Dagtekst maandag 15 november

Ze worden plotseling getroffen door een onverwachte vernietiging en ze zullen er beslist niet aan ontkomen. — 1 Thess. 5:3.

Stel dat de volken net de langverwachte aankondiging ‘vrede en veiligheid’ hebben gedaan. Misschien beweren ze trots dat de wereld nog nooit zo veilig is geweest. Ze willen het laten overkomen dat ze de wereldsituatie volledig onder controle hebben. Maar ze hebben totaal geen controle over wat er gaat gebeuren! ‘Babylon de Grote’ zal worden vernietigd! (Openb. 17:5, 15-18) ‘God geeft het in hun hart zijn gedachte uit te voeren.’ Welke gedachte is dat? Om het wereldrijk van valse religie te vernietigen, inclusief de christenheid. God zal zijn gedachte laten uitvoeren door ‘de tien hoorns’ van het ‘scharlakenrode wilde beest’. De tien hoorns stellen alle politieke machten voor die ‘het wilde beest’, de Verenigde Naties, steunen (Openb. 17:3, 11-13; 18:8). Als die politieke machten zich tegen valse religie keren, markeert dat het begin van de grote verdrukking. Het zal echt een catastrofale wereldgebeurtenis zijn. w19.10 14 ¶1, 3

In het algemene stelsel der dingen maakt het verder niet uit of je wel of niet gelijk krijgt. Gods woord zal te allen tijde zegevieren, ongeacht wat iemand zegt, doet of nalaat. Ondanks dat, kan het hebben van valse verwachtingen toch leiden tot struikelen. En dat geldt des te meer in het geval wanneer juist diegenen het bij het verkeerde eind hebben die worden beschouwd als personen die beschikken over speciale kennis en over een aanstelling om in Jehovah’s Naam te mogen spreken.

Dat was namelijk ook precies het geval in Jeruzalem, in de dagen van de profeet Jeremia. Nebukadnezar had Juda al aan zich onderworpen. Hij legde beslag op een deel van de gouden gebruiksvoorwerpen uit de tempel van Jehovah en hij voerde de koning van Juda en vele vorsten af naar Babylon. Dat was ook de reden waarom Daniël en Ezechiël uiteindelijk in Babylon terecht kwamen. Nebukadnezar vertrok pas nadat hij een vazalkoning had geïnstalleerd, en hij verwachtte dat deze vazalkoning ervoor zou zorgen dat er periodiek een eerbetoon richting Nebukadnezar zou worden gedaan. Jehovah sprak door middel van Jeremia en vertelde de Joden dat ze in hun land mochten blijven wonen zolang ze maar niet in opstand zouden komen.

Jeremia kreeg de opdracht riemen en jukken op zijn nek te leggen als een teken. De Joden en alle natiën moesten zich onderwerpen aan de koning van Babylon, of anders zouden ze worden onderworpen aan het zwaard, hongersnood en pestilentie. Terwijl Jeremia deze dingen sprak in het bijzijn van het volk en de priesters, nam een profeet, Hananja genaamd, het juk van de nek van Jeremia en verbrijzelde die, terwijl hij verkondigde dat Jehovah binnen twee jaar het juk zou wegnemen dat Babylon had opgelegd en dat alle gebruiksvoorwerpen van de tempel weer zouden worden teruggegeven aan Jeruzalem.

Echter was Hananja een valse profeet. Jehovah had hem namelijk helemaal niet gestuurd. En om hem als een charlatan te ontmaskeren, kondigde Jeremia aan dat Hananja binnen zeven maanden zou komen te sterven. En dat gebeurde inderdaad ook. Maar zelfs na dat krachtige voorteken kwamen de joden toch alsnog in opstand tegen Nebukadnezar en Jehovah liet hen door het zwaard, hongersnood en pestilentie ombrengen.

Iets soortgelijks doet zich nu ook voor. Het Wachttorengenootschap heeft een standpunt ingenomen dat vergelijkbaar is met Hananja. Ze claimen namelijk dat de grote verdrukking pas zal beginnen wanneer Babylon de Grote door de Verenigde Naties wordt vernietigd. Gedurende al die vele jaren dat het Wachttorengenootschap deze claim heeft verkondigd, hebben ze hun bewering nog nooit onderbouwd en ondersteund door middel van de Heilige Schrift. Feitelijk komt het erop neer dat ze zeggen: “dit is wat Jehovah heeft gezegd” — net zoals Hananja deed.

Natuurlijk spreekt het boek Openbaring er wel over dat Babylon de Grote naakt zal worden gemaakt en zal worden verbrand door middel van vuur. God zal het namelijk in hun hart leggen om hun eigen verlangen uit te voeren. Maar laat de ijverige Bijbelonderzoeker dan eens het 17de en 18de hoofdstuk van Openbaring zorgvuldig doorzoeken om daarmee vast te stellen dat er helemaal niets staat geschreven waaruit we de timing kunnen opmaken waaruit kan worden aangetoond dat de vernietiging van Babylon in verband wordt gebracht met het begin van de verdrukking.

Waarom blijft het Wachttorengenootschap dit dan keer op keer herhalen? Hoewel er helemaal niets over staat geschreven in Openbaring, is de afgeleide Bijbelse basis voor deze claim gebaseerd op de profetie van Jezus met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem. Jezus maakte duidelijk dat wanneer een walgelijk ding op een heilige plaats (Jeruzalem) staat, dat de christenen vanaf dat moment de stad uit dienen te vluchten, want er zal dan een grote verdrukking zijn.

Volgens de profeten van Bethel symboliseert Jeruzalem, in de context van de profetie omtrent het besluit van het samenstel, de heidense christenheid en in het verlengde daarvan heel Babylon de Grote. Maar waarom zouden ware christenen tijdens de verdrukking dan überhaupt moeten vluchten uit de heidense christenheid?

Jezus bood wat aanvullende informatie aan, zoals werd opgetekend door Mattheüs: Wanneer jullie daarom het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, waarover de profeet Daniël sprak, in een heilige plaats zien staan (lezer, gebruik inzicht), dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. (Mattheus 24:15)

Vergeet hierbij niet dat de zogenaamde Olijfbergrede van Jezus werd ingeleid toen de discipelen de Heer vroegen om aan hen te vertellen wanneer de tempel precies zou worden verwoest, omdat Jezus een aantal dagen daarvoor namelijk had voorspeld dat er geen steen bovenop de andere steen zou blijven staan. Jezus voorzei verder dat Jeruzalem door de natiën zou worden vertrapt totdat de vastgestelde tijden der de natiën zouden zijn vervuld.

De kritische lezer zal opmerken dat al deze elementen aan bod komen in het 8ste hoofdstuk van Daniël. In de verzen 13 en 14 luistert Daniël namelijk naar een gesprek tussen twee engelen. Eén van deze engelen stelde de vraag: Hoelang zal het visioen duren over het vaste kenmerk en de overtreding die verwoesting veroorzaakt en over het vertrappen van de heilige plaats en het leger?

De andere engel antwoordde vervolgens: Het zal 2300 avonden en ochtenden duren, en daarna zal de heilige plaats beslist in de juiste toestand worden hersteld.

De verwoesting en vertrapping van de heilige plaats is precies wat Jezus voorspelde en daarom verwees hij ook naar Daniël. Zelfs de profeten van Bethel realiseren zich dat het visioen in Daniël van toepassing is op de gemeente van Christus en dus niet op de heidense christenheid en al helemaal niet op Babylon de Grote, en daarom werden ze dus ook gedwongen om een onzinverhaal te verzinnen over hoe de heilige plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog zou zijn hersteld toen de raad van bestuur van de Wachttoren-organisatie een aantal wijzigingen had doorgevoerd in het bedrijfshandvest van het Wachttorengenootschap.

Hoe lachwekkend dat ook moge zijn, de grimmige realiteit is echter wel dat het Besturende Lichaam, in de stijl van Hananja, leugens heeft geprofeteerd in de naam van de Allerhoogste, Jehovah God.

Jeremia confronteerde de valse profeet en zei tegen hem: ‘Luister alsjeblieft, Hana̱nja! Jehovah heeft je niet gestuurd, maar jij hebt dit volk in een leugen laten geloven. Daarom zegt Jehovah: “Luister! Ik verwijder je van de aardbodem. Dit jaar zul je sterven, want je hebt aangezet tot opstand tegen Jehovah.” (Jeremia 28:15-16)

Het Wachttorengenootschap heeft er eveneens voor gezorgd dat de mensen op een leugen zijn gaan vertrouwen. Waarschuwde de apostel Paulus dan niet van tevoren dat Jehovah God een werk van Satan zou toelaten waarmee christenen ertoe zullen worden gebracht om geloof te stellen in de leugen? Nee, en dan hebben we het dus niet over de overvloed aan leugens die door de kerken uit de christenheid worden omarmd, zoals de leugen dat Jezus God zelf is, en dat iedereen naar de hemel gaat. Niet dit soort leugens.

De geïnspireerde apostel legde namelijk uit dat deze leugen uitgaat naar degenen die de waarheid kennen, om daarmee hun liefde voor diezelfde waarheid te beproeven. Dit heeft alles te maken met een zogenoemde mens van wetteloosheid die verkondigt dat de parousia (de Tweede Komst van Christus) al zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Uiteraard weten we dat dit ook precies de kernboodschap is geweest van het Wachttorengenootschap vanaf het begin van haar bestaan. Ik schrijf dan ook al vele jaren over deze dingen.

Het valt dan ook niet bepaald te vergelijken met David tegen Goliath, maar eerder met Jeremia tegen het religieuze establishment van de Joden. Het Wachttorengenootschap beweert namelijk dat Christus op dit moment al is gekomen en dat vrijwel alles op dit moment al zou zijn vervuld en dat we ons op dit moment al diep in de tijd van het einde bevinden en dat we alleen nog maar hoeven te wachten op het moment dat de verdrukking begint, zodat we daarna direct hand in hand het paradijs binnen kunnen huppelen.

Mijn werk van de afgelopen jaren staat zwart-op-wit vastgelegd. De informatie werd gepubliceerd in drie uitgaves van een dik boek, evenals een paar honderd geschreven artikelen die voor iedereen op het internet vrij toegankelijk zijn. Hiermee heb ik de hele profetische exegese van het Wachttorengenootschap volledig ontkracht.

Het is overigens zeker niet zo dat ik niet geloof dat het Wachttorengenootschap Jehovah’s organisatie is. Dat is het namelijk zeker wel. Als het aardse centrum van het ware christendom is de Wachttoren-organisatie het tegenbeeldige Jeruzalem uit de profetie. En straks zal ook gaan blijken dat de woorden van Jezus zullen worden vervuld, waarbij we gaan zien dat dit tegenbeeldige Jeruzalem zal worden verwoest en vertrapt.

Excuseer mij voor het feit dat ik in herhaling treed, maar dat komt doordat het Wachttorengenootschap dezelfde leugens keer op keer maar blijft herhalen. Jeruzalem is In ieder geval de plaats waar Christus werd geëxecuteerd. Jeruzalem is de plaats waar het christendom werd geboren toen 120 discipelen hun zalving ontvingen en er tongen van vuur boven elk van hen zweefden. De apostelen predikten dag en nacht in de tempel tot aan het moment dat het walgelijke ding stond waar het niet hoorde te staan. De apostelen beschouwden de tempel namelijk niet als iets onheiligs, terwijl de moderne Hananja dit wel beweert.

De dobbelsteen is geworpen. Het zwaard, de hongersnood en de pestilenties komen eraan!