Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg op de serie artikelen die in het teken staan van het Bijbelboek Jeremia.


Het is een lang en geleidelijk proces geweest. Gedurende het afgelopen jaar, dat in het teken stond van talloze lockdowns, heeft het Besturend Lichaam regelmatig updates vrijgegeven over de meest recente cijfers ten aanzien van het dodental als gevolg van Covid. (Er dient hier trouwens wel opgemerkt te worden dat mensen schijnbaar niet langer meer lijken te sterven aan andere ziektes. Vrijwel alle sterfgevallen worden in verband gebracht met Covid.) Nog maar enkele maanden geleden verklaarde het Besturende Lichaam dat vaccinatie een gewetenskwestie betrof. Echter blijkt dit nu ineens niet meer het geval te zijn. Op dit moment blijkt dat het Besturende Lichaam vaccinatie verplicht heeft gesteld voor alle zogenaamde fulltime medewerkers. (Zie bijgevoegde PDF-document onderaan dit artikel)

Het Wachttorengenootschap heeft altijd gepleit voor een volle-tijddienst. Elk zomercongres was er altijd een speciale bijeenkomst voor mensen die overwogen om als vrijwilliger op Bethel dienst te gaan doen. Op dit moment blijkt dat Jehovah’s Getuigen een experimenteel geneesmiddel bij zichzelf moeten laten inspuiten om überhaupt maar in aanmerking te komen om Jehovah op fulltime basis te mogen dienen! Helaas blijkt uit de praktijk dat loyale getuigen de legitimiteit van een dergelijke vereiste niet in twijfel zullen durven trekken, aangezien deze rechtstreeks afkomstig is van de getrouwe en wijze slaaf van God.

Er wordt onder Jehovah’s Getuigen druk gespeculeerd over de vraag of Koninkrijkszalen binnenkort weer open zullen gaan. Indien dit het geval blijkt te zijn, zullen de Koninkrijkszalen dan alleen nog maar toegankelijk worden voor gevaccineerden? Het heeft er alle schijn van dat het Wachttorengenootschap zich in die richting aan het begeven is. Wat zal daarna gaan volgen? Wellicht zou er dan ook meteen een extra doop-vraag kunnen worden toegevoegd aan de bestaande reeks doopvragen, zoals “Bent u volledig gevaccineerd?”

De kunstmatige scheidslijn tussen de gevaccineerden en de ongevaccineerden slaat werkelijk helemaal nergens op. Hieronder beweert het Besturende Lichaam dat het wel of niet nemen van de vaccinatie een persoonlijke keuze is, maar waarschuwt tegelijkertijd ook dat onze beslissingen vaak gevolgen hebben voor onze naasten. Persoonlijk zou ik dan willen vragen: op welke manier dan? Indien u gevaccineerd bent, wat voor gevolgen heeft mijn beslissing om me niet te laten vaccineren dan op u? Indien gevaccineerde mensen beschermd zouden zijn tegen het virus, waarom zouden deze personen zich dan zorgen hoeven te maken over de vraag of anderen wel of niet zijn gevaccineerd? Wordt het niet beschouwd als het meest fundamentele recht dat we allemaal zelf mogen beslissen wat we met ons eigen lichaam doen? Of claimt het Wachttorengenootschap nu ook al het eigendom op de lichamen van in ieder geval alle volletijddienaren? Wie denken ze wel dat ze zijn? Het is zoals Jesaja zegt: O Jehovah, onze God, andere meesters dan u hebben over ons geheerst, maar alleen over uw naam spreken we. Ze zijn dood, ze zullen niet leven. Ze zijn machteloos in de dood en zullen niet opstaan. Want u hebt uw aandacht op hen gericht om hen uit te roeien en elke herinnering aan hen uit te wissen. (Jesaja 26:13-14)

Het Wachttorengenootschap claimt dat van de meer dan 17.000 Bethelieten die de injectie hebben genomen, er helemaal niemand van hen een ernstige bijwerking heeft opgelopen. Uiteraard is dat ook fijn om te vernemen. We zijn verheugd om te horen dat er niemand ziek is geworden of is overleden, want er vallen in de Verenigde Staten namelijk meer dan 20.000 doden te betreuren. Bedenk dan wel dat geen van die 20.000 mensen is overleden aan Covid. Ze zijn namelijk overleden aan de gevolgen van de vaccinatie. De claim dat het toedienen van een niet-getest toxisch elixer zonder risico is, betreft simpelweg een leugen. Zal het Besturende Lichaam dan de aansprakelijkheid op zich nemen indien een van Jehovah’s Getuigen zou komen te overlijden omdat ze het medische advies van het Wachttorengenootschap hebben opgevolgd?

En hoe zit het dan met de effecten op lange termijn? Kan het Besturende Lichaam dan garanderen dat er op een later moment geen onverwachtse bijwerkingen zullen optreden? Natuurlijk kunnen ze dat niet garanderen.

Er zijn mensen die zeer goed geïnformeerd lijken te zijn en die van mening zijn dat gevaccineerde personen in werkelijkheid producenten en verspreiders zijn van verschillende varianten van het virus. Als dat inderdaad blijkt te kloppen dan zou dit dus betekenen dat de gevaccineerden een gevaar vormen voor alle ongevaccineerden, en dus niet andersom. En waarom staat het Wachttorengenootschap op één lijn met de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) van de Verenigde Naties met betrekking tot het pleiten voor algehele vaccinatie evenals het onderdrukken van alle mogelijke effectieve alternatieven?

Jehovah zegt tegen Jeremia: Zullen ze vallen en niet weer opstaan? Als de een zou terugkomen, zal de ander dan ook niet terugkomen? Waarom is dit volk, Jeruzalem, ontrouw met een blijvende ontrouw? Ze houden vast aan bedrog, ze weigeren terug te komen. Ik bleef aandachtig luisteren, maar de manier waarop ze spraken was niet goed. Niemand had berouw over zijn slechtheid of zei: “Wat heb ik gedaan?” Iedereen valt steeds weer terug in het gedrag van de massa, zoals een paard dat zich in de strijd stort. Zelfs de ooievaar in de lucht kent zijn vaste tijden. De tortelduif, de gierzwaluw en de lijster houden zich aan de tijd van hun terugkomst. Maar mijn eigen volk begrijpt het oordeel van Jehovah niet. (Jer. 8:4-7)

Hoe waar blijken deze woorden van Jehovah. Het moderne Jeruzalem – de gemeente van Christus – is ontrouw met een blijvende ontrouw. Het komt nu allemaal tot een hoogtepunt en het is alles behalve fraai te noemen.

Jehovah’s Getuigen beweren Gods volk te zijn. Wanneer dat het geval is, en gezien het feit dat de profetie van Jeremia op vier plaatsen spreekt over “het laatste deel der dagen”, de periode waarin Gods oordelen zullen worden voltrokken, dan kan deze profetie ook niets anders betekenen dan dat het de Jehovah’s Getuigen zijn die het oordeel van Jehovah niet begrijpen.

Gezien het feit dat het Wachttorengenootschap zich krampachtig blijft vastklampen aan de waanvoorstelling dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn gekomen, is het ook een uiterst treffende beschrijving die we zojuist in Jeremia hebben kunnen lezen: “Ze houden vast aan bedrog.”

Wat wordt er dan precies bedoeld met het oordeel van Jehovah? Wat was oorspronkelijk het oordeel van Jehovah? Welnu, het oordeel had te maken met het toestaan dat Babylon Jeruzalem en vele andere natiën verpletterde. Dat is dan ook het patroon — Het toestaan dat Satans aardse legers mogen functioneren als Jehovah’s bestraffingsmiddel. Dat wordt dan ook duidelijk gemaakt in het Bijbelboek Habakuk.

Het Britse Rijk heeft de wereld altijd al beschouwd als zijnde overbevolkt. Wanneer we helemaal teruggaan naar het bewind van koningin Victoria, nog voordat er zelfs maar een miljard zielen op deze aardbol rondliepen, maakte de Britse aristocratie zich al openlijk zorgen over overbevolking. Bertrand Russell klaagde over het feit dat oorlog, pestilentie en hongersnood simpelweg niet effectief genoeg waren om de bevolkingsaantallen in toom te houden. De wereldbevolking blijft maar toenemen. De onlangs overleden Britse prins Phillip uitte de vurige wens dat indien hij zou komen te overlijden, dat hij gereïncarneerd zou willen worden als een dodelijk virus om zo zijn steentje bij te dragen aan het doden van de menselijke populatie. Sommige mensen zijn wellicht geneigd om te geloven dat deze genocidale prins zijn zin ook daadwerkelijk heeft gekregen.

Er blijkt evident dat het Britse Rijk veel meer heeft gedaan dan slechts het uiten van hun wensen. Wetenschappers zijn dagelijks actief bezig met het ontwikkelen van middelen om de meeste mensen op deze planeet te kunnen liquideren. Er bestaan wereldwijd enkele tientallen laboratoria waar biologische wapens worden ontwikkeld, die door de Verenigde Staten worden gerund. Een van deze laboratoria staat in Wuhan, China. Blijkbaar is China ‘s werelds grootste exporteur van zo’n beetje alles, met inbegrip van dodelijke microben. De experts geven nu ook toe dat Covid in een laboratorium is gecreëerd. Gezien de moorddadige onderliggende bedoelingen van de Britse Kroon en hun demonische opperheersers, bestaat er ook geen reden om eraan te twijfelen dat de pandemie opzettelijk was bedoeld.

Hoe zit het dan met de verschillende mRNA-vaccins? Betreffen dit dan ook biologische wapens die bedoeld zijn om te dienen als een vertraagd middel om op massale schaal mensen mee te doden? Een alsmaar groter wordende groep mensen is van mening dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Het is interessant om op te merken dat er in Jeremia 8:17 het volgende staat opgetekend: Want kijk, ik stuur slangen op jullie af, giftige slangen die je niet kunt bezweren, en ze zullen jullie beslist bijten’, verklaart Jehovah.

Toen de Israëlieten namelijk in de wildernis in opstand kwamen tegen God, zond Jehovah’s engel vurige slangen het kamp in. Mozes kreeg de opdracht om een signaalmast te bouwen met een koperen slang eromheen. Degenen die door de giftige slangen waren gebeten hadden ofwel de keuze om naar de koperen slang kijken en te overleven, of om te sterven indien ze dit niet deden. Later identificeerde Jezus zichzelf als de symbolisering van deze slang aan de paal.

De context van de profetie heeft te maken met de verdrukking. Wanneer we weten dat dit het geval is, zou het ook zo kunnen zijn dat Jehovah hier doelt op de vaccinatie — gesymboliseerd als giftige slangen die niet bezworen kunnen worden. Aangezien Jehovah heeft geoordeeld dat er een genocide op wereldschaal wordt toegestaan, en het er steeds meer naar uitziet dat het plan van dit enorme liquidatieprogramma op grote schaal van start lijkt te gaan, zou het wellicht zo kunnen zijn dat het verplicht stellen van de vaccinaties om daarmee Jehovah ten volste te kunnen dienen, weleens de laatste, fatale dwaasheid van het Wachttorengenootschap zou kunnen zijn. Zou u zich eens voor kunnen stellen hoe rampzalig het zou zijn indien miljoenen Jehovah’s Getuigen God zouden moeten smeken om hen te redden van het Wachttorengenootschap?

Wordt vervolgd…

Opmerking van de Nederlandse vertaler: Hieronder treft u een kopie aan van de Engelstalige brief die onlangs door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen is verstuurd naar alle speciale voltijd medewerkers binnen Bethel en in het veld. De brief bestaat uit 2 delen. Onderaan de brief kunt u met uw muis klikken op de knop om pagina 2 van de brief te lezen.

Met vriendelijke groeten,  Paul Hettinga

 

GB letter August 8 2021 (1)