Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft een vervolg op de reeks artikelen die nader ingaan op het Bijbelboek Jeremia.


Het tiende hoofdstuk van Jeremia begint met Jehovah’s veroordeling van Israël. Dit zegt Jehovah: ‘Neem de gewoonten van de volken niet over en laat je niet bang maken door de tekenen van de hemel, ook al zijn de volken daar bang voor. Want de gebruiken van de volken berusten op een illusie. Het is maar een boom uit het woud die is omgehakt, waarna de ambachtsman hem met zijn gereedschap heeft bewerkt. Ze versieren hem met zilver en goud, en met een hamer spijkeren ze hem vast zodat hij niet omvalt. (Jeremia 10:2-4)

Afgoderij kent vele vormen. Feitelijk is een afgod alles wat afbreuk doet aan Gods heerlijkheid. De meest voorkomende vorm van afgodenaanbidding in de oudheid betreft datgene wat Jehovah in Jeremia beschreef, waarbij er een boom in een ruwe vorm werd uitgehouwen en werd bedekt met glinsterend goud.

Echter onthult het boek Openbaring ons dat er nog een ander soort beeld zal zijn dat Satan zal fabriceren, namelijk een beeld van het beest dat tot leven zal komen tijdens de verdrukking, na de ineenstorting van het huidige samenstel. Blijkbaar is dat werkelijk waar God op doelt in Jeremia, zoals in dit artikel zal worden uiteengezet.

De aanbidding van dat beeld zal resulteren in het ontvangen van het 666-merkteken van het beest. Het is daarom ook bijzonder lachwekkend om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap claimt dat mensen van de wereld het merkteken al vanaf het jaar 1922 begonnen te ontvangen. Wat een ontzettende nonsens!

Jezus herhaalde de waarschuwing van zijn Vader door middel van Jeremia toen hij zijn discipelen aanspoorde om niet bang te zijn omdat de volken in doodsangst zullen verkeren wanneer zij de tekenen in de zon, de maan en de sterren zullen aanschouwen en wanneer zij zullen zien dat de mensen om zich heen zullen flauwvallen van angst omdat de hemelse krachten zullen worden geschud.

Wat niet over het hoofd mag worden gezien, is het feit dat de profetie van zowel Jeremia als die van Jezus die in het teken staan van het besluit en over de komst van de Mensenzoon, beiden gericht zijn op de verwoesting van Jeruzalem.

Nadat Jehovah de afgodenaanbidders aan de kaak zal hebben gesteld en nadat Hij Zichzelf zal hebben verklaard tot de Schepper van alles, zal Jehovah Zijn aandacht richten op Jeruzalem en zal Hij het volgende zeggen: Pak je spullen op van de grond, vrouw die belegerd wordt. Want dit zegt Jehovah: ‘Nu gooi ik de bewoners het land uit en ik zal ellende over ze uitstorten. (Jeremia 10:17-18)

Gods woorden in Jeremia werden ook herhaald door Jezus zelf, toen hij sprak over de verwoesting van Jeruzalem en over de ellende die over Gods volk zal worden uitgestort, zeggende: Maar wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad dichtbij is. Dan moeten degenen die in Judea zijn, naar de bergen vluchten, en degenen die in de stad zijn, moeten vertrekken. En wie op het land is, moet niet de stad in gaan, want dit zijn dagen waarin het oordeel wordt voltrokken zodat alles wat geschreven staat, zal worden vervuld. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal veel ellende over het land komen en dit volk zal zwaar gestraft worden. Ze zullen door het zwaard omkomen of als gevangenen naar alle volken worden weggevoerd. En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.” (Lukas 21:22-24)

Jarenlang beweerde het Wachttorengenootschap dat de heidense christenheid het moderne tegenbeeld van Jeruzalem was. Op dit moment hebben Bethels profeten echter de type-antitype/ beeld / tegenbeeld-benadering overboord gegooid. Het moge zeer duidelijk zijn dat het profetische Jeruzalem wel degelijk een moderne tegenhanger kent die tijdens de grote verdrukking door de volken zal worden vertrapt. Sprekend namens Gods vrouwelijke organisatie die zal worden belegerd, verklaart Jeremia verder ook nog het volgende: Wee mij, want ik ben gebroken! Mijn wond is niet te genezen. En ik zei: ‘Dit is mijn ziekte, die moet ik dragen. Mijn tent is vernield en alle tentkoorden zijn kapotgetrokken. Mijn zonen hebben me verlaten en zijn er niet meer. Er is niemand meer die mijn tent uitspreidt, niemand die de tentkleden spant. Want de herders hebben zich dwaas gedragen en ze hebben Jehovah niet om raad gevraagd. Daarom hebben ze niet met inzicht gehandeld, al hun kudden zijn verstrooid. (Jeremia 10:19-21)

Wederom vinden we een parallel met de woorden van Christus over datgene wat zich met zekerheid zal gaan manifesteren als de ineenstorting van datgene wat nu nog bekend staat als Jehovah’s aardse organisatie.  Jezus waarschuwde: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Mattheüs 24:9-12)

Waarom zullen er velen tot struikelen worden gebracht en elkaar gaan haten? Omdat de herders zich dwaas hebben gedragen en omdat ze Jehovah niet om raad hebben gevraagd, zoals we zojuist in Jeremia hebben kunnen lezen. Zoals het er nu voor staat, hebben de leiders van Jehovah’s Getuigen hen niet alleen maar misleid door hen te laten geloven dat Christus al zou zijn teruggekeerd in het jaar 1914, met inbegrip van vele andere aanverwante onwaarheden zoals bijvoorbeeld het bagatelliseren van het merkteken van het beest, maar het Besturende Lichaam heeft nu dus ook al impliciet een experimenteel vaccinatieprogramma goedgekeurd dat mensen het leven kost. Naar nu blijkt zien we dat in tegenstelling tot gewone vaccins, het mRNA-elixer het immuunsysteem slechts tijdelijk versterkt om daarna vervolgens ineffectief te worden. Dat is dan ook meteen de reden waarom op dit moment degenen die dachten dat ze volledig waren ingeënt, erachter komen dat ze nu ook nog een extra booster-injectie moeten krijgen. Wellicht zullen na de eerste boosterprik nog vele andere boosterprikken volgen. Niet alleen dat, maar degenen die mRNA toegediend hebben gekregen, zijn daarmee ook levende petrischalen geworden, waardoor het Covid-virus in staat wordt gesteld om allerlei nieuwe varianten te kunnen creëren die immuun zijn voor de farmaceutische immunisatie! Er valt niet te ontkennen dat het Besturende Lichaam Jehovah niet serieus om raad heeft gevraagd.

Er is een totale propagandaoorlog gevoerd om alle beschikbare informatie over alternatieve behandelingen, zoals ivermectine en hydroxychloriquine, te onderdrukken, om nog maar te zwijgen over vitamine D3- en zinksupplementen om zo de natuurlijke immuniteit te versterken. Hierin sluit het Wachttorengenootschap zich dus aan bij de agenda van de volken, en in het bijzonder de agenda van de Verenigde Naties. Indien het Besturende Lichaam zo bezorgd is over de gezondheid van de miljoenen mensen die naar hen opkijken en hen om advies vragen, waarom is er dan geen melding gemaakt van alternatieve therapieën? Vanwege de impliciete goedkeuring van de mRNA-gentherapie door het Besturende Lichaam stropen Jehovah’s Getuigen massaal hun mouwen op om te worden geïnjecteerd. Indien het Besturende Lichaam de vaccinatie immers goedkeurt, dan moet Jehovah ongetwijfeld ook Zijn goedkeuring bij hen hebben ingefluisterd.

Echter zien we dat er nu op dit moment al berichten rondgaan dat Jehovah’s Getuigen plotseling beginnen te sterven en ernstig ziek worden als gevolg van het nemen van de injectie. De aanstaande booster-prikcampagne zou evengoed voor veel meer mensen fataal kunnen blijken te zijn. De herders van Bethel hebben zich daadwerkelijk dwaas gedragen en hebben voor de kudde de weg voorbereid om uiteen te worden gedreven, waarbij er velen tot struikelen zullen worden gebracht en waarbij broeders elkaar zullen gaan haten en elkaar zullen verraden.

Luister! Een bericht! Het komt eraan! Een hevig gedreun uit het land van het noorden, om de steden van Juda in een woestenij te veranderen, een hol van jakhalzen. (Jeremia 10:22)

Wordt vervolgd…