Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de eerdere reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia.


Een invasie vanuit het noorden kan worden beschouwd als een belangrijk subthema binnen de Hebreeuwse profetie, en dan met name in verband met de boeken Jeremia en Ezechiël en uiteraard ook nog de profetie van Daniël, waarin we lezen dat de vijand vanuit het noorden wordt aangeduid als zijnde de koning van het noorden.

Hier volgt een kort fragment uit het eerste hoofdstuk van het boek Jeremia: Vanuit het noorden zal de ellende losbreken tegen alle inwoners van het land. Want “ik roep alle families van de koninkrijken van het noorden op”, verklaart Jehovah, “en ze zullen komen, iedereen zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem,…” (Jeremia 1:14-15)

Hef een signaal omhoog richting Sion. Zoek een schuilplaats, blijf niet staan’, want ik breng ellende uit het noorden, een grote ramp. (Jeremia 4:6)

Breng je in veiligheid, zonen van Benjamin, ga weg uit Jeruzalem. Blaas de hoorn in Teko̱a. Geef een vuursignaal boven Beth-Hakke̱rem! Want onheil dreigt uit het noorden, een grote ramp. (Jeremia 6:1)

Dit zegt Jehovah: ‘Kijk! Er komt een volk uit het land van het noorden en een groot volk zal opstaan vanuit de uithoeken van de aarde. (Jeremia 6:22)

Luister! Een bericht! Het komt eraan! Een hevig gedreun uit het land van het noorden, om de steden van Juda in een woestenij te veranderen, een hol van jakhalzen. (Jeremia 10:22)

Sla je ogen op en kijk wie daar uit het noorden komen. Waar is de kudde die je hebt gekregen, je mooie schapen? Wat zul je zeggen als je straf komt van degenen die je vanaf het begin als goede vrienden hebt behandeld? Zal pijn je niet aangrijpen, zoals wanneer een vrouw weeën heeft? (Jeremia 13:20-21)

De oorspronkelijke ramp uit het noorden kwam in de vorm van de Babylonische legers. Het klopt dat de stad Babylon geografisch gezien ten oosten van Jeruzalem was gevestigd. Desalniettemin lag er een uitgestrekte woestijn tussen beide koninkrijken in. In plaats van recht door een gevaarlijke en woeste wildernis heen te marcheren, volgden de vijandelijke indringers de rivier de Eufraat richting het noordwesten tot aan het punt waarbij ze direct ten noorden van het land Palestina waren aangekomen. Van daaruit marcheerden ze verder richting het zuiden. Met andere woorden: vanuit het noorden dus.

Het is belangrijk om op te merken dat de invasie niet zomaar ineens gebeurde. Het is inderdaad waar dat rijken doorgaans op zoek zijn naar mogelijkheden om nieuwe landen te plunderen. Dat is nou eenmaal wat rijken doen. Echter was deze specifieke militaire campagne anders. Deze militaire campagne werd namelijk goedgekeurd door de Almachtige God. Het was alsof God de Chaldeeën uit hun slaap had gewekt en alsof Hij hen opriep om zich op het oorlogspad te begeven!

In de beknopte profetie van Habakuk zei de profeet het volgende tot God, nadat hij op de hoogte was gebracht van de meedogenloze, onstuitbare Chaldeeën: U hebt ze aangesteld om een oordeel te voltrekken, Jehovah. U hebt ze aangewezen om te straffen, mijn Rots. In Jeremia 25:9 verwijst Jehovah zelfs naar Nebukadnezar als “mijn dienaar”.

In welke zin was Babylon dan een goede vriend van de leiders van Juda, zoals vermeld in het dertiende hoofdstuk van Jeremia, dat hierboven werd aangehaald? Wellicht betreft het een verwijzing naar de gelegenheid waarbij koning Hizkia de opkomende koning van Babylon op onverstandige wijze alle grootse schatten van zijn huis liet zien. Hizkia’s vriendschap met de koning van Babylon bracht Jehovah ertoe om Jesaja naar de koning van Juda te sturen met de volgende boodschap: Hoor het woord van Jehovah: “Er komt een tijd dat alles wat er in je huis is en wat je voorvaders tot nu toe hebben verzameld, weggebracht wordt naar Babylon. Er zal niets overblijven”, zegt Jehovah. (2 Koningen 20:16-17)

Het is interessant dat we moeten constateren dat het Wachttorengenootschap vriendschap heeft gesloten met de globalisten. Het Wachttorengenootschap is niet alleen in de periode tussen 1992 – 2001 een politiek partnerschap aangegaan met de Verenigde Naties, maar het Wachttorengenootschap heeft daarnaast ook nog speciale NGO’s opgericht in Europa, met als doel om te lobbyen bij de OVSE. En nu blijkt dus ook nog dat het Wachttorengenootschap zich heeft aangesloten bij het Covid-vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties. De vraag die Jehovah stelt, blijkt dan ook uiterst relevant te zijn: “Wat zul je zeggen als je straf komt van degenen die je vanaf het begin als goede vrienden hebt behandeld?

Het blijkt dat het niet alleen Jeruzalem was dat onder Gods oordeel kwam. Als zijnde ‘de stad van Jehovah’ was Jeruzalem slechts als eerste aan de beurt. Daarom stelde God ook de verontrustende vraag aan de koningen der aarde: Want luister! Als ik als eerste ellende breng over de stad die mijn naam draagt, zouden jullie dan ongestraft moeten blijven? (Jeremia 25:29)

Hetzelfde patroon zal dan ook gelden ten aanzien van het besluit. Het oordeel begint eerst bij het huis van God.

In het 25ste hoofdstuk van Jeremia kreeg de profeet de opdracht om de symbolische beker van Jehovah’s aanklacht door te geven aan alle volkeren. Ze zouden allemaal gaan drinken uit de beker van Jehovah’s woede, met inbegrip van Babylon! Inderdaad! Zodra Jehovah God eenmaal klaar was met het verwoesten van de wereld door middel van het Chaldeeuwse leger, zou Babylon zelf ook aan de beurt zijn en zou worden vernietigd. en alle koningen van het noorden, dichtbij en ver weg, de een na de ander, en alle andere koninkrijken van de aarde die op de aardbodem zijn; en na hen zal de koning van Se̱sach drinken.” (Jeremia 25:26)

“Se̱sach” was een cryptische naam voor Babylon. (Zie het commentaar in het ‘Inzicht-boek’) De geschiedenis onthult ook dat Babylon omver werd geworpen door de gecombineerde legers van de Meden en de Perzen onder leiding van koning Cyrus. In het Bijbelboek Jesaja verwijst Jehovah naar koning Cyrus als ‘zijn gezalfden’ – wat betekent dat Cyrus een voorafschaduwing voorstelt van Christus, zodra hij het zal opnemen tegen de achtste koning.

Het Wachttorengenootschap erkent dat Babylon een profetische betekenis heeft, echter zijn ze er nooit in geslaagd om erachter te komen wat het nou precies voorstelt. Terug in het jaar 1979 stond er in het Wachttoren-tijdschrift een reeks artikelen over Jeremia geschreven. Dit artikel claimt dat de strijdmacht van Babylon een symbolisering betreft van Jehovah’s hemelse leger bestaande uit engelen. Op humoristische wijze wordt er in ditzelfde artikel ook nog beweerd dat de stad waar Jehovah Zijn naam heeft laten wonen en waar het oordeel zal beginnen, de hedendaagse heidense christenheid zou zijn. Maar indien het zo zou zijn dat Babylon juist Christus en zijn engelenleger zou vertegenwoordigen, wat is dan de betekenis van Cyrus die Babylon omverwerpt en daarna Gods volk bevrijdt? Het moge dan ook duidelijk zijn dat de veronderstelde zieners de zaken niet helemaal helder in perspectief zien.

Om hun dwaasheid nog verder te benadrukken, publiceerde het Wachttorengenootschap ook nog een ander artikel waarin de betekenis werd uitgelegd van Nebukadnezars verovering van Egypte, die door Jehovah werd vergeleken met een torenhoge cederboom welke werd neergehaald door een groep tirannen uit de natiën. Volgens het Wachttorengenootschap zou die torenhoge cederboom alle natiën symboliseren die zullen worden vernietigd tijdens de oorlog van Armageddon. Maar wat is dan de betekenis van de tirannen uit de natiën?

“Wie zullen derhalve een werk doen als dat van de „despoot van de natiën” of de „vreemden, de tirannen van de natiën” in Ezechiëls tijd, en als Jehovah’s instrument de symbolische „ceder op de Libanon”, die nog steeds de aarde beheerst, omhouwen? Jehovah’s christelijke getuigen, die thans uit zo’n twee miljoen personen bestaan die zich in 210 landen overal op aarde bevinden, zullen dit niet doen. Zij zijn niet despotisch, noch tiranniek, en ook vervullen zij het hart van de mensen niet met schrik; zij worden zelfs openlijk als een hulpeloze, weerloze religieuze minderheid vervolgd. Jehovah zal zich niet bedienen van een nietig aards instrument, maar van een machtig hemels instrument. Jehovah’s instrument wordt gevormd door de verheerlijkte Jezus Christus en zijn legers van hemelse engelen.” (w77 15/8 blz. 494-503 paragraaf 13-14)

Met andere woorden: Volgens het Wachttorengenootschap zijn Jehovah’s Getuigen niet tiranniek, maar Jezus Christus dus wel!

De reden dat het Wachttorengenootschap beseft dat Babylon wel een moderne tegenhanger moet hebben, is omdat de vernietiging die door het oude Babylon werd aangericht, verband houdt met de dag van Jehovah. Ezechiël 30:3-4 zegt bijvoorbeeld: Want de dag is dichtbij, ja, een dag van Jehovah is dichtbij. Het wordt een dag van wolken, een vastgestelde tijd voor de volken. Een zwaard zal over Egypte komen…”

Aan de ene kant geloven Jehovah’s Getuigen van ganser harte dat de achtste koning het werk van God zal doen door Babylon de Grote te vernietigen. Om hiervan overtuigd te zijn is zeker veel geloof voor nodig, omdat het voor de meeste gelovigen buiten hun voorstellingsvermogen ligt om te kunnen begrijpen hoe de achtste koning de macht en het gezag zal verwerven om daadwerkelijk alle religie op wereldniveau te kunnen vernietigen, alsof het van de éne op de andere dag zal gebeuren. Denk hier nou eens goed over na. Wat zou er gaan gebeuren wanneer de Verenigde Naties alle wereldwijde religie plotseling ineens zou gaan verbieden? Het antwoord is: Helemaal niets.

De reden waarom de stukjes van de profetische legpuzzel van het Wachttorengenootschap allemaal schots en scheef aan elkaar zitten waardoor het voor iemand onmogelijk wordt om het juiste beeld te kunnen zien zoals het in de Schrift wordt omschreven, is vanwege de misleiding omtrent het jaar 1914. De achtste koning zou volgens het Wachttorengenootschap immers al uit de afgrond zijn opgestegen, ondanks het feit dat de Verenigde Naties in alle opzichten op dit moment niets meer voorstelt dan enkel een papieren tijger.

In werkelijkheid is er vanuit het noorden een enorme ineenstorting op komst. De koning van het noorden heeft op dit moment al de gebeurtenissen in gang gezet. Een door laboratoria ontworpen pestilentie is op de wereld losgelaten om daarmee plaats te maken voor een biologisch wapen in de vorm van gedwongen vaccinaties. Als gevolg van economische manipulatie is de rijkdom van de rijkste één procent van deze aarde de afgelopen maanden verdubbeld, terwijl kleine bedrijven massaal ten onder zijn gegaan als gevolg van de totaal onnodige lockdowns.

Onder het mom van het redden van de wereld van al het levensgevaarlijke Co2 (kooldioxide) heeft Prins Charles zich ingespannen om met de hulp van meer dan 100 topbanken en de enorme private equity firma BlackRock (die gezamenlijk de controle bezitten over $30 biljoen dollar aan activa), geleidelijk aan de financiering af te snijden voor alle bedrijven die energie produceren.

Na de economische crisis van Wall Street in 2008, pochte de CEO van Goldman Sachs, ene Lloyd Blankfein, dat de bankiers “Gods werk aan het doen waren”. Hij was blijkbaar iets op het spoor.

De producenten van kunstmest zijn op dit moment al kopje onder aan het gaan, wat een uiterst onheilspellend voorteken is. Denk hierbij aan enorme voedseltekorten. Als gevolg van decennialange financiële manipulatie is de inflatie nu eindelijk overgeslagen van de virtuele papieren casino-economie naar de daadwerkelijke reële economie. Toch staan de geldkranen op dit moment nog volledig open en wordt er massaal uit gebakken lucht nieuw geld geprint. Dit zal betekenen dat er in een korte tijd een enorme hyperinflatie zal ontbranden waardoor de waarde van het geld compleet zal verdampen. De enige manier om dit te voorkomen is door de kunstmatig lage rentetarieven te verhogen, waardoor het casino zou komen in te storten en waardoor er duizenden bedrijven en vele landen met een enorme schuldenlast failliet zouden gaan. Amerika is verreweg het land met de meeste schulden. Slechts een kleine verhoging van de financieringskosten van de toch al onbetaalbare schuld zou ertoe leiden dat de gehele natie onder curatele wordt gesteld. De dobbelsteen is dus geworpen. Het is ofwel hyperinflatie ofwel een abrupt faillissement. Persoonlijk verwacht ik het laatste.

En tegelijkertijd met de dreigende wereldwijde financiële ineenstorting, zetten de NAVO en de Verenigde Staten ook nog eens extra vaart achter de provocaties met Rusland en sturen ze oorlogsschepen richting de Zwarte Zee. Daarnaast bewapenen ze ook nog de Oekraïne aan de Russische grens en bevorderen ze conflicten in andere landen die grenzen aan Rusland. Rusland heeft het Westen al gewaarschuwd dat ze de rode lijn niet dienen te overschrijden, of anders zal er een keiharde kinetische tegenreactie komen. En dan is er ook nog China.

De Eerste Wereldoorlog werd ontketend als gevolg van de daden van een eenzame wolf. Een enkele man die iemand vermoordde. Op dit moment is de wereld een gigantisch kruitvat geworden en het lijkt er zeker op alsof de lont al is aangestoken. Jehovah roept de vernietigers op om aan het werk te gaan.