Er is sprake van een internationaal complot. Het betreft dus geen complottheorie. Hoe zou er, wanneer we weten dat Satan de Duivel de wereld regeert, geen sprake kunnen zijn van een anti-christelijk complot? Het volgende is wat het Wachttorengenootschap in het jaar 1987 hierover te zeggen had (zie paragraaf 13 uit de Wachttoren):

“In Gods ogen is de organisatie der Verenigde Naties een kolossale samenzwering op wereldomvattende schaal. Hoe dat zo? Omdat ze verklaart vastbesloten te zijn de doeleinden te bereiken die God alleen door zijn „Vredevorst” tot stand zal laten brengen. En ze roept de volkeren van alle natiën op hun steun te verlenen aan haar streven wereldomvattende veiligheid en zekerheid tot stand te brengen door menselijke inspanningen. Ze heeft 1986 zelfs uitgeroepen tot „Internationaal Jaar van de Vrede”. Hiermee bewijst ze een samenzwering te zijn tegen de „Vredevorst” en tegen het verbond dat Jehovah met hem gesloten heeft voor een eeuwig Koninkrijk.”

Het is inderdaad waar. De Verenigde Naties hebben zich tot doel gesteld om vrede en veiligheid te bewerkstelligen. Zoals het Wachttorengenootschap destijds opmerkte, werd het iconische VN-beeld van een gespierde man die op zijn metalen zwaard hamert om het om te vormen tot een ploegschaar uit de profetie van Jesaja door de VN aan zichzelf toegeëigend. Het is daarnaast ook overbodig om te moeten vermelden dat de Verenigde Naties in de afgelopen 75 jaar van hun bestaan er jammerlijk genoeg niet in is geslaagd om een einde te maken aan oorlog. Op dit moment lijkt het er sterk op dat de Verenigde Naties en haar Wereldgezondheidsorganisatie in de veronderstelling verkeren dat ze de wereld gezond en veilig kunnen maken door middel van een algehele vaccinatie.

Sinds 1987 heeft het Wachttorengenootschap geleidelijk aan hun harde retoriek tegen de Verenigde Naties afgezwakt. Sterker nog: Het Wachttorengenootschap is in het jaar 1992 feitelijk een politiek partnerschap aangegaan met de Verenigde Naties door een NGO op geassocieerd niveau te worden van de Verenigde Naties. Omdat de Wachttoren-organisatie een erkende NGO was, werd het Wachttorengenootschap daarmee ook contractueel verplicht om zijn invloed aan te wenden om hun achterban op een positieve wijze voor te lichten over alle prestaties en programma’s van de Verenigde Naties. Het Wachttorengenootschap deed dit dan ook plichtsgetrouw, althans, gedurende de lidmaatschapsperiode van 10 jaar lang, totdat het moment aanbrak waarop de London Guardian de huichelarij van het Wachttorengenootschap publiekelijk aan de kaak stelde. In alle haast ontbonden ze vervolgens het partnerschap en beweerde het Wachttorengenootschap dat een kantoormedewerker bij de VN hen zou hebben wijsgemaakt dat het Wachttorengenootschap wel lid moest worden van de Verenigde Naties om te worden geaccepteerd als een geassocieerd NGO-lid om zodoende de Dag Hammarskjöld-bibliotheek in New York te mogen gebruiken. Uiteraard bleek dit een regelrechte leugen te zijn. Het onbetamelijke politieke partnerschap van het Wachttorengenootschap met de Verenigde Naties werd in de periode daarna ook grondig aan de kaak gesteld in het boek “Jehovah zelf is koning geworden”.

Ook al heeft het Wachttorengenootschap 20 jaar geleden zijn NGO-relatie met de Verenigde Naties ontbonden, toch bleek dat het Wachttorengenootschap in de jaren daarna niet meer is teruggekeerd naar hun eerdere standpunt, namelijk dat de VN een “kolossale samenzwering op wereldomvattende schaal” betreft die tegen Christus gekant is. Verre van dat. Op dit moment waarschuwt het Wachttorengenootschap zijn lezers om vooral op hun hoede te zijn voor gevaarlijke complottheorieën over de Covid-pandemie en ze citeren daarbij ook de Verenigde Naties als zijnde een betrouwbare bron van waarheid!

Op dit moment staat er op de hoofdpagina van de website JW.ORG een artikel over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen gevaarlijke complottheorieën. Het Wachttorengenootschap citeert hierin de Verenigde Naties en verklaart het volgende:

“De secretaris-generaal van de VN waarschuwde bijvoorbeeld voor een gevaarlijke epidemie van misinformatie tijdens de Covid-19-pandemie. Schadelijk gezondheidsadvies en kwakzalverij nemen snel toe, aldus de VN-leider. ‘Onwaarheden vullen de ether. Wilde complottheorieën infecteren het internet. Haat gaat viraal en stigmatiseert en belastert mensen en groepen.’”

Vergelijkt u vervolgens eens de bovenstaande verklaring met wat er eerder in het jaar 1979 werd gedrukt in het tijdschrift de Wachttoren (paragraaf 24):

“Wij zullen toch beslist niet verstrikt willen raken in een internationale samenzwering tegen Jehovah’s koninklijke Knecht, Jezus Christus. De gezalfde Jeremiaklasse heeft de politieke heersers, vooral die van de christenheid, door talloze openbare bekendmakingen van de situatie in kennis gesteld, maar de heersers geven er de voorkeur aan in de Verenigde Naties te blijven”

Wat is er in de tussentijd toch gebeurd met de Wachttoren-organisatie? Wat is er in de tussentijd toch gebeurd met de veronderstelde stem van de gezalfde Jeremia-klasse? Slechts enkele decennia geleden waarschuwde Jehovah’s ‘kanaal’ de wereld nog volmondig dat de Verenigde Naties waren opgericht als een plaatsvervangend koninkrijk van God, evenals dat de Verenigde Naties niets minder is dan een door de duivel geïnspireerde samenzwering. Echter blijkt nu dus dat het Wachttorengenootschap als Jehovah’s aardse kanaal de Verenigde Naties beschouwt als een drager des lichts terwijl ze tegelijkertijd schadelijke gezondheidsadviezen en wilde complottheorieën aan de kaak aan het stellen zijn.

Billie en TedrosDe Verenigde Naties suggereren dat mRNA-injecties volkomen veilig en effectief zouden zijn, ondanks het feit dat er nu al tienduizenden mensen zijn overleden aan deze injecties. En van de honderden miljoenen mensen die tot nu toe nog niet zijn overleden of nog geen negatieve bijwerkingen hebben gehad als gevolg van het ‘vaccin’, worden velen van hen toch nog ziek door COVID-19 en krijgen ze vervolgens te horen dat ze, om hun status als ‘volledig gevaccineerde’ te kunnen behouden, ze zichzelf dienen te onderwerpen aan periodieke injecties. Waarom is het publiek niet eerder geïnformeerd over het feit dat deze injecties enorm grote risico’s met zich meebrengen en dat deze injecties slechts tijdelijke en marginale bescherming bieden? WIE (WHO) verstrekt hier nou daadwerkelijk schadelijke gezondheidsadviezen en wie verkoopt hier nou daadwerkelijk oplossingen in de vorm van slangenolie?

Sinds het Wachttorengenootschap de dépopulatie eugenetica van Bill Gates en zijn “filantropische” band met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties volledig heeft onderschreven, heeft het Besturende Lichaam daarmee onthuld dat ze deel uitmaken van de kolossale samenzwering op wereldomvattende schaal die ze een aantal decennia eerder nog keihard veroordeelden.

In de dagen van Jeremia: Toen zei Jehovah tegen me: ‘Er is een samenzwering onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Ze zijn teruggevallen in de fouten van hun voorouders in het verre verleden, die weigerden mijn woorden te gehoorzamen. Ook zij zijn andere goden achternagegaan om die te vereren. (Jeremia 11:9-10)

Over de samenzweerders gesproken, Jehovah onthulde ook aan Jeremia wat er achter de samenzwering zat: Want er zijn slechte mensen onder mijn volk. Ze blijven loeren, als ineengedoken vogelvangers. Ze zetten een dodelijke val. Ze vangen mensen. Als een kooi vol vogels, zo zitten hun huizen vol bedrog. Daardoor zijn ze nu machtig en rijk. (Jeremia 5:26-27)

Net zoals in het oude Jeruzalem, de stad waar Jehovah Zijn naam had laten wonen, zo zijn ook de leidende mannen van het Wachttorengenootschap een samenzwering aangegaan tegen Jehovah God. Er zijn namelijk goddeloze mannen en bedriegers, die zich, net als bij de superapostelen die de leiding hadden over de gemeente in Korinthe, zichzelf alleen maar voordoen als gezalfde dienaren. Als gehurkte jagers die op vogels jagen, hebben ze door middel van hun bedrog een dodelijke val uitgezet voor de Jehovah’s Getuigen.

En nu blijkt dus dat deze val is dichtgeklapt. Ze hebben Jehovah’s aardse organisatie toegewijd aan het wereldwijde dépopulatieplan van de Verenigde Naties. Het Besturende Lichaam heeft behendig gebruik gemaakt van de Schrift om deze val te verbergen en om de kudde wijs te maken dat ze de superieure autoriteiten dienen te gehoorzamen en dat ze naar het ‘kanaal’ dienen te luisteren en ook dat ze de gen-veranderende injecties bij zichzelf dienen in te laten spuiten.

Maar door de autoriteit te volgen en aan te halen van de eerder aan de kaak gestelde kolossale samenzwering tegen Jehovah God, veroordeelt het Besturende Lichaam daarmee zichzelf. Wie is nu degene die mensen en groepen stigmatiseert en belastert, waar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor waarschuwde? Het is niemand minder dan het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Ze hebben Jehovah’s onschuldige schapen gestigmatiseerd als zijnde rebellen die weigeren om Jehovah’s kanaal te gehoorzamen, simpelweg omdat ze er de voorkeur aan geven om het zogenaamde vaccin niet bij zichzelf in te laten spuiten.

Sommigen zullen wellicht geneigd zijn om niet te accepteren dat de profetie van Jeremia een hedendaagse toepassing heeft, maar de profetie van Daniël heeft dat zeker wel. Toen Daniël namelijk de intriges van de koning van het noorden voorzei, schreef de profeet het volgende: Degenen die zich misdragen tegen het verbond, zal hij door sluwe woorden tot afval brengen. Maar het volk dat zijn God kent, zal overwinnen en slagen in wat het onderneemt. (Daniël 11:32)

Om goddeloos tegen het verbond te handelen, moet een volk eerst een verbond met God hebben gesloten. De joden die in Jeremia’s tijd tegen Jehovah samenspanden, bevonden zich sowieso in een verbond met Jehovah. Daarom zei Jehovah God in het elfde hoofdstuk: Ook zij zijn andere goden achternagegaan om die te vereren. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben het verbond verbroken dat ik met hun voorouders had gesloten. (Jeremia 11:10)

Inderdaad…sluwe woorden dus. Wat is er nou nobeler dan het redden van levens? Sinds het moment dat de lockdowns waren begonnen en het Jehovah’s Getuigen werd verboden om nog langer fysiek samen te komen of om deel te nemen aan een openbare bediening, heeft het aardse mondstuk van Jehovah keer op keer verklaard dat het allemaal draait om het redden van levens. En nu blijkt op dit moment dat het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties hun krachten hebben samengebundeld om daarmee nog meer kostbare mensenlevens te redden dankzij de zogenaamde wonderen van de mRNA-technologie.

Hoe kan de koning van het noorden gezalfde personen tot afvalligheid brengen? Vanaf het allereerste begin van hun oprichting was er al sprake van een invloed vanuit de vrijmetselarij binnen het leiderschap van het Wachttorengenootschap. De Britse vrijmetselarij is een van de belangrijkste manieren waarop het Rijk diverse organisaties infiltreert en ondermijnt. Het zou daarom ook niemand mogen verbazen dat het Wachttorengenootschap ongetwijfeld hoog op de lijst moet staan van organisaties waarop de vrijmetselarij hun pijlen hebben gericht.

De Vrijmetselarij lijkt aan de buitenkant een quasi-christelijk geheim genootschap te zijn, maar dat betreft slechts een dekmantel voor de nietsvermoedende buitenwereld. Het hoogste niveau van ingewijden binnen de vrijmetselarij aanbidt namelijk niemand minder dan Satan de Duivel. Het wordt nu duidelijk dat er sprake is van een occulte samenkomst van personen die aanbidders zijn van demonen en die hun magie beoefenen om het Wachttorengenootschap een bepaalde kant op te sturen en beide partijen bevinden zichzelf in een alliantie waarbij ze samen betrokken zijn in een duivels wereldwijd complot om de huidige beschaving te vernietigen en om een nieuwe wereldorde te vestigen onder de absolute heerschappij van de Verenigde Naties waarbij de Duivel aan het hoofd op de troon zit. Dit alles zal moeten gebeuren om de weg vrij te maken voor de glorieuze manifestatie van Christus die op zijn beurt deze compleet goddeloze puinhoop tot as zal verbranden – en dat geldt met name ten aanzien van het addergebroed in Warwick.

 

“De zondaars in Sion zijn doodsbang, de afvalligen sidderen van angst: “Wie van ons kan leven bij een verterend vuur? Wie van ons kan leven bij vlammen die niet doven?”

(Jesaja 33:14)