VRAAG VAN EEN LEZER: De vrouw van een ouderling vertelde me dat Psalm 45:16 ons leert dat sommige ouderlingen vorsten zullen zijn in het paradijs. Is dat de betekenis van het vers?

De vrouw van deze ouderling koestert waarschijnlijk de ambitieuze hoop dat haar man in het paradijs de rol van een prins of vorst mag spelen. Maar om antwoord te geven op uw vraag: nee, dat is niet wat deze Psalm betekent. Ouderlingen of opzieners vormen een voorziening die bedoeld is voor christelijke gemeenten. Zodra Christus terug zal keren, zal het gehele christendom worden opgeheven. Er zal daarvoor in de plaats een compleet nieuw systeem worden opgericht dat onder de directe controle staat van het Koninkrijk van God.

Het betreffende vers luidt: Je zonen zullen de plaats innemen van je voorvaders. Je zult ze als vorsten aanstellen op de hele aarde.

Psalm 45 betreft een profetisch gedicht dat het huwelijk en de kroning van Jehovah’s aangestelde koning beschrijft. Voorafgaand aan het koninklijk huwelijk voert de koning met succes oorlog tegen alle vijanden van het Koninkrijk.

In de menselijke contreien betreft het huwelijk van een vorst of prins iets heel belangrijks. Ongeveer 10 jaar geleden vond het huwelijk plaats van de Britse prins William en zijn vrouw Kate. Het was een nationale feestdag in het Verenigd Koninkrijk. Zo zal ook het symbolische huwelijk tussen de Vorst der vorsten en de bruid van Christus een wonderbaarlijk feest zijn voor de drakendodende Zoon van God. Het zal het beginpunt vormen van een nieuw tijdperk van oneindige vrede.

Het negende hoofdstuk van Jesaja voorzegt dat het gegeven kind de Eeuwige Vader zal worden genoemd. Hij zal de vader van velen worden. Niet door middel van het menselijke voortplantingsproces, maar door de doden weer tot leven te wekken en door de overlevenden van het einde van dit samenstel richting de waterbronnen des levens te leiden.

Onder de vele miljarden die in de loop van de geschiedenis zijn gestorven, bevonden zich ook de Hebreeuwse voorvaders van Jezus. Een vooraanstaande voorouder van Jezus was David. Toen de Farizeeën en Sadduceeën Jezus eens ondervroegen over de opstanding, draaide Jezus de situatie om en stelde hen de vraag: Wat denken jullie? Van wie is de Christus een zoon?’ Ze antwoordden: ‘Van David.’ Hij vroeg: ‘Hoe kan David hem dan onder inspiratie Heer noemen en zeggen: “Jehovah heeft tegen mijn Heer gezegd: ‘Ga aan mijn rechterhand zitten totdat ik je vijanden aan je voeten leg’”? Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ Niemand kon hem daar antwoord op geven en niemand durfde hem verder nog iets te vragen.(Mattheüs 22:41-46)

Het antwoord hierop is dat Jezus de Heer van David zal worden wanneer hij hem uit de dood zal opwekken. Vervolgens zal David, de voorvader van de Messias, zijn zoon worden.

Andere prominente voorvaderen van Jezus zijn Abraham, Isaac en Jacob en ook koningen zoals Josafat en Josia. Meer dan waarschijnlijk wordt echter de hele natie Israëlieten die van Abraham afstamt, beschouwd als zijnde de voorvaderen van Christus. Dat omvat Mozes, Samuël, Gideon, Elia en ook profeten zoals Jeremia en Daniël, en vele anderen die geen directe voorouders van Jezus waren. Jezus zal deze rechtvaardige mannen in de komende wereld aanstellen als aardse vorsten.

Er bestaat daarnaast ook nog een ander stukje profetie dat het Wachttorengenootschap onterecht heeft toegepast op christelijke ouderlingen. In Jesaja 32:1-2 staat: Luister! Een koning zal regeren voor rechtvaardigheid en vorsten zullen regeren voor gerechtigheid. En elk van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen slagregens, als waterstromen in een dorre streek, als de schaduw van een grote rots in een uitgedroogd land.

In tegenstelling tot de bedrieglijke leerstelling dat Christus al in het jaar 1914 begonnen zou zijn te regeren en dat de ouderlingen sinds dat moment al regeren voor gerechtigheid, heeft het Wachttorengenootschap een hele belangrijke rol gespeeld bij het verblinden van degenen die onder hun invloed staan, met betrekking tot de toekomstige komst van Christus en alles dat daarbij komt kijken. Daarom verklaart Jesaja verder: Dan zullen de ogen van wie zien niet langer dichtgestreken zijnen de oren van wie horen zullen luisteren. Het hart van impulsieve mensen zal nadenken over kennis en de tong van stotteraars zal vloeiend en duidelijk spreken. De dwaas zal niet langer vrijgevig worden genoemd en de gewetenloze niet langer nobel. Want de dwaas zal onzinnige dingen zeggen en zijn hart zal boosaardige plannen maken om afvalligheid te bevorderen en om opstandig tegen Jehovah te praten, om de hongerige honger te laten lijden en om de dorstige water te ontzeggen. (Jesaja 32:3-6)

Momenteel worden de woordvoerders van het Wachttorengenootschap nog steeds geprezen voor het uiten van onzinnige dingen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat Jehovah’s Getuigen zich op dit moment al zouden bevinden in een geestelijk paradijs en daarnaast bewieroken ze de Wachttoren-organisatie voor de veronderstelde bewering dat de organisatie verantwoordelijk zou zijn geweest voor het oprichten en herstellen van de zogenaamde ‘zuivere aanbidding’.

Echter zijn de metaforische slagregens op dit moment nog helemaal niet eens begonnen. De wind is nog steeds niet begonnen te waaien. De kolkende stortvloed van Jehovah heeft de schuilplaats van degenen die zich in leugens en bedrog hebben verborgen nog steeds niet weggespoeld. De vorsten die zullen regeren voor gerechtigheid betreffen niemand minder dan de uitverkorenen, nadat ze Christus zullen hebben gezien. Nogmaals, in tegenstelling tot de leer van het Wachttorengenootschap, is Jezus namelijk de Vorst der vorsten.


HET BEEST UIT DE AARDE EN DE VALSE PROFEET

VRAAG VAN EEN LEZER: Ik wilde u graag een vraag stellen over Openbaring hoofdstuk 13 vers 14. Er staat daar geschreven dat “het” (wat refereert naar de valse profeet) de bewoners van de aarde misleidt met de tekenen die het mocht doen voor de ogen van het wilde beest, terwijl het tegen de bewoners van de aarde zegt dat ze een beeld moeten maken voor het wilde beest…

Ik begrijp hier dus uit dat deze zogenoemde valse profeet het wilde beest moet zijn dat uit de aarde of uit het graf zou moeten komen. Ik vind dit een beetje verwarrend wat hiermee precies wordt bedoeld. Ik ben benieuwd of u dit voor mij zou kunnen ophelderen.     

Het is mij niet geheel duidelijk wat het precies is waar u opheldering over zou willen krijgen.

In het door u aangehaalde stuk uit Openbaring wordt de valse profeet niet eens genoemd. Dit is wat dat gedeelte van Openbaring in de juiste context zegt: Toen zag ik een ander wild beest uit de aarde opkomen. Het had net als een lam twee hoorns, maar het ging spreken als een draak. Het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest voor zijn ogen uit. En het zorgt ervoor dat de aarde en de bewoners ervan het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke wond was genezen. Het doet grote tekenen en laat zelfs vuur uit de hemel naar de aarde komen voor de ogen van de mensen. Het misleidt de bewoners van de aarde met de tekenen die het mocht doen voor de ogen van het wilde beest, terwijl het tegen de bewoners van de aarde zegt dat ze een beeld moeten maken voor het wilde beest dat door het zwaard gewond was maar weer was opgeleefd. Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden. (Openbaring 13:11-15)

Het Wachttorengenootschap verschaft hierin enig nuttig inzicht, in die zin dat het Wachttorengenootschap het tweehoornige wilde beest identificeert als de Anglo-Amerikaanse dualistische wereldmacht evenals de valse profeet. Echter weten we ook dat het Wachttorengenootschap daarnaast geen bijzonder belang hecht aan het beest dat uit de aarde opstijgt. Het rode boek van het Wachttorengenootschap “Openbaring – Haar grootste climax is nabij” stelt eenvoudigweg dat het beest afkomstig is uit het stabiele deel van Satans wereld – wat dat dan ook zou mogen betekenen.

Het Wachttorengenootschap demonstreert hier wederom dat ze onzinnige dingen spreken met betrekking tot wat er staat geschreven over het wilde beest dat een dodelijke wond zal oplopen en daarna weer zal opleven. Het commentaar in het boek “Openbaring- Haar grootste climax is nabij!” beweert dat de kop van het beest tijdens de Eerste Wereldoorlog de doodsklap zou hebben opgelopen en dat het beest daarna heel snel weer tot leven kwam. Het lijkt erop dat het voor deze zogenaamde vertolkers van Bijbelse profetie verder niet ter zake doet dat de Britse en Amerikaanse bondgenoten in werkelijkheid als overwinnaars uit de oorlog kwamen. In de Verenigde Staten werd “Veterans Day” (oorspronkelijk Wapenstilstandsdag genoemd) en op 11 november ingesteld om de ondertekening van de wapenstilstand te herdenken die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. De Britse “Poppy Day” dient tevens als een herdenkingsdag voor dezelfde gebeurtenis. Normaal gesproken voeren landen die als verliezer uit een oorlog komen dan ook geen plechtige nationale feestdag in om daarmee hun eigen nederlagen te gedenken.

Het behoeft dan ook geen verdere onderbouwing om het punt nog verder te verduidelijken dat de kop van het beest destijds geen doodsklap had ontvangen en dat het beest destijds ook geen nieuw leven werd ingeblazen. De heropleving van het beest wordt uitgebeeld door het tweehoornige monster dat uit de aarde opstijgt – alsof deze uit het Graf opklimt.

Het door Anglo-Amerika gedomineerde wereldwijde systeem is voorbestemd om in elkaar te storten tijdens een catastrofe van epische proporties. Maar net zoals het geval is bij de mythische Phoenix zal ook het Anglo-rijk daarna weer tot leven komen, met als verschil dat dit rijk na zijn veronderstelde dood zal beginnen te spreken als een draak. Met andere woorden, het zal dan gaan dienen als een rechtstreeks kanaal van de Duivel.

Het “Grootste Climax-boek” leert dat het tweehoornige beest en de valse profeet beiden dezelfde entiteit zijn. Er is sprake van een verband. In de hierboven geciteerde verzen voert het tweehoornige schepsel bijvoorbeeld tekenen uit voor het aangezicht van het wilde beest. In Openbaring 19:20 wordt echter gezegd dat de valse profeet tekenen verricht in het bijzijn van het zevenkoppige beest, teneinde degenen te misleiden die het merkteken 666 hebben ontvangen. Er kan echter wel een subtiel onderscheid zijn tussen het Anglo-beest en de valse profeet.

Elk rijk heeft altijd zijn eigen priesters gehad die nauw waren verbonden met de troon. Farao had bijvoorbeeld zijn magie beoefenende priesters en tovenaars die feitelijk in staat waren om de eerste drie wonderen van Mozes te dupliceren. Ook Nebukadnezar beschikte in zijn hofhouding over zijn eigen magie-beoefenende priesters en tovenaars.

Nadat Christus de ware religie had opgericht, begon Satan direct te werken aan de overname ervan. Dit doel bereikte hij toen Constantijn de toen verdorven vorm van het christendom tot staatsgodsdienst benoemde, zodat de toenmalige Pontifex Maximus aan de macht kon blijven terwijl het toenmalige Romeinse rijk in elkaar aan het storten was. De geestelijkheid werd de bewaarder van het rijk.

Na meer dan een millennium verbrak koning Hendrik (Henry) de banden met het Vaticaan waaruit vervolgens weer de Anglicaanse Kerk ontstond. Rond diezelfde periode trokken ook de Venetiaanse financiers richting het noorden en veroverden Engeland om vervolgens de vrijmetselarij op te richten, met als uiteindelijk doel: de vernietiging van de christelijke beschaving.

Vrijmetselaars zijn in onze moderne tijd de magie-beoefenende priesters die in dienst zijn van het Britse rijk. Het is altijd al hun doel geweest om de vernietiging van het christendom te realiseren en om de agenda te implementeren die gebaseerd is op regelrechte duivelaanbidding.

De invloed die uitgaat van deze demonen-aanbiddende vrijmetselaarscultus werpt enig licht op wat er in Daniel 11:37 wordt bedoeld met betrekking tot de koning van het noorden die “geen respect zal hebben voor de God van zijn voorvaders”. De god van zijn voorvaders is natuurlijk de Drie-eenheid, welke Constantijn mogelijk had gemaakt toen hij de macht greep over het christendom. Het is de koning van het noorden die verbijsterende dingen en godslasteringen zal uitspreken tegen de God der goden, net zoals het wilde beest doet, nadat het zal zijn hersteld van zijn dodelijke kopwond. Aangezien de vrijmetselaars de drijvende kracht zijn achter de campagne om alle overblijfselen van de ware religie te elimineren, lijkt het daarom ook zeer waarschijnlijk dat de cultus van de vrijmetselaars de valse profeet is waarover in de profetie wordt gesproken.

Satans magie-beoefenende tovenaars zullen in de toekomst ongetwijfeld grote tekenen verrichten om daarmee de mensheid te misleiden zodat ze Satan en het herrezen beest zullen gaan aanbidden, wat uiteindelijk zal resulteren in hun eeuwige vernietiging.