VRAAG VAN EEN LEZER:

In de video “Besturende Lichaam update 2021 nummer 9” op JW-Broadcast werd de vraag gesteld: ‘Gelooft u dat Jehovah de organisatie leidt?’ Ik weet namelijk dat u eerder hebt gesteld dat de Wachttoren-organisatie ook daadwerkelijk Jehovah’s organisatie is. Ik wilde graag weten of u op dit moment nog steeds van mening bent dat Jehovah deze organisatie leiding geeft en ook vraag ik mij af of we op dit moment getuige zijn van de vervulling van 2 Thessalonicenzen 2:3-4?

Persoonlijk heb ik, na het zien van “Besturende Lichaam update 2021 nummer 9” het gevoel dat velen binnen de gemeenten geen enkel probleem zullen hebben met wat er tegen hen wordt gezegd, omdat het namelijk volledig in lijn ligt met wat er door de reguliere media/regeringen wordt verkondigd. Velen van hen zullen dan ook het gevoel hebben dat het Wachttorengenootschap goed op de hoogte is van wat er allemaal gaande is en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken omdat ze zelf de injecties al hebben genomen … hoeveel malen erger zullen de update video’s van het Besturende Lichaam nog moeten worden voordat de mens van wetteloosheid eindelijk zal worden geopenbaard?

Ik wil graag beginnen bij de afbeelding bovenaan dit artikel. Er is niets dat de aanwezigheid van een demonische cultus binnen het Wachttorengenootschap nog treffender onthult dan subliminale afbeeldingen. In de afbeelding hierboven gebruikte de illustrator van het Wachttorengenootschap een gespiegelde afbeeldingstechniek om daarmee een soort magische ceremonie af te beelden waarin te zien is dat Jezus bezig is met een belijdenis in verband met een demonische opwekking. De originele afbeelding beeldt Jezus af die een kreupele man op krukken geneest. In de occulte spiegelbeeld-versie ziet u dat één van de krukken een vrijmetselaarsdriehoek vormt met een gordel die recht naar beneden hangt. Op de achtergrond is Satan te zien die toezicht houdt op de bizarre opstanding, wat klaarblijkelijk de wedergeboorte en inwijding binnen de maçonnieke cultus symboliseert.

Het vormt een enorme uitdaging om met Jehovah’s Getuigen te redeneren indien u op de een of andere manier uw twijfels uit over de geloofwaardigheid van het Besturende Lichaam. Wat dat betreft valt het te vergelijken met een soort sekte. Er mag doorgaans niet aan de leiders van een sekte worden getwijfeld. Ze hebben namelijk altijd gelijk. Er bestaan zelfs sekteleiders die hebben beweerd dat ze Christus zelf zijn. Hoewel dat niet het geval is met het Besturende Lichaam, zijn ze geleidelijk aan toch verheven tot een soort goddelijke status. Dat is namelijk ook wat de mens van wetteloosheid doet. De apostel Paulus zei ooit over deze mens van wetteloosheid: Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. (2 Thessalonicenzen 2:4)

Het is absoluut waar dat met al hun heidendom, praalvertoon, rijkdom en wereldse privileges, de pausen als vergoddelijkte koningen zitten op hun troon in hun Vaticaanse paleis. De zittende paus draagt zelfs de Latijnse titel Vicarius Filii Dei” wat betekent “Vertegenwoordiger van de Zoon van God”, wat dus feitelijk betekent dat de paus wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van God/Christus op aarde. Daarnaast zijn we ons ook zeer goed bewust van de wijze waarop de katholieke kerk zich door de eeuwen heen tegen de waarheid heeft verzet. Hetzelfde geldt ook voor de prelaten van de orthodoxie. Het is voor Jehovah’s Getuigen daarom ook heel erg voor de hand liggend om te geloven dat de geestelijkheid van de heidense christenheid bestaat uit een samengestelde mens van wetteloosheid.

De Bijbel leert echter dat de mens van wetteloosheid niet alleen maar beweert dat hij in de tempel van Jehovah God gaat zitten, zoals het Wachttorengenootschap over de geestelijkheid binnen de christenheid zegt. Laten we daarom eerst eens gaan kijken naar wat deze “tempel van God”, uit 2 Thessalonicenzen 2:4 precies betekent. Volgens dezelfde apostel is de gemeente van de gezalfde christenen als een geestelijke tempel: een plaats waar God geestelijk zou kunnen wonen. Dus, aangezien dit de enige Bijbelse definitie is van Gods tempel in het christelijke tijdperk, moet de mens van wetteloosheid zichzelf dus verheffen binnen de enige ware gemeente waarvan Christus erkent dat deze ook daadwerkelijk aan hem toebehoort.

Het feit dat er een wetteloos element binnen in deze gemeente bestaat, wordt duidelijk gemaakt in de illustratie van Jezus met betrekking tot de oogst. De engelen zullen namelijk eropuit worden gestuurd om vóór het besluit van het christendom alle personen die wetteloosheid bedrijven, bijeen te verzamelen uit zijn gemeente en zijn Koninkrijk. Dit zal nodig zijn, juist vanwege de aanwezigheid van deze zogenoemde mens van wetteloosheid.

Het is duidelijk dat Christus zijn organisatie leidt, echter is er binnen in diezelfde organisatie ook nog een tegenstander aanwezig. Dus, wanneer de Jehovah’s Getuigen de “ware religie” zijn, dan moet deze profetische mens van wetteloosheid zich dus ook onder hen bevinden.

De apostel Paulus verwees naar de mens van wetteloosheid als de ‘zoon van vernietiging’. Jezus gebruikte deze zelfde term ook toen hij sprak over Judas. Jezus noemde hem in Johannes 17:12 de zoon van vernietiging. Judas zat samen met de apostelen aan de Paschatafel voordat Jezus de beker rondgaf. Jezus vertelde hen rechtstreeks dat één van hen de Zoon des mensen zou gaan verraden. Toen Johannes vroeg wie van hen het was, verklaarde Jezus dat hij degene is aan wie hij het stuk brood zou geven. Jezus doopte toen het brood en gaf het stuk aan Judas. Vanaf dat moment nam Satan bezit van hem en ging Judas naar buiten om Christus te verraden aan de Joden en de Romeinen.

Maar zelfs toen op dat moment waren de elf apostelen ziende blind en drong het nog steeds niet tot hen door wat er nou precies was gebeurd. Het verslag geeft aan dat ze zich voorstelden dat Judas naar buiten ging om extra voorraden te kopen. Ze waren zich helemaal nergens van bewust totdat Judas de menigte naar hen toe leidde in de hof van Getsemane en hij Jezus verraadde door middel van een kus.

Aangezien de aanwezigheid van de mens van wetteloosheid een werk van Satan betreft, zou het daarom ook geen verrassing moeten zijn dat Jehovah’s Getuigen zich niet bewust zijn van de oorsprong en de plannen van deze moderne zoon van vernietiging die zich in hun midden bevindt. Satan heeft zich altijd al voornamelijk gericht op degenen die zijn geroepen tot het Koninkrijk.

De apostel Paulus onthulde ook dat de mens van wetteloosheid met apostolische autoriteit spreekt, evenals het feit dat hij de boodschap verkondigt dat de parousia al zou zijn begonnen en dat de dag des Heren al zou zijn aangebroken. Dat is namelijk ook precies dezelfde boodschap die het Wachttorengenootschap al vanaf het begin van haar bestaan luidkeels heeft verkondigd. Jehovah God heeft het aan Satan namelijk toegestaan om allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en elk onrechtvaardig bedrog te verrichten. Een belangrijk voorbeeld van zo’n krachtig, leugenachtig en bedrieglijk teken dat de basis vormt voor het onverzettelijke geloof van het Wachttorengenootschap in de doctrine dat Christus in het jaar 1914 de wereld begon te regeren, betreft iets dat plaatsvond in de aanloop naar dat veelbewogen jaar: Door middel van de toepassing van piramidologie en occulte chronologie die ogenschijnlijk zou zijn ontleend uit de Bijbel, wees het Wachttorengenootschap gedurende meer dan drie decennia uit naar het jaar 1914. En zie! De Eerste Wereldoorlog brak ineens uit, gevolgd door de nog dodelijkere Spaanse grieppandemie. Wat een ontzettend bedrieglijk, leugenachtig teken bleek dat toch te zijn!

Ondanks het feit dat God het heeft toegestaan dat christenen onder deze misleidende invloed opereren, heeft Christus zijn werk toch nog steeds voltooid. Houd in gedachten dat de tarwe en het onkruid naast elkaar zullen groeien tot aan de oogst. De apostel gaf aan dat er sprake zou zijn van een barrière of beperking. Pas nadat deze barrière uit de weg zal worden geruimd, zal de mens van wetteloosheid uit de schaduw tevoorschijn komen en zichzelf openbaren als een god. De opkomst van de zoon van vernietiging brengt een geloofsafval teweeg. Het gaat dan om de geloofsafval die volgens Paulus éérst zal moeten komen – éérst, vóór de openbaring van Christus.

Nu we op het punt zijn aangekomen waarop het Besturende Lichaam de openbare prediking heeft opgeschort en een mandaat heeft uitgevaardigd waarbij alle Jehovah’s Getuigen zich zouden moeten laten vaccineren, ongeacht hun leeftijd, gezondheid of welke andere factor dan ook, is het duidelijk geworden dat de schapen zijn verkocht aan het slachthuis. Volgens het testprogramma dat door het wachttorengenootschap wereldwijd wordt uitgerold, mogen alleen nog maar gevaccineerde personen de Koninkrijkszalen betreden. En omdat we weten dat het Besturende Lichaam namens God spreekt, wie onder de Jehovah’s Getuigen zou het dan nog aandurven om “Jehovah” in twijfel te trekken?

Net zoals de apostelen zich niet bewust waren van het verraad en de diefstal van Judas, tot aan het moment dat Jezus werd gearresteerd, zo moeten ook wij niet verwachten dat Jehovah’s Getuigen zich bewust zullen zijn van datgene wat er gebeurt. Sommigen zijn het wellicht niet eens met het vaccinatiebeleid van het Wachttorengenootschap, echter beseffen ze niet dat het Wachttorengenootschap zich hierdoor regelrecht heeft verzet tegen Jehovah God. Dit verzet is dan ook niets minder dan volledige rebellie tegen God – ook wel bekend als afvalligheid.

Het is interessant om op te merken dat het Besturende Lichaam zichzelf, net zoals Judas, schuldig heeft gemaakt aan een immense vorm van diefstal door meer dan duizend gemeenten wereldwijd te onteigenen van hun Koninkrijkszalen, welke door vele broeders en zusters met eigen energie en middelen werden gebouwd en gefinancierd, waarbij het Wachttorengenootschap deze Koninkrijkszalen vervolgens als warme broodjes heeft verkocht op de gloeiendhete onroerendgoedmarkt.

De mens van wetteloosheid zit op dit moment als een god. Hij heeft zich lang geleden al verheven boven de geestelijkheid van de heidense christenheid evenals boven hun voorwerpen van aanbidding; Op dit moment zien we dat deze mens van wetteloosheid zichzelf goddelijke krachten heeft toebedeeld om daarmee te beslissen wie er wel en wie er niet mag binnengaan in een gebouw dat aan Jehovah God is opgedragen. Alleen degenen die zichzelf onderwerpen aan regelmatige injecties waar een potentieel dodelijk elixer in zit, zullen toegang verkrijgen tot het huis van God. De mens van wetteloosheid heeft zichzelf op dit moment absoluut verzet tegen Christus.

Hoe erg zal het dan allemaal gaan worden? De tijd zal dit leren.

We kunnen echter niet verwachten dat Jehovah’s Getuigen plotseling zullen ontwaken uit de illusie waar ze nu nog in leven – althans niet uit zichzelf. De reden waarom Jehovah God in de eerste plaats een werk van Satan heeft toegelaten, is om onze liefde voor de waarheid te beproeven. Wat zal dat dan inhouden? Aangezien de hele geloofwaardigheid van het Wachttorengenootschap onherroepelijk verbonden is met de 1914-doctrine, zal een toekomstige uitbraak van een wereldoorlog, samen met grote voedseltekorten, pestilenties en aardbevingen op een schaal die veel groter zal zijn dan alles wat zich tot nu toe in de geschiedenis van deze aarde heeft afgespeeld, het Wachttorengenootschap onherstelbaar in diskrediet gaan brengen. Ze zullen al hun geloofwaardigheid plotsklaps verliezen.

De vraag hoe Jehovah’s Getuigen zullen gaan reageren op die ontwikkeling, zal bepalend blijken te zijn voor hun eigen toekomst. (Spoiler: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. (Matt. 24:10))