Dagtekst vrijdag 11 juni

Jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. — Matth. 24:9.

Bid tot Jehovah als je met vervolging te maken hebt. ‘Stort bij Jehovah je hart uit als water’ (Klaagl. 2:19). Deel al je angsten en zorgen met je lieve Vader. Hoe meer je zo bidt, hoe dichter je je bij Jehovah voelt (Rom. 8:38, 39). Wees ervan overtuigd dat de beloften over Gods Koninkrijk zullen uitkomen (Num. 23:19). Als je geloof in die beloften zwak is, wordt het voor Satan en zijn  handlangers makkelijker om je af te schrikken (Spr. 24:10; Hebr. 2:15). Onderzoek wat God over zijn Koninkrijk heeft beloofd en waarom je er zeker van kunt zijn dat het zal uitkomen. Maak daar een studieproject van. Waarom kan dat nuttig zijn? Neem het voorbeeld van Stanley Jones, die zeven jaar gevangenzat wegens zijn geloof. Wat hielp hem trouw te blijven? Hij zei: ‘Doordat ik gesterkt was met kennis van Gods Koninkrijk, daarvan overtuigd was en er nooit een moment aan twijfelde, kon ik niet op andere gedachten worden gebracht.’ Als je geloof in Gods beloften sterk is, zul je niet toegeven aan angst (Spr. 3:25, 26). w19.07 2 ˚1; 3 ˚67

Er klopt hier iets niet helemaal. Jehovah’s Getuigen worden vervolgd, dat is waar. In sommige gevallen worden Jehovah’s Getuigen vervolgd door de staat, zoals op dit moment in Rusland gebeurt. Maar soms worden ze ook op subtielere wijze vervolgd. Maar zouden we dan ook kunnen stellen dat Jehovah’s Getuigen worden vervolgd omwille van de naam van Jezus? Nauwelijks.

Er zijn heel wat mensen misleid door te geloven dat Jehovah’s Getuigen überhaupt geen christenen zijn. Sommige evangelisten beweren dat Jehovah’s Getuigen de goddelijkheid van Christus ontkennen. Anderen denken weer dat Jehovah’s Getuigen een niet-christelijke sekte zijn omdat we geen kerst vieren. Dus, hoe kan het dan mogelijk zijn dat we worden gehaat omwille van de naam van Jezus?

Zouden we niet veel dichterbij de waarheid zitten door te stellen dat we worden vervolgd omwille van de naam van Jehovah?

Het is altijd verstandig om goed naar de context te kijken wanneer we de Schrift onderzoeken. Wanneer we de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap eens goed bekijken dan zien we dat het Wachttorengenootschap hier niet eens het hele vers aanhaalt, maar er slechts een gedeelte uit pakt. Wanneer we namelijk het gehele vers uit Mattheüs 24:9 lezen dan staat daar: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat.

Het overgeleverd worden aan de verdrukking klinkt behoorlijk ernstig. Datzelfde geldt ook voor vermoord worden. Heeft u persoonlijk weleens een Jehovah’s Getuige gekend of heeft u persoonlijk weleens gehoord van een Getuige die is vermoord vanwege zijn of haar geloof? Wanneer ik voor mijzelf spreek heb ik dit persoonlijk nog nooit voorbij horen komen. De laatste keer dat Jehovah’s Getuigen in die ernstige mate werden vervolgd, was in het Afrikaanse land Malawi gedurende de jaren zeventig. En de keer daarvoor was nog langer geleden ten tijde van nazi-Duitsland. Echter waren dat wel geïsoleerde gevallen die zich beperkten tot maar een zeer klein deel van deze aarde. In het bovenstaande vers uit Mattheüs 24:9 die we hier in beschouwing nemen zei Jezus echter dat zijn volgelingen door alle volken zouden worden gehaat en niet slechts door enkele landen hier of daar.

Wat is nou het probleem? Was Jezus dan aan het overdrijven? Nee, absoluut niet.

De reden waarom de werkelijkheid niet in lijn lijkt te liggen met de Bijbelse profetie, is omdat de tijd van het einde, ook wel bekend als het besluit van het samenstel van dingen, op dit moment nog helemaal niet is begonnen. Dat vormt namelijk een probleem voor Jehovah’s Getuigen omdat het Wachttorengenootschap zijn gehele reputatie en geloofwaardigheid op het spel heeft gezet door deze te verbinden aan het jaar 1914, sprekende met autoriteit als zijnde het aardse mondstuk van Jehovah God.

In de onmiddellijk voorafgaande verzen verklaarde Jezus ook nog het volgende: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al die dingen zijn het begin van de weeën. (Matt 24:7-8)

Het Wachttorengenootschap heeft verklaard dat de profetie van het besluit kan worden vergeleken met iemands unieke vingerafdruk. Aangezien er geen twee vingerafdrukken hetzelfde zijn, zo luidt de redenering, moeten de dingen die Christus voorzegde dus een unieke vervulling hebben die niet kan worden gedupliceerd. Dat is ook zeker waar. Maar hier rijst dan ook het probleem: Was de Eerste Wereldoorlog dan het begin van deze weeën? Wanneer een geïndoctrineerde Jehovah’s Getuige met die vraag wordt geconfronteerd, zal hij zich steevast beroepen op de zeven-tijden chronologie. Echter blijkt helaas dat het bestempelen van 1914 als zijnde het einde van de bestemde tijden der natiën geen waterdichte interpretatie betreft.

De vraag die rijst is de volgende: “Zouden de woorden van Jezus dan op een toekomstig moment kunnen worden vervuld?” Het Wachttorengenootschap heeft stellig beweerd dat dit absoluut onmogelijk kan zijn. Volgens het Wachttorengenootschap is de unieke profetische vingerafdruk onomstotelijk vastgesteld aan de hand van het jaar 1914. Volgens het Wachttorengenootschap valt hier ook verder niet over te discussiëren. Het is gewoon zo! Er kan volgens hen onmogelijk sprake zijn van een toekomstige vervulling. Er zou volgens het Wachttorengenootschap ook absoluut geen derde wereldoorlog kunnen plaatsvinden. De zieners van Bethel hebben namelijk gesproken! (Zie ook het Nederlandse artikel: “Het jaar 1914 van dichtbij bekeken”, deel 1, deel 2 en deel 3)

Maar wat als dit nou toch niet blijkt te kloppen? Wat dan?

Wat nou als, laten we het hypothetisch zeggen, Rusland, China en Iran verwikkeld zouden raken in een daadwerkelijke fysieke oorlog met Amerika, de NAVO en met Israël? Is dit scenario nu werkelijk iets dat vergezocht is? Duidelijk niet. Wanneer we naar de feiten kijken dan zien we dat er steeds meer mensen zijn die zich grote zorgen maken om een mogelijke wereldwijde oorlog tussen landen die beschikken over massavernietigingswapens. Het is daarom ook heel vreemd om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap, ondanks deze grote dreigingen aan de horizon, hier helemaal niets over te melden heeft.

Maar nogmaals, wat nou indien de natiën op elkaar beginnen te schieten met grof wapengeschut? Wat nou wanneer de huidige monetaire inflatie plotseling zal uitmonden in ongekende hyperinflatie, waarbij de waarde van ‘s werelds reservevaluta, de Amerikaanse dollar, in een zeer korte tijd naar het nulpunt zal afdalen? Voedseltekorten? Wat nou als het Rijk nog een biologisch wapen loslaat? Pestilenties? Bent u er wel heel zeker van dat de Eerste Wereldoorlog het begin zou zijn geweest van de profetische barensweeën? Verkeren de natiën der aarde op dit moment dan al in grote nood? Nauwelijks. De miljardairs die zich op dit moment nog over de hele aarde verplaatsen in hun luxe jachten en in hun privéjets, zouden dat zonder enige twijfel een lachwekkend idee vinden.

Het antwoord op de vraag “wat als?” vinden we in het volgende vers in dezelfde context: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Matt. 24:10-12)

Omdat het geloof van de Jehovah’s Getuigen onlosmakelijk verbonden is met het Wachttorengenootschap en met elke uiting van het Besturende Lichaam, is het voor hen ook absoluut iets ondenkbaars dat de getrouwe en beleidvolle slaaf het zo bij het verkeerde eind heeft over een extreem cruciaal onderwerp als de terugkomst van Christus. Ze zitten er namelijk naast. Heel erg naast zelfs. Zodra de oorlog namelijk zal losbarsten en het hele huidige samenstel op gewelddadige wijze zal komen in te storten, zal de Wachttoren-organisatie op onherstelbare wijze compleet worden verbrijzeld. Dat zal dan ook het moment zijn waarop velen tot struikelen zullen worden gebracht en velen elkaar zullen haten en verraden.

Maar daar blijft het niet alleen bij. Op dat moment zullen er namelijk ook nog vele valse profeten opstaan die zullen beweren dat Christus hier is, in de binnenkamers; en daar, in de wildernis! Hun misleiding zal zo overtuigend blijken te zijn dat als het mogelijk was zelfs de uitverkorenen zouden worden misleid. Maar waarom zal het voor de uitverkorenen dan niet mogelijk zijn dat ze worden misleid met betrekking tot de locatie van Christus? Zoals Jezus verder verklaarde in het 27ste en 28ste vers: Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen.

Het werk van Satan, betreft vele krachtige werken, leugenachtige tekenen en allerlei onrechtvaardig bedrog, dat wordt uitgevoerd door de zogenoemde mens van wetteloosheid die wordt verheerlijkt als de grote ziener en kenner van alle heilige geheimen, die iedereen ervan heeft weten te overtuigen dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekomen en dat hij toen zou zijn begonnen aan een onzichtbare aanwezigheid. Het maakt verder niet uit dat er überhaupt niet zoiets bestaat als een onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus). Voorlopig is het nog het dogma dat de boventoon voert. Maar dat zal niet lang meer zo blijven.

Wat bedoelde Jezus eigenlijk, toen hij zei dat de aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de bliksem die de hemel verlicht vanuit het oosten naar het westen? Als de sprookjesachtige onzichtbare parousia (Tweede Komst) van het Wachttorengenootschap al in 1914 zou hebben plaatsgevonden, zou dan de metaforische bliksem toen ook al in de hemel hebben geflitst? Indien dat niet zo zou zijn, waarom dan niet?

Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, verscheen hij in verschillende menselijke gedaanten aan zijn discipelen. Er waren ongeveer 500 discipelen die Jezus na zijn opstanding hadden gezien. Echter was het ook zo dat er geen enkele ongelovige was die Christus toen kon zien. Alleen de gelovigen zagen Christus. Deze gelovigen werden ook kort daarna gezalfd. Toen Jezus in de nacht van zijn arrestatie tot zijn apostelen sprak, legde hij hun uit dat hij zou vertrekken om een plaats voor hen in orde te maken toen hij het volgende verklaarde: “ik zal terugkomen en jullie met me meenemen, zodat ook jullie kunnen zijn waar ik ben.  (Johannes 14:3)

Is Jezus dan alweer teruggekomen? Het Wachttorengenootschap beweert volmondig van wel. Tegelijkertijd zegt het Wachttorengenootschap ook dat Jezus daarna nog een keer zal komen – meerdere tweede komsten dus… of misschien ook nog een derde komst? Wat dit dan ook moge zijn.

In het 14de hoofdstuk van Johannes zei Jezus verder tot zijn discipelen: “… En als iemand van mij houdt, zal mijn Vader van hem houden. Ook ik zal van hem houden en ik zal me duidelijk aan hem laten zien.

Jezus liet zichzelf na zijn opstanding duidelijk aan hen zien, zodat de discipelen er absoluut van overtuigd waren dat Jehovah God Jezus uit het graf had opgewekt. Ze zagen Jezus zelfs zichtbaar naar de hemel opstijgen toen hij naar de Vader ging om een plaats voor de uitverkorenen gereed te maken. Maar dat is niet de ultieme vervulling. Wanneer Jezus namelijk terugkomt om zijn mede-erfgenamen te verwelkomen, zal hij zich duidelijk laten zien aan de dan nog levenden van hen – de zogenaamde overgeblevenen. Dat is nou precies waar het bij de manifestatie, de parousia en de openbaring van Christus allemaal om draait. Op die wijze zal de aanwezigheid van de Mensenzoon, ongeacht waar iemand zich dan op aarde bevindt, zijn als een bliksemflits. Ongelovigen zullen hier niets van meekrijgen en zullen dit niet eens merken wanneer Jezus door de uitverkorenen zal worden gezien. De uitverkorenen zullen tot hem worden verzameld net zoals arenden worden aangetrokken richting hun voedsel. Daarom zal het voor de uitverkorenen op dat moment ook onmogelijk zijn om te kunnen worden misleid.

Degenen die de Mensenzoon duidelijk zullen zien, zullen worden doordrenkt met de geest van Christus. Dan zal de openbaring van de zonen van God pas gaan plaatsvinden. Als de verzegelde koningen van het Koninkrijk zullen ze voor bestuurders en koningen moeten gaan verschijnen en zullen ze een getuigenis aan hen gaan afleggen dat ze de Heer hebben gezien. Vanaf dat moment zullen we pas door volken worden gehaat omwille van zijn naam.

Trouwens: over de twee getuigen van Openbaring wordt gezegd dat deze worden gesymboliseerd door de twee lampenstandaarden en olijfbomen, wat een verwijzing betreft naar de profetie van Zacharia. Het is daarom ook interessant om op te merken dat de engel in het boek Zacharia de betekenis verklaarde door in hoofdstuk 4 vers 14 te zeggen: Het zijn de twee gezalfden die naast de Heer van de hele aarde staan. Als de twee gezalfde getuigen naast de Heer van de hele aarde staan, dan staat omgekeerd ook de Heer naast hen. En dat is nou ook precies wat het woord ‘parousia’ betekent: naast elkaar zijn/langszij staan. Echter blijkt volgens de overlevering van het Wachttorengenootschap helaas dat de twee getuigen al zouden zijn vermoord – al meer dan honderd jaar geleden zelfs!

Zoals ik eerder al zei: Er klopt hier iets niet helemaal.