Dagtekst zaterdag 7 augustus

We kennen Satans plannen. — 2 Kor. 2:11.

Satan speelt in op natuurlijke verlangens. We hebben het natuurlijke verlangen om vaardigheden te  leren waarmee je jezelf en je gezin kunt onderhouden (1 Tim. 5:8). Vaak ontwikkelen we die  vaardigheden door ons best te doen op school. Maar we moeten voorzichtig zijn. In veel landen leer je in het onderwijs niet alleen praktische vaardigheden maar ook menselijke filosofieën. Leerlingen worden ertoe aangezet het bestaan van God in twijfel te trekken en de Bijbel te negeren. Ze krijgen te horen dat alle intelligente mensen geloven dat het leven door evolutie begon (Rom. 1:21-23). Zulk onderwijs gaat in tegen de wijsheid van God (1 Kor. 1:19-21; 3:18-20). Wees vastbesloten om je  ooit te laten vangen ‘met filosofie en bedrieglijke, holle ideeën’ (Kol. 2:8). Blijf altijd op je hoede voor Satans tactieken (1 Kor. 3:18). Sta hem nooit toe je beeld van Jehovah te vertroebelen. Leef naar Jehovah’s hoge morele normen. En laat je er nooit door Satan toe verleiden Jehovah’s advies te  negeren. w19.06 5 ˚13; 7 ˚17

Het klopt inderdaad. Satan speelt in op natuurlijke verlangens. Geestelijk ingestelde mensen bezitten een natuurlijk verlangen om de Bijbel te raadplegen om God te leren kennen. Gedurende de vele decennia van haar bestaan heeft het Wachttorengenootschap een effectief onderwijsprogramma ontwikkeld. In een relatief korte tijd kan een ontvankelijke student transformeren vanuit een totale staat van onwetendheid ten aanzien van de inhoud van de Bijbel, naar een staat waarin deze persoon een goed begrip heeft van de praktische kennis van het goede nieuws tot in een mate waarin hij of zij zelfs in staat is om anderen te kunnen onderwijzen.

Een fundamentele leerstelling van Christus is dat Satan de Duivel, die ook wel bekend staat als de goddeloze, de heerser is van deze aarde. Onze enige bescherming die we hebben tegen de alles doordringende misleiding door demonische geesten, is om ervoor te zorgen dat we zelf geen deel van de wereld zijn. Ook dat betreft een Bijbelse grondregel waar we ons zeer van bewust zijn.

Hier komt ook het Wachttorengenootschap om de hoek kijken. Tezamen met het onderwijsprogramma over de fundamentele Bijbelse leerstellingen, heeft het Wachttorengenootschap zich diep ingegraven in de materie welke anderszins een ondoorgrondelijk aspect van de Bijbel betreft, namelijk profetie.

In de afgelopen decennia heeft het Genootschap vele boekdelen gepubliceerd waarin hun commentaar staat opgetekend over de diepere betekenis van diverse profetische boeken, zoals Jesaja, Jeremia, Daniël, Ezechiël, Zacharia en Openbaring.

Vanuit mijn persoonlijke perspectief: toen ik ongeveer 20 jaar oud was, begon ik met het ondernemen van een zoektocht naar God. Een lange zoektocht met als doel: het vinden van de waarheid. Ik begon met het lezen van de evangelieverslagen en ik was erg ontroerd door de werken van Christus. Het duurde dan ook niet lang voordat twee kennissen van mij, die waren geassocieerd met de Jehovah’s Getuigen, mij dozen vol met Wachttoren-boeken en gebonden publicaties gaven, die ik binnen no-time volledig had uitgelezen. Ik had dus bijna alles gelezen wat het Wachttorengenootschap in de jaren 50 had gepubliceerd, zelfs al voordat ik ook maar was begonnen aan een formele Bijbelstudie.

Indien het mogelijk zou zijn om de omvangrijke profetische interpretatie door het Wachttorengenootschap samen te vatten in slechts enkele zinnen dan zou dit ongeveer als volgt klinken: Vrijwel alle zaken zijn al vervuld. Jezus Christus keerde in 1914 terug en stelde het Wachttorengenootschap aan om toezicht te houden op het werk dat Christus was begonnen. De organisatie van Koninkrijkspredikers spreekt de zuivere taal en woont in het geestelijke paradijs. Wat de toekomst betreft, zal de eerstvolgende gebeurtenis die zich zal ontvouwen, het uitbreken van de grote verdrukking zijn die begint zodra de natiën Babylon de Grote zullen vernietigen. Pas dan zullen de poorten naar de nieuwe wereld worden geopend voor de grote schare.

Jehovah’s Getuigen zijn zich er niet van bewust dat wat hen is geleerd een grote misleiding betreft. Het is voor hen simpelweg onbegrijpelijk dat de schatkamer van alle waarheid tegelijkertijd ook de bron van misleiding zou kunnen zijn. Toegegeven, het is een hele zure appel om door te slikken en het is zeker moeilijk om te bevatten. Waar het feitelijk in een notendop op neerkomt is dat de mannen achter het grote gordijn de Bijbelse profetieën op behendige wijze hebben gebruikt om de Wachttoren-organisatie te verheffen tot het Koninkrijk van God. Wanneer u van mening bent dat dit niet waar is, wil ik u toch vriendelijk vragen om eens te denken aan een zeer bekende profetie die zowel in Jesaja als in Micha staat opgetekend. Daar staat namelijk geschreven: Aan het einde van de dagen zal de berg van Jehovah’s huis stevig bevestigd worden boven de top van de bergen en verheven worden boven de heuvels, en daarheen zullen alle volken stromen. Vele volken zullen komen en zeggen: ‘Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan, naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Want de wet zal uit Sion komen, het woord van Jehovah uit Jeruzalem. (Jesaja 2:2-3)

Jehovah’s Getuigen zijn er onomstotelijk van overtuigd dat deze profetie op dit moment in vervulling aan het gaan is, wat zou blijken uit het groeiende aantal Jehovah’s Getuigen, die klaarblijkelijk de mensen uit de volken zijn die naar het verheven huis van Jehovah toestromen. Jehovah’s Getuigen geloven dat de fundamentele Bijbelse lessen die ze ontvangen de instructies evenals de wet zijn, die voortkomen uit het hemelse Sion en die hen leert om hun zwaarden om te smeden tot ploegscharen.

Deze interpretatie van het Wachttorengenootschap kan eenvoudig worden weerlegd. Het enige obstakel is dat Jehovah’s Getuigen niet ontvankelijk zijn voor welke vorm van kritische analyse dan ook ten aanzien van de leerstellingen van het Wachttorengenootschap. Hun geest is zo geconditioneerd om te geloven dat alles wat “de slaaf” zegt absolute waarheid betreft. Op deze manier krijgt Satan de vrije hand om zijn verraderlijke invloed onopgemerkt uit te oefenen op “ware christenen”.

Toch voel ik mij verplicht om de waarheid te moeten vertellen. Denk eens aan de context. Lees de rest van het tweede hoofdstuk van Jesaja eens als u dit aandurft, en gebruik hierbij goed uw door God geschonken redeneringsvermogen. Er wordt daar namelijk onthuld dat de angstaanjagende dag van Jehovah over de wereld komt en dan met name over “Israël”.

Voor uw eigen gemak volgt hier hetgeen wat Jehovah heeft verklaard: Ga de rotsen in en verberg je in het stof vanwege de angstaanjagende aanwezigheid van Jehovah en zijn majestueuze grootheid. Wie trots is zal zijn ogen moeten neerslaan, arrogante mensen zullen moeten buigen. Alleen Jehovah zal op die dag verhoogd worden. Want die dag is van Jehovah van de legermachten. Die dag treft iedereen die trots en hoogmoedig is, iedereen, hoog of laag, alle ceders van de Libanon, statig en hoog, alle eiken van Ba̱san, alle hoge bergen en alle verheven heuvels, elke hoge toren en elke vestingmuur, alle schepen van Ta̱rsis en alle kostbare boten. Wie trots is zal omlaaggehaald worden, arrogante mensen zullen moeten buigen. Alleen Jehovah zal op die dag verhoogd worden. De waardeloze goden zullen helemaal verdwijnen. En mensen zullen de grotten in de rotsen in gaan en de holen in de grond, vanwege de angstaanjagende aanwezigheid van Jehovah en zijn majestueuze grootheid, als hij opstaat om de aarde van angst te laten beven. (Jesaja 2:10-19)

De verheffing van de berg van Jehovah — wat de komst van het Koninkrijk van Christus betekent — zal op aarde worden gemanifesteerd door middel van de wereldschokkende grote verdrukking. De profetie van Jesaja komt overeen met wat er in Openbaring wordt gesymboliseerd door de opening van het 6de zegel, waarin wordt uitgebeeld dat de hemelse hemellichten verduisterd zullen worden en dat elke berg van zijn grondvesten zal worden geschud, wat erin zal resulteren dat de doodsbange mensheid beschutting zal gaan zoeken in de grotten en in de holen. Met andere woorden: zowel Jesaja als Openbaring voorzien de ineenstorting van de complete beschaving. De verheven eiken en de statige ceders symboliseren geestelijke vooraanstaande personen die op trotse wijze de leiding hebben over Gods geestelijke landgoed. (Ik heb dit onderwerp gedetailleerd beschreven in het hoofdstuk Openbaring.)

Hoe is het mogelijk dat het Wachttorengenootschap Jehovah’s aardse organisatie kon zijn en tegelijkertijd ook zo vol zit met fouten? Hoe konden ze zo onverlicht zijn? Het heeft alles te maken met de invloed van Satan. Maar wacht eens eventjes! We kennen, zoals de bovenstaande dagtekst zegt, Satans plannen, toch? Dat klopt inderdaad tot op zekere hoogte. Indien de Almachtige God een satanische misleiding toestaat, dan zullen doodgewone sterfelijke mensen de grootste moeite hebben om door deze misleiding heen te prikken. Maar waarom zou de God van de waarheid een leugen toestaan? De apostel Paulus verklaarde dit. Hij zei: Maar de aanwezigheid van de wetteloze is het werk van Satan, met allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden. Dat verdienen ze, want ze hebben de liefde voor de waarheid niet aanvaard, wat ze had kunnen redden. Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thessalonicenzen 2:9-12)

God laat een misleidende invloed toe teneinde degenen te laten misleiden die geloof stellen in de leugen. Wat is dan precies deze leugen die de kern vormt van het werk van Satan? Lees voor het antwoord op deze vraag aandachtig de context. De apostel Paulus waarschuwde de broeders om de officieel klinkende boodschappen niet te geloven, zelfs niet de uitspraken die geïnspireerd lijken te zijn en dit geldt ook voor brieven (of tijdschriften) die met apostolische autoriteit lijken te worden geschreven, waarin wordt verklaard dat de tegenwoordigheid van Christus zou zijn begonnen en dat de dag van Jehovah zou zijn aangebroken. Het is daarom ook geen toeval dat het Wachttorengenootschap al vanaf het prille begin luidkeels heeft verkondigd dat Christus al is gekomen en dat de dag van Jehovah al is aangebroken. De profetische mens van wetteloosheid verblijft dus midden in de gemeente van Christus tot aan het moment waarop de glorieuze manifestatie van de Mensenzoon hem hardhandig zal verwijderen.

Om dit punt nog verder te onderstrepen, moet worden opgemerkt dat de torenhoge bomen van Bethel op hoge toon hebben opgeschept dat zij de zuivere taal spreken. Het wordt één keer aangehaald in het boek Zefanja en het wordt honderden keren aangehaald in de Wachttoren-literatuur. Zo’n 30 jaar geleden was er zelfs een wereldwijd congres die als thema had “de zuivere taal”. Echter wil ik u nogmaals uitdagen om in dit geval wederom goed de Bijbelse context te lezen indien u dit durft! Jehovah plaatst Zich in het gezelschap van mannen. Mannen die God erkent als zijnde zijn eigen volk. Mannen die worden geleid door verraderlijke profeten en priesters. Niettemin verstrekt Jehovah hen op getrouwe wijze Zijn instructies. Echter gehoorzamen ze deze instructies niet. Wederom: dit is wat Jehovah heeft verklaard: Wee de opstandige, besmette, onderdrukkende stad! Ze gehoorzaamt geen stem, aanvaardt geen correctie. Ze vertrouwt niet op Jehovah, nadert niet tot haar God. Haar vorsten zijn brullende leeuwen. Haar rechters zijn wolven in de avond. Tegen de morgen hebben ze geen bot overgelaten om op te knagen. Haar profeten zijn onbeschaamde verraders. Haar priesters ontwijden wat heilig is, ze doen de wet geweld aan. Jehovah is rechtvaardig in haar midden, hij doet geen onrecht. Morgen na morgen maakt hij zijn oordelen bekend, net zo zeker als de dag weer aanbreekt. Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte. (Zefanja 3:1-5)

Houd hierbij in gedachten dat het Wachttorengenootschap vaak Zefanja 2:1-3 aanhaalt, waar staat geschreven: Kom samen, ja, kom bijeen, o volk dat geen schaamte kent. Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven. Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid.

Het moge duidelijk zijn dat de dag van Jehovah’s toorn nog niet is aangebroken. Het zal onmogelijk zijn om het niet op te merken wanneer deze dag begint. Maar houd er daarnaast ook rekening mee dat Gods woede zal worden gericht tegen het “volk dat geen schaamte kent”. Dat “volk” betreft de gemeente van Christus. En volgens het eerder geciteerde derde hoofdstuk van Zefanja wordt die “stad” gedomineerd door de onrechtvaardige die “geen schaamte kent”.

Wat betreft de openbaring van de zuivere taal, wil ik u verzoeken om eens verder te lezen indien u dit aandurft: Blijf mij dus verwachten,” verklaart Jehovah,“tot de dag dat ik opsta om buit te halen, want het is mijn rechterlijke beslissing om volken te verzamelen, om koninkrijken bijeen te brengen, om mijn verontwaardiging over ze uit te storten, heel mijn brandende woede. Het vuur van mijn ijver zal de hele aarde verteren. Dan zal ik de taal van de volken veranderen in een zuivere taal, zodat ze allemaal de naam van Jehovah aanroepen en hem schouder aan schouder dienen. (Zefanja 3:8-9)

Wanneer zal God de taal van de mensen dan gaan veranderen in een zuivere taal? Het is een eenvoudige vraag. Zal dit zijn voordat Jehovah alle natiën schudt of zal dit plaatsvinden tijdens de onmiddellijke nasleep ervan? Het enige dat nodig is om tot het juiste antwoord te komen is oprechtheid.  

Met betrekking tot de vermaning: “blijf mij dus verwachten”, verklaarde Jezus hetzelfde maar dan in een iets andere bewoording. Jezus richtte zich tot zijn eigen discipelen die in leven zouden zijn, net voordat de grote verdrukking zou uitbreken: Maar weet dit: als de huiseigenaar had geweten hoe laat de dief zou komen, zou hij niet hebben toegelaten dat er in zijn huis werd ingebroken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten. (Lukas 12:39-40)

Wat zal dan het resultaat zijn van de verandering naar een zuivere taal? God zegt verder: Op die dag zul je niet te schande worden gemaakt voor al je opstandige daden tegen mij, want de hoogmoedige opscheppers zal ik dan uit je midden verwijderen. Je zult nooit meer hoogmoedig zijn op mijn heilige berg. Ik zal toelaten dat er in jou een nederig, onbeduidend volk overblijft, en zij zullen hun toevlucht zoeken in de naam van Jehovah. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen. Ze zullen geen leugens spreken, in hun mond zal geen bedrieglijke tong worden gevonden. Ze zullen weiden en neerliggen en voor niemand bang zijn. (Zefanja 3:11-13)

Zoals de zaken er nu voor staan, claimt het Wachttorengenootschap dat ze aan een nieuw levensreddend werk zijn begonnen. En nee…het betreft dan niet het prediken of onderwijzen van Gods levensreddende waarheidsboodschap richting de mensen zoals dit werd gedaan in de vroegere dagen. Enkel het tegenovergestelde. Het Wachttorengenootschap redt juist levens door het aan Jehovah’s Getuigen te verbieden om in het openbaar te prediken en te onderwijzen en om fysiek samen te komen in de Koninkrijkszalen die ooit aan Jehovah werden opgedragen. Dit betreft niets minder dan een regelrechte daad van opstand tegen God. En dit alles terwijl de hoogmoedige opscheppers al die tijd blijven beweren dat ze de getrouwe en beleidvolle slaaf zijn die niets minder verkondigt dan de gezonde leer van de enige echte zuivere waarheid.

De profetieën hebben wederom gelijk: “de onrechtvaardige kent geen schaamte!