Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de reeks artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia.


In het tiende hoofdstuk van Jeremia staat verder nog opgetekend dat Jehovah instructies geeft aan zijn profeet. Jehovah zegt daar het volgende: De goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt zullen verdwijnen van de aarde en van onder deze hemel. (Jeremia 10:11)

Niet al degenen die als goden worden beschouwd, betreffen ook daadwerkelijk levenloze afgoden die gemaakt zijn van hout en die bedekt zijn met goud. Sommige goden betreffen levende geestelijke schepselen, die veel machtiger en intelligenter zijn dan mensen, maar toch zwaar inferieur zijn in vergelijking met Jehovah. Dan zijn er ook nog de menselijke goden. In het oude Egypte werden de farao’s als goden beschouwd. De goddeloze koning Herodes werd door de menigte tot een god verklaard waarop Jehovah’s engel hem onmiddellijk doodsloeg. Vormde dit wellicht een voorteken?

Toen de apostel Paulus en Barnabas ooit een kreupele man genazen, begroette de menigte hen als goden, als incarnaties van Zeus en Hermes, en ze probeerden zelfs om offers aan hen te brengen. Paulus reageerde hier snel en daadkrachtig op om zodoende te voorkomen dat de menigte afgoderij zou bedrijven.

Het trieste feit is dat mensen vervreemd zijn van God, en vanwege die vervreemding zijn we ook eerder geneigd om substituten voor God te accepteren, met andere woorden: afgoden. En hoe moeilijk het ook is om toe te geven… dit is ook precies wat zich onder Jehovah’s Getuigen heeft voorgedaan.

Omdat het Besturende Lichaam de rol van de getrouwe slaaf op zich neemt waarbij het ook nog zo is dat er onder Jehovah’s Getuigen geen bewustzijn bestaat van het feit dat er ook een slechte en ontrouwe slaaf aanwezig zal zijn die uiteindelijk zal worden verbannen naar de duisternis op het moment dat Christus zal beginnen met zijn inspectie van Gods huis, wordt daarom ook elke uiting van het Wachttorengenootschap beschouwd als loutere woorden van Jehovah God zelf. Geleidelijk aan en op heel subtiele wijze zijn degenen die als woordvoerders van Jehovah optreden, zelf als goden beschouwd gaan worden – enigszins vergelijkbaar met hoe een vrome katholiek de paus vereert.  

Paulus waarschuwde zijn christelijke broeders om hiervoor op hun hoede te zijn toen hij zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen schreef waarin wordt geschreven over de mens van wetteloosheid. Over hem verklaarde de geïnspireerde apostel: Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging. Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert. (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Wat zal er niet komen tenzij eerst de geloofsafval komt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, dienen we terug te gaan naar het eerste hoofdstuk, waar Paulus schreef over de terugkeer van Christus “… op de dag dat hij komt om geëerd te worden in verband met zijn heiligen en om bewonderd te worden door iedereen die geloof heeft getoond, en jullie hebben het getuigenis dat we hebben gegeven, in geloof aanvaard. (2 Thess. 1:10)

De verheerlijking van de heiligen vindt plaats tijdens de parousia, ook wel bekend als de manifestatie en openbaring, wanneer Christus zichzelf zal begeven naast de heiligen en zich aan hen zal laten zien en hen zal bedienen. Daarna zal de openbaring van de zonen van God plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat er tot op dit moment nog niet zo’n dergelijke verheerlijking van de heiligen heeft plaatsgevonden; en dat daarom dus ook de tegenwoordigheid van Christus nog steeds niet is begonnen. Daarom spoorde Jakobus de gezalfde christenen ook aan en schreef hij hen om geduldig te blijven wachten op de tegenwoordigheid van Christus. Heb dus geduld, broeders, tot de aanwezigheid van de Heer. Denk aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare vrucht van de aarde totdat de vroege regens en de late regens komen. Ook jullie moeten geduld hebben.  Houd moed, want de aanwezigheid van de Heer is nabij. (Jakobus 5:7-8)

De aanwezigheid van de Heer betekent het einde en dus niet het begin van weer een hele lange periode waarin christenen geduldig dienen te blijven wachten. En volgens de geïnspireerde apostel zal de parousia (Tweede Komst van Christus) pas plaatsvinden na de geloofsafval. Hou die gedachte dan ook in het achterhoofd.

Door de decennia heen heeft het Wachttorengenootschap de valse leerstellingen van de heidense christenheid krachtig aan de kaak gesteld – in het bijzonder de hypocrisie en verdorvenheid van de pausen van de rooms-katholieke kerk. Het Wachttorengenootschap heeft de Bijbel gebruikt om de heersende afgoderij te veroordelen, zoals de aanbidding van Maria en de heiligen, evenals de aanbidding van het kruisbeeld. En natuurlijk is er ook aangetoond dat de Drie-eenheid is afgeleid van heidense afgoderij die zelfs dateert van vóór de geboorte van Jezus.

Door de waarheid met betrekking tot de fundamentele Bijbelse leerstellingen te verdedigen, is het alsof de mannen die aan de top staan van het Wachttorengenootschap, zichzelf hebben verheven boven de zogenaamde kerkelijke goden van de christenheid en al hun voorwerpen van aanbidding. Echter is gebleken dat het Besturende Lichaam niet is zoals Paulus en Barnabas, die snel en daadkrachtig afrekenden met het demonische plan om de menigte hen als goden te laten aanbidden. Nee, de mens van wetteloosheid presenteert zichzelf publiekelijk als een god? Hoe dan?

De mens van wetteloosheid beweert niet ten onrechte dat hij in de geestelijke tempel van Jehovah God zit – zoals het Wachttorengenootschap ook leert. Integendeel, zijn aanwezigheid onder de gezalfden is net zo werkelijk als destijds de aanwezigheid van Judas te midden van de apostelen. Het is dan ook absoluut geen toeval dat Jezus naar Judas verwees als de zoon van vernietiging, wat dezelfde term was die de apostel Paulus ook gaf aan de mens van wetteloosheid.

Wat is de belangrijkste leerstelling die van de mens van wetteloosheid afkomt? Een leerstelling die de apostel Paulus ‘het werk van Satan’ noemde? Paulus legde uit dat de mens van wetteloosheid openbare uitspraken en boodschappen zou verkondigen en schriftelijke verklaringen zou geven die worden beschouwd als zijnde geschreven met apostolische autoriteit, waarin zou worden verklaard dat dat de tegenwoordigheid zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah zou zijn aangebroken – precies zoals het Wachttorengenootschap heeft gedaan sinds haar oprichting, meer dan 140 jaar geleden! Het lijkt er daarom ook sterk op dat de strenge waarschuwing van de apostel Paulus, om je op geen enkele manier door iemand te laten misleiden, aan dovemansoren is gericht.

Maar hoe presenteert de mens van wetteloosheid zichzelf in het openbaar dan als een god? Dit doet hij door zichzelf te verheffen boven Christus, die aan het hoofd staat van de gemeente en de eniggeboren god is. Hoe heeft het Besturende Lichaam zichzelf dan boven Jezus verheven? Door Jehovah’s Getuigen het bevel te geven om te stoppen met prediken, onderwijzen en fysiek samenkomen – waardoor ze zich effectief hebben verzet tegen de geboden van Christus zelf. Uiteraard hebben ze dit enkel maar gedaan om levens te redden natuurlijk.

In de dagtekst van 20 augustus 2021 stond het volgende geschreven: “Je houdt je schild van het geloof stevig vast door geregeld naar de vergaderingen te gaan en door anderen over Jehovah’s naam en zijn Koninkrijk te vertellen”

Bethel erkent dat het geregeld bijwonen van de vergaderingen en het spreken over Jehovah en het Koninkrijk essentieel is om ons geloof sterk te houden. Toch hebben ze het afgelopen anderhalf jaar alle Jehovah’s Getuigen wereldwijd verboden om beide dingen te doen.

Het lijkt er in eerste instantie op dat het verstandig is om christenen te adviseren voorzorgsmaatregelen te nemen om zodoende niet besmet te raken. Oudere getuigen of mensen met onderliggende gezondheidsproblemen doen er in principe goed aan om thuis te blijven. Maar nee, onder het mom van het redden van levens heeft elke christen, jong en oud, gezond of ziek, de opdracht gekregen om niet meer samen te komen en mogen ze zelfs niet eens meer buiten op de hoek van de straat staan met een lectuurkarretje.

Paulus zei dat de mens van wetteloosheid zichzelf verzet. Er is niets wat dit verzet tegen Christus duidelijker uitdrukt dan het feit dat het Besturende Lichaam de openbare bediening heeft opgeschort en dat ze tegelijkertijd ook alle Koninkrijkszalen wereldwijd hebben gesloten. Het Besturende Lichaam heeft zichzelf in het openbaar verheven tot een god die de macht bezit om de geboden van de Heer Jezus Christus terzijde te schuiven.

En nu blijkt dus dat het Besturende Lichaam, zonder dat ze enige waarschuwingen geven met betrekking tot de risico’s van het nemen van een experimenteel mRNA-vaccin, dat ditzelfde Besturende Lichaam nu dus hun goedkeuring heeft gegeven voor een niet-getest, experimenteel vaccinatieprogramma dat voor velen een onvoorziene, dodelijke afloop zou kunnen hebben. De mogelijke twijfels die vele Jehovah’s Getuigen zouden kunnen hebben over deze injectie zullen na de publieke verklaringen van het Besturende Lichaam hoogstwaarschijnlijk terzijde worden geschoven omdat de tempelgod heeft gesproken.

Net zoals Jeremia het noodlot uitsprak over de goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zo voorzei de apostel Paulus ook dat de mens van wetteloosheid uit de weg zal worden geruimd en zal worden uitgeschakeld als gevolg van de krachtige manifestatie van de aanwezigheid van Jezus Christus.