Dagtekst dinsdag 2 november

Hij zal zijn engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen bijeen te brengen. — Matth. 24:31.

De afgelopen jaren is het aantal deelnemers op de Gedachtenisviering toegenomen. Moeten we ons daar zorgen over maken? Nee. ‘Jehovah kent degenen die bij hem horen’ (2 Tim. 2:19). In tegenstelling tot Jehovah weten de broeders die het aantal deelnemers tellen niet wie echt gezalfd is. Bij dat aantal zitten ook personen die ten onrechte denken dat ze gezalfd zijn. Sommigen die voorheen van de symbolen gebruikten, zijn daar later mee gestopt. Anderen hebben misschien mentale of emotionele problemen waardoor ze denken dat ze met Christus in de hemel zullen regeren. Het is duidelijk dat we niet precies weten hoeveel gezalfden er nog op aarde zijn. Er zullen overal op aarde gezalfden zijn als Jezus komt om ze naar de hemel mee te nemen. De Bijbel zegt dat er in de laatste dagen een klein aantal gezalfden op aarde overblijft (Openb. 12:17). Maar de Bijbel zegt niet hoeveel er nog zullen zijn als de grote verdrukking begint. w20.01 29-30 ¶11-13

Na al die jaren en vele miljoenen uren van collectief Bijbelonderzoek, lijkt het erop dat het Wachttorengenootschap er simpelweg maar niet in slaagt om het te begrijpen. Het staat vast dat we duidelijk weten hoeveel uitverkorenen er tijdens de laatste dagen op aarde zullen zijn, echter bevinden Jehovah’s Getuigen zichzelf toch niet in de positie om dit heilige geheim te kunnen begrijpen. De oorzaak van het daadwerkelijke probleem zit hem niet alleen in het feit dat er veel personen zijn die wellicht verward zijn over hun roeping. Het daadwerkelijke kwaad dat onopgemerkt is gebleven, betreft het feit dat de Duivel het akker van Christus heeft bezaaid met onkruid.

Dit is de kern van datgene wat Paulus identificeerde als ‘het werk van Satan’. Deze werking van Satan manifesteert zich door middel van een zogenoemde mens van wetteloosheid, vergezeld van allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen en onrechtvaardig bedrog, met als doel, om de uitverkorenen te misleiden door hen een valse Christus te laten aanvaarden. De praktijk wijst uit dat Satan hier bijzonder succesvol in is gebleken.

Jezus had bijvoorbeeld veel te zeggen over het besluit van het samenstel van dingen. In het dertiende hoofdstuk van Mattheüs gaf Jezus ons verschillende illustraties waarin hij de laatste bijeenverzameling vergeleek met een oogst die tijdens het besluit zou plaatsvinden. Jezus verklaarde verder dat de engelen deze oogst zouden uitvoeren, beginnende bij het ontwortelen en bundelen van het onkruid om daarna de tarwe bijeen te verzamelen om die vervolgens in de voorraadschuur van de meester veilig te stellen. Het onkruid symboliseert de valse gezalfden, het demonenzaad dat door Satan de Duivel is geplant. Dit demonenzaad lijkt zo ontzettend veel op de tarwe dat alleen de engelen in staat zullen zijn om de echte tarwe van het onkruid te kunnen onderscheiden.

Satan voerde een soortgelijke operatie uit op de oorspronkelijke christenen. Dit werd duidelijk gedemonstreerd binnen de gemeente in Korinthe. Deze Korintische gemeente werd geleid door mannen die door de apostel Paulus op spottende wijze de ‘superapostelen’ werden genoemd. Paulus zei over hen dat zij valse en bedrieglijke werkers waren die zichzelf op een sluwe wijze voordeden als dienaren van rechtvaardigheid. Deze zogenaamde superapostelen waren zonder enige twijfel mannen die bedreven Griekse sprekers konden worden genoemd, met andere woorden, ze gaven goede toespraken richting het toehorend publiek en daarom hadden ze de apostel Paulus ook bespot, waarbij ze hem probeerden belachelijk te maken door te verklaren dat zijn persoonlijk optreden ‘zwak’ zou zijn en ook dat zijn openbare toespraken ‘waardeloos’ zouden zijn. Deze list bleek ook zeer effectief te zijn.

Volgens het Wachttorengenootschap begon de oogst kort na het jaar 1914. Ondanks het feit dat de Bijbelonderzoekers destijds al een afgezonderde en onderscheiden sekte was die gemakkelijk te onderscheiden was van de reguliere denominaties, zou Jezus toch om de één of andere reden zijn engelen eropuit hebben gestuurd om miljoenen van deze personen, die zichzelf destijds christen noemden, te ontwortelen. Het is dan ook héél moeilijk om te kunnen onderscheiden hoe deze honderden miljoenen ontwortelde mensen zouden zijn verwijderd uit het oogstveld, en ook is het heel moeilijk om vast te kunnen stellen hoe alle opeenvolgende gewassen van vers geplant onkruid dan eveneens zouden zijn ontworteld door deze engelen. Het hoe en waarom omtrent de vele generaties aan gebundeld onkruid, die zouden wenen en knarsetanden, blijft dan ook absoluut een raadsel voor een ieder die de interpretatie van het Wachttorengenootschap gelooft.

Het dilemma dat het Wachttorengenootschap voor zichzelf heeft gecreëerd, zit hem in het feit dat het doel van deze oogst is, om alle struikelblokken en alle wettelozen te verwijderen uit het midden van Gods Koninkrijk. Volgens de rudimentaire interpretatie van het Wachttorengenootschap zouden Gods machtige engelen een enorme groep kerkgangers hebben verwijderd uit de gemeente van Christus, wat de illustratie is van het Koninkrijk. De vraag is echter: hoe kwam de kern van Babylon de Grote überhaupt in de eerste plaats in het koninkrijk van Christus terecht? En waarom zou Jehovah God daarnaast überhaupt de moeite nemen om de struikelblokken uit de heidense christenheid te verwijderen? Geen enkel Besturend Lichaam zou zelfs maar een poging durven te wagen om deze onzinnige leerstelling te adresseren. Deze onzin leerstelling betreft dan ook een fundamentele steen in de witgepleisterde muur van het Wachttorengenootschap.

Volgens de zieners en bevorderaars van deze volslagen nonsens zouden we onszelf op dit moment diep in de tijd van het einde bevinden. Volgens hen zou de grote verdrukking nu ieder moment kunnen uitbreken en daarna zouden de uitverkorenen zich direct naar de hemel begeven en alle anderen die zich krampachtig vastklampen aan het collectieve gewaad van het Besturende Lichaam zouden volgens hen direct een enkele reis ontvangen richting het paradijs. Het is dan ook een waanidee wanneer iemand zou beweren dat velen nooit zullen trillen of wankelen.

Het is heel gemakkelijk om aan een ieder, die bereid is om daadwerkelijk zijn verstand te gebruiken, aan te tonen, dat de oogst op dit moment nog steeds niet is begonnen, evenals het feit dat het besluit op dit moment ook nog niet is aangebroken. In plaats van dat we onszelf volgens het Wachttorengenootschap diep, diep, diep in de tijd van het einde zouden bevinden, zal straks blijken dat het Wachttorengenootschap zal worden weggevaagd tijdens een stortvloed van tirannie, zodra de tijd van het einde daadwerkelijk zal beginnen.

De reden waarom Jezus verklaarde dat het onkruid zou worden samengebundeld vóórdat het in de vuuroven zou worden geworpen, waar overigens ook het gejammer en het tandengeknars zal plaatsvinden, is omdat de sluwe vermomde dienaren van rechtvaardigheid zich op dat moment zullen realiseren dat ze ontmaskerd zijn en dat ze zullen zijn veroordeeld tot gehenna, oftewel de eeuwige dood.

Gedurende een korte periode voordat ze zullen worden verbrand, hebben ze tijd om na te denken over hun vreselijke lot dat hen te wachten staat. Net zoals Jezus zei over het onkruid, zo geldt datzelfde ook voor de slechte slaaf die oorspronkelijk de taak kreeg toegewezen om de schapen van Christus te hoeden, maar die in plaats daarvan juist de schapen van Christus begon te slaan. Of het nu demonzaad is, of dat het nou echt zaad is dat later slecht is geworden, de uiteindelijke straf zal hetzelfde blijken te zijn. Jezus zei dan ook het volgende over de slaaf die ongetrouw en niet beleidvol zou blijken te zijn: Dan komt de meester van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet weet, en hij zal hem heel zwaar straffen en hem hetzelfde lot laten ondergaan als de huichelaars. Daar zal hij jammeren en knarsetanden. (Mattheus 24:50-51)

Terwijl de in ongenade gevallen slaven evenals het demonenzaad met hun tanden zullen knarsen, zullen de uitverkorenen zo helder schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Vergis u niet, hun schittering betreft geen hemels fenomeen. Het zal namelijk hier op aarde plaatsvinden. Dat komt namelijk doordat de glorieuze Christus zichzelf aan hen zal openbaren.

Het Griekse woord dat vertaald wordt als manifestatie is epiphaneia. Wat de betekenis ervan betreft, volgt hier een fragment uit het hoofdstuk genaamd “De Parousia”:

“Epiphaneia betekent letterlijk een ‘verschijning’, en zoals bekend manifesteerde Jezus zichzelf in de eerste eeuw op verschillende manieren zichtbaar aan zijn discipelen. Maar epiphaneia draagt ook de connotatie van ‘helderheid’, wat is afgeleid van het Griekse werkwoord epiphaino, dat ‘te schijnen’ betekent – wat een glorieuze, schitterende verschijning en een meeslepende openbaring suggereert voor de waarnemer van deze verschijning.”

Ik heb een voorkeur voor de vertaling van het woord epiphaneia dat in de King James Versie van de Bijbel voorkomt. Daar wordt het beschreven als “the brightness of his coming” (de schittering van zijn komst). Interessant is ook dat deze schittering van zijn komst ervoor zal zorgen dat Satans mens van wetteloosheid teniet zal worden gedaan.

Wat betreft de rechtvaardigen die zullen schijnen als de zon: de apostel Johannes, die samen met Petrus en Jakobus op de berg was toen ze de transfiguratie van Jezus voor hun aangezicht zagen gebeuren, waardoor hij zo helder begon te schijnen als de zon, schreef later het volgende aan degenen die in leven zouden zijn ten tijde dat de Tweede Komst van Christus zou plaatsvinden: Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is.” (1 Johannes 3:2)

Het moge onderhand wel duidelijk zijn dat Jezus op dit moment al gemanifesteerd is ten overstaan van alle personen die zich in de hemel bevinden, met inbegrip van Satan en zijn engelen. Er is voor Christus dan ook geen enkele reden om zichzelf in de hemel te onthullen. Echter is Jezus op dit moment zelfs nog steeds niet geopenbaard aan de uitverkorenen. Dat zal zeer zeker binnenkort gaan veranderen. Het is dan ook niet toevallig dat de woorden epiphaneia en parousia onderling uitwisselbare termen zijn. Laat daarom hem die een oor heeft horen.

Nadat de manifestatie zal hebben plaatsgevonden zullen de overgebleven uitverkorenen getuigen over het feit dat ze Christus zullen hebben gezien. Gezamenlijk zullen ze de rol van de twee getuigen vervullen, vóórdat ze zullen worden overwonnen en vóórdat ze zullen worden gedood door het woedende wilde beest.