus niet zou hebben voorzien, evenals het feit dat volksgezondheidsfunctionarissen zouden bepalen dat vergaderplaatsen slechts voor de helft van hun capaciteit mogen worden bezet in verband met de anderhalve meter-maatregel en social distancing etc.

Wellicht zou dit een voorproefje kunnen zijn van de onpraktische, onlogische en onzinnige richtlijnen die eraan zitten te komen, zoals de 15de paragraaf vermeldt?

As the end of this system of things draws near, we need to trust in Jehovah’s way of doing things as never before. Why? During the great tribulation, we may receive instructions that seem strange, impractical, or illogical. Of course, Jehovah will not speak to us personally. He will likely provide direction through his appointed representatives. That will hardly be the time to second-guess the direction or to view it with skepticism, wondering, ‘Is this really coming from Jehovah, or are the responsible brothers acting on their own?’ How will you fare during that crucial time in human history? The answer might be indicated by how you view theocratic direction now. If you trust the direction we receive today and readily obey, you will likely do the same during the great tribulation

Vrij vertaald naar het Nederlands staat hier:

Nu het einde van dit samenstel van dingen naderbij komt, dienen we als nooit tevoren te vertrouwen op de manier waarop Jehovah de dingen doet. Waarom? Tijdens de grote verdrukking zouden we instructies kunnen ontvangen die vreemd, onpraktisch of onlogisch lijken. Natuurlijk zal Jehovah niet persoonlijk tot ons spreken. Hij zal waarschijnlijk leiding gaan geven door middel van zijn aangestelde vertegenwoordigers. Dat zal nauwelijks het geschikte moment zijn om te gaan twijfelen aan deze leiding of om het met scepsis te gaan beschouwen, terwijl u zich tegelijkertijd afvraagt: ‘Is dit daadwerkelijk afkomstig van Jehovah, of handelen de verantwoordelijke broeders op eigen houtje?’ Hoe zal het u vergaan tijdens dit cruciale moment uit de menselijke geschiedenis? Het antwoord zou verkregen kunnen worden door eens te kijken hoe u op dit moment aankijkt tegen de theocratische leiding. Indien u vertrouwt op de instructies die we vandaag de dag ontvangen en indien u deze instructies ook bereidwillig gehoorzaamt, dan zult u waarschijnlijk ook hetzelfde doen tijdens de grote verdrukking.

Begrijp je de betekenis ervan, zoals Jezus zijn discipelen zou kunnen hebben gevraagd? Jehovah zal niet van u verlangen dat u geloof stelt in iets anders dan in de leiding die wordt gegeven door de aangestelde vertegenwoordigers. Dat klinkt eenvoudig. Vermoedelijk zullen die zogenaamde aangestelde vertegenwoordigers de Bijbel gaan gebruiken als hun gids. Maar, indien dat het geval zou zijn, waarom zouden hun instructies dan “vreemd, onpraktisch of onlogisch” lijken?

Jehovah’s Getuigen worden klaargestoomd voor een levensgevaarlijke valstrik. Dat komt omdat er op dat moment geen mogelijkheid zal zijn waarbij het Besturende Lichaam betrouwbare instructies zal verstrekken. Hoe zouden ze dat dan kunnen doen? De fundering van het Wachttorengenootschap is gebaseerd op de leugen dat de parousia (Tweede Komst) van Christus al vanaf het jaar 1914 aan de gang is. Het Koninkrijk zou volgens het Wachttorengenootschap op dit moment al aan de macht zijn. Op enkele kleine details na zou alles op dit moment al zijn vervuld. Echter zal blijken dat dit allemaal gebaseerd is op een grote misleiding. Maar zou Jehovah dan werkelijk toestaan dat het Besturende Lichaam, hun helpers, evenals alle gezalfden over de hele wereld zullen worden misleid door een enorme waanvoorstelling? Het antwoord op deze vraag is volmondig: ja – absoluut ja! (Zie hoofdstuk: Wie is blind?)

Waren de oorspronkelijke discipelen dan ook niet misleid doordat ze zich voorstelden dat het Koninkrijk zich onmiddellijk zou gaan openbaren? Na zijn opstanding wees Christus zijn discipelen op strenge toon terecht en zei dat ze onverstandig en traag van begrip waren doordat zij niet geloofden wat de profeten allemaal hadden gezegd. (Lukas 24:25)

Zoals aan het begin van dit artikel al werd vermeld, was het nooit God’s bedoeling geweest dat mensen door andere mensen zouden worden geregeerd. Alle regelingen die werden getroffen zijn slechts van tijdelijke aard. Hieronder vallen ook de superieure autoriteiten, die op seculiere wijze Gods dienaren zijn. Dit geldt ook voor ouderlingen. Zelfs het Koninkrijk van Christus is van tijdelijke aard. Uiteindelijk zal Jezus namelijk het Koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader en dan zal het uiteindelijk zijn zoals Jehovah het in het begin bedoeld heeft.

Echter zal eerst de overgang moeten plaatsvinden van het zichtbare naar het onzichtbare. Dat is dan ook de reden waarom het Wachttorengenootschap in de vergetelheid zal moeten raken, tezamen met de goddeloze mannen die zich schuil houden binnen haar bestuurlijke posities. Dit wordt geprofeteerd door de gehele Bijbel heen.

Vanwege de bovengenoemde organisatorische afgoderij, die God overigens al lang geleden voorzag, zal er van christenen worden verwacht dat zij de organisatie achter zich dienen te laten. Om redding te kunnen verkrijgen, zal het absoluut noodzakelijk zijn dat christenen het moment dienen te herkennen zodra het walgelijke ding op een heilige plaats staat, wat tevens het signaal zal zijn om het tegenbeeldige „Jeruzalem”, dat in de oudheid het aardse middelpunt was van de ware aanbidding, te verlaten. Welke instructies er op dat moment ook door de leiders van de organisatie zullen worden uitgevaardigd, deze instructies zullen niet van Christus afkomstig blijken te zijn. Integendeel zelfs. Jezus heeft zijn levensreddende instructies namelijk al uitgevaardigd: “Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht), dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Blijf bidden dat jullie niet in de winter of op de sabbat hoeven te vluchten. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.” (Mattheüs 24:15-22)

Het meest relevante is nog wel dat Jezus in de opvolgende verzen een strenge waarschuwing gaf, waarin hij verklaarde: Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk! Hier is de Christus” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen valse christussen en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”, geloof het dan niet. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen.(Mattheüs 24:23-28)

Tijdens dat kritieke uur van chaos en verwarring zal het aan Satan worden toegestaan om nog één laatste valstrik te mogen zetten. Degenen die op dat moment nog steeds naar mannen zullen opkijken voor leiding en levensreddende instructies, zullen namelijk een valse verlosser krijgen.

Nadat ze meer dan een eeuw lang een valse parousia te hebben verkondigd, zal er geen enkele mogelijkheid bestaan waarbij Christus ook maar iets te maken zal willen hebben met wat er op dat moment nog over is van het Wachttorengenootschap. Nee, de werkelijke en authentieke aanwezigheid van de Mensenzoon zal een volledig nieuw tijdperk inluiden. Indien men op dat moment nog een volger is van mensen dan zal dit onherroepelijk leiden tot de dood. Christus zal zich op dat moment bevinden in het midden van de gelovigen en hij zal hen leiden naar de bron van de wateren des levens.