Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het tweede deel uit de tweedelige serie waarin de uitgave van het tijdschrift de Wachttoren van september 2021 onder de loep wordt genomen. Heeft u deel 1 gemist? Klik dan hier.


In paragraaf 8 van het Wachttoren studieartikel van september 2021 lezen we het volgende:

Hoe hebben mensen op de boodschap gereageerd? Grotendeels negatief. (Lees Psalm 2:1-3.) Er is opschudding onder de volken. Ze weigeren de Koning te accepteren die Jehovah heeft aangesteld. Ze vinden onze boodschap over het Koninkrijk helemaal geen ‘goed nieuws’. Een aantal regeringen heeft de prediking zelfs  verboden. Hoewel veel machthebbers van die volken beweren God te dienen, willen ze hun eigen macht niet opgeven. In de eerste eeuw waren er machthebbers die Jehovah’s Gezalfde tegenwerkten. Zo zijn er ook nu regeringen die zich tegen hem verzetten door zijn trouwe volgelingen aan te vallen (Hand. 4:25-28).

Op welke manier zijn de natiën dan opgeschud en in beroering geraakt? Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog is de wereldbevolking verachtvoudigd. In diezelfde periode zijn er vele verbazingwekkende uitvindingen gedaan die ervoor hebben gezorgd dat zaken mogelijk werden gemaakt zoals snel reizen en geavanceerde communicatie. Ook de gemiddelde levensduur van de mens is toegenomen. In de Verenigde Staten van Amerika hebben Jehovah’s Getuigen kunnen floreren omdat zij uitgebreid hebben geprofiteerd van de wettelijk vastgelegde bescherming die staat opgetekend in het constitutionele fundament van deze natie. Op welke manier hebben de natiën dan hun woede jegens God geuit? De realiteit leert ons dat ze dat op dit moment nog niet hebben gedaan, waarbij ik de nadruk leg op ‘nog niet’.

Jehovah is de God van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Wanneer dat het geval is, dan zou God dus ook nooit iemand veroordelen voor het niet geloven van dingen die niet waar zijn. En het maakt dan ook verder niet uit hoe vaak het Wachttorengenootschap verklaart dat Christus Koning zou zijn geworden in het jaar 1914, het is en blijft niet waar.

Het feit blijft overeind dat er miljoenen mensen zijn die Jezus als koning aanvaarden. Velen van hen aanvaarden het Wachttorengenootschap daarentegen niet. En wie zou hen dit kwalijk kunnen nemen? En wat betreft de bewering van het Wachttorengenootschap waarbij zij verklaren “Zo zijn er ook nu regeringen die zich tegen hem verzetten door zijn trouwe volgelingen aan te vallen”: dit berust op een misleiding. Ik heb persoonlijk nog nooit een Jehovah’s Getuige gekend die door de overheid is aangevallen. Het is een feit dat Jehovah’s Getuigen verboden zijn in sommige moslimlanden evenals in China en recentelijk ook in Rusland, maar datzelfde geldt ook voor andere christelijke sekten in die landen. De nuchtere waarheid leert ons dat er wereldwijd miljoenen Jehovah’s Getuigen zijn die geen strobreed in de weg wordt gelegd en die vrij zijn om hun bediening ongehinderd uit te voeren; althans, dit was altijd het geval totdat het Besturende Lichaam hen had bevolen om hun reguliere bediening te staken.

In paragraaf 9 van hetzelfde Wachttoren-artikel lezen we:

Hoe reageert Jehovah op het verzet van de volken? In Psalm 2:10-12 staat: ‘Toon dus inzicht, koningen, laat je corrigeren, rechters van de aarde. Dien Jehovah met eerbied en toon vol vreugde ontzag voor hem. Eer de zoon, anders wordt God verontwaardigd en word je verwijderd van de weg, want zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig wie bescherming bij Hem zoekt.’ Liefdevol laat Jehovah de deur op een kier staan. Tegenstanders krijgen nog steeds de kans van gedachten te veranderen en Jehovah’s Koninkrijk te accepteren. Maar de tijd dringt. We leven in ‘de laatste dagen’ van deze wereld (2 Tim. 3:1; Jes. 61:2). Het is nu belangrijker dan ooit dat mensen de waarheid kennen en de juiste keuze maken.

Nogmaals, er is geen verzet of negatieve reactie geweest als gevolg van de valse aankondiging dat Jezus al zou zijn teruggekeerd. Dit berust dan ook op pure fictie. De onzichtbare 1914 parousia doctrine van het Wachttorengenootschap is dan ook net zo vals als de drie-eenheid van de heidense christenheid; en ze vinden dan ook allebei hun oorsprong bij de duivel, de enige echte vader van de leugen.

Bovendien spoort de tweede Psalm de heersers van de natiën ook niet aan om God te gaan dienen en om de zoon te gaan vereren met vrees en vreugde. De heersers van Satans wereld kunnen helemaal niet (zoals we net in paragraaf 9 hebben gelezen) “van de weg verwijderd worden” omwille van het simpele feit dat de heersers van Satans wereld zich überhaupt niet eens bevinden op de weg van de waarheid. De koningen en rechters die worden aangespoord om inzicht te tonen en om zich te laten corrigeren betreffen namelijk degenen die in aanmerking komen voor het Koninkrijk. Zij zijn namelijk degenen die door Christus werden gewaarschuwd om ervoor te waken dat niemand hun Koninkrijkskronen van hen afneemt. Degenen die zalig worden verklaard, zullen door geloof hun toevlucht zoeken bij Jehovah tijdens het kritieke uur waarop mensen zullen flauwvallen van angst.

In paragraaf 10 van hetzelfde Wachttoren-artikel lezen we:

Het schudden dat Haggaï voorspelde heeft ook een gunstige uitwerking. Hij zegt dat door het schudden ‘de kostbare dingen van alle volken zullen binnenkomen’: oprechte mensen zullen komen om Jehovah te aanbidden. * (Lees Haggaï 2:7-9.) Jesaja en Micha voorspelden vergelijkbare ontwikkelingen ‘in de laatste dagen’.

Er is een reden waarom het Wachttorengenootschap zich op een irrationele wijze vastklampt aan de 1914-doctrine en dit komt ook volledig tot uiting in de bovenstaande paragraaf. Het werd de duivel namelijk toegestaan om de Wachttoren-organisatie te laten uitgroeien tot een toevluchtsoord. Daarnaast is het ook een integraal onderdeel van het plan geweest om de Tweede Komst van Christus te positioneren als iets dat zich lang geleden onzichtbaar zou hebben afgespeeld. Het Wachttorengenootschap is opgericht om te dienen als een valse berg van Jehovah waar mensen voor hun redding naar toe stromen. Echter betreft het een valstrik. Lezen we in de Bijbel dan ook niet het volgende?  “Hij (Jehovah) zal een heiligdom worden, maar ook een steen waaraan men zich stoot en een rotsblok waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, een val en een strik voor de inwoners van Jeruzalem. Velen van hen zullen struikelen, vallen en zich verwonden. Ze zullen in de val lopen en gevangen worden. Rol de schriftelijke bevestiging op, verzegel de wet bij mijn discipelen! Ik zal blijven uitkijken naar Jehovah, die zich verbergt voor het huis van Jakob, en ik zal op hem hopen.(Jesaja 8:14-17)

Heeft Jezus dan ook niet voorzegd dat velen tot struikelen zullen worden gebracht? En waarom zullen ze dan struikelen? Omdat ze geloof oefenen in de leugen en omdat ze verwachten dat ze redding zullen ontvangen door zich aan te sluiten bij het plaatsvervangende koninkrijk van God dat door de Duivel zelf is gecreëerd. Er zal daarom ook geen twijfel over bestaan dat zodra de zogenaamde “levensreddende instructies” zullen worden uitgevaardigd door het Wachttorengenootschap, deze ervoor zullen zorgen dat er velen in deze val verstrikt zullen raken en vervolgens tot struikelen zullen worden gebracht.

Op wat voor manier vormt Christus dan “een val en een strik voor de inwoners van Jeruzalem”? Zoals al vele malen eerder werd aangehaald symboliseert “Jeruzalem” de gemeente van Christus, ook wel Jehovah’s aardse organisatie genoemd. De authentieke terugkeer van Jezus Christus zal resulteren in de verwoesting en vertrapping van Jeruzalem en het heiligdom. Iets soortgelijks gebeurde in de eerste eeuw. Alle apostelen waren Joden. Het Besturende Lichaam uit de eerste eeuw had zijn hoofdkwartier in de stad Jeruzalem. Ze predikten elke dag in de tempel. De apostel Paulus legde in zijn brief aan de Hebreeën uitvoerig uit welke plaats de Joodse vorm van aanbidding innam in de verwezenlijking van Jehovah’s voornemen. De Wet en de tempel hadden vanaf dat moment immers Gods doel gediend en zouden tezamen met Jeruzalem worden afgedankt. De apostel herinnerde de Joodse christenen eraan dat ze in Jeruzalem geen blijvende stad hadden die zou overblijven. Net zoals het feit dat Jezus buiten de muren van de heilige stad werd geëxecuteerd, zo legde Paulus hen ook uit dat gezalfde christenen buiten het kamp naar Jezus dienen te gaan. Met andere woorden: Zodra de tijd rijp is, zal er van iedereen worden verwacht dat ze het anti-typische oftewel tegenbeeldige Jeruzalem dienen te verlaten. Dat is dan ook precies de reden waarom christenen zullen worden opgeroepen om Jeruzalem uit te vluchten wanneer ze het walgelijke ding zien waar het niet hoort te staan. Het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt.

In paragraaf 15 en 16 van hetzelfde Wachttoren-artikel lezen we ook nog het volgende:

Het boek Openbaring laat zien dat de loyaliteit van Gods volk in de laatste dagen op de proef wordt gesteld. Dat zal gepaard gaan met enorme druk. De regeringen van deze wereld zullen aanbidding eisen en zullen iedereen vervolgen die weigert ze te steunen (Openb. 13:12, 15). Ze zullen ‘dwang uitoefenen op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden’ (Openb. 13:16). In de oudheid werden slaven gebrandmerkt zodat iedereen kon zien wie hun eigenaar was. In deze tijd zal van alle mensen worden verwacht dat ze een symbolisch merkteken op hun hand of voorhoofd hebben. Aan hun daden en gedachten zal te zien zijn dat de regeringen hun eigenaar zijn en dat ze die ondersteunen.

Zul jij het symbolische merkteken accepteren en je steun geven aan regeringen? Het zal moeilijk en gevaarlijk worden voor degenen die het merkteken weigeren. In Openbaring wordt gezegd: ‘Iemand kan alleen kopen of verkopen als hij het merkteken heeft’ (Openb. 13:17). Maar we weten wat God zal doen met degenen die het merkteken hebben (Openb. 14:9, 10). In plaats dat we het merkteken dragen, schrijven we als het ware op onze hand: ‘Eigendom van Jehovah’ (Jes. 44:5). Het is nu de tijd je loyaliteit aan Jehovah te versterken. Als je dat doet, zal Jehovah je graag zijn eigendom noemen.

Het Wachttorengenootschap schept op over het aantal actieve Jehovah’s Getuigen wereldwijd, waarvan er vele in de Verenigde Staten wonen, waar natuurlijk ook het internationale hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen is gevestigd. Kan een Jehovah’s Getuige enige zinnige uitleg geven over de “enorme druk” die de regering momenteel op ons zou uitoefenen? Op welke manier eist het politieke systeem dan onze aanbidding op? Zou er nu dan één rationeel denkende Jehovah’s Getuige willen opstaan om bij dezen één enkel voorbeeld te geven waaruit blijkt dat dit zo is?

Ongeveer 90 jaar geleden – nog lang voordat de huidige leden van het Besturende Lichaam überhaupt ook maar waren geboren, stonden Jehovah’s Getuigen onder enorme druk om zich te compromitteren. Hitler zwoor dat hij de ‘Bijbelwormen’, zoals hij ze destijds noemde, uit zou roeien. De nazi’s brachten enkele duizenden Jehovah’s Getuigen bijeen en voerden hen vervolgens af naar diverse concentratiekampen. Ook in de Verenigde Staten van Amerika veroorzaakte een golf van patriottische ijverheid grote problemen voor Jehovah’s Getuigen. Het verschil tussen deze twee voorbeelden is dat de Amerikaanse overheid, in tegenstelling tot nazi-Duitsland, wel degelijk rechtsbescherming bood aan de Jehovah’s Getuigen aldaar.

Deze dagen liggen inmiddels al ver achter ons. In Amerika worden patriottisme en nationalisme op dit moment beschouwd als iets racistisch – als iets dat alleen maar zou worden omarmd door blanke supremacisten en door Trump-aanhangers. Het staat ongetwijfeld vast dat Jehovah’s Getuigen op dit moment niet onder ‘enorme druk’ staan om hun geloof te compromitteren, althans, niet als gevolg van invloeden vanuit de regeringen.

Kan het Besturend Lichaam daarnaast dan ook eens uitleggen op wat voor manier Jehovah’s Getuigen zouden worden verhinderd om te kopen of verkopen? Natuurlijk kunnen ze dit niet. Hun standpunt berust dan ook op pure fictie. Zuivere nonsens die alleen geschikt is om de prullenbak in te gooien. Jehovah’s Getuigen zijn daadwerkelijk gehypnotiseerd door een zeer krachtige misleidende invloed. Het feit dat Jehovah’s Getuigen deze troebele substantie met plezier doorslikken en dit tegelijk prijzen als gezegend geestelijk voedsel, is absoluut beangstigend.

Echter heeft het Wachttorengenootschap wel gelijk wanneer ze zeggen dat er nog maar weinig tijd is. Binnenkort zal Satans korte tijdsperiode namelijk gaan beginnen. Tot op heden heeft het samenstel waarin we leven geresulteerd in een periode van relatieve stabiliteit en veiligheid. De meeste mensen om ons heen leiden een normaal en enigszins rustig leven. Dat alles zal binnenkort abrupt tot een einde komen. De beschaving zal op zijn grondvesten worden geschud. De natiën zijn tot de tanden toe bewapend met de meest gruwelijke en vernietigende wapens die ooit zijn bedacht. Supersonische raketten kunnen aan de andere kant van de wereld worden gelanceerd en kunnen binnen slechts enkele minuten hun doel bereiken. Daarnaast zijn er ook nog tientallen nucleair aangedreven, nucleair bewapende onderzeeërs die worden voortgedreven in de diepten van de zeeën en in staat zijn om raketten te lanceren die zijn uitgerust met meerdere kernkoppen. Slechts één enkele onderzeeër beschikt over de vuurkracht waarmee de halve wereld kan worden vernietigd.

Dan is er ook nog het wereldwijde financiële systeem dat als een enorme gemanipuleerde bubbel is opgeblazen tot ongekende proporties. Zodra deze bubbel explodeert zal dit erin resulteren dat alle miljonairs en miljardairs evenals alle andere mensen op deze aarde zullen vervallen in extreme armoede. Het zal lijken alsof de grond hevig schudt. En op sommige plaatsen zal dit ook nog letterlijk het geval blijken te zijn. Jezus voorspelde namelijk dat er grote aardbevingen zouden zijn.

Er zal op dat moment ook geen enkele plek zijn waar men zich zou kunnen verstoppen. De regeringen zullen er op dat moment ook niet voor de mensen zijn. Geen bijdragen of noodfondsen vanuit de overheid. Geen vangnetten. Het klaarzetten van een “noodvoorraad” zal mensen dan ook niet kunnen redden. Het boek Openbaring beeldt de catastrofale ineenstorting van de beschaving als volgt uit: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven?  (Openbaring 6:12-17)

In de nasleep van deze wereldschokkende ineenstorting, zal de achtste koning opstaan als uit het graf – de symbolische afgrond. Dan zal het lamachtige beest vervolgens beginnen te spreken als een draak en zal het de aanbidding opeisen van alle mensen en dat geldt dubbel zo hard voor degenen die zijn geroepen tot het Koninkrijk van Christus. De dagen van de witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap zullen dan verleden tijd zijn. Het zal er niet meer zijn. En de dwaze profeten die jarenlang druk bezig zijn geweest om witkalk uit te smeren over de muur zullen op dat moment worden verward en vernederd.