Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het vervolg uit de reeks artikelen die in het teken staan van het boek Jeremia.


Toen Jezus op aarde rondliep, vormde de herbouwde tempel in Jeruzalem het centrum van de aanbidding van de Vader van Jezus. De Zoon van God openbaarde echter dat er een nieuwe vorm van aanbidding zou komen die de tempelgerichte religie van de Joden zou gaan vervangen. Verbazingwekkend genoeg deed Jezus deze opzienbarende openbaring voor het eerst aan een persoon die geen Jood was en daarnaast ook nog eens vrouw was! Jezus sprak richting een Samaritaanse vrouw met betrekking tot het onderwerp ‘aanbidding’ de volgende woorden: Geloof me, er komt een tijd dat jullie de Vader niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem zullen aanbidden. Jullie aanbidden wat jullie niet kennen. Wij aanbidden wat we kennen, want redding begint bij de Joden. Maar er komt een tijd, en die is er al, dat de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden, want de Vader zoekt mensen die hem zo willen aanbidden. God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden. (Johannes 4:21-24)

Christus zelf zou de symbolische hoeksteen zijn van een geheel nieuwe religie waarin de aanbidders zelf een geestelijke tempel vormen. De meest vooraanstaande christelijke schrijver, Paulus, schreef in zijn verschillende brieven over deze onzichtbare tempel. In 1 Korinthiërs 3:16-17 zei de apostel bijvoorbeeld: Weten jullie niet dat jullie zelf Gods tempel zijn en dat de geest van God in jullie woont? Als iemand de tempel van God vernietigt, zal God hem vernietigen. Want de tempel van God is heilig, en jullie zijn die tempel.

Paulus legde op vergelijkbare wijze ook het volgende uit aan de Efeziërs: Jullie zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de fundament-hoeksteen is. Het hele gebouw, harmonieus samengevoegd, groeit in eendracht met hem uit tot een heilige tempel voor Jehovah. In eendracht met hem worden ook jullie samen opgebouwd tot een plaats waarin God door geest woont. (Efeziërs 2:20-22)

Voor de duidelijkheid: de menselijke bouwstenen van het spirituele heiligdom betreffen gezalfde christenen – zij die geroepen zijn om in eendracht met Christus te zijn als onderdeel van de nieuwe schepping.

Zoals Jehovah’s Getuigen heel goed weten, was de oorspronkelijke christelijke organisatie in extreme mate verdorven geworden. Toen de afvallige bisschoppen in het jaar 325 n. Chr. naar Nicea waren geroepen en ze de heidense keizer Constantijn toestemming hadden gegeven om de christelijke doctrine te bepalen, resulteerde dit uiteindelijk in het monster dat vandaag de dag ook wel bekend staat als de heidense christenheid tezamen met al haar vele gedocumenteerde gruweldaden. In plaats van een immateriële tempel, begonnen de pausen uiteindelijk met het bouwen van enorme stenen kathedralen. Zonder de beschikking te hebben over modern elektronisch gereedschap en grote bouwkranen waren sommige bouwconstructies zo gigantisch dat het zelfs meerdere eeuwen duurde om deze te kunnen voltooien. Blijkbaar was het ook de bedoeling om de parochiaan te overweldigen met wat ongetwijfeld het grootste, meest majestueuze, door mensen gemaakte bouwwerk was dat ze ooit met hun eigen ogen zouden aanschouwen.

Maar hoe zat het dan met de tempel die bovenop de Messiaanse hoeksteen was gebouwd? Aangezien het hier een geestelijke regeling betreft welke onzichtbaar en onaantastbaar is, zou u zich dit kunnen visualiseren als iets dat vergelijkbaar is met wat er gebeurde met de tempel van Salomo, die veel groter was dan de draagbare tabernakel en ook groter was dan de later herbouwde tempel. Maar hoe indrukwekkend die vergulde tempel ook was, toch raakte deze vanaf een bepaald moment in verval en werd deze tempel verwaarloosd. Die droevige toestand van Jehovah’s huis was slechts een weerspiegeling van de betreurenswaardige geestelijke toestand waarin de Joden zich destijds bevonden. Echter begon uiteindelijk een jonge en ijverige koning, Josia genaamd, met het doorvoeren van grootse hervormingen, waaronder ook een restauratie van het stenen bouwwerk dat Salomo ooit aan Jehovah had opgedragen.

De auteur van dit artikel heeft in het verleden al eens eerder de vergelijking getrokken dat de reformatie die door Josia werd ondernomen te vergelijken valt met de christelijke opleving die plaatsvond onder leiding van Charles Taze Russell. (Zie ook het hoofdstuk: De Waarheid)

Toen koning Josia bijvoorbeeld het bevel gaf om het huis van Jehovah te laten herstellen, werden naar verluidt ook de originele boekrollen teruggevonden waarin de Wet stond opgetekend. Denk hier eens dieper over na. Het Woord van God werd destijds aan de Joden toevertrouwd en gedurende vele jaren waren de enige bestaande boekrollen waarin de Wet stond opgetekend kwijtgeraakt door uitgerekend diegenen die waren aangesteld om op te treden als de bewaarders van deze Wet! Op eenzelfde wijze is gebleken dat, nadat de kerk was overgedragen aan het gezag van het Romeinse rijk, het Latijn, wat de belangrijkste taal van het Romeinse rijk was, na vele eeuwen geleidelijk aan in verval raakte en steeds minder werd gebruikt en enkel werd gebruikt door de hoogopgeleide klasse van de bevolking. Daarnaast hadden de pausen het aan iedereen verboden om de Bijbel te vertalen in de gangbare voertalen van de Europeanen. Het was alsof de Bijbel letterlijk verloren was gegaan – en dit gold met name voor de Bijbelse waarheid die erin stond opgetekend.

De Gutenberg-drukpers overwon uiteindelijk de felle tegenstand van de kerk ten aanzien van het vertalen en publiceren van de Bijbel. Tegen de tijd dat de eerste pelgrims naar Amerika kwamen, beschikten ze over hun eigen Geautoriseerde King James Versie van de Bijbel. Tegen de 19de eeuw maakten talrijke Bijbelgenootschappen in Engeland en Amerika het Woord van God beschikbaar voor een ieder die Engels kon lezen. De wereld was dus rijp geworden voor de oogst, toen het Wachttorengenootschap begon met het wereldwijd publiceren van Gods woord.

Precies zoals Jezus had verklaard aan de Samaritaanse vrouw bij de waterbron, bleek dat God op zoek is naar personen die Hem willen aanbidden in geest en in waarheid.  En het Wachttorengenootschap publiceerde de waarheid, welke eeuwenlang door de kerken werd gemaskeerd voor het volk. En tezamen met de waarheid kwam ook de geest weer ten tonele – de geest van zalving die werd ingeperkt nadat de apostelen waren overleden. Vandaar dat de geestelijke tempel vanaf dat moment weer was hersteld. Er werden dus weer nieuwe levende stenen toegevoegd aan het bouwwerk. Dat bleek dan ook overduidelijk uit de ijver van die oorspronkelijke Bijbelonderzoekers die zich geroepen voelden om in alle uithoeken van de aarde de voortreffelijkheden te verkondigen van Degene die hen uit de duisternis had geroepen.

Echter bleek dat na verloop van tijd zelfs het hervormingswerk van de toenmalige koning Josia ongedaan werd gemaakt. Rond de periode van Jeremia en Ezechiël bleek dat de tempel verdorven was geraakt en doordrenkt was met afgoderij. Jehovah was daarom ook vastbesloten om een verschrikkelijke vernietiging te brengen over Jeruzalem en de tempel.

Het zevende hoofdstuk van het boek Jeremia begint dan ook met het bevel van Jehovah richting Jeremia: Ga in de poort van het huis van Jehovah staan en maak daar deze boodschap bekend: “Hoor het woord van Jehovah, alle mensen van Juda die door deze poorten naar binnen gaan om zich voor Jehovah neer te buigen. Dit zegt Jehovah van de legermachten, de God van Israël: ‘Verander je wegen en daden, dan mogen jullie van mij op deze plaats blijven wonen. Vertrouw niet op misleidende woorden en zeg niet: “Dit is de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah!” (Jeremia 7:2-4)

In al Gods barmhartigheid bewoog hij Jeremia om publiekelijk Zijn ultimatum te verkondigen: Jullie zullen moeten hervormen of anders! Het feit dat het Jehovah’s tempel betrof en het feit dat God deze tempel oorspronkelijk had geheiligd en beschermde, betekende niet dat Jehovah niet zou optreden tegen de afgodendienaars.

Bestaat er dan ook een moderne tegenhanger van deze situatie? Zou dit, anders geformuleerd, van toepassing kunnen zijn op de onzichtbare kathedraal die wordt geassocieerd met het christendom?

In het verleden identificeerde het Wachttorengenootschap de heidense christenheid als het profetische tegenbeeldige Jeruzalem dat op de planning staat om te worden vernietigd. Feitelijk werd er ook gezegd dat gezalfde christenen in deze moderne tijd een zogenaamde Jeremia-klasse vormden, omdat zij Gods beschuldigende oordelen tegen de christenheid uitvaardigden. Meer recentelijk heeft het Besturende Lichaam echter besloten om de gehele type-antitype (beeld en tegenbeeld)-benadering overboord te gooien en heeft daarbij zelfs stilletjes de heidense christenheid laten vallen als het profetische antitype / tegenbeeld van het afvallige Jeruzalem. Vermoedelijk betekent dit dan ook dat het Wachttorengenootschap niet langer meer de spreekbuis is voor de Jeremia-klasse van profeten. Dit zou zomaar eens waar kunnen zijn.

Toch blijft de volgende vraag overeind staan: “Hoe zit het dan met de geestelijke tempel?”

Goed geïnformeerde Jehovah’s Getuigen zijn zich ervan bewust dat het Wachttorengenootschap zichzelf identificeert met de herstelde geestelijke tempel. Daarnaast heb ik persoonlijk ook geen bezwaar tegen die overtuiging. Niet-gezalfde personen zijn degenen die aanbidding verrichten in de voorhof van de tempel. Vandaar ook dat een recente uitgave van de Wachttoren het volgende stelt in paragraaf 15:

Dat bouwproject hield voor Jezus onder andere in dat hij in 1919 ware aanbidders uit Babylon de Grote bevrijdde en de christelijke gemeente herstelde. Ook stelde hij een ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ aan, zodat die het werk in de aardse voorhoven van de grote geestelijke tempel zou leiden (Matth. 24:45). Verder heeft Jezus Gods volk gelouterd en hen geholpen rein te worden in hun aanbidding (Mal. 3:1-3).

Door de profetie van Maleachi aan te halen over de komst van de boodschapper van het verbond naar de tempel die bestemd is om te worden geoordeeld, positioneert het Wachttorengenootschap zichzelf hier als de moderne tempel. Door dit te doen wordt daarmee ook onbedoeld bevestigd dat Jehovah’s Getuigen de profetie vervullen — door zichzelf te identificeren als degenen die luidkeels verkondigen: Dit is de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah!”

Door de komst van de boodschapper te verbinden aan het jaar 1914, hebben de tempelbewaarders de vurige loutering op sluwe wijze weten weg te moffelen naar het verre verleden. Ze veronderstellen dat Christus hierdoor geen enkele reden zou kunnen hebben om enige gebreken te constateren. De aanbidders uit deze moderne tijd zijn dus extreem zelfverzekerd wanneer het aankomt op de bestendigheid van de tempelachtige organisatie.

Wanneer we echter het stuk uit Maleachi nauwkeuriger onderzoeken, dan zou het voor elke oprechte onderzoeker duidelijk moeten zijn dat de komst van de boodschapper dezelfde gebeurtenis betreft als de komst van de Mensenzoon die terug zal komen om degenen te oordelen die hij op aarde achterliet met de verantwoordelijkheid om tijdens zijn afwezigheid de leiding te nemen over zijn huis. Sta dan nu eens stil bij de vraag die in Maleachi 3:2 wordt gesteld: Maar wie zal de dag van zijn komst doorstaan? Wie zal standhouden als hij verschijnt? Vergelijk nu vervolgens eens de woorden van Jezus in Lukas 21:36 met betrekking tot de plotselinge komst van de Mensenzoon: Blijf dus wakker en blijf smeken dat het je zal lukken om aan al deze dingen die moeten gebeuren te ontkomen en om vóór de Mensenzoon te staan.

De vraag wie zal de dag van zijn komst doorstaan? wordt des te indrukwekkender en verontrustender in het licht van het feit dat Jehovah’s Getuigen zich hebben laten misleiden door te geloven dat “de dag van zijn komst” niets anders voorstelt dan een loutere voetnoot uit de moderne theocratische geschiedenis. Het feit dat het onderliggende fundament van het Wachttorengenootschap gebaseerd is op de veronderstelde terugkeer van Jezus in het jaar 1914, vormt dan ook de reden waarom Jehovah zijn volk beschuldigt omdat zijn volk heeft bewezen dat ze vertrouwen stellen in misleidende woorden. En dat is nou precies wat de 1914-doctrine voorstelt: loutere woorden. In werkelijkheid bestaat er in de basis geen enkele grondslag voor de 1914-doctrine!

Het is daarom ook precies zoals Jehovah het in Jeremia 7:8-11 heeft laten optekenen: “Maar jullie vertrouwen op misleidende woorden; het zal totaal niets opleveren. Kun je stelen, moorden, overspel plegen, valse eden afleggen, offers aan Baäl brengen en andere goden volgen die jullie niet kenden en dan toch vóór me komen staan in dit huis dat mijn naam draagt en zeggen: “Wij zullen worden gered”, ondanks alle walgelijke dingen die jullie doen? Is dit huis dat mijn naam draagt een rovershol voor jullie geworden? Ik heb het met eigen ogen gezien’, verklaart Jehovah.”

Het is ook toepasselijk dat het hoofdkwartier van de leiders van degenen die in het geestelijke heiligdom dienen, Bethel wordt genoemd, wat in het Hebreeuws betekent: “het huis van God”. En het moderne Bethel draagt ontegenzeggelijk de naam van God, welke wordt uitgedrukt in de veelheid aan talen die over de hele wereld worden gesproken. Het valt ook niet te ontkennen dat Jehovah’s Getuigen verwachten dat ze gered zullen worden vanwege hun associatie met de Wachttoren-organisatie en door het plichtsgetrouw opvolgen van de instructies die vanuit Bethel worden uitgevaardigd.

De diefstal van Bethel komt overduidelijk tot uiting wanneer we constateren dat er aan de lopende band beslag wordt gelegd op vele honderden perfect onderhouden Koninkrijkszalen. Deze zalen worden afgepakt van de lokale broeders en zusters die deze zalen vaak met eigen inspanning en middelen hebben gebouwd en gefinancierd. Er blijkt dat deze Jehovah’s Getuigen niet alleen met lege handen achterblijven maar ook dat deze broeders en zusters al vóórdat de wereldwijde corona lockdown begon, al met duizenden tegelijk werden onteigend en werden verdreven uit hun plaatselijke gebedshuizen doordat hun eigen Koninkrijkszalen door Bethel als warme broodjes werden verkocht op de onroerendgoedmarkt.

Maar kunnen we daarnaast dan ook daadwerkelijk spreken over “moorden”? Het Wachttorengenootschap tolereert geen afwijkende meningen of tegenspraak. Een ieder die hun leringen of handelingen openlijk in twijfel trekt, loopt het risico om voor een juridisch comité te worden gesleept en om te worden afgesneden van hun familie en vrienden, indien hij of zij wordt betrapt op het niet accepteren van de dictaten van het verheven Besturende Lichaam. Noem dit maar gerust een juridische executie. Echter zou er ook nog meer aan de hand kunnen zijn dan enkel een symbolische executie.

De pandemie heeft ertoe geleid dat het Besturend Lichaam op een subtiele wijze zijn goedkeuring heeft gegeven voor een verplichte vaccinatie. Hoewel ze aan de ene kant beweren dat het nemen van het vaccin een gewetenskwestie betreft, hebben ze aan de andere kant ook tijdens een van hun Covid-updates op JW-Broadcast omgeroepen dat al 98% van de Bethelieten zouden zijn gevaccineerd. Dat percentage is veel hoger dan het percentage gevaccineerden onder de algemene bevolking. En daarnaast is het ook nog eens zo dat alles wat Bethel zegt, door de rest wordt beschouwd als zijnde woorden die rechtstreeks afkomstig zijn vanuit de mond van Jehovah zelf. Bovendien is mij door een betrouwbare bron medegedeeld dat er geen enkele ongevaccineerde Jehovah’s Getuige deel mag nemen aan welk Bethel-bouwproject dan ook – en dan met name met het oog op de enorme Hollywood-achtige studio die ze momenteel aan het bouwen zijn. Wat dat betreft is vaccinatie dus verplicht geworden.

Maar de vaccins die voor Covid worden toegediend, zijn absoluut geen gewone vaccins zoals we die tot voorkort kenden. Deze covid-vaccins zijn zeer experimenteel waarbij er gebruik wordt gemaakt van een niet-geteste technologie die mRNA wordt genoemd. Deze nieuwe mRNA-vaccins zijn lang niet zo veilig als de vaccins die decennia geleden werden ontwikkeld voor ziekten zoals polio en de pokken – vaccins die het tijdschrift Consolation/Ontwaakt bestempelde als zijnde een satanisch plan en deze ook uitgebreid aan de kaak stelde. Tot dit moment van schrijven zijn er naar schatting zo’n  20.000 doden gevallen als gevolg van de mRNA-injecties en is het aantal gemelde gevallen van ernstige bijwerkingen daarnaast nog vele malen hoger. Toegegeven, het klopt dat alle medicijnen en vaccins giftige stoffen bevatten die bij sommige mensen dodelijke reacties kunnen veroorzaken – Deze groep is altijd kleiner in vergelijking tot de groep bestaande uit degenen die er anderszins baat bij zouden hebben. Echter blijkt op dit moment uit de officiële cijfers dat de sterfgevallen als gevolg van de Covid-vaccinaties veel hoger ligt dan tot dusver altijd normaal werd geacht bij vaccinaties.

Nog zorgwekkender is dat sommige artsen beweren dat degenen die zijn gevaccineerd mogelijkerwijs onwetende verspreiders kunnen zijn van Covid-verrijkte eiwitten die de ongevaccineerden zouden kunnen besmetten! Doorgaans worden nieuwe geneesmiddelen en vaccins gedurende een lange periode getest op een kleine groep mensen om zodoende de werkzaamheid en veiligheid vast te kunnen stellen. Vanwege de hysterie die onomstotelijk wordt aangewakkerd door de media en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties, werd het vaccinatieprogramma uitgerold waarbij er vrijwel geen sprake is geweest van degelijke klinische test-trajecten. Het betreft dus een gigantisch experiment waarbij miljarden proefpersonen zijn betrokken! Wat zou hier nu in hemelsnaam fout kunnen gaan?

Toegegeven, het Besturende Lichaam draagt een enorme verantwoordelijkheid op zich. Covid 19 is een vervelende ziekte. Niemand zou hier over moeten twisten. Daarnaast lijkt het ook steeds waarschijnlijker dat Covid ook juist met dit doel in het achterhoofd is ontworpen. Ondanks alles blijkt dat er ook alternatieven bestaan voor de vaccinaties. Er bestaan namelijk ook goedkope en effectieve behandelingen voor slachtoffers die met Covid zijn geïnfecteerd. Zelfs zoiets eenvoudigs als vitamine D3 en zink kan het immuunsysteem dusdanig versterken dat deze beter bestand wordt tegen infectieuze microben, precies zoals de Ontwerper van het menselijke immuunsysteem ook had bedoeld. Ook rauwe knoflook vormt bijvoorbeeld een zeer krachtig antimicrobieel middel.

Het is dan ook niet verrassend om te moeten constateren dat de grote farmaceutische bedrijven zich met hand en tand verzetten tegen elke vorm van goedkope of natuurlijke behandeling. De regelgevende overheidsinstanties verdedigen actief de belangen van de farmaceutische industrie. Zelfs de grote sociale mediabedrijven hebben bewezen dat zij bereid zijn om elke kritische discussie over de gevaren van vaccins of de mogelijk veilige en effectieve alternatieven met man en macht te onderdrukken. Er is een duidelijke verborgen agenda aan het werk die compleet los staat van het redden van mensenlevens.

Hoewel het Besturende Lichaam zijn best doet om het stijgende dodental om te roepen in hun JW Broadcast Update video’s, zouden we ons oprecht mogen afvragen of ze dan tegelijkertijd ook eerlijk verslag doen over het aantal sterfgevallen onder Jehovah’s Getuigen als gevolg van de negatieve reacties op het vaccin dat ze impliciet hebben goedgekeurd? En waarom zou er dan ook geen discussie mogen plaatsvinden over preventieve maatregelen of effectieve medicijnen? Zou het dan geen bloedschuld kunnen betekenen in de ogen van de hemelse Rechter wanneer we weten dat het Besturende Lichaam een verstrekkende invloed heeft op miljoenen mensen, en dat ze zich tegelijkertijd hullen in stilzwijgen in combinatie met hun negatieve houding ten aanzien van natuurlijke geneeskunde? Door gebruik te maken van de autoriteit die verbonden is met hun ambt evenals de macht en invloed die ze op alle Jehovah’s Getuigen uitoefenen, bewijst het Besturend Lichaam dat ze in de pas lopen samen met diegenen die de vaccinaties verstrekken evenals de globalisten, die met de dag steeds tirannieker beginnen te worden.

Hoe ondenkbaar het op dit moment ook mag zijn: Als zou blijken dat de onderdrukte stem van de minderheid gelijk heeft – als degenen die zich met mRNA hebben laten volspuiten in een korte periode massaal beginnen te sterven als gevolg van een genocide die op een bestemde tijd zal worden geactiveerd – zal het Besturende Lichaam in dat geval dan niet de verantwoordelijkheid delen voor de moord op Jehovah’s volk door het openlijk (in het geval van Bethel- en bouwvrijwilligers) en op subtiele wijze iedereen die onder hun invloed staat, te dwingen om een experimenteel vaccin tot zich te nemen zodat ze Jehovah weer op een acceptabele wijze zouden kunnen dienen? De tijd zal het leren.

Wordt vervolgd…